Zondert Mij Barnabas en Saulus af.

Uit de Handelingen van de Apostelen

In die dagen
gedijde het woord des Heren en breidde zich uit.
Barnabas en Saulus keerden terug
na hun dienstwerk in Jeruzalem volbracht te hebben
en namen Johannes, die ook Marcus genoemd werd, mee.
In de gemeente van Antiochíë waren er profeten en leraren:
Barnabas, Simon die Niger genoemd werd,
Lúcius uit Cyréne,
Mánaën, jeugdvriend van de viervorst Herodes,
en Saulus.
Terwijl ze eens voor de Heer de heilige dienst verrichtten
en vastten,
sprak de heilige Geest:
“Zondert Mij Barnabas en Saulus af voor het werk
waartoe Ik hen heb geroepen.”
Na vasten en gebed
legden ze hun toen de handen op
en lieten hen vertrekken.
Aldus door de heilige Geest uitgezonden
gingen zij naar Seleucië en voeren vandaar naar Cyprus.
Zij kwamen aan in Sálamis
en predikten er het woord Gods
in de synagogen van de Joden.

Tussenzang               Ps. 67(66), 2-3, 5, 6, 8

Geef dat de volken U eren, o God,
dat alle volken U eren!
Alleluia

God, wees ons barmhartig en zegen ons,
toon ons het licht van uw aanschijn;
opdat men op aarde uw wegen mag kennen,
in alle landen uw heil.

Laat alle naties van vreugde juichen
omdat Gij de volken rechtvaardig regeert
en alles op aarde bestuurt.

Geef dat de volken U eren, o God,
dat alle volken U eren.
God geve ons zo zijn zegen
dat heel de aarde Hem vreest.

Alleluia        Kol. 3, 1

Alleluia.
Als gij dan met Christus ten leven zijt gewekt
zoekt wat boven is,
daar waar Christus zetelt aan de rechterhand Gods.
Alleluia.

EVANGELIE        Joh. 12, 44-50

Als een licht ben Ik in de wereld gekomen.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes.

In die tijd verklaarde Jezus met luide stem:
“Wie in Mij gelooft, gelooft niet in Mij
maar in Hem die Mij gezonden heeft;
en wie Mij ziet
ziet Hem die Mij gezonden heeft.
Als een licht ben Ik in de wereld gekomen,
opdat alwie in Mij gelooft,
niet in de duisternis blijft.
Indien iemand mijn woorden hoort
zonder ze te onderhouden
dan veroordeel Ik hem niet,
want Ik ben niet gekomen om de wereld te veroordelen
maar om de wereld te redden.
Want wie Mij verwerpt en mijn woorden niet aanvaardt
heeft reeds iemand die hem veroordeelt:
Het woord dat Ik gesproken heb,
dat zal hem veroordelen op de laatste dag.
Ik heb immers niet uit Mijzelf gesproken,
maar de Vader die Mij gezonden heeft, Hij heeft Mij opgedragen,
wat Ik moet zeggen en verkondigen.
Ik weet dat zijn opdracht eeuwig leven betekent.
Wat Ik dus verkondig
verkondig Ik zoals de Vader het Mij gezegd heeft.”


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

Wereldwijde ongelijkheid

48. Het menselijk en natuurlijke milieu gaan samen achteruit en wij zullen niet op een adequate wijze het hoofd kunnen bieden aan het verval van het milieu, als wij geen aandacht besteden aan de oorzaken die verband houden met het menselijk en maatschappelijk verval. De achteruitgang van het milieu en de samenleving treft in het bijzonder de zwaksten van de planeet: “Zowel de gemeenschappelijke ervaring van het gewone leven als het wetenschappelijk onderzoek laten zien dat de armste mensen te lijden hebben onder de ernstigste effecten van alle aanvallen op het milieu”. De uitputting van de visreserves straft bijvoorbeeld vooral degenen die van de beroepsvisvangst leven en niets hebben om deze te vervangen, de vervuiling van het water treft in het bijzonder de armsten, die niet de mogelijkheid hebben om water in flessen te kopen, de stijging van het zeeniveau treft hoofdzakelijk de verarmde kustvolken, die nergens heen kunnen verhuizen. Het effect van het huidige gebrek aan evenwicht blijkt ook uit de vroegtijdige dood van veel armen, in de conflicten die worden veroorzaakt door het gebrek aan hulpbronnen, en zoveel andere problemen die geen voldoende ruimte vinden in de agenda’s van de wereld. 

Wordt vervolgd         Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

 

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

__________________________________________________________________

Wednesday in the fourth week of Easter

May I hereby call your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience that joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 a.m.

Consideration
The day’s reading skips some of the texts we usually read in Lent and Holy Week. We listen to the concluding message of Jesus in public. The undertone is: why did people not believe? The riddle of unbelief occupies the evangelist and yet (this is where today’s gospel begins), yet Jesus had firmly declared “He who believes in me, ….” The envoy represents Jesus sending. The movement of faith does not stay with Jesus but leads across his person to God and finds its end point there.

FIRST READING      Acts 12, 24-13, 5a
Send me Barnabas and Saul.

From the Acts of the Apostles

In those days
the word of the Lord flourished and spread.
Barnabas and Saul returned from their ministry in Jerusalem
and took John, who was also called Mark, with them.
In the congregation of Antioch there were prophets and teachers:
Barnabas, Simon who was called Niger,
Lúcius from Cyrene,
Mánaen, childhood friend of the tetrarch Herod,
and Saul.
While they once performed the holy service for the Lord
and fasted,
the Holy Spirit spoke:
“Set apart Barnabas and Saulus to Me for the work
to which I have called them.”
After fasting and prayer
then they laid their hands on them
and let them go.
Thus sent forth by the Holy Spirit
they went to Seleucia and from there to Cyprus.
They arrived in Sálamis
and there preached the word of God
in the synagogues of the Jews.

INTERLUDIUM   Ps. 67(66), 2-3, 5, 6, 8

Give that all nations may honour Thee, O God,
that all peoples honour Thee!
Alleluia

God, be merciful to us and bless us,
show us the light of your countenance;
that on earth may know thy ways,
in all lands your salvation.

Let all the nations rejoice
because Thou rulest the nations in righteousness
and governeth all things upon the earth.

Give that the nations may honour Thee, O God,
that all nations honour Thee.
God thus grant us His blessing
that all the earth may fear Him.

Alleluia     Col 3, 1

Alleluia.
If then, with Christ, you have been raised to life
seek ye that which is above
where Christ sits at the right hand of God.
Alleluia.

GOSPEL      John 12, 44-50

I came into the world as a light.

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to John.

At that time Jesus declared with a loud voice:
“He that believeth on Me believeth not on Me
but in Him who sent Me;
and he who sees Me
sees Him who sent Me.
I have come as a light into the world,
so that he who believes in Me
shall not abide in darkness.
If any man hear my words
without keeping them
I will not condemn him,
for I have not come to condemn the world
but to save the world.
For he who rejects Me and does not accept My words
already has one who condemns him;
the word that I have spoken,
that will condemn him on the last day.
For I have not spoken of Myself
but the Father who sent Me, He has instructed Me
what I must say and proclaim.
I know that His command means eternal life.
what I therefore proclaim
I proclaim as the Father has said to Me.

______________________________________________________________

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On Care of the Common Home

Global inequality
48. The human and natural environment are deteriorating together, and we will not be able to adequately cope with environmental decay if we do not pay attention to the causes related to human and social decay. The degradation of the environment and society particularly affects the weakest people on the planet: “Both the common experience of everyday life and scientific research show that the poorest people suffer the most serious effects of all environmental attacks”. For example, the depletion of fish stocks mainly penalises those who live on professional fishing and have nothing to replace it; water pollution particularly affects the poorest people, who do not have the opportunity to buy bottled water; the rise in the sea level mainly affects the impoverished coastal populations, who have nowhere to move. The impact of the current imbalance is also evident in the premature death of many poor people, in the conflicts caused by the lack of resources, and so many other problems that do not find sufficient space in the world’s agendas.

 

To be continued      For all previous publications scroll down

 

The Bible text in this edition is taken from De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Recitals from Liturgical suggestions for the weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation

__________________________________________________________________