http://kerkengeloof.wordpress.com

Maandag – H. Cyrillus van Alexandrië, b. en krkl.

Cyrillus was monnik en patriarch van Alexandrië van 412 tot 444.

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

_____________________________________________________________________________

Overweging
We luisteren deze week naar de profeet Amos, de eerste schrijvende profeet in de Bijbel. Amos is een welstellende boer uit het Zuiden, die gaat profeteren in het Noorden, wat op zichzelf reeds spanningen moet uitlokken. Hij hekelt scherp de sociale wantoestanden en neemt het op voor de armen die door de rijken worden uitgebuit. Toch is zijn boodschap niet alleen ethisch en sociaal.  Hij klaagt ook het gebrek aan geloof aan. Ze herkennen God niet in de gebeurtenissen van de geschiedenis. God zal dit wreken want Israël is niet beter dan al die andere zeven naties van wie Amos de ondergang profeteert (6,11 is juist de climax als achtste vloek). Amos is de eerste die de theorie van de uitverkiezing ondersteboven draait. Uitverkiezing maakt de verantwoordelijkheid groter.

EERSTE LEZING                                                   Amos. 2, 6-10.13-16

Zij hebben de geringen als het stof van de aarde vertrapt.

Uit de Profeet Amos

Zo spreekt de Heer :
“Na de herhaalde misdaden van Israël
kom Ik niet op mijn besluit terug !
“Omdat zij de rechtvaardige voor geld verkopen,
de arme voor een paar schoenen,
omdat zij de geringen als het stof van de aarde vertrappen
en het recht van de armen verkrachten.
“Vader en zoon gaan naar dezelfde meid
en ontweiden zo mijn heilige Naam.
“Op de als pand aanvaarde kleren leggen zij zich neer
bij de altaren
en zij drinken met boetegeld betaalde wijn
in het huis van hun God.
“En Ik, Ik heb toch voor hun ogen
de Amoriet verdelgd,
zo hoog als een ceder,
zo sterk als een eik;
Ik heb hem toch uitgeroeid
van onder tot boven, met wortel en tak !
“Ik, Ik heb u uit Egypte gevoerd,
u door de woestijn geleid, veertig jaar lang,
en het land van die Amoriet aan u gegeven.
“Welnu, Ik zal het doen wankelen onder uw voeten,
zoals een wagen wankelt,
die te hoog met schoven beladen is.
“Dan krijgt zelfs de snelle loper geen kans om te vluchten,
de sterke heeft niets aan zijn kracht
en de dappere redt zijn leven niet.
“De boogschutter houdt geen stand,
de hardloper ontkomt niet
en geen ruiter redt zijn leven.
“Zelfs de dapperste onder de strijders
zal naakt moeten vluchten, die dag.”
Zo spreekt de almachtige Heer.

TUSSENZANG                   Ps. 50(49), 16bc-17, 18-19, 20-21, 22-23

Verstaat het toch, gij die aan God niet denkt.

Wat spreekt ge aldoor over mijn geboden
en hebt ge mijn verbond steeds op de tong ?
Gij die van tucht een afkeer hebt
en nimmer acht slaat op mijn woorden.

Ziet gij een dief dan gaat ge met hem stelen,
met hen die echtbreuk plegen gaat ge om.
Voor slechtheid opent gij uw mond,
ge roert uw tong om te bedriegen.

Ge zet u neer om van uw broeder kwaad te spreken,
uw moeders zoon belastert gij.
Zou Ik dan zwijgen als gij zoiets doet ?
Of meent ge soms dat Ik aan u gelijk ben ?
Ik klaag u aan. Ik leg u alles voor.

Verstaat het toch, gij die aan God niet denkt,
want anders grijp Ik u en niemand zal u redden.
Wie offers brengt van lof, die eert Mij waarlijk,
wie rechte wegen gaat, die vindt het heil van God.

ALLELUIA                                                Hebr. 4, 12

Alleluia.
Het woord van God is levend en krachtig,
en het dringt door tot het raakpunt van ziel en geest.
Alleluia.

EVANGELIE                                             Mt. 8, 18-22

Volg Mij.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Matteüs

In die tijd
zag Jezus een grote menigte om zich heen
en Hij gaf bevel om naar de overkant te gaan.
Een schriftgeleerde trad op Hem toe en zei :
“Meester,
ik zal U volgen waar Gij ook heen gaat.”
Jezus sprak tot hem :
“De vossen hebben hun holen
en de vogels uit de lucht hun nesten,
maar de Mensenzoon
heeft niets waar Hij zijn hoofd op kan laten rusten.”
Een andere van zijn leerlingen zei tot Hem :
“Heer, laat mij eerst teruggaan om mijn vader te begraven.”
Jezus zei hem :
“Volg Mij ;
laat de doden hun doden begraven.”

__________________________________________________________________________________

Laudato Si

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

Over de zorg voor het gemeenschappelijke huis

95. Het milieu is een collectief goed, een erfenis van heel de mensheid en een verantwoordelijkheid van allen. Als iemand er een deel van bezit, dan is dat alleen maar om het te beheren ten nutte van allen. Als wij dat niet doen, belasten wij ons geweten ermee dat wij het bestaan van de ander ontkennen. Daarom hebben de bisschoppen van Nieuw-Zeeland zich afgevraagd wat het gebod “gij zult niet doden” te betekenen heeft, wanneer “een twintig procent van de wereldbevolking in een dergelijke mate hulpbronnen verbruikt dat zij de arme volken en de toekomstige generaties ontnemen wat zij nodig hebben om te overleven”. 

Wordt vervolgd                 Voor voorafgaande publicaties scroll naar beneden

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling
_____________________________________________________________________________

Monday – St. Cyril of Alexandria, b. and clgm.

Cyril was a monk and Patriarch of Alexandria from 412 to 444.

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience this joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 am

_____________________________________________________________________________

CONSIDERATION
This week we listen to the prophet Amos, the first writing prophet in the Bible. Amos is a wealthy farmer from the South, who is going to prophesy in the North, which in itself must provoke tensions. He sharply criticises the social abuses and speaks up for the poor who are exploited by the rich. Yet his message is not only ethical and social.  He also denounces the lack of faith. They do not recognise God in the events of history. God will avenge this because Israel is no better than all those other seven nations whose downfall Amos prophesies (6.11 is precisely the climax as the eighth curse). Amos is the first to turn the theory of election upside down. Election increases responsibility.

FIRST READING      Amos. 2, 6-10.13-16

They have trampled the lowly ones as the dust of the earth.

From the Prophet Amos

Thus speaks the Lord :
“After the repeated crimes of Israel
I will not go back on my decision!
“Because they sell the righteous for money,
the poor for a pair of shoes,
because they trample the righteous like the dust of the earth
and violate the rights of the poor.
“Father and son go to the same maid
and so defile my holy name.
“On the garments accepted as pledge they lay themselves down
at the altars
and they drink wine paid for with a penance
in the house of their God.
“And I, even before their eyes, have
destroyed the Amorite,
as high as a cedar,
as strong as an oak;
and I have destroyed him
from bottom to top, root and branch!
“I, I have brought you out of Egypt,
led you through the wilderness forty years,
and given you the land of the Amorite.
“Now will I make it totter under your feet
as a chariot staggers,
that is laden with sheaves too high.
“Then even the swift runner will have no chance to flee,
the strong will be no use to his strength
and the valiant shall not save his life.
“The archer does not hold out,
the runner does not escape
and no rider saves his life.
“Even the bravest of warriors
will have to flee naked that day.”
Thus speaks the Lord Almighty.

INTERLUDIUM       Ps. 50(49), 16bc-17, 18-19, 20-21, 22-23

Understand, ye who think not of God.

How often do you speak of my commandments
and my covenant is always on your tongue?
You who dislike discipline
and never heedeth my words.

If thou seest a thief, thou wilt steal with him,
with those who commit adultery ye associate.
For wickedness thou openest thy mouth,
thou makest thy tongue to deceive.

Thou settlest down to speak evil of thy brother,
thou slanderest thy mother’s son.
Should I then be silent when thou doest thus?
Or do you think that I am equal to you?
I accuse you. I put everything before you.

Understand this, you who think not of God,
or I will seize you and no one will save you.
He that offereth sacrifice of praise, let him honour me,
he that walketh in the paths of righteousness findeth salvation from God.

ALLELUIA Hebr. 4, 12

Alleluia.
The word of God is living and powerful,
and it penetrates to the very core of soul and spirit.
Alleluia.

GOSPEL   Mt 8, 18-22

Follow me.

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to
Matthew

At that time
Jesus saw a large crowd around him
and He gave the order to go over to the other side.
A scribe came up to Him and said :
“Master,
I will follow You wherever You go.”
Jesus spoke to him :
“The foxes have their dens
and the birds of the air their nests,
but the Son of Man
has nothing on which to rest his head.”
Another of His disciples said to Him :
“Lord, let me first go back to bury my father.”
Jesus said to him :
“Follow Me ;
let the dead bury their dead.”

__________________________________________________________________________________

Laudato Si

Encyclical of

POPE FRANCISCUS

On Care of the Common Home

95. The environment is a collective good, a legacy of all humanity and a responsibility of all. If anyone owns part of it, it is only to manage it for the benefit of all. If we do not, we are burdening our conscience by denying the existence of the other. This is why the bishops of New Zealand have asked themselves what the commandment “thou shalt not kill” means, when “twenty per cent of the world’s population consumes resources to such an extent that they deprive poor peoples and future generations of what they need to survive”.

To be continued                            For previous publications, scroll down

The Bible text in this edition is taken from The New Translation of the Bible,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Recitals from Liturgical Suggestions for the Weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation
_____________________________________________________________________________

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: