EERSTE  LEZING             Hand. 14, 21-27

Zij vertelden de gemeente wat God met hun medewerking tot stand had gebracht.

Uit de Handelingen van de Apostelen

In die dagen keerden Paulus en Barnabas terug naar Lystra, Ikonium en Antiochíë.
Daar bevestigden zij de leerlingen in hun goede gesteldheid,
spoorden hen aan in het geloof te volharden
en zeiden dat wij door vele kwellingen
het Rijk Gods moeten binnengaan.
In elke gemeente stelden zij
na gebed en vasten oudsten voor hen aan,
en vertrouwden hen toe aan de Heer,
in wie zij nu geloofden.
Zij reisden door Pisídië naar Pamfylië,
predikten het woord in Perge
en bereikten Attália.
Daar gingen ze scheep naar Antiochíë,
vanwaar zij,
aan Gods genade toevertrouwd,
vertrokken waren naar het werk dat zij volbracht hadden.
Na hun aankomst riepen zij de gemeente bijeen
en vertelden alles wat God met hun medewerking
tot stand had gebracht,
en hoe Hij voor de heidenen de poort van het geloof had geopend.

Antwoordpsalm          Ps. 145(144) 8-9, 10-11, 12-13ab

Keervers
U wil ik loven, mijn God en Koning.

De Heer is vol liefde en medelijden,
lankmoedig en zeer goedgunstig.
De Heer is bezorgd voor iedere mens,
barmhartig voor al wat Hij maakte.

Uw werken zullen U prijzen, Heer,
uw vromen zullen U loven.
Zij roemen de glorie van uw heerschappij,
uw macht verkondigen zij.

Zij maken uw kracht aan de mensen bekend,
de pracht van uw koninkrijk.
Uw rijk is een rijk voor alle eeuwen,
uw heerschappij geldt voor ieder geslacht.

TWEEDE  LEZING                Apok 21,1-5a

God zal alle tranen van hun ogen afwissen.

Uit de Openbaring van de heilige apostel Johannes
 Ik, Johannes, zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde;
de eerste hemel en de eerste aarde waren verdwenen
en de zee bestond niet meer.
En ik zag de heilige Stad, het nieuwe Jeruzalem,
van God uit de hemel neerdalen,
schoon als een bruid die zich voor haar man heeft getooid.
Toen hoorde ik een machtige stem die riep van de troon:
“Zie hier Gods woning onder de mensen!
Hij zal bij hen wonen.
Zij zullen zijn volk zijn
en Hij, God-met-hen, zal hun God zijn.
en Hij zal alle tranen van hun ogen afwissen,
en de dood zal niet meer zijn;
geen rouw, geen geween, geen smart zal er zijn,
want al het oude is voorbij.”
En Hij die op de troon is gezeten, sprak:
“Zie, Ik maak alles nieuw.”

Vers voor het Evangelie               Joh.  13, 34

Alleluia.
Een nieuw gebod geef ik u, zegt de Heer:
gij moet elkaar liefhebben, zoals Ik u heb liefgehad.
Alleluia

EVANGELIE                 Joh. 13, 31-33a.34-35

Een nieuw gebod geef Ik u: Gij moet elkaar liefhebben.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes
 In die tijd zei Jezus tot de leerlingen:
“Nu is de Mensenzoon verheerlijkt
en God is verheerlijkt in Hem.
Als God in Hem verheerlijkt is
zal God ook Hem in zichzelf verheerlijken,
ja, Hij zal Hem spoedig verheerlijken.
Kindertjes, nog maar kort zal Ik bij u zijn.
Een nieuw gebod geef Ik u: Gij moet elkaar liefhebben;
zoals Ik u heb liefgehad,
zo moet ook gij elkaar liefhebben.
Hieruit zullen allen kunnen opmaken
dat gij mijn leerlingen zijt:
Als gij de liefde onder elkaar bewaart.”
______________________________________________________________

 

Laudato Si

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

Over de zorg voor het gemeenschappelijke huis

52. De buitenlandse schuld van de arme landen is veranderd in een controle-instrument, maar hetzelfde gebeurt niet met de ecologische schuld. Op verschillende manieren blijven de ontwikkelingslanden, waar zich de belangrijkste reserves van de biosfeer bevinden, de ontwikkeling van de rijkste voeden ten koste van hun heden en hun toekomst. De aarde van de armen van het Zuiden is rijk en weinig vervuild, maar de toegang tot het eigendom van de goederen en de hulpbronnen om te voldoen aan de eigen levensbehoeften wordt hun verboden door een structureel pervers systeem op het gebied van handel en eigendom. Het is noodzakelijk dat de ontwikkelde landen eraan bijdragen deze schuld op te lossen door op een belangrijke wijze het gebruik van niet hernieuwbare energie te beperken en de meest behoeftige landen hulpbronnen te leveren om een politiek en programma’s voor een beheersbare ontwikkeling te bevorderen. De armste streken en landen hebben minder mogelijkheden nieuwe modellen om het effect op het milieu terug te dringen, omdat zij niet de voorbereiding hebben om de nodige processen op gang te brengen en de kosten ervan niet kunnen dekken. Daarom moet men zich helder er bewust van blijven dat er bij de klimaatverandering gedifferentieerde verantwoordelijkheden zijn en, zoals de bisschoppen van Verenigde Staten hebben gezegd, het gepast is zich “vooral” te richten “op de noden van de armen, de zwakken en kwetsbaren, een debat dat vaak wordt beheerst door de machtigste belangen”. Men moet het bewustzijn versterken dat wij één menselijke familie zijn. Er zijn geen politieke en maatschappelijke grenzen en barrières die het ons veroorloven ons te isoleren en juist daarom is er evenmin ruimte voor de globalisering van de onverschilligheid.

 

Wordt vervolgd                 Voor voorafgaande publicaties scroll naar beneden

 

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling
_____________________________________________________________________________

Fifth Sunday of Easter

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience this joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 am

 

Opening words

For the last time at table with his friends,
Jesus gave them a new commandment:
Love one another as I have loved you’.
This commandment, God’s wish, is entrusted to us today,
to us personally and to us as a community.
Let us open ourselves to it, let us respond to it together:
Love one another as He has loved us.
-But: Jesus has high expectations:
Are they not too high for the small people we are?
Aware of our smallness
we want to entrust ourselves
to his love without limits,
that we may become more and more like Him.

FIRST READING     Acts 14, 21-27

They told the congregation what God had accomplished with their cooperation.

From the Acts of the Apostles

In those days Paul and Barnabas returned to Lystra, Ikonium and Antioch.
There they confirmed the disciples in their good condition,
urged them to persevere in the faith
and said that through many afflictions
we must enter the kingdom of God.
In every congregation ,
after prayer and fasting, they appointed elders for them,
and entrusted them to the Lord,
in whom they now believed.
They travelled through Pisidia to Pamphylia,
preached the word in Perge
and reached Attalia.
There they set sail for Antioch,
from where they,
entrusted to the grace of God,
had left for the work they had accomplished.
After their arrival they called the congregation together
and told them all that God
had accomplished with their cooperation,
and how He had opened to the Gentiles the gate of faith.

Responsorial        Ps. 145(144) 8-9, 10-11, 12-13ab

 

Refrain
I will praise you, my God and King.

The Lord is full of love and compassion,
and longsuffering and gracious.
The Lord is concerned for every man,
merciful to all that He made.

Your works shall praise You, Lord,
thy pious ones shall praise Thee.
They shall praise the glory of thy dominion,
thy power they shall proclaim.

They shall make known thy power unto men,
the splendor of thy kingdom.
Thy kingdom is a kingdom for all ages,
thy dominion is for every generation.

SECOND READING        Apocalypse 21,1-5a

God will wipe away all tears from their eyes.

From the Revelation of the holy apostle John

I John saw a new heaven and a new earth;
the first heaven and the first earth were gone
and the sea was no more.
And I saw the holy city, the new Jerusalem,
coming down from God out of heaven,
beautiful as a bride adorned for her husband.
Then I heard a mighty voice calling from the throne:
“See here God’s dwelling among men!
He will dwell with them.
They will be his people
and He, God-with-her, will be their God.
And He will wipe away all tears from their eyes,
and death shall be no more;
there shall be no mourning, no weeping, no sorrow,
for all things old are passed away.”
And He who is seated on the throne spoke:
“Behold, I make all things new.”

Verse for the Gospel    John 13, 34

Alleluia.
A new commandment I give unto you, saith the Lord:
Ye must love one another, as I have loved you.
Alleluia

 

GOSPEL       John 13, 31-33a.34-35

A new commandment I give to you, that you love one another.

 

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to John

At that time Jesus said to the disciples:
“Now is the Son of Man glorified
and God is glorified in Him.
If God is glorified in Him
God will also glorify Him in Himself,
yea, He will soon glorify Him.
Little children, I will be with you for a short time.
I give you a new commandment: You must love one another;
as I have loved you,
as I have loved you, so must you love one another.
From this all will be able to see
that ye are my disciples:
If ye keep love among yourselves.”
______________________________________________________________

 

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On Care of the Common Home

52. The external debt of poor countries has turned into a control instrument, but the same does not happen with the ecological debt. In various ways, the developing countries, where the main reserves of the biosphere are located, continue to feed the development of the richest at the expense of their present and future. The earth of the poor of the South is rich and little polluted, but access to ownership of the goods and resources to meet their own needs is denied them by a structurally perverse system of trade and ownership. It is necessary for developed countries to contribute to solving this debt by significantly reducing the use of non-renewable energy and providing resources to the countries most in need in order to promote policies and programmes for manageable development. The poorest regions and countries have fewer opportunities to adopt new models for reducing the impact on the environment because they do not have the preparation to initiate the necessary processes and cannot cover the costs involved. It is therefore necessary to maintain a clear awareness that climate change involves differentiated responsibilities and, as the bishops of the United States have said, it is appropriate to focus “above all” on the needs of the poor, the weak and the vulnerable, in a debate often dominated by the most powerful interests. We must strengthen the awareness that we are one human family. There are no political or social borders or barriers that allow us to isolate ourselves, and for this very reason there is no room for the globalisation of indifference.

 

To be continued                 For previous publications scroll down

 

The Bible text in this edition is taken from The New Bible Translation,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Recitals from Liturgical suggestions for the weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation
_____________________________________________________________________________