Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging
Gesterkt door de vrede die van Jezus komt, zijn de eerste christenen in staat hun werk en leven verder te zetten. Ook zij moesten tegenstand, haat en tweespalt ondervinden. Deze dingen zijn bijna niet te vermijden. Christenen staan immers met hun twee voeten in de samenleving. Maar, zij weten dat lijden en kwelling niet het laatste woord hebben. Gedragen door éénzelfde geloof staan christenen sterk. Zij laten elkaar niet los!

EERSTE LEZING                    Hand. 14, 19-28

Zij vertelden alles wat God met hun medewerking tot stand had gebracht.

Uit de Handelingen van de Apostelen

In die dagen kwamen er Joden van Antiochië en Ikonium
die het volk ompraatten.
Daarom stenigden zij Paulus
en sleepten hem buiten de stad
in de mening dat hij dood was.
Maar toen de leerlingen om hem heen waren gaan staan
richtte hij zich op en ging weer de stad binnen.
De volgende dag vertrok hij met Barnabas naar Derbe.
Nadat zij in die stad het Evangelie hadden verkondigd
en vele leerlingen hadden gewonnen,
keerden zij naar Lystra, Ikonium en Antiochië terug.
Daar bevestigden zij de leerlingen in hun goede gesteldheid,
spoorden hen aan in het geloof te volharden
en zeiden dat wij door vele kwellingen
het Rijk Gods moeten binnengaan.
In elke gemeente stelden zij
na gebed en vasten oudsten voor hen aan,
en vertrouwden hen toe aan de Heer
in wie zij nu geloofden.
Zij reisden door Pisidië naar Pamfylië,
predikten het woord in Perge
en bereikten Attalia.
Daar gingen ze scheep naar Antiochië
vanwaar zij,
aan Gods genade aanbevolen,
waren uitgegaan naar het werk dat zij volbracht hadden.
Na hun aankomst riepen zij de gemeente bijeen
en vertelden alles
wat God met hun medewerking tot stand had gebracht,
en hoe Hij voor de heidenen de poort van het geloof had geopend.
Geruime tijd brachten ze daar bij de leerlingen door.

TUSSENZANG                   Ps. 145(144), 10-11, 12-13ab, 21

Uw werken, Heer,
maken uw kracht aan de mensen bekend.
of :  Alleluia.

Uw werken zullen U prijzen, Heer,
uw vromen zullen U loven.
Zij roemen de glorie van uw heerschappij,
uw macht verkondigen zij.

Zij maken uw kracht aan de mensen bekend,
de pracht van uw koninkrijk.
Uw rijk is een rijk voor alle eeuwen,
uw heerschappij geldt voor ieder geslacht.

Mijn mond bezingt de lof van de Heer
en alles wat leeft prijze eeuwig zijn Naam.

ALLELUIA                      Joh. 10, 14

Alleluia.
Ik ben de goede herder, zegt de Heer.
Ik ken de mijnen en de mijnen kennen Mij.
Alleluia.

EVANGELIE                Joh. 14, 27-31a

Mijn vrede geef Ik u.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Johannes

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen :
“Vrede laat Ik u na;
mijn vrede geef Ik u.
“Niet zoals de wereld die geeft geef Ik hem u.
“Laat uw hart niet verontrust of kleinmoedig worden.
“Gij hebt Mij horen zeggen :
Ik ga heen maar Ik keer tot u terug.
“Als gij Mij zoudt liefhebben
zoudt gij er blij om zijn dat Ik naar de Vader ga
want de Vader is groter dan Ik.
“Nu, eer het gebeurt zeg Ik het u,
opdat gij wanneer het gebeurt zult geloven.
“Veel zal Ik niet meer met u spreken
want de vorst van de wereld is op komst.
“Weliswaar vermag hij niets tegen Mij,
maar de wereld moet weten dat Ik de Vader liefheb
en dat Ik handel zoals Hij Mij bevolen heeft.”


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

54. Opmerkelijk is de zwakte van de internationale politieke reactie. De onderwerping van de politiek aan de technologie en de financiën blijkt uit het mislukken van de mondiale topconferenties over het milieu. Er zijn teveel bijzondere belangen en het economisch belang gaat zeer gemakkelijk prevaleren boven het algemeen welzijn en de informatie manipuleren om de eigen plannen niet benadeeld te zien. In deze lijn vraagt het Document van Aparecida dat “bij het omgaan met natuurlijke hulpbronnen niet de belangen overheersen van economische groepen die op irrationele wijze de levensbronnen vernietigen”. Het verbond tussen economie en technologie sluit uiteindelijk alles buiten dat geen deel uitmaakt van hun directe belangen. Zo zou men alleen maar enkele oppervlakkige uitspraken, geïsoleerde filantropische acties en ook inspanningen kunnen verwachten om gevoeligheid voor het milieu te tonen, terwijl in werkelijkheid iedere poging van de maatschappelijke organisaties om de dingen te veranderen gezien zal worden als een verstoring die wordt veroorzaakt door romantische dromers, of een obstakel dat men moet vermijden.

 

Wordt vervolgd  Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

________________________________________________________________

Tuesday in the fifth week of Easter

Invitation

May I hereby call your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience that joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 a.m.

Consideration
Strengthened by the peace that comes from Jesus, the first Christians were able to continue their work and life. They too had to face opposition, hatred and discord. These things are almost impossible to avoid. After all, Christians stand with their two feet in society. But, they know that suffering and torment are not the last word. Carried by the same faith, Christians stand strong. They will not let go of each other!

FIRST READING            Acts 14, 19-28

They told of all that God had accomplished with their cooperation.

From the Acts of the Apostles

In those days there came Jews from Antioch and Ikonium
who were talking down the people.
Therefore they stoned Paul
and dragged him out of the city
believing that he was dead.
But when the disciples had gathered around him
he straightened up and went back into the city.
The next day he left with Barnabas for Derbe.
After they had preached the Gospel in that city
and won many disciples,
they returned to Lystra, Ikonium and Antioch.
There they confirmed the disciples in their good condition,
urged them to persevere in the faith
and said that through many afflictions
we must enter the kingdom of God.
In each congregation, after prayer and fasting, they
appointed elders for them,
and entrusted them to the Lord
in whom they now believed.
They traveled through Pisidia to Pamphylia,
preached the word in Perge
and reached Attalia.
There they set sail for Antioch
from whence they,
recommended to God’s grace,
had gone forth to the work they had accomplished.
After their arrival they called the congregation together
and told them everything
God had accomplished with their cooperation,
and how He had opened to the Gentiles the gate of faith.
For quite some time they spent there with the disciples.

INTERLUDIUM   Ps. 145(144), 10-11, 12-13ab, 21

Your works, Lord,
make your power known to men.
or : Alleluia.

Your works shall praise You, Lord,
your pious ones shall praise you.
They extol the glory of Your rule,
they shall proclaim your power.

They make known Your power to men,
the splendor of Your kingdom.
Your kingdom is a kingdom for all ages,
your reign is for every generation.

My mouth sings the praises of the Lord
and all that lives praise his name forever.

ALLELUIA    John 10, 14

Alleluia.
I am the good shepherd, says the Lord.
I know my own and my own know me.
Alleluia.

GOSPEL   John 14, 27-31a

My peace I give to you.

From the holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to
John

In those days Jesus said to his disciples :
“Peace I leave you;
my peace I give to you.
“Not as the world gives it do I give it to you.
“Do not let your heart be troubled or become small-minded.
“Ye have heard Me say :
I am going but I am returning to you.
“If ye would love me
you would be glad that I am going to the Father.
For the Father is greater than I.
“Now, before it happens I tell you,
that when it comes ye may believe.
“Much will I no longer speak to thee
For the prince of the world is come.
“Though he be powerless against me,
but the world must know that I love the Father
and that I act as He has commanded Me.”

____________________________________________________________

Laudato Si

Encyclic by

POPE FRANCIS

On the care of the common home 

54. What is remarkable is the weakness of the international political reaction. The subordination of politics to technology and finance is evident in the failure of the world summits on the environment. There are too many special interests, and it is very easy for economic interests to take precedence over the common good and manipulate information so as not to harm one’s own plans. In this vein, the Aparecida Document asks that “in the management of natural resources, the interests of economic groups that irrationally destroy the sources of life should not prevail”. The alliance between economics and technology ultimately excludes everything that is not part of their direct interests. Thus, one could expect only a few superficial statements, isolated philanthropic actions and also efforts to show sensitivity to the environment, while in reality, any attempt by civil society to change things will be seen as a distortion caused by romantic dreamers, or an obstacle to be avoided.

 

To be continued         For all previous publications scroll down

 

The Bible text in this issue is taken from The New Bible Translation,
©Dutch Bible Society 2004/2007.
Considerations from Liturgical Suggestions for Weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation

________________________________________________________________