http://kerkengeloof.wordpress.com

Zaterdag – H. Mattias, apostel

Plaatsvervanger van Judas die ontrouw werd.
Door loting aangewezen. Toegevoegd aan de groep van elf apostelen.

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

OVERWEGING

Het is pas na een innig gebed tot de Heilige Geest dat de apostelen Mattias kiezen als plaatsvervanger van Judas. Dat gebed tot de Heilige Geest heet ‘onderscheiding’. Het is een proces dat veel wijsheid en raadpleging vraagt. De apostelen hebben Mattias uitgekozen omdat zij geloofden dat hij echt in woord en daad een leerling van de Heer was. De Heer zelf heeft Mattias uitverkoren omdat hij ‘een vriend’ was. Dat betekent: hij heeft de Heer liefgehad. Wellicht is dat de hoogste norm voor het leerling zijn: de Heer met hart en ziel beminnen.

Eerste lezing                Hand. 1, 15-17.20-26

Het lot viel op Mattias.
Hij werd toegevoegd aan de groep van de elf apostelen.

Uit de Handelingen van de Apostelen

In die dagen stond Petrus op te midden van de broeders
– er was een groep
van ongeveer honderdtwintig personen bijeen –
en sprak:
“Mannen broeders,
het Schriftwoord moest in vervulling gaan
dat de heilige Geest door de mond van David
tevoren gesproken heeft over Judas,
die de gids is geworden
van hen die Jezus gevangen namen.
Hij behoorde tot ons getal
en had aan dit dienstwerk zijn deel gekregen.
Er staat immers geschreven in het boek der psalmen:
Zijn woonplaats worde een woestenij
en niemand wone er meer;
en ook:
Een ander neme zijn ambt over.
Dus moet een van de mannen
die tot ons gezelschap behoorden
gedurende de tijd dat de Heer Jezus onder ons verkeerde,
vanaf het doopsel van Johannes
tot de dag waarop Hij van ons werd weggenomen,
met ons een getuige worden van zijn verrijzenis.”
Men stelde er twee voor:
Jozef ook Barsabbas geheten, bijgenaamd Justus,
en Mattias.
Toen baden zij als volgt:
“Gij, Heer, die aller harten kent,
wijs degene aan die Gij van deze twee hebt uitverkoren
om de plaats te bezetten in dit dienstwerk en apostelambt,
waaraan Judas ontrouw werd
om heen te gaan naar zijn eigen plaats.”
Toen liet men hen loten en het lot viel op Mattias.
Hij werd toegevoegd aan de groep van de elf apostelen.

Tussenzang         Ps. 113(112), 1-2, 3-4, 5-6, 7-8

De Heer plaatst de machtelozen
te midden der machtigen van zijn volk.
Alleluia

Verheerlijkt, dienaars des Heren,
verheerlijkt de Naam van de Heer.
De Naam van de Heer zij geprezen
vandaag en in eeuwigheid.

Van ochtendgloren tot avondrood
moet ieder die Naam aanbidden.
Want boven de volkeren troont de Heer,
zijn Glorie beheerst de hemel.

Wie is als de Heer onze God,
hoog boven de sterren gezeten?
Die van omhoog overziet
het hemelgewelf en de aarde.

Die machtelozen tilt uit het stof,
van vuilnishopen de armen weghaalt;
om hen in de kring van de vorsten te plaatsen,
te midden der machtigen van zijn volk.

Alleluia                Joh. 15, 16

Niet gij hebt Mij uitgekozen maar Ik u.

Alleluia.
Ik heb u uitgekozen
en Ik heb u de taak gegeven op tocht te gaan
en vruchten voort te brengen die blijvend mogen zijn.
Alleluia.

Evangelie             Joh. 15, 9-17

Niet gij hebt Mij uitgekozen maar Ik u.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen:
“Zoals de Vader Mij heeft liefgehad
zo heb ook Ik u liefgehad.
Blijft in mijn liefde.
Als gij mijn geboden onderhoudt
zult gij in mijn liefde blijven,
gelijk Ik, die de geboden van mijn Vader heb onderhouden
in zijn liefde blijf.
Dit zeg Ik u
opdat mijn vreugde in u moge zijn
en uw vreugde volkomen moge worden.
Dit is mijn gebod,
dat gij elkaar liefhebt zoals Ik u heb liefgehad.
Geen groter liefde kan iemand hebben dan deze,
dat hij zijn leven geeft voor zijn vrienden.
Gij zijt mijn vrienden als gij doet wat Ik u gebied.
Ik noem u geen dienaars meer
want de dienaar weet niet wat zijn heer doet,
maar u heb Ik vrienden genoemd
want Ik heb u alles meegedeeld wat Ik van de Vader heb gehoord.
Niet gij hebt Mij uitgekozen maar Ik u,
en Ik heb u de taak gegeven op tocht te gaan
en vruchten voort te brengen die blijvend mogen zijn.
Dan zal de Vader u geven
al wat gij Hem in mijn Naam vraagt.
Dit is mijn gebod,
dat gij elkaar liefhebt.”

____________________________________________________________

 

Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

51. Ongelijkheid treft niet alleen individuen, maar hele naties, en dwingt ons na te denken over een ethiek van internationale betrekkingen. Er bestaat inderdaad een echte “ecologische imperatief”, vooral tussen Noord en Zuid, die verband houdt met onevenwichtigheden in de handel met ecologische gevolgen, en met het onevenredig gebruik dat sommige landen in de loop van de geschiedenis hebben gemaakt van natuurlijke hulpbronnen. De uitvoer van bepaalde grondstoffen om aan de vraag van de markten van het geïndustrialiseerde Noorden te voldoen, heeft plaatselijke schade veroorzaakt, zoals kwikvergiftiging in de goudmijnen of zwavelvergiftiging in de kopermijnen. In het bijzonder moet men het gebruik rekenen van de milieuruimte van de hele planeet om het gasafval op te slaan dat zich in twee eeuwen heeft opgehoopt en een situatie heeft veroorzaakt die nu alle landen van de wereld treft. De opwarming die door de enorme consumptie van sommige rijke landen wordt veroorzaakt, treft de armste landen van de wereld, vooral in Afrika, waar de stijging van de temperatuur samen met de droogte rampzalige gevolgen heeft voor de opbrengst van de culturen. Daarbij komt nog de schade die wordt veroorzaakt door de uitvoer van vast en vloeibaar giftig afval naar ontwikkelingslanden en door de vervuilende activiteiten van bedrijven, die in de minder ontwikkelde landen doen wat zij niet kunnen doen in de landen die het kapitaal verschaffen: “Wij stellen vast dat de bedrijven die op deze manier te werk gaan vaak multinationals zijn die hier doen wat zij in de ontwikkelde landen of de zogenaamde eerste-wereldlanden niet kunnen doen. Wanneer zij hun activiteiten staken en zich terugtrekken, laten zij over het algemeen grote schade achter voor mens en milieu, zoals werkloosheid, dorpen zonder leven, uitputting van sommige natuurlijke hulpbronnen, ontbossing, verarming van de plaatselijke landbouw en veeteelt, kraters, verwoeste heuvels, vervuilde rivieren en sommige sociale werken die niet kunnen worden gedragen”.

 

Wordt vervolgd         Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

 

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

____________________________________________________________________

Friday – St. Mattias, Apostle

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience this joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 am

CONSIDERATION

It was only after an intimate prayer to the Holy Spirit that the apostles chose Mattias to replace Judas. That prayer to the Holy Spirit is called ‘discernment’. It is a process that requires much wisdom and consultation. The apostles chose Mattias because they believed that he was truly a disciple of the Lord in word and deed. The Lord Himself chose Mattias because he was ‘a friend’. That means: he loved the Lord. Perhaps that is the highest standard of discipleship:To love the Lord with heart and soul.

FIRST  READING    Act 1, 15-17, 20-26

The lot fell to Mattias.
He was added to the group of the eleven apostles.

From the Acts of the Apostles

In those days Peter stood up in the midst of the brethren
-there was a group
of about one hundred and twenty people together –
and spoke:
“Men brethren ,
the word of Scripture was to be fulfilled
that the Holy Spirit spoke by the mouth of David
has spoken before about Judas,
who became the guide
of those who took Jesus captive.
He belonged to our number
and had received his share in this ministry.
For it is written in the book of Psalms:
His dwelling place shall be a wilderness
and no one dwells there any more;
and also:
Another shall take his office.
So one of the men
who belonged to our company
during the time that the Lord Jesus was among us,
from the baptism of John
until the day when he was taken from us,
must become with us a witness to His resurrection.”
One suggested two:
Joseph also called Barsabbas, nicknamed Justus,
and Mattias.
Then they prayed as follows:
“Thou, Lord, who knowest all hearts,
appoint the one whom thou hast chosen from among these two
to occupy the place in this ministry and apostleship,
to which Judas was unfaithful
to go to his own place.
Then they drew lots and the lot fell to Mattias.
He was added to the group of the eleven apostles.

INTERLUDIUM Ps 113(112), 1-2, 3-4, 5-6, 7-8

The Lord places the powerless
among the mighty of his people.
Alleluia

Glorified, servants of the Lord,
glorify the name of the Lord.
The Name of the Lord be praised
today and for ever.

From dawn to dusk
everyone should worship that Name.
For the Lord is enthroned above the nations,
his Glory dominates the heavens.

Who is like the Lord our God,
seated high above the stars?
Who oversees from on high
the firmament and the earth.

Who lifts the powerless from the dust,
who snatches the poor from the rubbish heaps;
to place them in the circle of the princes,
in the midst of the mighty of his people.

Alleluia John 15, 16

Not you have chosen me, but I have chosen you.

Alleluia.
I have chosen you
and I have given you the task of going on a journey
and to bring forth fruit that may endure.
Alleluia.

GOSPEL     John 15, 9-17

It is not you who have chosen me, but I who have chosen you.

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to St. John

At that time Jesus said to His disciples:
“Just as the Father has loved Me
I have also loved you.
Abide in my love.
If you keep my commandments
you will abide in my love,
as I, who have kept my Father’s commandments
abide in His love.
This I say to you
that my joy may be in you
and that your joy may be complete.
This is my commandment,
that you love one another as I have loved you.
No greater love can anyone have than this,
that he gives his life for his friends.
Ye are my friends if ye do what I command you.
I call you no more servants
for the servant knoweth not what his lord doeth,
but I have called you friends
for I have told you all things that I heard from the Father.
It is not you who have chosen Me, but I you,
and I have given you the task of going on a journey
and to bring forth fruit that may endure.
Then the Father will give you
all that ye ask of him in my name.
This is my commandment,
that ye love one another.”

______________________________________________________________

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On Care of the Common Home by Pope Francis

51. Inequality affects not only individuals, but entire nations, and obliges us to think about an ethics of international relations. Indeed, there is a real “ecological imperative”, especially between North and South, which is linked to commercial imbalances with ecological consequences, as well as to the disproportionate use of natural resources that some countries have made of them throughout history. The export of some raw materials to satisfy the demand of the markets of the industrialised North have caused local damages, such as mercury poisoning in the gold mines or sulphur poisoning in the copper mines. In particular, one should count the use of the environmental space of the whole planet to store the gas waste that has accumulated over two centuries and caused a situation that now affects all the countries of the world. The warming caused by the enormous consumption of some rich countries is affecting the poorest countries of the world, especially in Africa, where the increase in temperature together with drought is having a disastrous effect on the yields of cultures. To this must be added the damage caused by the export to developing countries of solid and liquid toxic waste and by the polluting activity of companies, which do in the less developed countries what they cannot do in the countries which provide the capital: ‘We find that the companies which operate in this way are often multinationals which do here what they cannot do in developed or so-called first-world countries. When they stop their activities and withdraw, they generally leave behind great harm to people and the environment, such as unemployment, villages without life, depletion of some natural resources, deforestation, impoverishment of local agriculture and livestock, craters, devastated hills, polluted rivers and some social works that cannot be supported”.

 

To be continued              For all previous publications scroll down

 

The Bible text in this publication is taken from De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Dutch Bijbelgenootschap 2004/2007.
Recitals from Liturgical suggestions for weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation

____________________________________________________________________

 

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: