http://kerkengeloof.wordpress.com

Vrijdag – O.L. Vrouw van Fatima

 

Maria die tusen mei en oktober 1917 zes keer is verschenen aan drie herderskinderen.

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

 

 

Overweging
Waarop mogen wij hopen? Ongerust als we zijn kunnen wij – zoals de leerlingen destijds – denken dat wij na Jezus’ dood aan ons lot werden overgelaten, in een Godverlaten en gebroken wereld. Maar niets is minder waar: Jezus heeft ons al op weg gezet, namelijk als kinderen van zijn Vader, als zijn broers en zussen. Dat is het geheim van Pasen, het mysterie dat wij in deze eucharistie vieren; dat de Vader aanwezig is, in het hier en nu. Dat wij dit durven geloven en er steun en kracht uit putten maakt van ons, ondanks ons leven in een sombere en gebroken wereld, waarachtige Paasmensen.

EERSTE  LEZING           Hand. 13, 26-33
God heeft de belofte vervuld door Jezus te doen verrijzen.

Uit de Handelingen van de Apostelen

In die dagen, toen Paulus te Antiochië in Pisidië gekomen was,
zei hij in de synagoge :
“Mannen broeders,
zonen uit Abrahams geslacht en godvrezenden onder u :
Tot ons is dit woord van verlossing gezonden.
“Want doordat de inwoners van Jeruzalem en hun overheden
Jezus niet erkend hebben maar veroordeeld,
deden zij de uitspraken van de profeten in vervulling gaan
die elke sabbat worden voorgelezen,
“ofschoon ze geen enkele rechtsgrond konden vinden
voor de doodstraf
hebben ze van Pilatus geëist dat Hij ter dood gebracht werd.
“Toen ze alles hadden voltrokken wat over Hem geschreven staat,
namen ze Hem van het kruishout
en legden Hem in een graf.
“Maar God wekte Hem uit de doden op
en gedurende vele dagen verscheen Hij aan hen
die Hem van Galilea naar Jeruzalem hadden vergezeld.
“Dezen zijn nu getuigen van Hem voor het volk.
“Wij dan verkondigen u de blijde boodschap, dat God de belofte
aan de vaderen gedaan
voor ons, hun kinderen vervuld heeft
door Jezus te doen verrijzen,
zoals ook geschreven staat in de tweede psalm :
Gij zijt mijn Zoon,
Ik heb U heden verwekt.”

TUSSENZANG          Ps. 2, 6-7, 8-9, 10-11

Gij zijt mijn zoon,
Ik heb u heden verwekt.

Ik zelf heb mijn koning aangesteld
op Sion, mijn heilige berg.
Dit is het besluit van de Heer :
Hij sprak tot Mij : Gij zijt mijn zoon,
Ik heb U heden verwekt.

Vraag Mij, Ik geef U de volken als erfdeel,
schenk U de aarde als eigendom.
Breek hun verzet met ijzeren scepter,
sla hen in stukken als potten van klei.

Weest nu verstandig, gij vorsten,
heersers der aarde, weet wat ge doet !
Dient de Heer met ontzag,
kust Hem bevend de voeten.

ALLELUIA

Alleluia.
Christus stond op uit het graf,
Hij die voor ons stierf op een kruis.
Alleluia.

EVANGELIE              Joh. 14, 1-6
Ik ben de weg, de waarheid en het leven.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Johannes

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen :
“Laat uw hart niet verontrust worden.
“Gij gelooft in God,
gelooft ook in Mij.
“In het huis van mijn Vader is ruimte voor velen.
“Ware dit niet zo
dan zou Ik het u hebben gezegd,
want Ik ga heen om een plaats voor u te bereiden.
“En als Ik ben heengegaan en een plaats voor u heb bereid
kom Ik terug om u op te nemen bij Mij,
opdat ook gij zult zijn waar Ik ben.
“Gij weet waar Ik heenga
en ook de weg daarheen is u bekend.”
Tomas zei tot Hem :
“Heer, wij weten niet waar Gij heengaat :
hoe moeten wij dan de weg kennen ?
“Jezus antwoordde hem :
“Ik ben de weg
de waarheid en het leven.
“Niemand komt tot de Vader tenzij door Mij.”

_____________________________________________________________

 

Laudato Si

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

Over de zorg voor het gemeenschappelijke huis

50. In plaats van de problemen van de armen op te lossen en te denken aan een andere wereld, beperken sommigen zich ertoe een terugbrengen van het geboortecijfer voor te stellen. Het ontbreekt niet aan internationale druk op de ontwikkelingslanden die economisch hulp laat afhangen van een bepaalde politiek van “reproductieve gezondheid”. Maar, “als het waar is dat de ongelijke verdeling van de bevolking en de beschikbare hulpbronnen belemmeringen vormt voor de ontwikkeling en een beheersbaar gebruik van het milieu, dan moet men erkennen dat de demografische groei volledig compatibel is met een integrale en solidaire ontwikkeling”. De demografische groei en niet het extreme en selectieve consumptisme van enkelen de schuld geven is een manier om de problemen niet onder ogen te zien. Men wil zo het huidige distributieve model wettigen, waarbij een minderheid denkt in haar recht te staan in een verhouding te consumeren die men onmogelijk zou kunnen veralgemeniseren, omdat de planeet de afval van een dergelijk verbruik zelfs niet zou kunnen bevatten. Wij weten bovendien dat men ongeveer een derde van het voedsel verspilt dat men produceert en “voedsel dat men weggooit, is alsof men het rooft van de tafel van de armen”. Het is in ieder geval zeker dat er aandacht moet worden besteed aan het ongelijke evenwicht in de spreiding van de bevolking over territoria, zowel op nationaal als op wereldniveau, omdat de toename van de consumptie tot complexe regionale problemen zou leiden door een combinatie van problemen die verband houden met de verontreiniging van het milieu, het vervoer, de afvalverwerking, het verlies aan hulpbronnen, de kwaliteit van leven.

 

Wordt vervolgd                 Voor voorafgaande publicaties scroll naar beneden

 

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling
_____________________________________________________________________________

Friday – Our Lady of Fatima

Mary who appeared six times to three shepherd children between May and October 1917.

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience this joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 am

Consideration
What can we hope for? Worried as we are, we can think – like the disciples at the time – that after Jesus’ death we were left to our own devices, in a God-forsaken and broken world. But nothing could be further from the truth: Jesus has already set us on the road, namely as children of his Father, as his brothers and sisters. That is the secret of Easter, the mystery that we celebrate in this Eucharist; that the Father is present, in the here and now. That we dare to believe this and draw support and strength from it makes us, despite our lives in a sombre and broken world, true Easter people.

FIRST READING     Acts 13, 26-33
God has fulfilled the promise by resurrecting Jesus.

From the Acts of the Apostles

In those days, when Paul had come to Antioch in Pisidia,
he said in the synagogue :
“Men brethren,
sons of Abraham and God-fearing among you :
To us this word of salvation has been sent.
“For because the inhabitants of Jerusalem and their authorities
did not acknowledge Jesus but condemned him,
they fulfilled the sayings of the prophets
which are read out every Sabbath.
“Although they could not find any legal basis
for the death penalty
they demanded of Pilate that He be put to death.
“When they had accomplished all that was written about Him,
they took Him down from the cross
and laid Him in a tomb.
“But God raised him from the dead
and for many days he appeared to those
who had accompanied Him from Galilee to Jerusalem.
“These are now witnesses of Him before the people.
“We therefore give you the glad tidings that God has fulfilled the promise
made to the fathers,
to us, their children
by resurrecting Jesus,
as it is written in the second psalm:
Thou art my Son,
I have begotten thee this day.

Interluminum   Ps. 2, 6-7, 8-9, 10-11

Thou art my Son,
I have begotten Thee this day.

I myself have appointed my king
in Zion, my holy mountain.
This is the decree of the Lord :
He said unto me, Thou art my Son,
I have begotten Thee this day.

Ask me, I will give you the nations as an inheritance,
give you the earth as your property.
Break their resistance with an iron sceptre,
smite them in pieces like clay pots.

Be wise now, ye princes,
rulers of the earth, know what ye do!
Serve the Lord with awe,
kiss Him tremblingly on the feet.

ALLELUIA

Alleluia.
Christ rose from the grave,
He who died for us on a cross.
Alleluia.

GOSPEL        John 14, 1-6
I am the way, the truth, and the life.

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to
John

At that time Jesus said to his disciples :
“Let not your heart be troubled.
“You believe in God, believe also in Me,
in my Father’s house there is room for many.
“If it were not so
I would have told you,
for I am going down to prepare a place for you.
“And when I have gone and prepared a place for you
I will come again to take you in with Me,
that you also may be where I am.
“You know where I am going
and the way there is known unto you.”
Tomas said to Him :
“Lord, we know not where thou goest.
Jesus answered him:
“I am the way, the truth and the life.
“No one comes to the Father except through Me.

_____________________________________________________________

 

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On Care of the Common Home

50. Instead of solving the problems of the poor and thinking of a different world, some limit themselves to proposing a reduction in the birth rate. There is no lack of international pressure on developing countries to make economic aid conditional on a certain policy of “reproductive health”. But, “if it is true that the unequal distribution of population and available resources is an obstacle to development and a manageable use of the environment, it must be recognised that demographic growth is fully compatible with integral and solidarity-based development”. Blaming demographic growth and not the extreme and selective consumerism of a few is a way of not facing up to the problems. It is a way of legitimising the current distributive model, in which a minority thinks it has the right to consume in a proportion that could not possibly be generalised, because the planet would not even be able to contain the waste from such consumption. We also know that about a third of the food we produce is wasted and “food that is thrown away is like stealing it from the tables of the poor”. In any case, it is certain that attention must be paid to the unequal distribution of population across territories, both nationally and globally, because the increase in consumption would create complex regional problems through a combination of issues related to environmental pollution, transport, waste disposal, loss of resources, quality of life.

 

To be continued              For previous publications scroll down

 

The Bible text in this edition is taken from The New Bible Translation,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Recitals from Liturgical suggestions for the weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation
_____________________________________________________________________________

 

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: