http://kerkengeloof.wordpress.com

Twaalfde zondag door het jaar

Boek met kaars 40

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Openingswoord

‘Wie zegt gij dat Ik ben?’,
vraagt Jezus aan zijn leerlingen.
Vandaag stelt de Heer deze vraag ook aan elk van ons.
Een leven lang zoeken we dat grote geheim te begrijpen:
God komt ons reddend nabij in Jezus.
Wanneer we eucharistie vieren,
wanneer we Gods Woord beluisteren
en Jezus’ zelfgave gedenken,
ontdekken we steeds meer wie Jezus is.
Laten we de Heer nu ontmoeten, Hem bezingen
en bidden om zijn ontferming.

EERSTE LEZING                                                       Zach. 12, 10-11

Zij zullen opzien naar hem die zij hebben doorstoken

Uit de profeet Zacharias

Zo spreekt de Heer:

“In die dagen zal Ik over het huis van David
een geest van welwillendheid en gebed uitstorten,
zodat zij zullen opzien naar hem die zij doorstoken hebben;
zij zullen over hem treuren als over een enig kind,
als over een eerstgeborene om hem schreien.
“Op die dag zal het rouwbetoon in Jeruzalem even groot zijn
als dat over Hadad-Rimmon in de vlakte van Megiddo.”

Antwoordpsalm                                                       Ps. 63(62), 2, 3-4, 5-6, 8-9 

Keervers
 Heer, mijn God, naar U hunkert mijn hart.

God, mijn God zijt Gij,
ik zoek U reeds bij het ochtendgloren.
Naar U dorst mijn ziel en hunkert mijn hart
als dorre akkers naar regen.

Zo zie ik omhoog naar de plaats waar Gij woont,
beschouw ik uw macht en uw glorie.
Meer waard dan het leven is mij uw genade,
mijn mond verkondigt uw lof.

Ik zal U prijzen zolang ik leef,
mijn handen uitstrekken naar U.
Mijn ziel wordt verzadigd met voedzame spijs,
mijn mond zal U jubelend danken.

Want Gij zijt altijd mijn beschermer geweest,
ik koester mij onder uw vleugels.
Met heel mijn hart houd ik vast aan U,
het is uw hand die mij steunt.

TWEEDE LEZING                                         Gal. 3, 26-29

Al wie gedoopt is, heeft Christus aangetrokken als een kleed.

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de Galaten

Broeders en zusters,

Gij zijt allen kinderen van God
door het geloof in Christus Jezus.
De doop heeft u allen met Christus verenigd,
gij hebt Hem aangetrokken als een kleed.
Er is nu geen sprake meer van jood of heiden,
slaaf of vrije, man of vrouw;
allen tezamen vormt gij één persoon in Christus Jezus.
Maar als gij bij Christus hoort,
dan zijt ge ook Abrahams nageslacht,
en dus erfgenamen krachtens de belofte.

Vers voor het evangelie                                         Joh.10, 27

Alleluia.
Mijn schapen luisteren naar mijn stem, zegt de Heer,
en Ik ken ze en zij volgen Mij.
Alleluia.

EVANGELIE                                               Lc. 9,18-24

Gij zijt de Gezalfde van God. De Mensenzoon moet veel lijden.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Lucas

Toen Jezus eens alleen aan het bidden was
en zijn leerlingen bij Hem kwamen,
stelde Hij hun de vraag:
“Wie zeggen de mensen, dat Ik ben?”
Zij antwoordden:
“Johannes de Doper,
anderen zeggen: Elia,
en weer anderen: een van de oude profeten is opgestaan.”
Hierop zei Jezus hun:
“Maar gij, wie zegt gij dat Ik ben?”
Nu antwoordde Petrus:
“De Gezalfde van God.”
Maar Hij verbood hun nadrukkelijk dit aan iemand te zeggen.
“De Mensenzoon,
– zo sprak Hij –
moet veel lijden
en door de oudsten,
hogepriesters en schriftgeleerden verworpen worden,
maar na ter dood te zijn gebracht,
zal Hij op de derde dag verrijzen.”

Maar tot allen sprak Hij:
“Wie mijn volgeling wil zijn,
moet Mij volgen door zichzelf te verloochenen
en door elke dag opnieuw zijn kruis op te nemen.
“Want wie zijn leven wil redden, zal het verliezen.
“Maar wie zijn leven verliest om Mijnentwil, zal het redden.”

______________________________________________________

Laudato Si

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

Over de zorg voor het gemeenschappelijke huis

87. Wanneer men zich de weerspiegeling van God in alles wat bestaat, realiseert, bespeurt het hart het verlangen de Heer te prijzen om al zijn schepselen en Hem samen met Hem te aanbidden, zoals zichtbaar wordt in het zeer mooie lied van de heilige Franciscus van Assisi:

“Wees geprezen, mijn Heer, met al uw schepselen vooral zuster zon , die de dag is, en door wie Gij ons verlicht. En zij is schoon en stralend met grote glans: van U, Allerhoogste, is zij het zinnebeeld…

Wees geprezen, mijn Heer, om broeder maan en de sterren, aan de hemel hebt Gij ze gevormd, helder en kostbaar en mooi.

Wees geprezen, mijn Heer, om broeder wind en om de lucht en de wolken en het kalme weer en ieder jaargetijde, waardoor Gij uw schepselen ondersteuning geeft.

Wees geprezen, mijn Heer, om zuster water, die zeer nuttig en nederig en kostbaar en zuiver is.

Wees geprezen, mijn Heer, om broeder vuur, waardoor Gij de nacht verlicht: en hij is mooi en vrolijk en krachtig en sterk”.

Wordt vervolgd                 Voor voorafgaande publicaties scroll naar beneden

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling
_____________________________________________________________________________

Twelfth Sunday through the year

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience this joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 am

Opening words

Who do you say that I am?
Jesus asked his disciples.
Today the Lord asks this question also to each one of us.
All our lives we try to understand this great secret:
God comes to us in Jesus to save us.
When we celebrate the Eucharist,
when we listen to God’s Word
and remember Jesus’ self-gift,
we discover more and more who Jesus is.
Let us meet the Lord now, sing to Him
and pray for his mercy.

FIRST READING   Zech 12, 10-11

They will look up to him whom they have pierced

From the prophet Zechariah

Thus speaks the Lord:

“In those days
I will pour out on the house of David a spirit of goodwill and prayer,
so that they will look up to him whom they have pierced;
they will mourn over him as they would over an only child,
as for a firstborn, they shall weep for him.
“On that day the mourning in Jerusalem shall be as great
as it was for Hadad-Rimmon in the plain of Megiddo.”

RESPONSORIAL     Ps. 63(62), 2, 3-4, 5-6, 8-9 

Refrain
Lord, my God, my heart yearns for Thee.

God, my God, Thou art,
I seek thee already at the break of dawn.
For You my soul thirsts and my heart yearns
like dry fields for rain.

Thus I look up to the place where thou dwellest,
I behold Thy power and Thy glory.
Worthier to me than life is Your grace,
my mouth proclaims Your praise.

I will praise Thee as long as I live,
stretching forth my hands unto Thee.
My soul shall be satisfied with nourishing food,
my mouth shall jubilantly give thanks unto Thee.

For thou hast always been my protector,
I will bask under Thy wings.
With all my heart I cling to Thee,
It is Your hand that sustaineth me.

SECOND READING      Gal. 3, 26-29

All who are baptised have put on Christ as a garment.

From the letter of the holy apostle Paul to the Galatians

Brothers and sisters,

You are all children of God
through faith in Christ Jesus.
Baptism has united you all to Christ,
you have put on Him like a garment.
There is now no question of Jew or Gentile,
slave or free, male or female;
all together you are one person in Christ Jesus.
But if ye belong to Christ,
then you are Abraham’s offspring,
and therefore heirs according to the promise.

Verse for the Gospel John 10, 27

Alleluia.
My sheep listen to my voice, says the Lord,
and I know them, and they follow me.
Alleluia.

GOSPEL      Lk. 9,18-24

You are the Anointed of God. The Son of Man must suffer much.

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to
Luke

Once, when Jesus was praying alone
and his disciples came to him,
He asked them the question:
“Whom do men say that I am?”
They answered:
“John the Baptist,
Others say, “Elijah,
and others, “One of the prophets of old has risen.”
Upon this Jesus said to them:
“But ye, who say ye that I am?”
Now Peter answered:
“The Anointed One of God.”
But He expressly forbade them to say this to anyone.
“The Son of Man,
– so He spoke –
must suffer much
and rejected by the elders and high priests and scribes,
but after being put to death, He shall rise on the third day.”

But to all He spoke:
“Whoever wants to be My follower,
must follow Me by denying themselves
and by taking up his cross daily.
“For whoever wants to save his life will lose it.
“But whoever loses his life for My sake will save it.”

______________________________________________________

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On Care of the Common Home

87. When one realizes the reflection of God in all that exists, the heart senses the desire to praise the Lord for all His creatures and to worship Him together with Him, as is visible in the very beautiful song of St. Francis of Assisi:

“Be praised, my Lord, with all thy creatures especially sister sun , which is the day, and by whom thou dost illumine us. And she is beautiful and radiant with a great lustre: of Thee, Most High, she is the symbol…

Be praised, my Lord, for the brother moon and the stars; in the heavens Thou hast formed them, bright and precious and beautiful.

Be praised, my Lord, for brother wind and for the sky and the clouds and the calm weather and every season, by which Thou givest succour to Thy creatures.

Be praised, my Lord, for sister water, which is most useful and humble and precious and pure.

Be praised, my Lord, for brother fire, by which Thou dost lighten the night: and he is beautiful and cheerful and powerful and strong”.

To be continued                            For previous publications scroll down

The Bible text in this edition is taken from The New Bible Translation,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Contemplations from Liturgical Suggestions for Weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation
_____________________________________________________________________________

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: