http://kerkengeloof.wordpress.com

Donderdag in de vijfde paasweek

Boek met kaars 40

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging
Het evangelie van vandaag trekt de gelijkenis van de wijnstok door. Blijf in mijn liefde; breng vruchten voort. De gelijkenis zelf, het beeld van de wijngaard, is zeer diep ingeworteld in het Oud Testament. Bij Hosea, Jeremia, Ezachiël en in psalm 89 lezen we dat Israël zelf die wijngaard is. Is het dan ver gezocht te zeggen dat Israël zelf als wijngaard gefaald heeft in de verwachtingen ? Jezus zelf treedt als wijnstok in zijn plaats. Hij is de ware wijnstok die niet zal ontgoochelen, evenmin als de leerlingen, die als ranken, verbonden met de wijnstok, rijke vrucht zullen dragen. Zij zullen het nieuwe Israël zijn.

EERSTE LEZING                Hand. 15, 7-21
Ik ben van oordeel dat men hun die zich uit het heidendom tot God bekeren geen onnodige lasten moet opleggen.

Uit de Handelingen van de Apostelen

In die dagen, nadat men veel heen en weer had gepraat
over de besnijdenis, nam Petrus het woord
en sprak tot de apostelen en de oudsten :
“Mannen broeders,
gij weet dat God reeds lang geleden mij onder u heeft uitgekozen,
opdat de heidenen door mijn mond
het evangeliewoord zouden horen
en het geloof aannemen.
“Welnu,
God die de harten kent,
heeft zich voor hen uitgesproken
door hun de heilige Geest mee te delen
juist als aan ons,
en Hij heeft in geen enkel opzicht
onderscheid gemaakt tussen ons en hen,
maar hun harten door het geloof gereinigd.
“Waarom wilt gij God dan nu tarten
door de leerlingen een juk op de hals te leggen,
dat noch onze vaderen noch wij in staat geweest zijn te dragen ?
“Integendeel,
juist zoals zij, geloven ook wij
door de genade van de Heer Jezus gered te worden.”
De hele vergadering zweeg,
en men luisterde naar Barnabas en Paulus
die van de grote wondertekenen verhaalden
die God door hen onder de heidenen gedaan had.
Toen zij waren uitgesproken
nam Jakobus het woord en sprak :
“Mannen broeders,
luistert naar mij.
“Simeon heeft ons uiteengezet,
hoe God eertijds genadig heeft neergezien
en uit de heidenen zich een volk heeft gekozen.
“Hiermee stemmen de woorden der profeten overeen,
zoals geschreven staat :

Daarna zal Ik terugkeren
en het vervallen huis van David weer opbouwen.
Ja, zijn ruïnen zal Ik weer opbouwen
en Ik zal ze volledig herstellen,
opdat de rest van de mensen de Heer zullen zoeken
samen met alle heidenen,
over wie mijn Naam is uitgeroepen.
“Zo spreekt de Heer die deze dingen doet :
van eeuwigheid zijn ze bekend.

“Daarom ben ik voor mij van oordeel
dat men geen onnodige lasten moet opleggen
aan hen die zich uit het heidendom tot God bekeren,
maar hun wel moet voorschrijven
zich te onthouden van wat door de afgoden besmet is,
van ontucht,
van wat verstikt is en van bloed.
“Want van oudsher heeft Mozes in elke stad mensen
die hem op sabbat in de synagoge voorlezen en prediken.”

TUSSENZANG             Ps. 96(95), 1-2a, 2b-3, 10

Meldt aan de naties de heerlijkheid van de Heer.

Zingt voor de Heer een nieuw gezang,
zingt voor de Heer, alle landen.
Zingt voor de Heer en verheerlijkt zijn Naam.

Verkondigt zijn heil alle dagen.
Meld aan de naties zijn heerlijkheid,
zijn wondere daden aan alle volken.

Zegt tot elkander : de Heer regeert !
Onwrikbaar heeft Hij de aarde geschapen,
de volken bestuurt Hij met billijkheid.

ALLELUIA               Lc. 24,46

Alleluia.
Christus moest lijden en sterven
en opstaan uit de doden,
en aldus binnengaan in zijn heerlijkheid.
Alleluia.

 

EVANGELIE            Joh 15,9-11
Blijft in mijn liefde opdat uw vreugde volkomen moge worden.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Johannes

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen :
“Zoals de Vader Mij heeft liefgehad
zo heb ook Ik u liefgehad.
“Blijft in mijn liefde.
“Als gij mijn geboden onderhoudt
zult gij in mijn liefde blijven,
gelijk Ik, die de geboden van mijn Vader heb onderhouden
in zijn liefde blijf.
“Dit zeg Ik u
opdat mijn vreugde in u moge zijn
en uw vreugde volkomen moge worden.”


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

56. In de tussentijd blijven de economische machten het huidige mondiale systeem rechtvaardigen, waarbij speculeren en zoeken naar financieel gewin prevaleren, die ertoe neigen iedere context en de effecten op de menselijke waardigheid te negeren. Zo wordt duidelijk dat het verval van het milieu en het menselijk en ethisch verval nauw met elkaar verbonden zijn. Velen zullen zeggen dat zij zich niet ervan bewust zijn dat zij immorele daden stellen, omdat de constante verstrooiing ons de moed ontneemt om de werkelijkheid van een beperkte en eindige wereld gewaar te worden. Daarom “blijft alles wat broos is, zoals het milieu, weerloos ten overstaan van de belangen van de vergoddelijkte markt, die in een absolute regel zijn veranderd”.

 

Wordt vervolgd          Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

 

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

_________________________________________________________________

Thursday in the fifth week of Easter

Invitation

May I hereby call your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience that joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 a.m.

Consideration
Today’s Gospel draws on the parable of the vine. Abide in my love; bring forth fruit. The parable itself, the image of the vine, is very deeply rooted in the Old Testament. In Hosea, Jeremiah, Ezekiel and in Psalm 89 we read that Israel itself is that vineyard. Is it far fetched then to say that Israel itself as a vineyard has failed in expectations ? Jesus Himself acts as the vine in its place. He is the true vine that will not disappoint, nor will the disciples, who as tendrils, connected to the vine, will bear rich fruit. They will be the new Israel.

FIRST READING    Acts 15, 7-21
I believe that one should not impose unnecessary burdens on those who are converted to God from paganism.

From the Acts of the Apostles

In those days, after much discussion back and forth
about the circumcision, Peter took the floor
and spoke to the apostles and elders :
“Men brethren,
You know that God chose me among you a long time ago,
so that the Gentiles might hear
the word of the gospel
and accept the faith.
“Well,
God who knows the hearts,
has spoken for them
by imparting to them the Holy Spirit
precisely as to us,
and he has not in any way
distinction between us and them,
but cleansed their hearts by faith.
“Wherefore then will ye now defy God
by putting a yoke on the disciples’ necks ,
which neither our fathers nor we have been able to bear?
“On the contrary,
just as they did, we also believe
be saved by the grace of the Lord Jesus.”
The whole assembly was silent,
and they listened to Barnabas and Paul
who told of the great miracles
which God had done through them among the Gentiles.
When they had finished
James took the floor and spoke :
“Men brothers ,
listen to me.
“Simeon has explained to us,
how God once looked down with mercy
and chose a people from among the Gentiles.
“The words of the prophets are in agreement with this,
as it is written:

Then I will return
And I will rebuild the ruined house of David.
Yes, I will rebuild its ruins
and I will restore them completely ,
so that the rest of the people will seek the Lord
together with all the Gentiles,
over whom My Name has been proclaimed.
“Thus speaks the Lord who does these things :
From eternity they have been known.

“Therefore I am of opinion for me
that one should not impose unnecessary burdens
on those who are converted from paganism to God,
but to prescribe to them
to abstain from what is contaminated by idols,
from fornication,
from what is asphyxiated and from blood.
“For from time immemorial Moses has had people in every city
who read and preached to him in the synagogue on Sabbath.”

INTERLUDIUM   Ps. 96(95), 1-2a, 2b-3, 10

Report to the nations the glory of the Lord.

Sing to the Lord a new song,
Sing to the Lord, all nations.
Sing to the Lord and glorify his Name.

Proclaim his salvation all the days.
Report to the nations his glory,
his wondrous deeds to all nations.

Say to one another: the Lord rules!
He created the earth unshakably,
He governs the nations with equity.

ALLELUIA Lk. 24,46

Alleluia.
Christ had to suffer and die
and rise from the dead,
and thus enter into His glory.
Alleluia.

GOSPEL      John 15,9-11
Abide in my love that your joy may be complete.

From the holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to
John

At that time Jesus said to His disciples :
“As the Father has loved Me
so have I also loved you.
“Abide in my love.
“If ye keep my commandments
ye shall abide in my love,
as I, who have kept my Father’s commandments
abide in his love.
“This I say to you
That my joy may be in you
and your joy may become perfect.”

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On the care of the common home 

56. In the meantime, economic powers continue to justify the current global system, where speculation and the search for financial gain prevail, tending to ignore any context and the effects on human dignity. It thus becomes clear that environmental decay and human and ethical decay are closely linked. Many will say that they are not aware that they are committing immoral acts, because the constant scattering deprives us of the courage to perceive the reality of a limited and finite world. Therefore, “everything fragile, such as the environment, remains defenceless in the face of the interests of the deified market, which have been turned into an absolute rule”.

 

To be continued            For all previous publications scroll down

 

The Bible text in this issue is taken from The New Bible Translation,
©Dutch Bible Society 2004/2007.
Considerations from Liturgical suggestions for the weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation

_________________________________________________________________

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: