http://kerkengeloof.wordpress.com

Dinsdag in de elfde week

Boek met kaars 40

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

__________________________________________________________________________________

Overweging
In het liefhebben is God volmaakt. Hij laat de zon opgaan over slechten en goeden. Hij bemint zonder meer. Wederkerigheid is voor God geen voorwaarde om lief te hebben. In dat perspectief roept Jezus op tot liefde voor de vijand. Ook wij kunnen immers groeien in volmaakte liefde en zo kinderen worden van de Vader. In de concrete toewijding aan anderen toont de liefde immers haar echtheid.  Jezus zelf is ons daarin voorgegaan.

EERSTE LEZING       1 Kon. 21, 17-28

Gij hebt de Israëlieten tot zonden verleid

Uit het eerste Boek der Koningen

Na de dood van Nabot
kwam het woord van de Heer tot Elia de Tisbiet :
“Ga naar Achab, de koning van Israël, die in Samaria woont ;
hij is naar de wijngaard van Nabot gegaan
om hem in bezit te nemen.
“Zeg hem :
Zo spreekt de Heer :
Komt gij na een moord het erfgoed in bezit nemen ?
“Zeg hem dan :
Zo spreekt de Heer :
Op de plaats waar de honden het bloed van Nabot hebben opgelikt
zullen ze ook het uwe oplikken.”
Toen zei Achab tot Elia :
“Heeft mijn vijand mij weer weten te vinden ?”
Hij antwoordde :
“Ja, dat heb ik,
omdat ge u hebt laten gebruiken voor dat wat de Heer mishaagt.
“Daarom – zo spreekt de Heer –
ga Ik onheil over u brengen en vaag u weg.
“Al wat man is in het huis van Achab
zal Ik van hoog tot laag uit Israël verdelgen.
“Ik zal met uw huis hetzelfde doen
als Ik gedaan heb met het huis van Jerobeam,
de zoon van Nebat,
en met dat van Baësa, de zoon van Achia,
omdat gij Mij getergd hebt
en de Israëlieten tot zonden verleid.
“En over Izebel zegt de Heer :
De honden zullen Izebel verslinden
bij de stadsmuur van Jizreël.
“Wie van het huis van Achab in de stad sterft
zal door de honden verslonden worden,
en wie op het open veld sterft
wordt verslonden door de vogels van de hemel.”

Nog nooit heeft iemand zich zo laten gebruiken
om te doen wat de Heer mishaagt als Achab,
daartoe verleid door zijn vrouw Izebel.
Hij heeft zich schandelijk gedragen
door de afgoden te dienen,
juist zoals de Amorieten dat gedaan hadden,
die de Heer voor de Israëlieten verjaagd heeft.

Toen Achab deze woorden hoorde, scheurde hij zijn kleren,
trok een boetekleed aan over zijn blote lijf en vastte ;
hij liep terneergeslagen rond
en legde zich in zijn boetekleed te ruste.
Daarom kwam het woord van de Heer tot Elia de Tisbiet :
“Hebt gij gezien hoe Achab zich voor Mij vernederd heeft ?
“Omdat hij zich voor Mij vernederd heeft,
zal ik het onheil op zijn huis
niet tijdens zijn leven doen neerkomen,
maar wel tijdens het leven van zijn zoon.”

TUSSENZANG     Ps. 51(50), 3-4, 5-6a, 11, 16

God, ontferm U over mij in uw barmhartigheid.

God, ontferm U over mij in uw barmhartigheid,
delg mijn zondigheid in uw erbarmen.
Was mijn schuld volkomen van mij af,
reinig mij van al mijn zonden.

Ik erken dat ik misdreven heb,
altijd heb ik mijn vergrijp voor ogen.
Jegens U alleen heb ik gezondigd,
wat U tegenstaat heb ik gedaan.

Wend uw ogen af van mijn gebreken,
scheld mij al mijn schulden kwijt.
Houd mij ver van bloedschuld, God mijn redder,
dan bezingt mijn tong uw wijs beleid.

ALLELUIA         Ps. 27(26), 11

Alleluia.
Toon mij uw weg, Heer, bij tegenstand,
leid mij langs effen paden.
Alleluia.

EVANGELIE        Mt. 5, 43-48

Bemint uw vijanden.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Matteüs

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen :
“Gij hebt gehoord dat er gezegd is :
Gij zult uw naaste beminnen en uw vijand haten.
“Maar Ik zeg u :
Bemint uw vijanden en bidt voor wie u vervolgen,
opdat gij kinderen moogt worden van uw Vader in de hemel,
die immers de zon laat opgaan over slechten en goeden
en het laat regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen.”
“Want als gij bemint die u beminnen,
wat voor recht op loon hebt gij dan ?
“Doen de tollenaars niet hetzelfde ?
“En als gij alleen uw broeder groet,
wat voor buitengewoons doet gij dan ?
“Doen de heidenen dat ook niet ?
“Weest dus volmaakt,
zoals uw Vader in de hemel volmaakt is.”

_______________________________________________________________________________

Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis door Paus Franciscus

82. Het zou echter ook verkeerd zijn te denken dat de andere levende wezens beschouwd moeten worden als pure objecten die onderworpen zijn aan de willekeurige heerschappij van het menselijk wezen. Wanneer de natuur alleen maar wordt gezien als een object van profijt en belang, dan brengt dat ook ernstige gevolgen voor de maatschappij met zich mee. De opvatting die de willekeur van de sterkste ondersteunt, heeft een geweldige ongelijkheid, ongerechtigheid en geweld voor het grootste gedeelte van de mensheid bevorderd, omdat de hulpbronnen het eigendom worden van wie het eerste komt of van wie de macht heeft: de winnaar krijgt alles. Het ideaal van harmonie, gerechtigheid, broederschap en vrede dat Jezus voorhoudt, staat lijnrecht tegenover dit model en Hij bracht dit zo tot uitdrukking, toen Hij verwees naar de machten van zijn tijd: “De heersers der volkeren regeren hen met ijzeren vuist en de groten maken misbruik van hun macht over hen. Dit mag bij u niet het geval zijn; wie onder u groot wil worden, moet dienaar van u zijn” (Mt. 20, 25-26) .

Wordt vervolgd                 Voor voorafgaande publicaties scroll naar beneden

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling
_____________________________________________________________________________

Tuesday in the eleventh week

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.

Everyone, no one excepted,
can experience this joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 am

__________________________________________________________________________________

Consideration
In loving, God is perfect. He makes the sun rise over the bad and the good. He loves without reservation. Reciprocity is not a condition for God to love. In this perspective, Jesus calls for love for the enemy. After all, we too can grow in perfect love and thus become children of the Father. After all, love shows its authenticity in concrete dedication to others.  Jesus himself preceded us in this.

FIRST READING       1 Kings 21, 17-28

You have led the Israelites into sin

From the First Book of Kings

After the death of Nabot
the word of the Lord came to Elijah the Tishbite:
“Go to Ahab, king of Israel, who lives in Samaria ;
he has gone to the vineyard of Nabot
to take possession of it.
“Say to him :
Thus saith the Lord :
Do you come after a murder to take possession of the heritage ?
“Then tell him :
Thus saith the Lord :
In the place where the dogs licked the blood of Nabot
they will lick yours also.”
Then Ahab said to Elijah :
“Has my enemy managed to find me again ?”
He answered :
“Yes, I have,
because you have allowed yourself to be used for that which displeases the Lord.
“Therefore, as the Lord says
I will bring calamity upon thee and blot thee out.
“All that are men in the house of Ahab
I will destroy from high to low in Israel.
“I will do to your house the same thing
as I have done to the house of Jeroboam,
the son of Nebat,
and to the house of Baalah the son of Achiah,
because thou hast afflicted me
and tempted the sons of Israel to sin.
“And concerning Izebel says the Lord :
The dogs shall devour Izebel
by the wall of Jezreel.
“Whoever dies in the city from the house of Ahab
shall be devoured by the dogs,
and he who dies in the open field
shall be devoured by the birds of the air.”

Never has anyone allowed themselves to be used so
to do what displeases the Lord as Ahab,
tempted by his wife Jezebel.
He has behaved shamefully
by serving the idols,
just as the Amorites had done,
whom the Lord had driven out before the Israelites.

When Ahab heard these words, he tore his clothes,
put on a penitential robe over his naked body and fasted ;
he walked around in a state of dejection
and lay down to rest in his penitential garment.
Therefore the word of the Lord came to Elijah the Tishbite:
“Have you seen how Ahab humbled himself before Me?
“Because he humbled himself before Me,
I will not bring calamity upon his house during his lifetime,
but during the life of his son.”

INTERLUDIUM   Ps. 51(50), 3-4, 5-6a, 11, 16

God, have mercy on me.

God, have mercy on me in your mercy,
Pardon my sinfulness in your compassion.
Wash my guilt from me completely,
cleanse me from all my sins.

I acknowledge that I have sinned,
always I have my offence before my eyes.
To You alone have I sinned,
what is contrary to You I have done.

Turn away Your eyes from my faults,
forgive me all my debts.
Keep me far from blood-guilt, God my Saviour,
then my tongue will sing of your wise ways.

ALLELUIA Ps. 27(26), 11

Alleluia.
Show me your way, Lord, in the face of opposition,
Lead me in the paths of righteousness.
Alleluia.

GOSPEL       Mt 5, 43-48

Love your enemies.

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to
Matthew

At that time Jesus said to his disciples :
“You have heard that it was said :
You shall love your neighbour and hate your enemy.
“But I say to you :
Love your enemies and pray for them who persecute you,
that ye may be children of your Father in heaven,
who causeth the sun to rise on the evil and on the good
and causeth it to rain on the just and unjust.”
“For if ye love those who love you,
what right have ye to wages?
“Do not the tax collectors do the same?
“And if thou greetest only thy brother,
what is it that ye do?
“Do not the heathen do the same?
“Be ye therefore perfect,
as your Father in heaven is perfect.”

_______________________________________________________________________________

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On the Care of the Common Home by Pope Francis

82. However, it would also be wrong to think that the other living beings should be regarded as pure objects subject to the arbitrary rule of the human being. If nature is seen only as an object of profit and interest, this also has serious consequences for society. The view that supports the arbitrariness of the fittest has promoted tremendous inequality, injustice and violence for most of humanity, because resources become the property of whoever comes first or whoever has the power: the winner gets everything. The ideal of harmony, justice, fraternity and peace that Jesus advocated is diametrically opposed to this model, and He expressed it in this way when He referred to the powers of His time: “The rulers of nations rule them with an iron fist, and the great ones abuse their power over them. This must not be the case with you; whoever wants to become great among you must be a servant of you” (Mt 20:25-26) .

To be continued                           For previous publications, please scroll down

The Bible text in this edition is taken from The New Bible Translation,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Recitals from Liturgical suggestions for the weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation
_____________________________________________________________________________

               

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: