http://kerkengeloof.wordpress.com

Woensdag in de elfde week door het jaar

Boek met kaars 40

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging
De gaven die we van God ontvangen, zijn niet alleen voor onszelf bedoeld. Ze zijn ons gegeven opdat wij er van delen met anderen. Maar dit veronderstelt wel dat we dat in alle stilte doen. Oprechte vrijgevigheid trekt de aandacht niet op zichzelf: alleen aan God komt alle eer toe: bij hem droogt de bron van vrijgevigheid nooit op. Zij schenkt vruchtbaarheid aan onze gulheid. Dat geldt trouwens voor alles wat we doen voor God, ook voor het gebed en voor het vasten. De intimiteit met God groeit immers vooral in het verborgene van de binnenkamer. En daar gaat niets ongemerkt aan God voorbij.

EERSTE  LEZING                                                  II Kon. 2, 1.6-14
Opeens kwam er een wagen van vuur
en Elia werd ten hemel opgenomen.

Uit het tweede Boek der Koningen

Kort voordat de Heer
Elia in een stormwind ten hemel zou opnemen,
vertrok deze met Elisa uit Gilgal.
Elia sprak tot Elisa :
“Blijf hier, want de Heer zendt mij naar de Jordaan.”
Elisa antwoordde :
“Zowaar de Heer leeft en zowaar gij leeft :
ik verlaat u niet.”
Toen gingen zij samen verder.
Vijftig leden van de profetengilde volgden hen,
maar bleven op enige afstand staan,
toen Elia en Elisa aan de Jordaan samen stilhielden.
Nu nam Elia zijn mantel, rolde hem op
en sloeg ermee op het water.
Het water verdeelde zich naar links en rechts
en beiden liepen door de droge bedding naar de overkant.
Daar aangekomen zei Elia tot Elisa :
“Doe een laatste verzoek voordat ik van u wordt weggenomen.”
Elisa antwoordde :
“Geef mij een dubbel deel van uw geest.”
Elia antwoordde :
“Gij vraagt iets moeilijks,
maar als ge mij zult zien wanneer ik word opgenomen,
zal uw bede verhoord worden ;
ziet ge mij niet,
dan wordt uw bede niet verhoord.”
Terwijl zij nu pratend verder gingen,
kwam er opeens een wagen van vuur met paarden van vuur,
die hen van elkaar scheidde,
en in een stormwind werd Elia ten hemel opgenomen.
Elisa zag het en riep uit :
“Vader, vader, Israëls strijdwagens en zijn ruiterij !”
Toen hij hem niet meer zag,
greep hij zijn kleren en scheurde ze doormidden.
Daarna raapte hij de mantel op die Elia had laten vallen,
keerde terug en bleef staan aan de oever van de Jordaan ;
hij nam de mantel van Elia,
sloeg ermee op het water en riep uit :
“Waar is de Heer dan toch, de God van Elia ?”
Weer sloeg Elisa op het water,
en nu verdeelde het zich naar links en naar rechts,
zodat hij kon oversteken.

TUSSENZANG                                                    Ps. 31(30), 20, 21, 24

Schept moed en weest onverschrokken
gij allen die hoopt op de Heer.

Hoe groot zijn uw weldaden, Heer,
die Gij hebt bestemd voor hen die U vrezen.
Gij schenkt ze aan ieder die tot U  komt,
voor alle mensen waarneembaar.

De glans van uw Aanschijn beschermt hem altijd
als mensen zich tegen hem keren.
Gij neemt hem op in uw tent,
beschut tegen kwade tongen.

Bemint dan de Heer, al zijn vromen,
de Heer behoedt alwie trouw blijft aan Hem.
Maar wie zich in hoogmoed tegen Hem keert
betaalt Hij met woeker terug.

ALLELUIA                                                            Ps. 119(118), 27

Alleluia;
Leid mij op de weg van uw bevelen, Heer,
dan zal ik uw daden indachtig zijn.
Alleluia.

EVANGELIE                                                         Mt. 6, 1-6. 16-18
Uw Vader die in het verborgene ziet zal het u vergelden.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Matteüs

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen :
“Denkt er om :
beoefent uw gerechtigheid niet voor het oog van de mensen,
om de aandacht te trekken;
anders hebt gij geen recht op loon
bij uw Vader die in de hemel is.
“Wanneer gij dus een aalmoes geeft,
bazuint het dan niet voor u uit
zoals de huichelaars doen in de synagoge en op straat,
opdat zij door de mensen geprezen worden.
“Voorwaar, Ik zeg u :
Zij hebben hun loon al ontvangen.
“Als gij een aalmoes geeft
laat uw linkerhand dan niet weten wat uw rechter doet
opdat uw aalmoes in het verborgene blijve;
en uw Vader die in het verborgene ziet zal het u vergelden.
“Wanneer gij bidt,
gedraagt u dan niet als de schijnheiligen
die graag in de synagogen
en op de hoeken van de straten staan te bidden
om op te vallen bij de mensen.
“Voorwaar, Ik zeg u :
Zij hebben hun loon al ontvangen !
“Maar als gij bidt,
gaat dan in uw binnenkamer,
sluit de deur achter u,
en bidt tot uw Vader, die in het verborgene is ;
en uw Vader, die in het verborgene ziet, zal het u vergelden.
“Wanneer gij vast,
zet dan geen somber gezicht zoals de schijnheiligen ;
zij verstrakken hun gezicht
om de mensen te tonen dat zij aan het vasten zijn.
“Voorwaar, Ik zeg u :
Zij hebben hun loon al ontvangen.
“Maar als gij vast,
zalft dan uw hoofd en wast uw gezicht
om niet aan de mensen te laten zien dat gij vast,
maar vast voor uw Vader die in het verborgene is
en uw Vader, die in het verborgene ziet, zal het u vergelden.”

__________________________________________________________________________________

Laudato Si

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

Over de zorg voor het gemeenschappelijke huis

83. Het einddoel van de gang van het heelal ligt in de volheid van God, die reeds door Christus is bereikt, spil van de universele rijping. 10 11 12 13 Zo voegen wij nog een argument toe om elke despotische en onverantwoorde overheersing van de andere schepsels door het menselijk wezen af te wijzen. Het uiteindelijke doel van de andere schepsels zijn niet wij. Integendeel, alle gaan samen met ons en door ons verder naar het gemeenschappelijke doel dat God is, in een transcendente volheid waar de verrezen Christus alles omarmt en verlicht. Het menselijke wezen, dat begiftigd is met intelligentie en liefde en wordt aangetrokken door de volheid van Christus, is immers geroepen alle schepsels terug te brengen naar hun Schepper.

Wordt vervolgd                 Voor voorafgaande publicaties scroll naar beneden

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling
_____________________________________________________________________________

Wednesday in the eleventh week of the year

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience this joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 am

Consideration
The gifts we receive from God are not meant only for ourselves. They are given to us so that we may share them with others. But this requires that we do so in silence. Sincere generosity does not draw attention to itself: all honour belongs to God alone: with him the source of generosity never dries up. It gives fertility to our generosity. This applies to everything we do for God, including prayer and fasting. Intimacy with God, after all, grows above all in the secrecy of the inner room. And there nothing goes unnoticed by God.

FIRST READING        II Kings 2, 1.6-14
Suddenly there came a chariot of fire
and Elijah was taken up to heaven.

From the Second Book of Kings

Shortly before the Lord would take up
Elijah to heaven in a storm wind,
he left Gilgal with Elisha.
Elijah spoke to Elisha :
“Stay here, for the Lord is sending me to the Jordan.”
Elisha replied :
“As long as the Lord lives and as long as you live :
I will not leave thee.”
Then they went on together.
Fifty members of the guild of prophets followed them,
but remained at a distance,
when Elijah and Elisha stopped at the Jordan River together.
Then Elijah took his cloak, rolled it up, and struck the water with it.
The water split to the left and to the right
and they both walked through the dry riverbed to the other side.
Once there, Elijah said to Elisha:
“Make one last request before I am taken away from you.”
Elisha replied :
“Give me a double portion of your spirit.”
Elijah replied :
“You are asking something difficult,
but if you see me when I am taken up,
your request will be heard;
If you do not see me,
then your prayer will not be heard.”
Now as they went on talking,
suddenly there came a chariot of fire with horses of fire,
that separated them from one another,
and in a stormy wind Elijah was taken up to heaven.
Elisha saw it and cried out :
“Father, father, Israel’s chariots and his cavalry!”
When he saw him no more,
he took his clothes and tore them in half.,
Then he picked up the cloak that Elijah had dropped,
returned, and stood by the bank of the Jordan.
He took Elijah’s cloak, struck the water with it and cried out:
“Where is the Lord, the God of Elijah?
Again Elisha struck the water,
and now it parted to the left and to the right,
so that he could cross over.

INTERLUDIUM     Ps. 31(30), 20, 21, 24

Take courage and be fearless
all ye that hope in the Lord.

How great are thy benefits, O Lord!,
which thou hast assigned to those who fear thee.
Thou givest them to every one that cometh unto Thee,
perceptible to all men.

The radiance of Thy Face protecteth him always
when men turn against him.
Thou takest him up into thy tent,
sheltered from evil tongues.

So love the Lord, all ye pious,
the Lord saveeth whosoever shall be true to Him.
But he that turneth against him in pride
He repays with usury.

ALLELUIA Ps. 119(118), 27

Alleluia;
Lead me in the way of your commandments, Lord,
and I will remember your deeds.
Alleluia.

GOSPEL      Mt 6:1-6. 16-18
Your Father, who sees in secret, will repay you.

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to
Matthew

At that time Jesus said to his disciples :
“Remember :
Do not practice your righteousness before the eyes of men,
in order to attract attention;
otherwise you have no right to receive
with your Father who is in heaven.
“When therefore ye give alms,
do not advertise it before yourselves
as the hypocrites do in the synagogue and in the street,
that they may be praised by men.
“Verily, I say unto you :
They have already received their reward.
“When ye give alms
let not thy left hand know what thy right hand is doing
that thy alms may be kept in secret;
and your Father, who sees in secret, will repay you.
“When ye pray,
behave not like those hypocrites
who love to stand in the synagogues
and on the corners of the streets to pray
in order to be noticed by men.
“Verily, I say unto you :
They have already received their reward!
“But when ye pray,
go into thy inner chamber,
shut the door behind thee,
and pray to your Father, who is invisible ;
and your Father, who sees in secret, will repay you.
“When ye fast,
set not a gloomy face like the hypocrites;
they stiffen their faces
to show men that they are fasting.
“Verily I say unto you :
They have already received their reward.
“But when ye fast,
anoint thy head and wash thy face
that ye may not show men that ye are fasting,
but fast for your Father who is in secret
and your Father, who sees in secret, will repay you.”

__________________________________________________________________________________

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On Care of the Common Home

83. The final goal of the course of the universe lies in the fullness of God, already attained through Christ, pivotal to universal maturation. 10 11 12 13 Thus we add another argument for rejecting any despotic and irresponsible domination of the other creatures by the human being. The ultimate goal of the other creatures is not us. On the contrary, all advance together with us and through us towards the common goal that is God, in a transcendent fullness where the risen Christ embraces and illuminates all. For the human being, endowed with intelligence and love and attracted by the fullness of Christ, is called to bring all creatures back to their Creator.

To be continued                          For previous publications, scroll down

The Bible text in this edition is taken from The New Translation of the Bible,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Recitals from Liturgical suggestions for the weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation
_____________________________________________________________________________

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: