http://kerkengeloof.wordpress.com

Maandag in de vijfde paasweek

Boek met kaars 40

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

_

Overweging
Paulus en Barnabas worden als goden in mensengedaante aanzien omdat zij een lamme hebben genezen. Zij geven de omstaanders daarop het juiste antwoord want zij weten zich in dienst van de enige echte God: ‘Ook wij zijn maar mensen’. Van deze situatie maken ze gebruik om over God, Schepper en Vader te spreken. In navolging van Jezus wijzen zij Diegene aan om wie het gaat: ‘Het woord dat gij hoort is niet van Mij, maar van de Vader die Mij gezonden heeft’.

EERSTE LEZING               Hand. 14, 5-18

Gij moet u afkeren van de waardeloze goden en u wenden tot de levende God.

Uit de Handelingen van de Apostelen

Toen de heidenen en de Joden van Ikonium
samen met hun overheden
aanstalten maakten om Paulus en Barnabas
te mishandelen en te stenigen,
namen zij,
zodra zij dit bemerkten,
de wijk naar de Lykaonische steden,
Lystra, Derbe en hun omstreken.
Ook daar predikten zij het Evangelie.
Er was in Lystra een man
die geen kracht in zijn voeten had en moest blijven zitten.
Hij was van zijn geboorte af lam
en had nooit kunnen lopen.
Terwijl die man naar Paulus’ toespraak luisterde,
keek deze hem onderzoekend aan
en zag dat hij het geloof bezat om gered te worden.
Daarom sprak hij met stemverheffing :
“Ga op uw voeten staan, rechtop!”
De man sprong op en liep rond.
Toen de mensen zagen wat Paulus gedaan had
begonnen ze te schreeuwen
en ze riepen in het Lykaonisch :
“De goden
zijn in mensengedaante tot ons neergedaald.”
Barnabas noemden ze Zeus
en Paulus, omdat hij de woordvoerder was, Hermes.
De priester van de tempel Zeus-buiten-de-stad
bracht bekranste stieren naar de poorten
en wilde samen met het volk een offer gaan opdragen.
Toen de apostelen Barnabas en Paulus dit vernamen
scheurden ze hun kleren
en stortten zich tussen het volk,
luid roepend :
“Mannen,
wat gaat ge nu beginnen ?
“Ook wij zijn mensen
juist als gij.
“Wij brengen u de Blijde Boodschap
dat gij u af moet keren van deze waardeloze goden,
en u wenden tot de levende God
die de hemel en de aarde gemaakt heeft
en de zee en alles wat daarin is.
“In de voorbije tijden liet Hij alle volken hun gang gaan,
maar Hij heeft niet nagelaten getuigenis van zichzelf te geven
door het schenken van weldaden :
vanuit de hemel schonk Hij u immers
regen en vruchtbare jaargetijden
en verblijdde u met overvloed van voedsel.”
Maar zelfs deze woorden
konden het volk er maar nauwelijks van weerhouden
hun een offer op te dragen.

TUSSENZANG              Ps. 115(113B), 1-2, 3-4, 15-16

Niet ons, Heer, niet ons,
maar uw Naam komt de eer toe.

of :  Alleluia.

Niet ons, Heer, niet ons, maar uw Naam komt de eer toe,
want Gij zijt barmhartig en trouw.
Waarom moeten vreemde volkeren vragen :
waar is toch Israëls God ?

De God van Israël is in de hemel,
Hij handelt zoals Hij verkiest.
Hun afgodsbeelden zijn zilver en goud,
door mensenhanden vervaardigd.

Gezegend zijt Gij door de Heer onze God,
die hemel en aarde gemaakt heeft.
De hemel is eigen domein van de Heer,
de aarde deelde Hij toe aan de mensen.

ALLELUIA          Kol. 3, 1

Alleluia.
Als gij dan met Christus ten leven zijt gewekt
zoekt wat boven is,
daar waar Christus zetelt aan de rechterhand Gods.
Alleluia.

EVANGELIE                    Joh. 14, 21-26

De Helper die de Vader zal zenden, Hij zal u alles leren.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Johannes

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen :
“Wie mijn geboden onderhoudt die hij heeft ontvangen,
hij is het die Mij liefheeft.
“En wie Mij liefheeft
zal door mijn Vader bemind worden ;
ook Ik zal hem beminnen en zal Mij aan hem openbaren.”
Judas – niet Iskariot – zei tot Hem :
“Heer, hoe komt het
dat Gij Uzelf aan ons zult openbaren en niet aan de wereld ?”
Jezus gaf hem ten antwoord :
“Als iemand Mij liefheeft
zal hij mijn woord onderhouden ;
mijn Vader zal hem liefhebben
en Wij zullen tot Hem komen en verblijf bij Hem nemen.
“Wie Mij niet liefheeft
onderhoud mijn woorden niet ;
het woord dat gij hoort is niet van Mij
maar van de Vader die Mij gezonden heeft.
“Dit zeg Ik u terwijl Ik nog bij u ben,
maar de Helper,
de heilige Geest die de Vader in mijn Naam zal zenden,
Hij zal u alles leren
en u alles in herinnering brengen wat Ik u gezegd heb.”

__________________________________________________________________

Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis

De zwakte van de reacties

53. Deze situatie veroorzaken het gekerm van zuster aarde, dat zich verenigt met het gekerm van de in de steek gelatenen van de wereld, met een weeklacht die van ons een ander koers vraagt. Nooit hebben wij ons gemeenschappelijke huis slecht behandeld en beschadigd als in de laatste twee eeuwen. Wij zijn integendeel geroepen instrumenten van God de Vader te worden, opdat onze planeet zou kunnen zijn waarvan Hij gedroomd heeft, toen Hij haar schiep, en beantwoordt aan zijn plan van vrede, schoonheid en volheid. Het probleem is dat wij nog niet beschikken over de noodzakelijke cultuur om deze crisis het hoofd te bieden en het is nodig om leaderships te vormen die wegen wijzen en zo een antwoord te geven op de noden van de huidige generaties, allen inbegrepen, zonder de toekomstige generaties in gevaar te brengen. Het wordt noodzakelijk een systeem van normen te scheppen dat onschendbare grenzen bevat en de bescherming van de ecosystemen verzekert, voordat de nieuwe vormen van macht die zijn afgeleid van het technisch-economisch paradigma, uiteindelijk niet alleen de politiek, maar ook de vrijheid en de gerechtigheid verwoesten.

 

Wordt vervolgd                 Voor voorafgaande publicaties scroll naar beneden

 

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling
_____________________________________________________________________________

Monday in the fifth week of Easter

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience this joy by opening his heart 
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 am

_

Consideration
Paul and Barnabas are regarded as gods in human form because they healed a paralytic. They give the bystanders the right answer, because they know themselves to be in the service of the one true God: “We too are only human”. They make use of this situation to speak about God, Creator and Father. Following Jesus, they point to the One about whom it is all about: “The word that you hear is not from me, but from the Father who sent me”.

FIRST READING     Acts 14, 5-18

Turn away from worthless gods and turn to the living God.

From the Acts of the Apostles

When the Gentiles and the Jews of Ikonium
together with their governments
Paul and Barnabas, together with their authorities.
and stoning them to death,
they took action,
as soon as they perceived this,
to the Lykaonian cities,
Lystra, Derbe and their surroundings.
There also they preached the Gospel.
There was a man in Lystra
There was a man in Lystra who had no strength in his feet and had to sit.
He was lame from his birth
He had been lame from birth and had never been able to walk.
While this man was listening to Paul’s speech,
Paul looked at him inquiringly
and saw that he had the faith to be saved.
Therefore he spoke with a loud voice:
“Stand on your feet, upright!”
The man jumped up and walked around.
When the people saw what Paul had done
they began to shout
and they yelled in Lykaonian:
“The gods have come down to us in human form.
Barnabas they called Zeus
and Paul, because he was the spokesman, Hermes.
The priest of the temple Zeus outside the city
brought garlanded bulls to the gates
and wanted to offer a sacrifice together with the people.
When the apostles Barnabas and Paul heard about this
tore their clothes
and threw themselves in among the people,
shouting loudly:
“Men!
What are you going to do?
“We too are men
just like you.
“We bring you the glad tidings
that you must turn away from these worthless gods,
and turn to the living God,
Who made the heavens and the earth
and the sea and all that is in them.
“In the days of old He let all peoples go their way,
but He has not failed to give testimony of Himself
by bestowing benefits :
For from heaven He gave you
rain and fruitful seasons
and gladdened you with abundance of food.”
But even these words
could hardly keep the people from
from offering a sacrifice to them.

Interludium    Ps 115(113B), 1-2, 3-4, 15-16

Not us, Lord, not us,
but Thy Name be praised.

or : Alleluia.

Not to us, Lord, not to us, but to Your Name be the glory,
for thou art merciful and faithful.
Why must foreign nations ask :
Where is the God of Israel?

The God of Israel is in heaven,
He does as He chooses.
Their idols are silver and gold,
made by human hands.

Blessed art thou through the Lord our God,
who made heaven and earth.
The heavens are the Lord’s own domain,
the earth He assigned to men.

ALLELUIA      Col 3, 1

Alleluia.
If then, with Christ, ye have been raised to life
seek ye that which is above,
where Christ sits at the right hand of God.
Alleluia.

 

GOSPEL      John 14, 21-26

The Helper whom the Father will send will teach you everything.

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to
John

In those days Jesus said to his disciples :
“He that keepeth my commandments which he hath received,
it is he who loves Me.
“And he who loves Me
will be loved by my Father;
I too will love him and will reveal Myself to him.”
Judas – not Iscariot – said to Him :
“Lord, how is it that You will reveal Yourself to us and not to the world?”
Jesus answered him :
“If anyone loves Me
he will keep my word ;
my Father will love him
and we will come to him and dwell with him.
“He who does not love Me
keep not My words ;
The word that you hear is not from Me
but from the Father who sent Me.
“This I say to you while I am yet with you,
but the Helper,
the Holy Spirit, whom the Father will send in my name,
He will teach you everything
and bring to your remembrance all things whatsoever I have said unto you.”

__________________________________________________________________

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On Care of the Common Home

The Weakness of Reactions

53. This situation causes the groaning of sister earth, which unites with the groaning of the abandoned of the world, with a lamentation that demands of us a different course. Never have we mistreated and damaged our common home as in the last two centuries. On the contrary, we are called to become instruments of God the Father, so that our planet may be what He dreamed of when He created it, and correspond to His plan of peace, beauty and fullness. The problem is that we do not yet have the necessary culture to deal with this crisis, and it is necessary to form leaderships that point the way to respond to the needs of the present generations, all of them, without endangering future generations. It becomes necessary to create a system of norms that contains inviolable boundaries and ensures the protection of ecosystems, before the new forms of power derived from the techno-economic paradigm end up destroying not only politics, but also freedom and justice.

 

To be continued                        For previous publications scroll down

 

The Bible text in this edition is taken from The New Bible Translation,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Recitals from Liturgical suggestions for the weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation
_____________________________________________________________________________

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: