http://kerkengeloof.wordpress.com

Pinksteren – op de dag zelf

Met Pinksteren herdenken we het neerdalen of uitstorten van de Heilige Geest op aarde.

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

OPENINGSWOORD

Zonder adem is er geen leven.
Het is Gods levensadem, de Heilige Geest,
die ‘Heer is en het leven geeft’.
Die Geest is werkzaam in heel de schepping,
maar wij erkennen Hem ook
als levensprincipe voor onze Kerk
en voor ons eigen leven.
Vandaag bidden wij met aandrang:
‘Kom, Heilige Geest, en ontsteek in ons het vuur van uw liefde’.
Moge ons hart ontvankelijk zijn
om de goddelijke liefdeskracht in ons aan het werk te laten gaan.

EERSTE LEZING                                          Hand. 2, 1-11

Zij werden allen vervuld van de heilige Geest en zij begonnen te spreken.

Uit de Handelingen der Apostelen

Toen de dag van Pinksteren aanbrak
waren allen bijeen op dezelfde plaats.
Plotseling kwam uit de hemel
een gedruis alsof er een hevige wind opstak
en heel het huis waar zij gezeten waren was er vol van.
Er verscheen hun iets dat op vuur geleek
en dat zich, in tongen verdeeld, op ieder van hen neerzette.
Zij werden allen vervuld van de heilige Geest
en zij begonnen te spreken in vreemde talen,
naar gelang de Geest hun te vertolken gaf.
Nu woonden er in Jeruzalem Joden,
vrome mannen,
die afkomstig waren uit alle volkeren onder de hemel.
Toen dat geluid ontstond liepen die te hoop
en tot hun verbazing
hoorde iedereen hen spreken in zijn taal.
Zij waren buiten zichzelf en zeiden vol verwondering:
“Maar zijn allen die daar spreken dan geen Galileeërs?
Hoe komt het dan
dat ieder van ons hen hoort spreken
in zijn eigen moedertaal?
Parten, Meden en Elamieten,
bewoners van Mesopotámië, van Judea en Kappadócië,
van Pontus en Asia,
van Frygië en Pamfylië,
Egypte en het gebied van Líbië bij Cyréne,
de Romeinen die hier verblijven,
Joden zowel als proselieten,
Kreténzen en Arabieren,
wij horen hen in onze eigen taal spreken van Gods grote daden.”

Antwoordpsalm                      Ps. 104(103), 1ab en 24ac, 29 bc-30, 31 en 34

Keervers
Zend uw Geest
en maak uw schepping weer nieuw.

Verheerlijk, mijn ziel, de Heer,
wat zijt Gij groot, Heer mijn God!
Hoeveel is het wat Gij gedaan hebt, Heer,
de aarde is vol van uw schepsels.

Neemt Gij hun geest weg, dan komen zij om,
en keren terug tot de aarde.
Maar zendt Gij uw geest, dan komt er weer leven,
dan maakt Gij uw schepping weer nieuw.

De roem van de Heer blijve eeuwig bestaan,
Hij vinde zijn vreugde in al zijn schepsels.
Mogen mijn woorden Hem aangenaam zijn,
dan zal ik mij in de Heer verheugen.

TWEEDE LEZING                                                 Rom. 8, 8-17

Allen die zich laten leiden door de geest van God, zijn kinderen van God.

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome

Broeders en zusters,
Zij die zelfzuchtig leven,
kunnen God niet behagen.
Maar uw bestaan wordt niet beheerst door de zelfgenoegzaamheid,
maar door de geest,
omdat de Geest van God in u woont.
Zou iemand de Geest van Christus niet hebben,
dan behoort hij Hem niet toe.
Als Christus in u is,
blijft wel uw lichaam door de zonde
de dood gewijd,
maar uw geest lééft,
dankzij de gerechtigheid.
En als de Geest van God,
die Jezus van de doden heeft opgewekt, in u woont,
zal Hij die Christus Jezus van de doden heeft doen opstaan,
ook uw sterfelijk lichaam eenmaal levend maken
door de kracht van zijn Geest, die in u verblijft.
Broeders en zusters,
wij hebben dus verplichtingen,
maar niet aan onszelf, om zelfgenoegzaam te leven.
Als gij zelfzuchtig leeft, zult gij zeker sterven.
Maar als gij door de Geest
de praktijken van de zelfzucht versterft,
zult gij leven.
Allen die zich laten leiden door de Geest van God,
zijn kinderen van God.
De geest die gij ontvangen hebt, is er niet een van slaafsheid
die u opnieuw vrees zou aanjagen.
Gij hebt de geest van het kindschap ontvangen
die ons doet uitroepen:
‘Abba, Vader!’
De Geest zelf bevestigt het getuigenis van onze geest
dat wij kinderen zijn van God.
Maar als wij kinderen zijn,
dan zijn wij ook erfgenamen,
en wel erfgenamen van God, tezamen met Christus,
daar wij delen in zijn lijden om ook te delen in zijn verheerlijking.

Sequentie

Kom, o Geest des Heren, kom
uit het hemels heiligdom,
waar Gij staat voor Gods gezicht.
Kom der armen troost, daal neer,
kom en schenk uw gaven, Heer,
kom, wees in de harten licht.

Kom, o trooster, heil’ge Geest,
zachtheid die de ziel geneest,
kom, verkwikking zoet en mild.
Kom, o vrede in de strijd,
lafenis voor ‘t hart dat lijdt,
rust die alle onrust stilt.

Licht dat vol van zegen is,
schijn in onze duisternis,
neem de harten voor U in.
Zonder uw geheime gloed
is er in de mens geen goed,
is de ziel niet rein van zin.

Was wat vuil is en onrein,
overstroom ons dor domein,
heel de ziel die is gewond,
maak weer zacht wat is verstard,
koester het verkilde hart,
leid wie zelf de weg niet vond.

Geef uw gaven zevenvoud
ieder die op U vertrouwt,
zich geheel op U verlaat.
Sta ons met uw liefde bij,
dat ons einde zalig zij,
geef ons vreugd die niet vergaat.

Vers voor het Evangelie

Alleluia.
Kom, heilige Geest, vervul het hart van uw gelovigen
en ontsteek in hen het vuur van uw liefde.
Alleluia.

EVANGELIE                         Joh. 14, 15-16.23b-26
De Geest zal u alles leren

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen:
“Als gij Mij liefhebt,
zult ge mijn geboden onderhouden.
Dan zal de Vader op mijn gebed
u een andere Helper geven
om voor altijd bij u te blijven.
Als iemand Mij liefheeft
zal hij mijn woord onderhouden;
mijn Vader zal hem liefhebben
en Wij zullen tot hem komen en verblijf bij hem nemen.
“Wie Mij niet liefheeft
onderhoudt mijn woorden niet;
het woord dat gij hoort is niet van Mij
maar van de Vader die Mij gezonden heeft.
“Dit zeg Ik u terwijl Ik nog bij u ben,
maar de Helper,
de heilige Geest die de Vader in mijn Naam zal zenden,
Hij zal u alles leren
en u alles in herinnering brengen wat Ik u gezegd heb.”

__________________________________________________________________________________

Laudato Si

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

Over de zorg voor het gemeenschappelijke huis

73. De geschriften van de profeten nodigen ertoe uit om op moeilijke ogenblikken de kracht te hervinden door naar de machtige God te kijken die het heelal heeft geschapen. De oneindige macht van God brengt ons ertoe voor zijn vaderlijke tederheid te vluchten, want in Hem verenigen zich genegenheid en kracht. In werkelijkheid houdt iedere gezonde spiritualiteit in, tegelijkertijd de goddelijke liefde ontvangen en met vertrouwen de Heer aanbidden om zijn oneindige macht. In de Bijbel is de God die bevrijdt en redt, dezelfde als de God die het heelal heeft geschapen, en deze twee goddelijke handelwijzen zijn nauw en onlosmakelijk met elkaar verbonden. “Ach, Heer mijn Heer! Gij hebt de hemel en de aarde gemaakt in uw grote macht, met opgestoken arm. Niets is onmogelijk voor U (…) Gij hebt uw volk, Israël, uit Egypte gevoerd met tekenen en wonderen” (Jer. 32, 17.21) . “De Heer is een God van eeuwigheid, Hij heeft de verste hoeken der aarde geschapen. Hij wordt niet moe noch uitgeput, zijn inzicht is niet te doorgronden. Hij geeft aan de vermoeide weer sterkte, aan de onvermogende een overvloed van kracht” (Jes. 40, 28b-29) .

Wordt vervolgd                 Voor voorafgaande publicaties scroll naar beneden

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling
_____________________________________________________________________________

Pentecost

At Pentecost we commemorate the descent or outpouring of the Holy Spirit on earth.

Invitation

May I hereby draw your attention to
reading the Gospel daily?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience this joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 am

OPENING WORD

Without breath there is no life.
It is God’s breath of life, the Holy Spirit,
who ‘is Lord and gives life’.
That Spirit is at work in all creation,
but we also acknowledge him
as the principle of life for our Church
and for our own lives.
Today we pray with urgency:
Come, Holy Spirit, and kindle in us the fire of your love.
May our hearts be receptive
to allow the divine power of love to work in us.

FIRST READING    Acts 2, 1-11

They were all filled with the Holy Spirit and began to speak.

From the Acts of the Apostles

When the day of Pentecost came
all were gathered in the same place.
Suddenly there came from heaven
a noise as if a violent wind had come up
and the whole house where they were sitting was filled with it.
Something like fire appeared to them
And something like fire appeared to them, and it descended upon every one of them, divided into tongues.
They were all filled with the Holy Spirit
and they began to speak in foreign languages,
They were all filled with the Holy Spirit, and they began to speak in foreign tongues according to what the Spirit gave them to interpret.
Now there were Jews living in Jerusalem,
pious men,
who came from all the nations under heaven.
When this noise arose they ran in terror
And to their amazement
Everyone heard them speaking in their own language.
They were beside themselves and said in amazement:
“But are not all those who speak there Galileans?
How is it then
Why is it that every one of us hears them speaking
in his own mother tongue?
Partans, Medes and Elamites,
inhabitants of Mesopotamia, of Judea and Cappadocia,
of Pontus and Asia,
of Phrygia and Pamphylia,
Egypt and the area of Líbia near Cyrus,
the Romans who reside here,
Jews as well as proselytes,
Cretans and Arabs,
we hear them speaking in our own language of God’s great deeds.”

Responsorial  Ps. 104(103), 1ab and 24ac, 29 bc-30, 31 and 34

Refrain
Send forth thy Spirit
And make your creation new again.

Glorify, my soul, the Lord,
How great art Thou, Lord my God!
How much hast Thou done, Lord!
the earth is full of thy creatures.

Take away Thy spirit, and they perish,
and return to the earth.
But if Thou dost send forth Thy spirit, life will come again,
And Thou preparest a new creation.

The glory of the Lord endureth forever,
And He delights in all His creatures.
May my words be pleasing to Him,
And I will rejoice in the Lord.

SECOND READING    Rom 8:8-17

All who allow themselves to be led by the Spirit of God are children of God.

From the letter of the holy apostle Paul to the Christians of Rome

Brothers and Sisters,
Those who live selfishly
cannot please God.
But your existence is not ruled by self-satisfaction
but by the Spirit,
because the Spirit of God dwells in you.
If someone does not have the Spirit of Christ
then he does not belong to Him.
If Christ is in you,
though your body remains consecrated to death
consecrated to death,
but your spirit lives,
thanks to righteousness.
And if the Spirit of God
who raised Jesus from the dead, dwells in you,
He who raised Christ Jesus from the dead will also quicken your mortal body one day,
will also quicken your mortal body once
by the power of His Spirit, who dwells in you.
Brothers and sisters,
we have obligations, then,
but not to ourselves, to live selfishly.
If ye live selfishly, ye shall surely die.
But if by the Spirit you let disappear
the practices of selfishness
ye shall live.
All those who are guided by the Spirit of God
are children of God.
The Spirit which ye have received is not one of slavishness
that would cause you to fear again.
You have received the spirit of the childhood
which makes us cry out:
Abba, Father!
The Spirit Himself confirms the testimony of our spirit
that we are children of God.
But if we are children,
then we are also heirs,
and heirs of God, together with Christ,
since we share in his sufferings in order also to share in his glorification.

Sequence

Come, O Spirit of the Lord, come
from the heavenly sanctuary,
where thou standest before the face of God.
Come to comfort the poor, descend,
come and bestow thy gifts, Lord,
come, be light in the hearts.

Come, O comforter, holy Spirit,
softness that healeth the soul,
come, sweet and mild refreshment.
Come, O peace in battle,
refreshment for the suffering heart,
peace that stills all restlessness.

Light that is full of blessing,
shine in our darkness,
take the hearts for You.
Without your secret glow
there is no good in man,
the soul is not pure of purpose.

Wash away what is dirty and impure,
flood our barren domain,
heal the soul that is wounded,
soften again what is rigid,
nurture the calloused heart,
guide the wayless.

Give your gifts sevenfold
each one that trusts in You,
rely on You completely.
Assist us with your love,
that our end may be blessed,
Give us joy that perisheth not.

Verse for the Gospel

Alleluia.
Come, Holy Spirit, fill the hearts of your faithful
and kindle in them the fire of your love.
Alleluia.

GOSPEL      John 14, 15-16.23b-26
The Spirit will teach you everything

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to John

In those days Jesus said to His disciples:
“If you love me,
keep my commandments.
Then the Father, at my prayer
give you another Helper
to be with you forever.
If anyone loves Me
he will keep my word;
my Father will love him
and We shall come to him and dwell with him.
“He who does not love Me
keep not My words;
The word that ye hear is not from Me
but from the Father who sent Me.
“This I say to you while I am yet with you,
but the Helper,
the Holy Spirit, whom the Father will send in my name,
He will teach you everything
and bring to your remembrance all things whatsoever I have said unto you.”

__________________________________________________________________________________

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On Care of the Common Home

73. The writings of the prophets invite us to regain strength in difficult moments by looking to the mighty God who created the universe. The infinite power of God leads us to flee from His fatherly tenderness, for in Him affection and strength are united. In reality, any healthy spirituality involves simultaneously receiving divine love and confidently worshipping the Lord for His infinite power. In the Bible, the God who liberates and saves is the same as the God who created the universe, and these two divine actions are closely and inextricably linked. “Ah, my Lord! Thou hast made the heavens and the earth in Thy great power, with upraised arm. Nothing is impossible for You (…) You brought Your people, Israel, out of Egypt with signs and wonders” (Jer. 32, 17.21) . “The Lord is a God of eternity, He created the farthest corners of the earth. He is not weary nor exhausted; His understanding is unfathomable. He gives strength to the weary, and abundance of strength to the needy” (Is. 40, 28b-29) .

To be continued                   For previous publications, scroll down

The Bible text in this edition is taken from The New Translation of the Bible,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Recitals from Liturgical suggestions for weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation
_____________________________________________________________________________

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: