Martelaren die slachtoffer werden onder keizer Nero. Zij werden o.a. als vuurtoorts levend verbrand.

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging
Wat is zonde eigenlijk? Zonde is bijbels gezien een soort mentaliteit van waaruit wij ons leven inrichten. Deze mentaliteit bestaat er in dat we steeds met onszelf bezig zijn. Als wij die weg gaan in ons leven dan zitten we op een doodlopende weg, dan worden we verlamd en kunnen we geen vooruitgang meer boeken. Bekering betekent dan: deze doodlopende weg en de verlamming erkennen. Het is ook  toegelaten dat anderen je opnemen en je meedragen tot bij de Heer. Hij is barmhartig en geneest.

EERSTE LEZING                                                         Am. 7, 10-17

Trek als profeet naar mijn volk israël.

Uit de profeet Amos

In die dagen stuurde Amasja, de priester van Betel,
aan Jerobeam, de koning van Israël, deze boodschap :
“Binnen uw eigen Israël smeedt Amos een komplot tegen u ;
het land is tegen al die dreigementen van hem niet bestand.
“Want hij, Amos, zegt :
Jerobeam zal sterven door het zwaard
en Israël wordt van zijn eigen grond verbannen.”
En tot Amos zei Amasja :
“Ziener, gij moet maken dat ge wegkomt !
“Verdwijn naar Juda
en verdien daar uw brood maar met profeteren !
“Hier in Betel moogt ge niet meer profeteren,
want dit heiligdom is van de koning
en dit gebouw van het rijk.”
Amos gaf Amasja ten antwoord :
“Ik ben geen profeet of lid van een profetengilde,
ik ben veehoeder en vijgenkweker.
“Maar de Heer heeft mij achter mijn beesten weggehaald
en het is de Heer die mij gezegd heeft :
Trek als profeet naar mijn volk Israël.
“Daarom, luister naar het woord van de Heer.
“Gij zegt wel :
Je mag tegen Israël niet profeteren,
tegen het huis Israël niet schuimbekken.
“Maar de Heer zegt :
Uw vrouw zal in deze stad ontucht plegen,
uw zonen en dochters zullen omkomen door het zwaard,
uw eigen grond zal met het meetsnoer verkaveld worden ;
zelf zult gij op onreine grond moeten sterven
en Israël wordt van zijn grond verbannen.”

TUSSENZANG                                             Ps. 19(18), 8, 9, 10, 11

De uitspraken van de Heer zijn waarachtig,
rechtvaardig in iedere zaak.

De wet van de Heer is volkomen,
zij sterkt de onzekere geest.
Zijn voorschriften zijn betrouwbaar,
onwetenden maken zij wijs.

Rechtmatig zijn al zijn bevelen,
bevredigend voor het gemoed.
Glashelder zijn zijn geboden,
zij zijn een licht voor het oog.

Het woord van de Heer is eerlijk,
het blijft in eeuwigheid waar.
Zijn uitspraken zijn waarachtig,
rechtvaardig in iedere zaak.
Gezocht meer dan goud of juwelen,
welsmakend als honingzeem.

ALLELUIA                                                        1 Sam. 3, 9 ; Joh. 6, 69b

Alleluia.
Spreek, heer, uw dienaar luistert;
uw woorden zijn woorden van eeuwig leven.
Alleluia.

EVANGELIE                                                       Mt. 9, 1-8

De menigte verheerlijkte God,
die zulk een macht gegeven had aan mensen.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Matteüs

In die tijd ging Jezus in een boot,
stak over en kwam in zijn stad.
Men bracht een lamme die op een bed lag naar Hem toe.
Toen Jezus hun geloof zag zeide Hij tot de lamme :
“Heb goede moed mijn zoon, uw zonden zijn u vergeven.”
Enkele schriftgeleerden zeiden nu bij zichzelf :
“Die man spreekt godslasterlijk.”
Maar Jezus kende hun gedachten en zei :
“Waarom denkt gij kwaad bij uzelf?
“Wat is gemakkelijker, te zeggen :
Uw zonden zijn u vergeven, of :
Sta op en loop ?
“Welnu, opdat ge zult weten
dat de Mensenzoon macht heeft op aarde zonden te vergeven
– en nu sprak Hij tot de lamme : –
Sta op, neem uw bed en ga naar huis.”
En de lamme stond op en ging naar huis.
Toen de menigte dit zag werd zij door ontzag bevangen
en zij verheerlijkte God,
die zulk een macht gegeven had aan mensen.

_______________________

Laudato Si

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

Over de zorg voor het gemeenschappelijke huis

98. Jezus leefde in volledige harmonie met de schepping en de anderen stonden verbaasd: “Wat voor iemand is dat toch, dat zelfs de winden en de zee Hem gehoorzamen?” (Mt. 8, 27) . Hij verscheen niet als een van de wereld gescheiden asceet of als een vijand van de aangename dingen van het leven. Met verwijzing naar zichzelf zei Hij: “Kijk, die gulzigaard en wijndrinker” (Mat. 11, 19). Hij stond ver van de filosofieën af die het lichaam, de materie en de werkelijkheden van deze wereld verachtten. Deze ongezonde dualismen hebben echter in de loop der eeuwen een aanzienlijke invloed gehad op sommige christelijke denkers en het Evangelie misvormd. Jezus werkte met zijn handen en stond dagelijks in contact met de door God geschapen materie om daaraan met zijn vaardigheid van handwerksman vorm te geven. Hier dient te worden gewezen op het feit dat het grootste gedeelte van zijn leven gewijd is aan deze inspanning in een eenvoudig bestaan dat geen enkele verwondering wekte: “Is dat niet de timmerman, de zoon van Maria?” (Mc. 6, 3) . Zo heeft Hij het werk geheiligd en er een bijzondere waarde aan verleend tot rijping van ons. De heilige Johannes Paulus II leerde dat “de mens door in vereniging met Christus die voor ons is gekruisigd, de inspanning van het werk te verdragen in zekere zin met de Zoon van God meewerkt aan de verlossing van de mensheid”. 

Wordt vervolgd                 Voor voorafgaande publicaties scroll naar beneden

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling
______________________

Thursday – First Martyrs of the Roman Church

Martyrs who became victims under the Emperor Nero. They were burned alive as torches of fire.

Invitation

May I hereby draw your attention to
reading the Gospel daily?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience this joy by opening his heart 
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 am

Consideration
What is sin? Biblically speaking, sin is a kind of mentality from which we organise our lives. This mentality consists of being preoccupied with ourselves all the time. If we go down that road in our lives, we are on a dead-end street, we are paralysed and cannot make any progress. Repentance then means: acknowledge this dead end and paralysis. It is also permissible for others to take you in and carry you to the Lord. He is merciful and heals.

FIRST READING       Am. 7, 10-17

Go as a prophet to my people Israel.

From the prophet Amos

In those days Amashiah the priest of Betel,
sent this message to Jeroboam, king of Israel:
“Within your own Israel Amos is plotting against you ;
the land cannot withstand all of his threats.
“For he, Amos, says :
Jeroboam shall die by the sword
and Israel shall be banished from its own land.”
And to Amos said Amasiah :
“Seer, you must get out of here!
“Flee to Judah
and make your living there by prophesying!
“Here in Bethel you may prophesy no more,
for this sanctuary belongs to the king
and this building belongs to the kingdom.”
Amos replied to Amasha:
“I am not a prophet or a member of a guild of prophets,
I am a herdsman and a fig grower.
“But the Lord has taken me away from behind my beasts
and it is the Lord who has said to me :
Go as a prophet to my people Israel.
“Therefore, listen to the word of the Lord.
“Thou sayest :
You may not prophesy against Israel,
against the house of Israel, do not froth.
“But the Lord says :
Thy wife shall commit fornication in this city,
thy sons and daughters shall perish by the sword,
your own ground shall be parceled out with the measuring rod ;
thou shalt die upon the unclean ground
and Israel shall be banished from its soil.”

INTERLUDIUM       Ps. 19(18), 8, 9, 10, 11

The judgments of the Lord are true,
righteous in every matter.

The law of the Lord is perfect,
it strengthens the uncertain mind.
His precepts are reliable,
they make the ignorant wise.

All His commands are just,
satisfying to the mind.
Clear as crystal His commandments,
they are a light to the eye.

The word of the Lord is true,
it remains true forever.
His judgments are true,
righteous in every matter.

Sought after more than gold or jewels,
savoury as honey-cream.

ALLELUIA 1 Sam. 3, 9 ; John 6, 69b

Alleluia.
Speak, Lord, your servant is listening;
thy words are words of everlasting life.
Alleluia.

GOSPEL        Mt 9, 1-8

The crowd glorified God,
who had given such power to men.

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to
Matthew

At that time Jesus went out in a boat,
crossed over and came to his city.
A lame man who was lying on a bed was brought to Him.
When Jesus saw their faith, He said to the lame man:
“My son, have courage. Your sins are forgiven you.
Some of the scribes now said to themselves :
“That man speaks blasphemy.”
But Jesus knew their thoughts and said :
“Why do ye think evil of yourselves?
“What is easier, to say :
Your sins are forgiven you, or :
Arise and walk?
“Well then, that you may know
that the Son of Man has power on earth to forgive sins,
-and now He said to the lame man: “Stand up, take your bed and walk.
And the lame man got up and went home.
When the crowd saw this they were awestruck
and they glorified God,
who had given such power to men.

____________________

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On Care of the Common Home

98. Jesus lived in complete harmony with creation, and the others were amazed: “What kind of person is this, that even the winds and the sea obey him?” (Mt 8:27) . He did not appear as an ascetic separated from the world or as an enemy of the pleasant things of life. Referring to himself, he said, “Look, that glutton and wine-drinker” (Mt 11:19). He was far from the philosophies that despised the body, matter and the realities of this world. These unhealthy dualisms, however, have had a considerable influence on some Christian thinkers over the centuries and have disfigured the Gospel. Jesus worked with his hands and was in daily contact with God’s created matter, shaping it with his skill as a craftsman. It should be pointed out here that most of His life was devoted to this effort in a simple existence that did not arouse any surprise: “Is this not the carpenter, the son of Mary?” (Mk 6:3) . Thus He sanctified the work and gave it a special value for our maturation. Saint John Paul II taught that “by enduring the toil of work in union with Christ crucified for us, man in a certain sense participates with the Son of God in the redemption of mankind”.

To be continued                         For previous publications please scroll down

The Bible text in this edition is taken from The New Translation of the Bible,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Recitals from Liturgical Suggestions for the Weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation
_________________