http://kerkengeloof.wordpress.com

Zesde Paaszondag

Boek met kaars 40

 

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Openingswoord

‘Vrede ik laat u na, mijn vrede geef ik u,
zegt Jezus tot zijn leerlingen in het evangelie van deze zondag.

We horen deze woorden in elke eucharistieviering.
Vooraleer we Jezus ontvangen in brood en wijn,
bidden we Hem opdat ook wij mogen delen in de belofte
die Hij aan zijn leerlingen heeft gedaan.
We vragen Hem om diepe vrede in het hart
en bidden Hem om eenheid.

Laten we ons hart klaarmaken,
opdat de vrede van de Heer ons kan bewonen
en opdat ook wij meer en meer
instrumenten van zijn vrede kunnen worden.

EERSTE LEZING             Hand. 15,1-2.22-29
De heilige Geest en wij hebben besloten u geen zwaardere last op te leggen dan het strikt noodzakelijke.

Uit de Handelingen van de Apostelen

In die dagen verkondigden enige mensen
die van Judea waren gekomen, aan de broeders de leer:
“Indien ge u niet naar Mozaïsch gebruik laat besnijden,
kunt ge niet gered worden.”
Toen hierover onenigheid ontstond
en Paulus en Barnabas
in een felle woordenwisseling met hen raakten,
droeg men Paulus en Barnabas
en enkele andere leden van de gemeente op
met deze strijdvraag
naar de apostelen en oudsten in Jeruzalem te gaan.
Deze besloten samen met de hele gemeente
enige mannen uit hun midden te kiezen
en met Paulus en Barnabas naar Antiochíë te sturen:
Judas, bijgenaamd Barsabbas,
en Silas, mannen van aanzien onder de broeders,
en hun het volgende schrijven mee te geven:
“De apostelen en de oudsten zenden hun broederlijke groet
aan de broeders uit de heidenen in Antiochíë,
Syrië en Cilícië.
Daar wij gehoord hebben
dat sommigen van ons
u door woorden in verwarring hebben gebracht
en uw gemoederen hebben verontrust,
zonder dat ze van ons enige opdracht hebben gekregen
hebben wij eenstemmig besloten
enige mannen uit te kiezen en naar u toe te sturen,
in gezelschap van onze dierbare Barnabas en Paulus,
mensen die zich geheel en al hebben ingezet
voor de naam van onze Heer Jezus Christus.
Wij hebben dus Judas en Silas afgevaardigd,
die ook mondeling hetzelfde zullen overbrengen.
De heilige Geest en wij hebben namelijk besloten
u geen zwaardere last op te leggen
dan het strikt noodzakelijke: namelijk
u te onthouden van spijzen die aan afgoden geofferd zijn,
van bloed, van verstikt vlees
en van ontucht.
Als gij uzelf daarvoor in acht neemt
zal het u goed gaan.
Vaarwel!”

Antwoordpsalm              Ps. 67(66) 2-3, 5, 6 en 8

Keervers
Geef dat de volken u eren, o God.

God zij ons genadig en zegene ons,
Hij late zijn aanschijn over ons lichten.
Opdat men op aarde uw wegen mag kennen,
in alle landen uw heil.

Laat alle naties van vreugde juichen
omdat Gij de volken rechtvaardig regeert
en alles op aarde bestuurt.

Geef dat de volken U eren, o God,
dat alle volken U eren.
God geve ons zo zijn zegen
dat heel de aarde Hem vreest.

TWEEDE LEZING                 Apok. 21, 10-14.22-23
Hij toonde mij de heilige Stad die uit de hemel neerdaalde.

Uit het boek Openbaring van de heilige apostel Johannes

Een engel bracht mij, Johannes,
in de geest op een zeer hoge berg
en toonde mij de heilige Stad, Jeruzalem,
terwijl zij van God uit de hemel neerdaalde,
stralend van de heerlijkheid Gods:
zij schitterde als het kostbaarste gesteente
en als kristalheldere jaspis.
De Stad
was omringd door een zeer hoge muur met twaalf poorten
en aan de poorten stonden twaalf engelen:
namen waren daarop gegrift,
de namen van de twaalf stammen van Israël.
Er waren drie poorten op het oosten, drie op het noorden,
drie op het zuiden en drie op het westen.
En de stadsmuur had twaalf grond-stenen
en daarop stonden de twaalf namen
van de twaalf apostelen van het Lam.
Maar een tempel zag ik er niet
want God, de Heer, de Albeheerser is haar tempel
zoals ook het Lam.
En de Stad heeft het licht van zon en maan niet nodig,
want de luister van God verlicht haar
en haar lamp is het Lam.

Vers voor het Evangelie              Joh. 14,23

Alleluia.
Als iemand Mij liefheeft, zal hij mijn woord onderhouden;
mij Vader zal hem liefhebben
en Wij zullen tot hem komen.
Alleluia.

EVANGELIE              Joh. 14,23-29
De heilige Geest zal u alles in herinnering brengen wat Ik u gezegd heb.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen:
“Als iemand Mij liefheeft
zal hij mijn woord onderhouden;
mijn Vader zal hem liefhebben
en Wij zullen tot hem komen en verblijf bij hem nemen.
Wie Mij niet liefheeft
onderhoudt mijn woorden niet;
en het woord dat gij hoort is niet van Mij
maar van de Vader die Mij gezonden heeft.
Dit zeg Ik u terwijl Ik nog bij u ben,
maar de Helper,
de heilige Geest die de Vader in mijn Naam zal zenden,
Hij zal u alles leren
en u alles in herinnering brengen wat Ik u gezegd heb.
Vrede laat Ik u na;
mijn vrede geef Ik u.
Niet zoals de wereld die geeft, geef Ik hem u.
Laat uw hart niet verontrust of kleinmoedig worden.
Gij hebt Mij horen zeggen:
Ik ga heen maar Ik keer tot u terug.
Als gij Mij zoudt liefhebben
zoudt gij er blij om zijn dat Ik naar de Vader ga
want de Vader is groter dan Ik.
Nu, eer het gebeurt, zeg Ik het u,
opdat gij, wanneer het gebeurt, zult geloven.”

_____________________________________________________________

 

Laudato Si

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

Over de zorg voor het gemeenschappelijke huis

59. Tegelijkertijd groeit er een oppervlakkige of schijnbare ecologie, die een zekere verstarring en onbekommerde onverantwoordelijkheid versterkt. Zoals vaak gebeurt in tijden van diepe crisis, die om moedige beslissingen vragen, zijn wij geneigd te denken dat wat er aan het gebeuren is, niet zeker is. Als wij oppervlakkig toezien, dan lijkt het dat, afgezien van enkele zekere tekenen van vervuiling en verval, de dingen niet zo ernstig zijn en de planeet nog lange tijd in de huidige omstandigheden zou kunnen blijven voortbestaan. Dit vluchtgedrag dient ons ertoe om onze stijl van leven, productie en consumptie te handhaven. Het is de manier waarop het menselijk leven zich redt om alle zelfdestructieve gebreken te voeden: men tracht ze niet te zien, men strijdt om ze niet te erkennen, men stelt belangrijke beslissingen uit, men doet alsof er niets aan de hand is.

 

Wordt vervolgd                 Voor voorafgaande publicaties scroll naar beneden

 

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling
_____________________________________________________________________________

Sixth Sunday of Easter

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience this joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 am

Opening words

Peace I leave with you, my peace I give to you,
Jesus says to his disciples in this Sunday’s gospel.

We hear these words in every Eucharist celebration.
Before we receive Jesus in bread and wine,
we pray to him that we too may share in the promise he made to his disciples.
He made to His disciples.
We ask Him for deep peace in our hearts
and pray to Him for unity.

Let us prepare our hearts
so that the peace of the Lord may dwell in us
and that we too may become more and more
become instruments of his peace.

FIRST READING     Acts 15,1-2,22-29
The Holy Spirit and we have decided not to impose on you any burden beyond what is strictly necessary.

From the Acts of the Apostles

In those days some people
who had come from Judea were preaching to the brethren:
“Unless you are circumcised according to Mosaic custom,
you cannot be saved.”
When controversy arose over this
and Paul and Barnabas
got into a fierce argument with them,
Paul and Barnabas
and some other members of the congregation were instructed
with this question of dispute
to go to the apostles and elders in Jerusalem.
They decided, together with the whole congregation, to choose a few men from among themselves
and send them with Paul and Barnabas to Antioch:
Judas, called Barsabbas,
and Silas, men of distinction among the brethren,
and to give them the following letter:
“The apostles and the elders send their fraternal greetings
to the brethren from among the Gentiles in Antioch,
Syria and Cilicia.
Since we have heard
that some of us
have confused you with words
and troubled your minds,
without having received any orders from us,
we have decided unanimously
to select some men and send them to you,
in the company of our beloved Barnabas and Paul,
men who have dedicated themselves
for the name of our Lord Jesus Christ.
So we have sent Judas and Silas,
who will also convey the same message orally.
For the Holy Spirit and we have decided
not to lay upon you any heavier burden
than what is strictly necessary:Namely
to abstain from food sacrificed to idols,
from blood, from putrefied flesh
and from fornication.
If ye take heed to these things
you will prosper.
Farewell!”

Responsorial   Ps. 67(66) 2-3, 5, 6 and 8

Refrain
Give honour to the nations, O God.

God be merciful to us and bless us,
let his face shine upon us.
That thy ways may be known upon earth,
in all lands, your salvation.

Let all the nations rejoice
because Thou rulest the nations in righteousness
and govern all things on earth.

Give that the nations may honour Thee, O God,
that all nations honour Thee.
God thus grant us His blessing
that all the earth may fear Him.

 

SECOND READING       Apok. 21, 10-14.22-23
He showed me the holy city that came down from heaven.

From the Book of Revelation by the holy apostle John

An angel brought me, John,
in the spirit on a very high mountain
and showed me the holy city, Jerusalem,
as it came down from God out of heaven,
radiant with the glory of God:
She shone like the most precious stone
and as clear as crystal jasper.
The city
was surrounded by a wall of great height and by twelve gates.
And at the gates were twelve angels:
Names were engraved upon them,
the names of the twelve tribes of Israel.
There were three gates on the east, three on the north,
three on the south, and three on the west.
And the wall of the city had twelve foundation stones
and on them were written the twelve names
of the twelve apostles of the Lamb.
But I saw no temple there
for God the Lord the All-Master is her temple
as also is the Lamb.
And the City needeth not the light of sun and moon,
for the glory of God lightens it
and its lamp is the Lamb.

Verse for the Gospel John 14,23

Alleluia.
If anyone loves me, he will keep my word;
my Father will love him
and We will come to him.
Alleluia.

 

GOSPEL        John 14,23-29
The Holy Spirit will bring to your remembrance everything I have said to you.

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to John

At that time Jesus said to His disciples:
“If anyone loves me
he will keep my word;
my Father will love him
and We will come to him and dwell with him.
He who does not love Me
keep not My words;
and the word that you hear is not from Me
but from the Father who sent Me.
This I say to you while I am yet with you,
but the Helper,
the Holy Spirit, whom the Father will send in my name,
He will teach you everything
and bring to your remembrance all that I have said to you.
Peace I leave with you;
My peace I give to you.
Not as the world gives it, do I give it to you.
Do not let your heart be troubled or become small-minded.
You have heard Me say:
I am going, but I will return to you.
If you love Me
you would be glad that I am going to the Father
For the Father is greater than I.
Now, before it happens, I tell you,
so that when it happens, you will believe.”

_____________________________________________________________

 

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On Care of the Common Home

59. At the same time, a superficial or apparent ecology is growing, reinforcing a certain rigidity and unconcerned irresponsibility. As often happens in times of deep crisis, which call for courageous decisions, we tend to think that what is happening is not certain. If we look superficially, it seems that, apart from some sure signs of pollution and decay, things are not that serious and the planet could continue to exist in its present conditions for a long time. This flight behaviour serves us to maintain our style of living, production and consumption. It is the way in which human life survives to feed all its self-destructive flaws: trying not to see them, fighting not to acknowledge them, postponing important decisions, pretending nothing is wrong.

 

To be continued                   For previous publications, scroll down

 

The Bible text in this edition is taken from The New Translation of the Bible,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Recitals from Liturgical suggestions for the weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation
_____________________________________________________________________________

.

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: