EERSTE LEZING                                         Gen. 14, 18-20

Hij bood brood en wijn aan.

Uit het boek Genesis

In die dagen bood Melchisedek, de koning van Salem,
Abram brood en wijn aan.
Daar hij priester was van de allerhoogste God,
zegende hij hem met deze woorden:
“Gezegend zij Abram door de allerhoogste God,
die de hemel en aarde gemaakt heeft,
en gezegend zij de allerhoogste God
die uw vijand aan u heeft overgeleverd!”

En Abram gaf hem van alles een tiende deel.

Antwoordpsalm                                           Ps. 110(109) 1, 2, 3, 4

Keervers
Voor eeuwig zijt gij priester als Melchisedek.

De Heer spreekt tot mijn heer: “Zit aan mijn rechterhand;
Ik leg uw vijanden als voetbank voor uw voeten”.

Uit Sion reikt de Heer de scepter van uw macht;
heers nu te midden van uw tegenstanders.

Een vorst zijt gij, wanneer gij u vertoont
met macht bekleed, in glans van heiligheid;
Ik heb u voor de dageraad verwekt.

Gezworen heeft de Heer, Hij neemt het niet terug:
“Voor eeuwig zijt gij priester als Melchisedek”.

TWEEDE LEZING                                               1 Kor. 11, 23-26

Telkens als gij eet en drinkt, verkondigt gij de dood des Heren.

Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinte

Broeders en zusters,

Zelf heb ik van de Heer de overlevering ontvangen
die ik u op mijn beurt heb doorgegeven:
Dat de Heer Jezus
in de nacht waarin Hij werd overgeleverd,
brood nam
en na gedankt te hebben, het brak
en zei:
“Dit is mijn lichaam voor u.
“Doet dit tot mijn gedachtenis.”
Zo ook nam Hij na de maaltijd de beker
met de woorden:
“Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed.
“Doet dit
elke keer dat gij hem drinkt,
tot mijn gedachtenis.”

Telkens als gij dit brood eet en uit de beker drinkt,
verkondigt gij de dood des Heren
totdat Hij wederkomt.

VERS VOOR HET EVANGELIE                                Joh. 6, 51-52

Alleluia.
Ik ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald,
zegt de Heer.
Als iemand van dit brood eet, zal hij leven in eeuwigheid.
Alleluia.

EVANGELIE                                             Lc. 9, 11b-17

Allen aten tot zij verzadigd waren.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas

In die tijd sprak Jezus tot de menigte over het Rijk Gods,
en wie genezing nodig hadden, genas Hij.
Toen de dag ten einde begon te lopen,
kwamen de twaalf naar Hem toe en zeiden:
“Stuur de mensen weg;
dan kunnen ze naar de dorpen en gehuchten in de omtrek gaan
om daar onderdak te vinden,
want hier zijn we op een eenzame plek.”

Maar Hij antwoordde:
“Geeft gij hun maar te eten.”

“Wij hebben niet meer dan vijf broden en twee vissen,
-zeiden ze-
of we zouden voor al dat volk eten moeten gaan kopen.”

Er waren naar schatting wel vijfduizend mensen.
Hij gelastte nu zijn leerlingen:
“Laat ze gaan zitten in groepen van ongeveer vijftig.”
Dat deden ze en ze lieten allen plaats nemen.

Daarop nam Hij de vijf broden en de twee vissen,
sloeg de ogen ten hemel,
sprak er de zegen over uit,
brak ze en gaf ze aan zijn leerlingen
om ze aan de menigte voor te zetten.
Allen aten tot ze verzadigd waren
en wat zij overhielden, haalde men op,
twaalf korven met brokken.

_________________________________________________________________

Laudato Si

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

Over de zorg voor het gemeenschappelijke huis

 De boodschap van ieder schepsel in de harmonie van de schepping 

84. Met aandrang zeggen dat het menselijk wezen beeld van God is, zou ons niet moeten doen vergeten dat ieder schepsel een functie heeft en geen enkel overbodig is. Heel het materiële heelal is een taal van de liefde van God, van zijn mateloze genegenheid voor ons. Bodem, water, bergen, alles is liefkozing van God. De geschiedenis van de eigen vriendschap met God ontwikkelt zich altijd in een geografische ruimte die een zeer persoonlijke betekenis krijgt, en ieder van ons bewaart in zijn geheugen plaatsen waarvan de herinnering hem heel goed doet. Wie tussen de bergen is opgegroeid of als kind naast een beekje zat om te drinken, of wie op een plein van zijn wijk speelde, voelt zich, wanneer hij naar die plaatsen terugkeert, geroepen zijn eigen identiteit terug te krijgen.

Wordt vervolgd                 Voor voorafgaande publicaties scroll naar beneden

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling
_____________________________________________________________________________

Thursday – Corpus Christi

High celebration.    In the fourteenth century, this feast, which originated in the Netherlands, developed into a religious event.

Invitation

May I draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience this joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 am

__________________________________________________________________________________

Opening words

Whenever we celebrate the Eucharist,
we remember Jesus’ suffering, death and resurrection.
Also today the Lord has gathered us
around the table of the Word and the Bread.
On this feast of Corpus Christi we are invited
to become more aware that the Lord is present among us
in the signs of bread and wine
and that He feeds us with His Body and Blood
that we may become one with Him and with one another.

FIRST READING    Gen 14, 18-20

He offered bread and wine.

From the book of Genesis

In those days Melchisedek, King of Salem,
offered Abram bread and wine.
Because he was a priest of the most high God,
he blessed him with these words:
“Blessed be Abram through the most high God,
who made heaven and earth,
and blessed be the most high God
who hath delivered unto thee thy enemy!”

And Abram gave him a tenth part of everything.

Responsorial  Psalm 110(109) 1, 2, 3, 4

Refrain
For ever and ever thou art a priest like Melchisedek.

The Lord speaketh unto my lord: Sit ye at my right hand;
I will lay thy enemies as a footstool before thy feet”.

Out of Zion the Lord raises the sceptre of your power;
Ruleth now in the midst of thy adversaries.

A prince art thou when thou art arrayed with power
clothed with power, in glory of holiness;
I have raised thee up before the dawn.

The Lord hath sworn, he will not take it back:
“For ever and ever you shall be priests like Melchisedek”.

SECOND READING       1 Cor 11:23-26

Whenever you eat and drink, you proclaim the death of the Lord.

From the First Letter of the Holy Apostle Paul to the Christians of Corinth

Brothers and sisters,

I myself have received from the Lord the Tradition
which I in turn have passed on to you:
That the Lord Jesus
in the night in which he was delivered,
took bread
and, after giving thanks, broke it
and said:
“This is my body for you.
“Do this in remembrance of me.”
Likewise, after the meal He took the cup
with the words:
“This cup is the new covenant in my blood.
“Do this
every time you drink it,
in remembrance of me.”

Every time you eat this bread and drink from the cup,
ye proclaim the death of the Lord
until He comes again.

VERSE FOR THE GOSPEL      John 6, 51-52

Alleluia.
I am the living bread which came down from heaven,
says the Lord.
If any man eat of this bread, he shall live for ever.
Alleluia.

GOSPEL      Lk. 9, 11b-17

All ate until they were satiated.

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to Luke

At that time Jesus spoke to the crowd about the Kingdom of God,
and those who needed healing, He healed.
When the day began to run out,
the twelve came to Him and said:
“Send the people away;
Then they can go to the surrounding villages and hamlets
and find shelter there,
for here we are in a lonely place.”

But He replied:
“Just give them food.”

“We have not more than five loaves and two fishes.
-they said-
or we should go and buy food for all the people.”

It is estimated that there were five thousand people.
He now ordered his disciples:
“Let them sit down in groups of about fifty.”
So they did, and they all sat down.

Then He took the five loaves of bread and the two fish,
raised his eyes to heaven,
pronounced the blessing over them,
broke them and gave them to his disciples
to present them to the multitude.
All ate until they were satiated
and what they had left, they collected,
twelve baskets of chunks.

_________________________________________________________________

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On Care of the Common Home

 The message of every creature in the harmony of creation 

84. To insist that the human being is the image of God should not make us forget that every creature has a function and none is superfluous. The whole material universe is a language of God’s love, of His unfailing affection for us. Soil, water, mountains, everything is love of God. The history of one’s friendship with God always develops in a geographical space that takes on a very personal meaning, and each one of us retains in his memory places whose memory does him very good. Those who grew up among the mountains, or who sat as children beside a stream to drink, or who played in a square in their neighbourhood, feel that when they return to those places, they are called to recover their own identity.

To be continued                              For previous publications, please scroll down

The Bible text in this edition is taken from The New Bible Translation,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Considerations from Liturgical Suggestions for the Weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation
_____________________________________________________________________________