http://kerkengeloof.wordpress.com

Zaterdag – Onbevlekt hart van Maria

Symbool voor haar innerlijk leven, haar vreugde en droefheid, haar deugden en verborgen volmaaktheden en haar liefde.

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging
In het evangelie wordt wel degelijk over het hart van Maria gesproken. Zij bewaarde Gods Woord in haar hart. Dat betekent zoveel als: zij leefde van Gods Woord. Zij liet het tot haar spreken, overwoog het en bad ermee. Maria koesterde het mysterie van haar verbond met God. Het was haar levensgeheim, de bron van waaruit zij kon spreken en handelen. Op een andere plaats in het evangelie wordt gezegd dat Maria’s hart door een zwaard doorboord zal worden. Verdriet en lijden worden haar niet bespaard. Zij zal het gelovig dragen en ook dat in haar hart bewaren.

EERSTE LEZING              Jes. 61, 9-11

Ik wil juichen en jubelen in de Heer.

Uit de Profeet Jesaja

Uw nageslacht zal bekend zijn bij de volken,
uw nakomelingen bij alle naties.
En allen die hen zien, zullen weten
dat zij het volk zijn dat de Heer gezegend heeft.
Ik wil jubelen en juichen in de Heer,
mijn ziel wil zich verheugen in mijn God,
want Hij heeft mij bekleed met het kleed van het heil
en mij de mantel der gerechtigheid omgehangen,
als een bruidegom die zich het hoofd feestelijk omhult
of als een bruid die zich met haar sieraden tooit.
Want zoals de aarde haar vruchten voortbrengt
en zoals een tuin het zaad laat rijpen,
zo laat de Heer de gerechtigheid ontluiken
en zijn glorie voor het oog der volken.

TUSSENZANG         1 Sam. 2, 1, 4-5, 6-7, 8abcd

De Heer doet mijn hart van vreugde slaan.

De Heer doet mijn hart van vreugde slaan,
mijn God heeft mijn hoofd opgeheven.
Nu sta ik mijn mededingers te woord
omdat ik zijn bijstand geniet.

De bogen der dapperen worden gebroken,
de zwakken worden met kracht omgord.
De rijken moeten hun brood gaan verdienen,
die honger leed hoeft geen werk meer te doen.
De kinderloze baart zeven maal,
de schoot van de moeder verdort.

De Heer beschikt over sterven en leven,
Hij leidt naar de dood en Hij roept weer terug.
De Heer schenkt armoede evenals rijkdom,
vernedering brengt Hij en eer.

Hij richt de onmachtige op uit het stof,
verheft uit het vuil de geringe;
Hij geeft hem een zetel onder de vorsten,
verleent hem een eervolle plaats.
Want Hij is de Heer van de zuilen der aarde
waarop Hij de aardschijf eens heeft geplaatst.

EVANGELIE              Lc. 2, 41-52

Denk toch eens met wat een pijn
uw vader en ik naar U hebben gezocht.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Lucas

Ieder jaar reisden de ouders van Jezus
bij gelegenheid van het Paasfeest naar Jeruzalem.
En overeenkomstig het gebruik bij dit feest
gingen zij opnieuw daarheen toen Hij twaalf jaar geworden was.
Maar na afloop van die dagen keerden zij naar huis terug.
Het kind Jezus bleef echter in Jeruzalem achter
zonder dat zijn ouders het wisten.
In de mening dat Hij zich bij de karavaan bevond,
gingen zij een dagreis ver,
en zochten Hem toen onder familieleden en bekenden.
Omdat zij Hem niet vonden
keerden zij al zoekende naar Jeruzalem terug.
Pas na drie dagen vonden zij Hem in de tempel,
waar Hij te midden van de leraren zat
naar wie Hij luisterde en aan wie Hij vragen stelde.
Allen die Hem hoorden
waren verbaasd over zijn inzicht en zijn antwoorden.
Toen zijn ouders Hem daar opmerkten stonden zij verslagen.
Zijn moeder zei tot Hem :
“Kind, waarom hebt Ge ons dit aangedaan ?
“Denk toch eens met wat een pijn
uw vader en ik naar U hebben gezocht.”
Maar Hij antwoordde :
“Wat hebt ge toch naar Mij gezocht ?
“Wist ge dan niet dat Ik in het huis van mijn Vader moest zijn?”
Zij begrepen echter niet wat Hij daarmee bedoelde.
Hij ging met hen mee naar Nazaret
en was aan hen onderdanig.
Zijn moeder bewaarde alles wat er gebeurd was in haar hart.
En met de jaren nam Jezus toe in wijsheid en welgevalligheid
bij God en de mensen.

____________________

Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis door Paus Franciscus

Het gemeenschappelijke bestemming van de goederen (93-95)

93. Vandaag zijn gelovigen en niet-gelovigen het eens over het feit dat de aarde in wezen een gemeenschappelijke erfenis is waarvan de vruchten ten nutte komen van allen. Voor gelovigen wordt dit een kwestie van trouw aan de Schepper, omdat God de wereld voor allen heeft geschapen. Dientengevolge moet iedere benadering een maatschappelijk perspectief integreren dat rekening houdt met de fundamentele rechten van de meest benadeelden. Het beginsel van de onderwerping van privébezit aan de universele bestemming van goederen en daarom het universele recht op het gebruik ervan is “een gouden regel” van maatschappelijk gedrag en het “eerste beginsel van iedere ethisch-maatschappelijke orde.”  De christelijke traditie heeft het recht op privé-eigendom nooit als absoluut of onaantastbaar erkend en heeft de maatschappelijke functie van iedere vorm van privé-eigendom duidelijk beklemtoond. De heilige Johannes Paulus II heeft zeer nadrukkelijk aan deze leer herinnerd, zeggende dat “God de aarde aan heel het menselijk geslacht heeft gegeven, opdat zij alle leden ervan onderhoudt zonder iemand buiten te sluiten of te bevoorrechten”.  Dit zijn zwaarwegende en krachtige woorden. Hij heeft erop gewezen dat ”een type van ontwikkeling dat de persoonlijke en maatschappelijke, economische en politieke rechten van de mens, met inbegrip van de rechten van de naties en de volken, niet zou eerbiedigen en bevorderen, werkelijk mensonwaardig zou zijn”. Met grote duidelijkheid heeft hij uitgelegd dat “de Kerk wel het legitieme recht op privé-eigendom verdedigt, maar ook niet minder duidelijk leert dat op ieder privé-eigendom altijd een maatschappelijke hypotheek drukt, opdat de goederen tot de algemene bestemming dienen die God eraan heeft gegeven”. Daarom zegt hij dat “het niet overeenkomstig Gods plan is deze gave zo te beheren dat de weldaden ervan alleen maar ten voordele zijn van enkele weinigen”.  Dit stelt serieus de onrechtvaardige gewoonten van een gedeelte van de mensheid ter discussie.

Wordt vervolgd.                            Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

___________

Saturday – Immaculate Heart of Mary

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience this joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 am

Consideration
The Gospel does speak about the heart of Mary. She kept God’s Word in her heart. That means as much as: She lived from God’s Word. She let it speak to her, considered it and prayed with it. Mary cherished the mystery of her covenant with God. It was the secret of her life, the source from which she could speak and act. In another place in the Gospel it is said that Mary’s heart will be pierced by a sword. She will not be spared sorrow and suffering. She will bear it faithfully and keep it in her heart as well.

FIRST READING    Isa. 61, 9-11

I want to rejoice and exult in the Lord.

From the Prophet Isaiah

Your offspring will be known among the nations.
And all who see them shall know
that they are the people whom the Lord has blessed.
I want to rejoice and be glad in the Lord,
my soul will rejoice in my God,
for he has clothed me with the garment of salvation
and hath given me the dressing gown of righteousness,
like a bridegroom festively wrapping his head
or as a bride who adorns herself with her ornaments.
For as the earth bringeth forth her fruit
and as a garden matures its seed,
so let the Lord blossom forth justice
and his glory before the eyes of the nations.

Interludium     1 Sam. 2, 1, 4-5, 6-7, 8abcd

The Lord make my heart beat for joy.

The Lord make my heart glad,
my God has lifted up my head.
Now I stand with my competitors
for I have his help.

The bows of the brave are broken,
the weak are girded with strength.
The rich must earn their bread,
the hungry have no more work to do.
The childless gives birth seven times,
the womb of the mother withers.

The Lord rules over death and life,
He leads to death and He calls back again.
The Lord gives poverty and wealth,
He brings humiliation and honour.

He raises the powerless from the dust,
raises from the dirt the lowly;
He gives him a seat among the princes, assigns him an honourable place.
For He is the Lord of the pillars of the earth
whereon He once placed the disc of the earth.

GOSPEL    Lk. 2, 41-52

Think with what pain
your father and I have searched for you.

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to
Luke

Every year, the parents of Jesus
travelled to Jerusalem on the occasion of the Easter feast.
And according to the custom of the feast
they went there again when he was twelve years old.
But at the end of those days, they returned home.
The child Jesus, however, remained in Jerusalem
without his parents knowing.
Thinking that He was with the caravan,
they went a day’s journey away,
and then looked for Him among family members and acquaintances.
Because they did not find him
they returned to Jerusalem in search of him.
Only after three days did they find him in the temple,
He was sitting in the midst of the teachers, listening to them and asking them questions.
All who heard Him were amazed at His understanding and His answers.
When His parents saw Him there, they were defeated.
His mother said to Him:
“Child, why have you done this to us?
“Think with what pain
your father and I have sought You.”
But He answered :
“What have you been looking for Me ?
“Did you not know that I must be in my Father’s house?
But they did not understand what He meant.
He went with them to Nazareth
and was submissive to them.
His mother kept all that had happened in her heart.
And as the years passed, Jesus grew in wisdom and in favour
with God and with men.

______________

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On Care of the Common Home by Pope Francis

93. Today, believers and non-believers agree on the fact that the earth is essentially a common heritage whose fruits benefit all. For believers, this becomes a matter of faithfulness to the Creator, because God created the world for all. Consequently, any approach must integrate a social perspective that takes into account the fundamental rights of the most disadvantaged. The principle of the subjection of private property to the universal purpose of goods and therefore the universal right to their use is “a golden rule” of social behaviour and the “first principle of any ethical-social order.”  The Christian tradition has never recognised the right to private property as absolute or inviolable and has clearly emphasised the social function of every form of private property. St John Paul II very emphatically recalled this teaching, saying that “God has given the earth to the whole human race, that it may sustain all its members without excluding or favouring any”.  These are weighty and powerful words. He has pointed out that “a type of development that would not respect and promote the personal and social, economic and political rights of man, including the rights of nations and peoples, would be truly inhumane”. With great clarity, he explained that “while the Church defends the legitimate right to private property, it also teaches no less clearly that every private property is always mortgaged to the satisfaction of the general purpose which God has given it”. That is why he says that “it is not in accordance with God’s plan to administer this gift in such a way that its benefits only accrue to a few”.  This seriously questions the unjust habits of part of humanity.

To be continued.           For all previous publications scroll down

The Bible text in this publication is taken from
De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Recitals from Liturgical suggestions for weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation
_______________

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: