http://kerkengeloof.wordpress.com

Dinsdag – H. Aloïsius Gonzaga, klg.

Oudste zoon van markgraaf Castiglione
Beschermheilige van pestlijders
In 1726 heilig verklaard

Uitnodiging

Mag ik hierbij uw aandacht vragen voor
de dagelijkse lezing van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil u deelgenoot maken van de vreugde van het Evangelie.
Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan deze vreugde ervaren door zijn hart te openen
voor de helende werking van Gods woord.

Beschikbaar elke morgen van 7 uur

OVERWEGING

Een ontroerend gebaar: Hizkia die de berg opgaat en de brief voorlegt aan God. We horen het hem bijna zeggen: Hier, Heer, lees nu eens welk ultimatum ze mij geven…Het is een gebaar van alle tijden: men opent zich voor God, spreekt de angsten en zorgen uit. Wanneer een volk, wanneer iemand zijn hoop op God stelt, dan kunnen er wonderlijke dingen gebeuren. De geschiedenis leert ons dat Jeruzalem gered zal worden door de komst van een Egyptisch leger en het uitbreken van de pest. Het werd door Israël gelezen als een teken van de hemel. Het gebeurt ook dat het meest trouwe en volhardende gebed niet verhoord wordt. Dan blijft het geloof in zijn meest pure vorm over, namelijk het leggen van het eigen leven in Gods handen, zonder iets terug te verwachten.

EERSTE LEZING         II Kon. 19, 9b-11.14-21. 31-35a. 36

Ik neem deze stad onder mijn hoede om haar te redden,
omwille van Mijzelf en omwille van David, mijn dienaar.

Uit het tweede Boek der Koningen

In die dagen
zond Sanherib van Assur opnieuw gezanten naar Hizkia,
met de boodschap :
“Dit moet gij zeggen tot Hizkia, de koning van Juda :
Laat u niet bedriegen door uw God, op wie ge vertrouwt,
en meen niet dat Jeruzalem
aan de handen van de koning van Assur zal ontsnappen.
“Gij hebt toch zelf gehoord
wat de koningen van Assur alle landen hebben aangedaan,
die ze met de ban geslagen hebben?
“En zoudt gij dan gered worden?”
Hizkia nam de boodschap van de gezanten aan en las die.
Toen ging hij naar de tempel
en legde de brief open voor de Heer.
En voor de Heer sprak Hizkia daar het volgende gebed :
“Heer, God van Israël, die op de kerubs troont,
Gij alleen zijt God over alle koninkrijken der aarde,
Gij die de hemel en de aarde hebt gemaakt.
“Heer, neig uw oor en luister ;
Heer, open uw ogen en zie toe :
Hoor met welke woorden Sanherib
de levende God laat honen.
“Inderdaad, Heer,
de koningen van Assur
hebben de volken en hun landen verwoest
en hebben hun goden in het vuur geworpen :
Het waren dan ook geen goden,
maar slechts maaksels van mensenhanden, hout en steen ;
daarom konden zij die vernietigen.
“Maar Gij, Heer onze God, verlos ons toch uit zijn greep,
opdat alle koninkrijken der aarde erkennen
dat alleen Gij, Heer, God zijt.”
Toen liet Jesaja, de zoon van Amos, tot Hizkia zeggen :
“Zo spreekt de Heer, de God van Israël :
Ik heb het gebed gehoord dat gij tot Mij hebt gericht
omwille van Sanherib, de koning van Assur.
“Dit is het woord dat de Heer tegen hem heeft uitgesproken :
Zij veracht u, zij bespot u,
de maagd, de dochter Sion ;
achter uw rug schudt zij het hoofd,
de dochter van Jeruzalem !
“Want uit Jeruzalem komt een rest,
van de berg Sion komt wat gespaard blijft ;
de ijverzuchtige liefde van de Heer zal dit bewerken.
“Daarom spreekt de Heer aldus over de koning van Assur :
Hij komt deze stad niet binnen,
geen pijl schiet hij op haar af,
met geen schild komt hij haar te na,
geen wal werpt hij tegen haar op.
“Langs de weg die hij gekomen is keert hij terug,
en deze stad komt hij niet binnen.
“Zo luidt het orakel van de Heer :
Ik neem deze stad onder mijn hoede om haar te redden,
omwille van Mijzelf en omwille van David, mijn dienaar.”

Die nacht trok de engel van de Heer uit
en hij doodde in de legerplaats van de koning van Assur
honderdvijfentachtigduizend man.
Sanherib, de koning van Assur, brak op,
keerde naar zijn land terug en bleef in Nineve.

TUSSENZANG                 Ps. 48(47), 2, 3-4, 10-11

De stad van de Heer,
God houdt haar voor eeuwig in stand.

Groot is de Heer, Hij zij hooggeprezen
in onze Godsstad Jeruzalem.
Zijn heilige berg rijst daar schitterend op,
een vreugde voor ieder op aarde.

Voor ons is de Sion de Godenberg,
de stad van de Grote Koning.
God zelf, die binnen haar burchten verblijft,
Hij toont zich een veilige vesting.

Wij vieren uw goedertierenheid, God,
hier binnen uw tempelmuren.
Zover als uw Naam reikt, reikt ook uw roem
tot aan de grenzen der aarde.
Weldadig is alles wat komt uit uw hand.

ALLELUIA              Ps. 130(129), 5

Alleluia.
Op de Heer stel ik mijn hoop,
op zijn woord vertrouw ik.
Alleluia.

EVANGELIE                  Mt. 7,6. 12-14

Alles wat gij wilt dat de mensen voor u doen,
doet dat ook voor hen.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Matteüs

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen :
“Geeft het heilige niet aan de honden
en werpt uw paarlen niet voor de zwijnen,
opdat zij ze niet met hun poten vertrappen,
zich omkeren en u verscheuren.
“Alles wat gij wilt dat de mensen voor u doen
doet dat ook voor hen.
“Dat is Wet en Profeten.
“Gaat binnen door de nauwe poort ;
want de weg die naar de ondergang voert is wijd en breed,
en velen zijn er die hem inslaan.
“Hoe nauw toch is de poort
en hoe smal is de weg
die voert naar het leven,
en weinigen zijn er die hem vinden.”

________________________________________________________________

Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis door Paus Franciscus

Een universele gemeenschap 

89. De schepselen van deze wereld mogen niet worden beschouwd als een goed zonder eigenaar: “Gij spaart echter alles, omdat het van U is, Gij Heer, die al wat leeft bemint” (Wijsh. 11, 26) . Dit leidt tot de overtuiging dat wij allen, als wezens van het heelal en geschapen door dezelfde Vader, met elkaar verbonden zijn door onzichtbare banden en een soort universele familie vormen, een verheven gemeenschap die ons aanzet tot een heilig, liefdevol en nederig respect. Ik wil eraan herinneren dat “God ons zo nauw met de wereld die ons omgeeft, heeft verbonden dat de woestijnvorming van de bodem als het ware een ziekte is voor ieder en wij mogen klagen over het uitsterven van een soort, als was het een verminking”.

Wordt vervolgd                 Voor voorafgaande publicaties scroll naar beneden

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling
_____________________________________________________________________________

Tuesday H. Aloïsius Gonzaga, clgm.

Eldest son of margrave Castiglione
Patron saint of plague victims
Canonised in 1726

Invitation

May I draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience this joy by opening his/her heart to the
for the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 am

CONSIDERATION

A moving gesture: Hezekiah going up the mountain and presenting the letter to God. We can almost hear him say: Here, Lord, read now the ultimatum they are giving me…It is a gesture of all times: one opens oneself to God, expresses one’s fears and worries. When a people, when a person places his hope in God, wonderful things can happen. History teaches us that Jerusalem will be saved by the arrival of an Egyptian army and the outbreak of the plague. It was read by Israel as a sign from heaven. It also happens that the most faithful and persistent prayer is not answered. What remains then is faith in its purest form, namely the placing of one’s own life in God’s hands, without expecting anything in return.

FIRST READING                   II Kings 19, 9b-11.14-21. 31-35a. 36

I will take this city into my care to save it,
for my sake and for the sake of David my servant.

From the Second Book of Kings

In those days
Sanherib of Assyria again sent emissaries to Hezekiah,
with the message :
“This you must say to Hezekiah, king of Judah :
Do not be deceived by your God, in whom you trust,
And do not think that Jerusalem
Jerusalem will escape from the hands of the king of Assyria.
“Ye have heard for yourselves
What the kings of Assyria have done to all the nations,
which they have put under a spell?
“And would ye then be saved?”
Hezekiah accepted the message of the envoys and read it.
Then he went to the temple
and laid the letter open before the Lord.
And before the Lord, Hezekiah spoke the following prayer there :
“Lord, God of Israel, who is enthroned on the kerub,
Thou alone art God over all the kingdoms of the earth,
Who made the heavens and the earth.
“Lord, incline thine ear and hear ;
Lord, open thine eyes and see :
Hear with what words Sanherib
let the living God be humbled.
“Indeed, Lord,
the kings of Assyria
have destroyed the peoples and their lands
and cast their gods into the fire :
They were not gods,
but mere creations of men’s hands, wood and stone ;
therefore they were able to destroy them.
“But thou, Lord our God, deliver us from his grasp,
so that all the kingdoms of the earth may know
that Thou, Lord, alone art God.”
Then Isaiah, the son of Amos, had it said to Hezekiah :
“Thus speaks the Lord, the God of Israel :
I have heard the prayer which thou hast addressed to Me
for the sake of Sanherib, king of Assyria.
“This is the word that the Lord has spoken against him :
She despises you, she mocks you,
the virgin, the daughter of Zion ;
behind thy back she shakes her head,
the daughter of Jerusalem!
“For out of Jerusalem comes a rest,
from mount Zion comes that which is spared ;
the zealous love of the Lord shall work this out.
“Therefore the Lord speaks thus concerning the king of Assyria :
He shall not enter into this city,
no arrow shall he shoot at it,
he shall not come near her with a shield,
he will not raise a rampart against it.
“By the way he came, he returns,
and this city he will not enter.
“Thus saith the Lord’s oracle :
I take this city under my wing to save it,
for my sake and for the sake of David, my servant.”

That night the angel of the Lord went out
and he killed in the camp of the king of Assyria
one hundred and eighty-five thousand men.
Sanherib, the king of Assyria, broke down,
returned to his country and stayed in Nineveh.

INTERLUDIUM      Ps. 48(47), 2, 3-4, 10-11

The city of the Lord,
God upholds it for ever.

Great is the Lord, praised be He
in our city of God, Jerusalem.
His holy mountain rises there in splendour,
a joy to every one on earth.

For us, the Zion is the mountain of the Gods,
the city of the Great King.
God Himself resides within its fortresses,
He shows Himself a safe fortress.

We celebrate your goodness, God,
here within your temple walls.
As far as your name reaches, so does your fame
to the ends of the earth.
Beneficent is everything that comes from your hand.

ALLELUIA Ps. 130(129), 5

Alleluia.
In the Lord I put my hope,
in his word I trust.
Alleluia.

GOSPEL     Mt. 7,6. 12-14

Whatsoever ye would that men should do for you,
do also for them.

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to
Matthew

At that time Jesus said to his disciples :
“Do not give the holy things to the dogs
and do not throw your pearls before swine,
lest they trample them under their feet,
turn around and tear you to pieces.
“Everything that you want people to do for you
do also for them.
“That is the law and the prophets.
“Enter by the narrow gate;
for the road that leads to destruction is wide and broad,
and many there be who tread upon it.
“How narrow is the gate
and how narrow is the way
that leads to life,
and few there be who find it.”
________________________________________________________________

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On the Care of the Common Home by Pope Francis

A Universal Community 

89. The creatures of this world must not be regarded as a commodity without an owner: “You spare everything, however, because it is Yours, You Lord, who loves all living things” (Wis. 11, 26) . This leads to the conviction that all of us, as creatures of the universe and created by the same Father, are linked together by invisible ties and form a kind of universal family, an elevated community that encourages us to a holy, loving and humble respect. I would like to remind you that “God has linked us so closely to the world that surrounds us that the desertification of the soil is, as it were, a disease for each one, and we may lament the extinction of a species, as if it were a mutilation”.

To be continued            For previous publications please scroll down

The Bible text in this edition is taken from The New Translation of the Bible,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Recitals from Liturgical suggestions for the weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation
_____________________________________________________________________________

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: