http://kerkengeloof.wordpress.com

Maandag in de twaalfde week

Boek met kaars 40

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking.

Overweging

De Bergrede stelt hoge morele eisen aan christenen. Jezus’ oproep luidt: ‘Oordeelt niet’. Jezus zegt niet: ‘Oordeel niet verkeerd’, of ‘oordeel niet te streng’, of nog ‘oordeel niet onrechtvaardig’. Wat Jezus vraagt is absoluut en radicaal: ‘Oordeel niet’ – niet meer of niet minder. Lopen gelovigen – gezien de hoge standaard die Jezus hen voorhoudt – niet het risico om zich beter te gaan voelen dan anderen ? Niet wanneer zij hun relatie tot God ernstig nemen. Als wij verlangen dat God barmhartig en mild is voor ons, dan doen we er goed aan zelf barmhartig te zijn ten opzichte van onze broeders en zusters.

EERSTE  LEZING                                              II Kon. 17, 5-8. 13-15a.18
De Heer duldde Israël niet langer onder zijn ogen ;
alleen de stam Juda bleef over.

Uit het tweede Boek der Koningen

In die dagen
ondernam Salmanassar, de koning van Assur
een veldtocht tegen het land ;
hij rukte op naar Samaria
en belegerde de stad, drie jaar lang.
In het negende regeringsjaar van Hosea
nam de koning van Assur Samaria in ;
hij deporteerde de Israëlieten naar Assur
en wees hun een woonplaats aan in Chalach,
aan de Chabor, een rivier in Gozan
en in enige steden van Medië.

Dit alles is gebeurd,
omdat de Israëlieten gezondigd hadden tegen de Heer hun God,
die hen had weggeleid uit Egypte,
uit de macht van Farao, de koning van Egypte,
en omdat zij andere goden vereerd hadden.
De Israëlieten waren gaan leven naar de zeden
van de volken die de Heer voor hen verdreven had.
Het waren de koningen van Israël die dit gedaan hadden.
De Heer had Israël en Juda
bij monde van zijn profeten en zieners gewaarschuwd en gezegd :
“Keert u af van uw slechte wegen
en onderhoudt mijn geboden, mijn voorschriften,
overeenkomstig de wet die Ik uw vaderen gegeven heb
en waarmee Ik mijn dienaren de profeten tot u heb gezonden.”
Maar zij wilden niet luisteren
en waren even halsstarrig als hun vaderen
die ook niet in de Heer hun God geloofden.
Zij trokken zich niets aan van zijn voorschriften,
van het verbond dat Hij gesloten had met hun vaderen
en van de verordeningen die Hij had uitgevaardigd.
Daarom was de Heer hevig vertoornd geworden op Israël ;
Hij duldde het niet langer onder zijn ogen en vaagde het weg.
Er bleef niets over, alleen de stam Juda.

TUSSENZANG                                                 Ps. 60(59), 3, 4-5, 12-13

Reik ons uw hand, Heer, hoor ons gebed.

Gij hebt ons neergeslagen, God, ons front doorbroken.
Gij zijt vertoornd : Keer tot ons weer.

De aarde beeft, haar rotsen splijten :
Herstel haar scheuren voor zij breekt.
Gij hebt uw volk een harde les gegeven,
een beker wijn, die ons doet duizelen.

Wie anders, God, dan Gij die ons verstoten hebt,
die onze legers niet meer vergezelt ?
Wees onze bondgenoot tegen de vijand,
want mensenhulp betekent niets.

ALLELUIA                                                        Ps. 119(118), 135

Alleluia.
Laat voor uw dienaar uw Aangezicht stralen, Heer,
laat mij uw beschikkingen zien.
Alleluia.

EVANGELIE                                                    Mt. 7, 1-5
Haal eerst de balk uit uw eigen oog !

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Matteüs

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen :
“Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld wordt.
“Want met het oordeel dat gij velt
zult gij geoordeeld worden,
en de maat die gij gebruikt
zal men ook voor u gebruiken.
“Waarom kijkt gij naar de splinter in het oog van uw broeder
en merkt gij de balk niet op in uw eigen oog ?
“Of hoe kunt ge tot uw broeder zeggen :
Laat mij de splinter uit uw oog halen, en zie,
in uw eigen oog zit de balk nog !
“Huichelaar, haal eerst die balk uit uw eigen oog,
en dan zult ge scherp genoeg zien
om de splinter te kunnen verwijderen
uit het oog van uw broeder.”

________________________________________________________________

Laudato Si

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

Over de zorg voor het gemeenschappelijke huis

88. De bisschoppen van Brazilië hebben benadrukt dat, behalve dat heel de natuur een manifestatie van God is, zij de plaats is van zijn tegenwoordigheid. In ieder schepsel woont zijn levendmakende Geest, die ons oproept tot een relatie met Hem.  De ontdekking van deze tegenwoordigheid stimuleert in ons de ontwikkeling van de “ecologische deugden”. Maar wanneer wij dit zeggen, laten wij dan niet vergeten dat er ook een oneindige afstand bestaat, dat de dingen van deze wereld niet de volheid van God bezitten. Anders zouden wij de schepselen ook geen goed kunnen doen, omdat wij hun eigen en authentieke plaats niet zouden erkennen en uiteindelijk onrechtmatig van hen zouden eisen wat zij in hun kleinheid ons niet kunnen geven.

Wordt vervolgd                 Voor voorafgaande publicaties scroll naar beneden

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling
_____________________________________________________________________________

Monday in the twelfth week

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience this joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 am.

CONSIDERATION

The Sermon on the Mount makes high moral demands on Christians. Jesus’ call is: ‘Do not judge’. Jesus does not say: ‘Do not judge wrongly’, or ‘do not judge too harshly’, or ‘do not judge unjustly’. What Jesus asks is absolute and radical: ‘Judge not’ – no more and no less. Given the high standard Jesus holds them to, don’t believers run the risk of feeling better than others? Not if they take their relationship with God seriously. If we want God to be merciful and lenient towards us, we would do well to be merciful ourselves towards our brothers and sisters.

FIRST READING         II Kings 17, 5-8. 13-15a.18
The Lord no longer tolerated Israel under His eyes ;
only the tribe of Judah remained.

From the Second Book of Kings

In those days
Shalmaneser, the king of Assyria,
undertook a campaign against the country ;
he came up to Samaria
and besieged the city for three years.
In the ninth year of the reign of Hosea
the king of Assyria took Samaria ;
he deported the Israelites to Assur
and assigned them a residence in Chalach,
at the Chabor, a river in Gozan
and in some cities of Mediah.

All this happened,
because the Israelites had sinned against the Lord their God,
who had led them out of Egypt,
from the power of Pharaoh, the king of Egypt,
and because they had worshipped other gods.
The Israelites had begun to live according to the ways
of the nations that the Lord had driven out before them.
It was the kings of Israel who had done this.
The Lord had given Israel and Judah
through His prophets and seers and said :
“Turn away from your evil ways
and keep my commandments, my precepts,
according to the law which I gave to your fathers
and with which I sent My servants the prophets unto you.”
But they would not listen
and were as stubborn as their fathers.
Who did not believe in the Lord their God either.
They disregarded His precepts,
of the covenant which He had made with their fathers
and the ordinances which He had decreed.
That is why the Lord had become very angry with Israel;
He no longer tolerated it under His eyes and wiped it out.
Nothing remained, only the tribe of Judah.

INTERLUDIUM    Ps. 60(59), 3, 4-5, 12-13

Reach out your hand to us, Lord; hear our prayer.

Thou hast struck us down, God, broken our front.
Thou art wroth: turn to us again.

The earth trembles, its rocks split:
Repair her fissures before they break.
Thou hast given thy people a hard lesson,
a cup of wine that makes us giddy.

Who else, God, but Thou who hast cast us out,
who no longer joins our armies?
Be our ally against the enemy,
for human aid means nothing.

ALLELUIA Ps. 119(118), 135

Alleluia.
Let your face shine before your servant, Lord,
let me see your judgments.
Alleluia.

GOSPEL       Mt 7, 1-5
Take first the beam out of your own eye!

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to
Matthew

In those days Jesus said to his disciples :
“Judge not, lest ye be judged.
“For with the judgment which you pass
you will be judged,
and the measure that you use
shall also be used for you.
“Why do ye look at the mote in your brother’s eye
and notice not the beam in your own eye?
“Or how canst thou say to thy brother :
Let me take the mote out of your eye, and see,
the beam is still in your eye!
“Hypocrite, first take the beam out of your own eye,
and then you will see clearly enough
to remove the mote
out of thy brother’s eye.”

________________________________________________________________

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On Care of the Common Home

88. The Bishops of Brazil have emphasised that, besides being a manifestation of God, all of nature is the place of his presence. In every creature lives his vivifying Spirit, who calls us to a relationship with him. 14 The discovery of this presence stimulates in us the development of the “ecological virtues”. 15 But when we say this, let us not forget that there is also an infinite distance, that the things of this world do not possess the fullness of God. Otherwise we would not be able to do any good to the creatures either, because we would not recognise their own and authentic place and would end up illegitimately demanding from them what they in their smallness cannot give us.

To be continued                       For previous publications please scroll down

The Bible text in this edition is taken from The New Translation of the Bible,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Recitals from Liturgical Suggestions for the Weeks and Sundays
Laudato Si Official English translation
_____________________________________________________________________________

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: