http://kerkengeloof.wordpress.com

Zaterdag in de elfde week door het jaar

Boek met kaars 40

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging

Het evangelie schetst vandaag beelden die we niet letterlijk moeten nemen. Jezus vraagt ons niet om zo onbezorgd door het leven te gaan dat anderen daarvoor moeten opdraaien. Het is evenmin de bedoeling om zorgeloos om te gaan met wie ons dierbaar zijn, of met diegenen voor wie we verantwoordelijk zijn. Het gaat hier om een nieuw beeld voor wat gisteren reeds aangebracht werd: de keuze tussen aardse goederen en hemelse schatten. Jezus herinnert ons aan wat essentieel is en wat bijkomstig is. Zijn opdracht? Kijk naar de mooie kanten van het leven, en vooral: leef! Neem de tijd om te luisteren en rond je te kijken, om God te zien in de natuur en in de schepping.

EERSTE LEZING                                              2 Kron. 24, 17-25

Zekarja, die gij vermoord hebt tussen de tempel en het altaar.

Uit het tweede Boek der Kronieken

Na de dood van de priester Jojada
kwamen de aanzienlijken van Juda
en betuigden koning Joas hun hulde.
En de koning luisterde naar hen.
In die dagen verwaarloosde het volk
de tempel van de Heer, de God van zijn vaderen,
en het vereerde heilige palen en afgodsbeelden.
Om deze zonde kwam een hevige toorn over Juda en Jeruzalem.
De Heer stuurde profeten op hen af om hen tot inkeer te brengen;
dezen waarschuwden hen, maar zij wilden niet luisteren.
Toen kwam de geest van God over Zekarja,
de zoon van Jojada, de priester.
Hij ging voor het volk staan en sprak tot hen :
“Zo spreekt God :
Waarom overtreedt gij de geboden van de Heer
zonder enig voordeel daarbij te vinden ?
“Omdat gij de Heer in de steek gelaten hebt,
heeft Hij u in de steek gelaten !”
Maar het volk spande samen tegen Zekarja
en op bevel van de koning stenigden zij hem
in de voorhof van de tempel van de Heer.
Zo weinig dacht koning Joas nog
aan alle weldaden die Jojada hem bewezen had,
dat hij diens zoon, Zekarja, liet vermoorden.
Stervend riep deze nog :
“De Heer moge het zien en het wreken !”
Bij de jaarwisseling rukte het leger der Arameeën tegen Joas uit ;
ze trokken Juda en Jeruzalem binnen,
brachten alle aanzienlijken van het volk om het leven,
en stuurden alles wat zij buitgemaakt hadden
naar de koning van Damascus.
Want ofschoon het leger der Arameeën
slechts uit weinigen bestond,
liet de Heer hun zeer veel buit in handen vallen,
omdat zij de Heer, de God van hun vaderen,
in de steek gelaten hadden.
Ook aan Joas voltrokken zij het strafgericht.
Want toen ze hem met hevige pijnen hadden achtergelaten,
zwoeren zijn hovelingen tegen hem samen
om het bloed van Jojada’s zoon te wreken.
Zij vermoorden hem in zijn bed.
Hij werd begraven in de Davidstad,
maar niet in de graven der koningen.

TUSSENZANG                              Ps. 89(88), 4-5, 29-30, 31-32, 33-34

Voor altijd kan hij rekenen op mijn genade.

Ik heb met David een verbond gesloten,
mijn uitverkoren dienaar met een eed beloofd :
Ik zal uw nageslacht in stand houden voor eeuwig,
in alle tijden blijft uw troon bestaan.

Voor altijd kan hij rekenen om mijn genade,
voor immer blijft mijn bond met hem van kracht.
Ik zal aan zijn geslacht geen einde maken,
noch aan zijn troon, zolang de hemel dagen heeft.

Indien zijn zonen ontrouw worden aan mijn wet
en niet meer leven volgens mijn geboden ;
indien zij mijn verordeningen schenden,
aan mijn bevelen niet voldoen;
dan zal Ik hun vergrijpen met de roede straffen,
met slagen hen doen boeten voor hun schuld.
Maar hem zal ik mijn gunsten niet ontnemen,
aan wat Ik beloofd heb blijf Ik trouw.

ALLELUIA                                                    Ps. 119(118), 18

Alleluia.
Ontsluit mijn ogen om te aanschouwen, Heer,
de heerlijkheid van uw wet.
Alleluia.

EVANGELIE                                                 Mt. 6, 24-34

Maak u niet bezorgd voor de dag van morgen.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Matteüs

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen :
“Niemand kan twee heren dienen :
hij zal de een haten en de ander liefhebben,
ofwel de een aanhangen en de ander verachten.
“Gij kunt niet God dienen èn de mammon.
“Daarom zeg Ik u :
Weest niet bezorgd voor uw leven,
wat ge zult eten of wat ge zult drinken,
en ook niet voor uw lichaam,
wat ge zult aantrekken.
“Is het leven niet méér dan het voedsel
en het lichaam niet méér dan de kleding ?
“Let eens op de vogels in de lucht :
ze zaaien niet en maaien niet en verzamelen niet in schuren,
maar uw hemelse Vader voedt ze.
“Zijt gij dan niet veel méér dan zij ?
“Trouwens, wie van u is in staat
met al zijn tobben aan zijn levensweg één el toe te voegen ?
“En wat maakt gij u zorgen over kleding ?
“Kijkt naar de leliën in het veld : hoe ze groeien.
“Ze arbeiden noch spinnen.
“Toch zeg Ik u :
Zelfs Salomo in al zijn pracht
was niet gekleed als een van hen.
“Als God nu het veldgewas,
dat er vandaag nog staat
en morgen in de oven wordt geworpen
zó kleedt,
hoeveel te meer dan u, kleingelovigen ?
“Maakt u dus geen zorgen over de vraag :
wat zullen wij eten
of wat zullen wij drinken
of wat zullen wij aantrekken ?
“Want dat alles jagen de heidenen na.
“Uw hemelse Vader weet wel dat gij al deze dingen nodig hebt.
“Maar zoekt eerst het Koninkrijk en zijn gerechtigheid :
dan zal dat alles u erbij gegeven worden.
“Maakt u dus niet bezorgd voor de dag van morgen,
want de dag van morgen zorgt voor zichzelf.
“Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen leed.”

____________________________________________________________

Laudato Si

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

Over de zorg voor het gemeenschappelijke huis

86. Het geheel van het heelal laat met zijn vele relaties het best de onuitputtelijke rijkdom van God zien. De heilige Thomas van Aquino heeft op een wijze manier onderstreept dat veelheid en verscheidenheid voortkomen “uit de bedoeling van de eerste agens”, Die heeft gewild dat “wat aan ieder ding ontbreekt, door de andere dingen wordt aangevuld om de goddelijke goedheid te vertegenwoordigen” , omdat “zijn goedheid niet voldoende door één schepsel kan worden vertegenwoordigd”. Daarom moeten wij de verscheidenheid van de dingen in hun vele relaties aanvaarden.  Men begrijpt dan ook beter het belang en de betekenis van ieder schepsel, als men het beschouwt in het geheel van Gods plan. De Catechismus leert het volgende: “De onderlinge afhankelijkheid van de schepselen is door God gewild. De zon en de maan, de ceder en het bloempje, de adelaar en de mus: het schouwspel van hun oneindige verscheidenheid en ongelijkheid betekent dat geen enkele schepsel aan zichzelf genoeg heeft. Zij bestaan slechts in onderlinge afhankelijkheid om elkaar wederzijds aan te vullen, ten dienste van elkaar”. 

Wordt vervolgd                 Voor voorafgaande publicaties scroll naar beneden

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling
_____________________________________________________________________________

Saturday in the eleventh week of the year

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience this joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 am

CONSIDERATION

Today, the Gospel sketches images that we should not take literally. Jesus does not ask us to go through life so carefree that others have to pay for it. Neither is the intention to be carefree with those who are dear to us, or with those for whom we are responsible. This is a new image for what was already applied yesterday: the choice between earthly goods and heavenly treasures. Jesus reminds us of what is essential and what is incidental. His mission? Look at the beautiful sides of life, and above all: live! Take time to listen and look around you, to see God in nature and in creation.

FIRST READING       2 Chron. 24, 17-25

Zekariah, whom you killed between the temple and the altar.

From the Second Book of Chronicles

After the death of the priest Jehoiada
came the mighty men of Judah
and paid their homage to King Joash.
And the king listened to them.
In those days the people neglected the
the temple of the Lord, the God of their fathers,
and worshipped sacred palings and idols.
For this sin a fierce wrath came upon Judah and Jerusalem.
The Lord sent prophets to them to bring them to repentance;
The Lord sent prophets to bring them to repentance; they warned them, but they would not listen.
Then the Spirit of God came upon Zechariah,
the son of Jehoiada the priest.
He stood before the people and spoke to them:
“Thus speaks God :
Why do you transgress the commandments of the Lord
Why do you transgress the commandments of the Lord without gain?
“Because you have forsaken the Lord,
He has forsaken you!”
But the people conspired against Zechariah
and by the king’s command they stoned him to death
in the court of the temple of the Lord.
So little did King Joash think
of all the benefits that Jehoiada had done for him,
that he had his son, Zechariah, killed.
He cried out while he was dying:
“May the Lord see it and avenge it!
At the turn of the year the army of the Aramaeans rose up against Joash ;
They entered Judah and Jerusalem,
killed all the dignitaries of the people,
and sent all that they had captured
to the king of Damascus.
For though the army of the Aramaeans was few in number, yet they
Although the army of the Aramaeans was few in number,
the Lord dropped a great deal of booty into their hands,
because they had forsaken the Lord, the God of their fathers,
for they had forsaken the Lord, the God of their fathers.
And they brought judgment upon Joash.
For when they had left him in great pain,
his courtiers swore against him
To avenge the blood of Joash’s son.
They killed him in his bed.
He was buried in the City of David,
but not in the tombs of kings.

INTERLUDIUM     Ps. 89(88), 4-5, 29-30, 31-32, 33-34

For ever and ever he may rely on my mercy.

I have made a covenant with David,
my chosen servant with an oath:
I will uphold your posterity for ever,
in all times your throne shall stand.

For ever he may count on my mercy,
for ever my covenant with him remains in force.
I will not put an end to his lineage
nor to his throne as long as the heavens shall have days.

If his sons shall be unfaithful to my law
and no longer live according to my commandments ;
If they violate my ordinances
fail to keep my commandments;
then will I punish their offences with the rod,
Then I will punish their faults with the rod, and make them pay for their guilt with blows.
But I will not deprive him of my favours,
I will be faithful to what I have promised.

ALLELUIA Ps. 119(118), 18

Alleluia.
Open my eyes to behold, O Lord,
the glory of your law.
Alleluia.

GOSPEL     Mt 6, 24-34

Do not worry about tomorrow.

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to
Matthew

At that time Jesus said to his disciples :
“No one can serve two masters :
he will hate the one and love the other,
or he will worship one and despise the other.
“You cannot serve both God and Mammon.
“Therefore I say to you:
Be not anxious for your life,
what ye shall eat or what ye shall drink,
Nor for thy body,
what you shall wear.
“Is not life more than food and the body more
And is not the body more than the clothing?
“Watch the birds of the air :
They neither sow nor reap nor gather into barns,
but your heavenly Father feeds them.
“Are you not more than they?
“Besides, who among you is able
with all his troubles to add one more cubit to his path of life?
“And what is it about clothes that concerns you?
“Look at the lilies in the field, how they grow.
“They neither labor nor spin.
“Yet I say unto you:
Even Solomon in all his splendor
was not clothed like one of them.
If God has the field corn now,
which is still standing today
and will be thrown into the furnace tomorrow
so clothed,
how much more than you, little believers?
“So do not worry about the question :
What shall we eat
or what shall we drink
or what shall we wear?
“For all these things do the heathen pursue.
“Your heavenly Father knows that you need all these things.
“But seek first the kingdom and its righteousness:
And all these things will be given to you in addition.
“Therefore do not worry about tomorrow,
for tomorrow will take care of itself.
“Each day has enough of its own suffering.”

____________________________________________________________

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On Care of the Common Home

86. The whole of the universe, with its many relationships, best reveals the inexhaustible riches of God. St. Thomas Aquinas wisely underlined that multiplicity and diversity result “from the intention of the first agent”, who willed that “what is lacking in each thing is made up by the other things in order to represent the divine goodness”,  because “his goodness cannot be adequately represented by one creature”.  Therefore, we must accept the diversity of things in their many relationships.  One can then better understand the importance and significance of each creature when considered in the context of the whole of God’s plan. The Catechism teaches the following: “The interdependence of the creatures is willed by God. The sun and the moon, the cedar and the flower, the eagle and the sparrow: the spectacle of their infinite variety and inequality means that no creature has enough of itself. They exist only in interdependence to complement each other, to serve each other”.

To be continued                       For previous publications please scroll down

The Bible text in this edition is taken from The New Translation of the Bible,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Recitals from Liturgical Suggestions for the Weeks and Sundays
Laudato Si Official English translation
_____________________________________________________________________________

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: