http://kerkengeloof.wordpress.com

Vrijdag in de elfde week

Boek met kaars 40

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging
Onophoudelijk en op velerlei wijze blijft Jezus hameren op onthechting en soberheid. We mogen niet vasthouden aan vluchtige rijkdom en geluk, maar onze schat in de hemel zoeken. Een schat is iets van zeer veel waarde, iets waarover we waakzaam zijn en waar we meer dan aan andere dingen hechten. Waar die schat is, daar is ook ons hart. Betekent dit dat we onze verlangens naar aardse dingen, onze wensen en dromen moeten opgeven ? Helemaal niet. We moeten ze alleen de juiste plaats geven, en dat kunnen we pas wanneer we nagaan welke schat ons het meest aan het hart ligt.

EERSTE  LEZING                                         II Kon. II, 1-4. 9-18.20
Men zalfde Joas tot koning en allen riepen : Leve de koning !

Uit het tweede Boek der Koningen

Toen Atalja, de moeder van koning Achazja,
bemerkte dat haar zoon dood was,
bracht zij alle afstammelingen van de koning om het leven.
Maar Joas, een zoon van koning Achazja,
werd door Joseba,
de dochter van koning Joram en zuster van Achazja,
heimelijk tussen de koningszonen
die zouden gedood worden, uitgehaald.
Zij hield hem met zijn voedster
op de slaapzaal voor Atalja verborgen ;
zo bleef hij gespaard.
Hij bleef zes jaar lang bij haar verborgen
in de tempel van de Heer,
terwijl Atalja over het land regeerde.
In het zevende jaar ontbood de priester Jojada
de honderdmannen van de Kariërs en van de lijfwacht.
Hij liet ze bij zich komen in de tempel van de Heer.
Toen toonde hij hun de zoon van de koning.

De honderdmannen
voerden de bevelen van de priester Jojada nauwkeurig uit.
Ieder nam zijn mannen mee,
zowel degenen die op sabbat moesten aantreden
als degenen die op sabbat moesten inrukken,
en meldde zich bij de priester Jojada.
deze gaf aan de honderdmannen
de lansen en schilden van koning David
die in de tempel van de Heer bewaard werden.
De lijfwacht stelde zich man aan man op
met de wapens in de hand,
van de rechtervleugel van het gebouw tot aan de linkervleugel,
naar het altaar en het gebouw gekeerd,
aldus een kring vormend.
Jojada leidde daarop Joas, de zoon van de koning, naar buiten,
zette hem de diadeem op, reikte hem de oorkonde over,
verhief hem tot koning en zalfde hem.
De soldaten klapten in de handen en riepen :
“Leve de koning.”
Toen Atalja het gejuich hoorde van de lijfwacht en het volk
in de tempel van de Heer,
begaf zij zich daarheen.
En daar zag zij de koning volgens gebruik op de verhoging staan,
omringd door de bevelhebbers en de trompetters
en door al het volk van het land
dat juichte en op de trompet blies.
Toen scheurde Atalja haar kleren en riep :
“Verraad ! Verraad !”
Daarop gaf de priester Jojada
aan de honderdmannen,
de commandanten van het leger, het bevel :
“Leidt haar buiten het kordon.
“Doodt met het zwaard al wie haar volgt.”
Want de priester had gezegd
dat zij niet gedood mocht worden in de tempel van de Heer.
Zij namen haar gevangen
en toen zij door de Paardenpoort
het koninklijk paleis bereikt hadden,
werd zij daar gedood.
Nu bracht Jojada een verbond tot stand
tussen de Heer, de koning en het volk,
waardoor het weer het volk van de Heer zou worden,
alsmede tussen de koning en het volk.
Daarna trok het volk van het land naar de tempel van Baäl ;
zij sloegen zijn altaren stuk,
verbrijzelden de beelden
en doodden de Baälpriester Mattan voor de altaren.
Maar de priester Jojada
plaatste wachtposten voor de tempel van de Heer.

het volk van het land verheugde zich
en de stad hield zich rustig.
Atalja had men in het koninklijk paleis met het zwaard gedood.

TUSSENZANG                                Ps. 132(131), 11, 12, 13-14, 17-18

God heeft de Sion gekozen,
haar als zijn zetel gewild.

De Heer heeft David gezworen
een eed die Hij nimmer breekt :
een telg uit uw geslacht
zal Ik op uw troon verheffen.

Houden uw zonen zich aan mijn verbond,
aan alles wat Ik hen opleg,
dan zullen hun zonen ook voor altijd
zetelen op uw troon.

Want God heeft de Sion gekozen,
haar als zijn zetel gewild :
hier is mijn rustplaats voor eeuwig,
hier zal Ik wonen, dit is mijn keus.

Daar zal voor David een hoorn ontspruiten,
voor mijn gezalfde schijnt daar een licht ;
zijn vijanden zal Ik beschaamd doen staan,
maar hij draagt mijn gloriekroon.

ALLELUIA                                                      Ps. 25(4), 4c, 5a

Alleluia.
Leer mij uw paden kennen, Heer ;
leid mij volgens uw woord.
Alleluia.

EVANGELIE                                             Mt. 6, 19-23
Waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Matteüs

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen :
“Verzamelt u geen schatten op aarde,
waar ze door mot en worm vergaan
en waar dieven inbreken om te stelen ;
maar verzamelt u schatten in de hemel,
waar ze niet door mot of worm vergaan
en waar dieven niet inbreken om te stelen.
“Waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn.

“De lamp van het lichaam is het oog.
“Wanneer dus uw oog helder is
zal heel uw lichaam verlicht zijn.
“Is echter uw oog slecht,
dan is heel uw lichaam duister.
“Indien dus zelfs uw innerlijk licht duister is,
hoe erg zal dan de duisternis zijn !”

______________________________________________________

Laudato Si

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

Over de zorg voor het gemeenschappelijke huis

85. God heeft een schitterend boek geschreven “waarvan de letters de menigte schepsels zijn die in het heelal aanwezig zijn”. 1 De bisschoppen van Canada hebben goed tot uitdrukking gebracht dat geen enkel schepsel buiten deze manifestatie van God valt: “Van de meest weidse panorama’s tot de zwakste vormen van leven is de natuur een voortdurende bron van verwondering en eerbied. Zij is bovendien een voortdurende openbaring van het goddelijke”. 2 De bisschoppen van Japan hebben van hun kant iets heel suggestiefs gezegd: “Ieder schepsel gewaar worden dat de lofzang van zijn bestaan zingt, is leven met vreugde in de liefde van God en de hoop”. 3 Deze beschouwing van de schepping maakt het ons mogelijk door ieder ding een onderricht te ontdekken dat God ons wil meedelen, omdat “voor een gelovige het kijken naar de schepping ook het luisteren naar een boodschap, het horen van een paradoxale en stille stem is”. 4 Wij kunnen zeggen dat “er naast de eigenlijke openbaring, die vervat is in de Heilige Schrift, dus een goddelijke manifestatie is in het schitteren van de zon en het vallen van de nacht”. 5 Wanneer het menselijk wezen aandacht schenkt aan deze manifestatie, leert het zichzelf in relatie met de andere schepsels te erkennen: “Ik druk mijzelf uit, wanneer ik de wereld uitdruk; ik onderzoek mijn sacraliteit, wanneer ik die van de wereld ontcijfer”. 6

Wordt vervolgd                 Voor voorafgaande publicaties scroll naar beneden

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling
_____________________________________________________________________________

Friday in the eleventh week

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience this joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 am

Consideration
Incessantly and in many ways, Jesus keeps hammering on detachment and sobriety. We must not cling to fleeting riches and happiness, but seek our treasure in heaven. A treasure is something of great value, something we watch over and value more than anything else. Where that treasure is, there is also our heart. Does this mean we have to give up our desires for earthly things, our wishes and dreams? Not at all. We only need to give them their rightful place, and we can only do that when we find out which treasure is closest to our heart.

FIRST READING     II Kings II, 1-4. 9-18.20
Joash was anointed king, and all shouted: Long live the king!

From the Second Book of Kings

When Ataliah, the mother of King Ahaziah,
found out that her son was dead,
she killed all the king’s descendants.
But Joash, a son of King Ahaziah,
was by Joseba,
the daughter of King Joram and sister of Achaiah,
secretly extracted from among the sons of the kings
who were to be killed.
She kept him with his nurse
in the dormitory for Ataliah;
And so he was spared.
He stayed hidden with her for six years
in the temple of the Lord,
while Atalia ruled over the land.
In the seventh year, the priest Jojada
summoned the hundred men of the Carians and of the bodyguard.
He made them come to the temple of the Lord.
Then he showed them the son of the king.
The hundred men carefully carried out the orders of the priest Jehoiada.
Each one took his men,
both those who were to enter on the Sabbath
and those who were to retire on the Sabbath,
and reported to the priest Jehoiada.
The priest gave to the hundred men
the lances and shields of King David
which were kept in the temple of the Lord.
The bodyguards lined up man to man
with weapons in hand,
from the right wing of the building to the left wing,
facing the altar and the building,
thus forming a circle.
Then Jehoiada led Joash, the king’s son, out,
put the diadem on him, handed him the charter,
he made him king and anointed him.
The soldiers clapped their hands and shouted :
“Long live the king.”
When Atalia heard the cheers of the bodyguard and the people
in the temple of the Lord,
she went there.
And there she saw the king standing on the throne according to custom,
surrounded by the commanders and trumpeters
and all the people of the land
who shouted and blew the trumpet.
Then Atalia tore her clothes and cried :
“Treason! Treason!”
Then the priest Jojada gave
to the hundred men,
the commanders of the army, the order:
“Lead her outside the cordon.
“Kill with the sword all who follow her.”
For the priest had said
that she was not to be killed in the temple of the Lord.
They took her prisoner
and when they had gone through the horse-gate
of the royal palace,
she was killed there.
Now Jehoiada brought about a covenant
between the Lord, the king and the people,
whereby they would become the Lord’s people again,
and between the king and the people.
Then the people of the land went to the temple of Baal ;
they smashed his altars,
shattered the images
and killed the priest of Baal, Mattan, before the altars.
But the priest Jehoiada
set up watchposts before the temple of the Lord.

The people of the land rejoiced
and the city held its peace.
Atalia had been killed with the sword in the royal palace.

INTERLUDIUM   Ps. 132(131), 11, 12, 13-14, 17-18

God has chosen the Zion,
willed her to be his seat.

The Lord hath sworn unto David
an oath that he will never break:
A descendant of thy generation
I will exalt on your throne.

Your sons shall keep my covenant,
to all that I command them,
then their sons shall sit upon your throne
sit upon your throne forever.

For God has chosen the Zion,
and willed it to be his seat:
Here is my resting place forever,
here I will dwell, this is my choice.

There shall a horn grow for David,
for my anointed one there shall shine a light;
I will put his enemies to shame,
but he shall wear my crown of glory.

ALLELUIA Ps. 25(4), 4c, 5a

Alleluia.
Teach me your paths, Lord ;
lead me in your word.
Alleluia.

GOSPEL     Mt 6, 19-23
Where your treasure is, there your heart will be also.

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to
Matthew

At that time Jesus said to his disciples :
“Do not gather up treasures on earth,
where moth and worm destroy them
and where thieves break in to steal ;
but gather ye up treasures in heaven
where no moth or worm rots them
and where thieves do not break in to steal.
“Where your treasure is, there your heart will be also.

“The lamp of the body is the eye.
“Therefore, when thine eye is clear
all thy body shall be enlightened.
“But if thine eye be evil,
then all thy body is darkness.
“If therefore even your inner light is dark,
how terrible shall be the darkness!”

______________________________________________________

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On Care of the Common Home

85. God has written a magnificent book “whose letters are the multitude of creatures present in the universe”.  The bishops of Canada have expressed well that no creature is outside this manifestation of God: “From the most grandiose panoramas to the weakest forms of life, nature is a constant source of wonder and reverence. It is also a constant revelation of the divine”.  The bishops of Japan, for their part, have said something very suggestive: “To feel every creature singing the praises of its existence is to live with joy in the love of God and hope. This contemplation of creation enables us to discover through each thing a teaching that God wishes to communicate to us, because “for a believer, looking at creation is also listening to a message, hearing a paradoxical and silent voice”. We can say that “apart from the revelation proper, which is contained in the Holy Scriptures, there is therefore a divine manifestation in the shining of the sun and the falling of the night”.  When the human being pays attention to this manifestation, it learns to recognise itself in relation to the other creatures: “I express myself when I express the world; I examine my sacredness when I decipher that of the world”.

To be continued                          For previous publications please scroll down

The Bible text in this edition is taken from The New Translation of the Bible,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Contemplations from Liturgical Suggestions for Weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation
_____________________________________________________________________________

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: