http://kerkengeloof.wordpress.com

Zevende Paaszondag

Boek met kaars 40

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

OPENINGSWOORD

In het evangelie van vandaag
beluisteren we een gedeelte van het gebed
dat Jezus uitsprak tijdens het Laatste Avondmaal.
Jezus bidt voor zijn volgelingen
opdat zij onder elkaar één zouden zijn
en opdat deze eenheid zou uitgroeien
tot een levendig getuigenis van de Vader en van Hem.
Bidden wij op onze beurt
dat eenheid binnen onze geloofsgemeenschap
mag groeien in intensiteit.

EERSTE LEZING                                        Hand. 7, 55-60
Ik zie de Mensenzoon staande aan Gods rechterhand.

Uit de Handelingen der Apostelen

In die dagen staarde Stefanus,
vervuld van de heilige Geest,
naar de hemel en zag Gods heerlijkheid
en Jezus staande aan Gods rechterhand
en hij riep uit:
“Ik zie de hemel open
en de Mensenzoon staande aan Gods rechterhand.”
Maar zij begonnen luidkeels te schreeuwen,
stopten hun oren toe
en stormden als één man op hem af.
Zij sleepten hem buiten de poort en stenigden hem.
De getuigen legden hun mantels neer
aan de voeten van een jongeman die Paulus heette.

Terwijl zij Stefanus stenigden
bad hij:
“Heer Jezus, ontvang mijn geest.”
Toen viel hij op zijn knieën
en riep met luide stem:
“Heer, reken hun deze zonde niet aan.”
Na deze woorden ontsliep hij.

Antwoordpsalm                                       Ps. 97(96) 1 en 2b, 6 en 7c, 9

Keervers
De Heer is Koning,
Hij is de allerhoogste!

De Heer is Koning, de aarde mag juichen,
blij zijn de landen rondom de zee.
Recht en gerechtigheid dragen zijn troon.

De hemel verkondigt zijn heiligheid
en alle volken aanschouwen zijn glorie.
Voor Hem werpen alle goden zich neer.

Want heel de aarde staat onder uw macht,
Gij zijt de hoogste der goden.

TWEEDE LEZING                                        Apok. 22, 12-14.16-17.20

Kom, Heer Jezus.

Uit het boek Openbaring van de heilige apostel Johannes

Ik, Johannes, hoorde een stem, die tot mij sprak:
“Zie, Ik kom spoedig,
en mijn loon breng Ik mee
om ieder te vergelden naar zijn werk.
Ik ben de Alfa en de Omega,
de Eerste en de Laatste,
de Oorsprong en het Einde.
Zalig zij die hun kleren rein wassen.
Zij zullen recht krijgen op de boom des levens
en door de poorten mogen ingaan in de Stad.

Ik, Jezus, heb mijn engel gezonden
om u deze openbaringen aangaande de kerken
bekend te maken.
Ik ben de Wortel uit het geslacht van David,
de stralende Morgenster.”

De Geest en de Bruid zeggen:
“Kom!”
Laat wie het hoort zeggen: “Kom!”
Wie dorst heeft kome.
Wie wil, neme het water des levens, om niet.
Hij die dit alles waarborgt, spreekt:
“Ja, Ik kom spoedig.”
Amen.
Kom, Heer Jezus!

Vers voor het Evangelie                                Joh. 14, 18

Alleluia.
Ik zal u niet verweesd achterlaten, zegt de Heer,
Ik ga en Ik keer tot u terug, en uw hart zal zich verblijden.
Alleluia.

EVANGELIE                                             Joh. 17, 20-26

Mogen zij volmaakt één zijn.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes
 

In die tijd sloeg Jezus zijn ogen ten hemel en bad:
“Heilige Vader, niet alleen voor hen bid Ik
maar ook voor hen die door hun woord in Mij geloven,
opdat zij allen één mogen zijn
zoals Gij, Vader in Mij en Ik in U:
dat zij ook in Ons mogen zijn opdat de wereld gelove
dat Gij Mij gezonden hebt.
Ik heb hun de heerlijkheid gegeven
die Gij Mij geschonken hebt,
opdat zij één zijn zoals Wij één zijn:
Ik in hen en Gij in Mij,
opdat zij volmaakt één zijn
en opdat de wereld zal erkennen, dat Gij Mij hebt gezonden
en hen hebt liefgehad zoals Gij Mij hebt liefgehad.
Vader, Ik wil dat zij die Gij Mij gegeven hebt
met Mij mogen zijn waar Ik ben,
opdat zij mijn heerlijkheid mogen aanschouwen,
die Gij Mij gegeven hebt
daar Gij Mij lief hebt gehad
vóór de grondvesting van de wereld.
Rechtvaardige Vader, al heeft de wereld U niet erkend,
Ik heb U erkend,
en dezen hier hebben erkend dat Gij Mij gezonden hebt.
Uw Naam heb Ik hun geopenbaard
en Ik zal dit blijven doen,
opdat de liefde waarmee Gij Mij hebt liefgehad
in hen moge zijn en Ik in hen.”

______________________________________________________________________

Laudato Si

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

Over de zorg voor het gemeenschappelijke huis

66. De scheppingsverhalen in het boek Genesis bevatten in hun symbolische en verhalende taal een diep onderricht over het menselijk bestaan en zijn historische werkelijkheid. Deze verhalen suggereren dat het menselijk bestaan gebaseerd is op drie fundamentele, nauw met elkaar verbonden relaties: de relatie met God, die met de naaste en die met de aarde. Volgens de Bijbel zijn deze drie vitale relaties verbroken, niet alleen buiten ons, maar ook in ons. Deze breuk is de zonde. De harmonie tussen Schepper, mensheid en heel de schepping is verwoest, omdat wij de pretentie hebben gehad de plaats van God in te nemen. Dit feit heeft ook de aard veranderd van de opdracht deze aarde te onderwerpen  en haar te bewerken en te bewaken. Als gevolg daarvan is de oorspronkelijk harmonische relatie tussen menselijk wezen en natuur veranderd in een conflict.  Daarom is het veelbetekenend dat de harmonie die de heilige Franciscus van Assisi beleefde met alle schepselen, is geïnterpreteerd als een genezing van deze breuk. De heilige Bonaventura zei dat door de universele verzoening met alle schepselen Franciscus op de een of andere wijze werd teruggebracht tot de staat van oorspronkelijke onschuld.  Verre van dat model wordt vandaag de zonde in al haar verwoestende kracht zichtbaar in de oorlogen, in de verschillende vormen van geweld en mishandeling, in het in de steek laten van de meest kwetsbaren, in de aanvallen op de natuur.

Wordt vervolgd                 Voor voorafgaande publicaties scroll naar beneden

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling
_____________________________________________________________________________

Seventh Sunday of Easter

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience this joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 am

OPENING WORD

In today’s Gospel
we hear a part of the prayer
Jesus said at the Last Supper.
Jesus prays for his followers
That they may be one among themselves
and that this unity may grow
into a living testimony of the Father and of Him.
Do we in turn pray
that unity within our community of faith
may grow in intensity.

FIRST READING      Acts 7, 55-60
I see the Son of Man standing at God’s right hand.

From the Acts of the Apostles

In those days Stephen,
filled with the Holy Spirit
stared up into heaven and saw the glory of God
and Jesus standing at God’s right hand
and he cried out:
“I see heaven open
and the Son of Man standing at God’s right hand.”
But they began to shout aloud,
plugged up their ears
And they rushed upon him as one man.
They dragged him out of the gate and stoned him.
The witnesses laid their cloaks
At the feet of a young man named Paul.

While they were stoning Stephen
he prayed:
“Lord Jesus, receive my spirit.”
Then he fell on his knees
and cried out in a loud voice:
“Lord, do not charge them with this sin.”
After these words he died.

Reply Psalm     97(96) 1 and 2b, 6 and 7c, 9

Refrain
The Lord is King,
He is the Most High!

The Lord is King, the earth may rejoice,
glad are the nations round about the sea.
Justice and righteousness bear his throne.

The heavens proclaim his holiness
And all nations behold his glory.
To Him all the gods prostrate themselves.

For all the earth is under thy power,
Thou art the highest of gods.

SECOND READING   Apok. 22, 12-14.16-17.20

Come, Lord Jesus.

From the Book of Revelation by the holy Apostle John

I, John, heard a voice speaking to me:
“Behold, I come quickly,
and I will bring my reward
to repay each according to his work.
I am the Alpha and the Omega,
the First and the Last,
the Origin and the End.
Blessed are those who wash their garments clean.
They shall have right to the tree of life
and may enter through the gates into the City.

I, Jesus, have sent my angel
to make known to you these revelations concerning the churches.
I am the Root of the Family of David,
the shining Morning Star.”

The Spirit and the Bride say:
“Come!”
Let him who hears it say, “Come!”
He that is thirsty come.
Whosoever will, take the water of life freely.
He who guarantees all this speaks:
“Yes, I am coming soon.”
Amen.
Come, Lord Jesus!

Verse for the Gospel John 14, 18

Alleluia!
I will not leave you orphaned, says the Lord,
I am going and I will return to you, and your heart will rejoice.
Alleluia.

GOSPEL    John 17, 20-26

May they be perfectly one.

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to John

At that time Jesus lifted his eyes to heaven and prayed:
“Holy Father, not only for them do I pray
but also for those who believe in Me through their word,
that they may all be one
as You, Father in Me and I in You:
That they may also be in Us, so that the world may believe
that Thou hast sent Me.
I have given them the glory which Thou hast given Me,
that they may be one as We are one:
I in them and Thou in Me,
that they may be perfectly one
and that the world may know that Thou hast sent me
and have loved them as You have loved Me.
Father, I want those whom You have given Me to be
may be with Me where I am
that they may behold My glory,
which Thou hast given Me
since Thou hast loved me
before the foundation of the world.
Righteous Father, though the world has not recognised You,
I have recognised You,
and these here have acknowledged that Thou hast sent Me.
I have revealed Thy name to them
and I will continue to do so,
so that the love with which You have loved Me
may be in them and I in them.”

______________________________________________________________________

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On Care of the Common Home

66. The creation stories in the book of Genesis contain in their symbolic and narrative language a profound teaching on human existence and its historical reality. These stories suggest that human existence is based on three fundamental, closely interrelated relationships: the relationship with God, the relationship with neighbour and the relationship with the earth. According to the Bible, these three vital relationships are broken, not only outside us, but also within us. This break is sin. The harmony between Creator, mankind and all creation has been destroyed because we have pretended to take the place of God. This fact has also changed the nature of the task to subdue this earth and to cultivate and guard it. As a result, the originally harmonious relationship between human beings and nature has turned into a conflict.  Therefore, it is significant that the harmony that St Francis of Assisi experienced with all creatures has been interpreted as a healing of this breach. St Bonaventure said that through universal reconciliation with all creatures, St Francis was somehow restored to the state of original innocence.  Far from that model, sin in all its destructive power is visible today in the wars, in the various forms of violence and mistreatment, in the abandonment of the most vulnerable, in the attacks on nature.

To be continued                             For previous publications, scroll down

The Bible text in this edition is taken from The New Bible Translation,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Recitals from Liturgical suggestions for the weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation
_____________________________________________________________________________

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: