http://kerkengeloof.wordpress.com

Vrijdag in de dertiende week

Boek met kaars 40

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

_________________

Overweging

Niet tegen de cultus als zodanig zijn de verwijten van Amos gericht, maar tegen cultus  gepaard met sociale onrechtvaardigheid. Dit is een rode draad doorheen het boek. Alle corrupte gebruiken worden vermeld, maar het ergste is de corruptie van het gerecht zelf. De afwijzing door Amasja de priester doet de deur dicht: Er is geen heil meer mogelijk. De dag die Israël verwachtte was een dag van heil, en overwinning op de vijanden, zegt Amos. Het zal een dag zijn van destructie, van duisternis i.p.v. licht, een dag van verschrikking. Zo wordt heilsgeschiedenis onheilsgeschiedenis en worden alle verwachtingen de kop ingedrukt.

EERSTE LEZING                                                      Am. 8, 4-6.9-12
Ik zal honger brengen in het land, geen honger naar brood,
maar om het woord van de Heer te horen.

Uit de Profeet Amos

“Hoort dit, gij die strikken spant voor de armen
om de misdeelden in het land te verdelgen,
gij die redeneert :
Wanneer is de nieuwe maan voorbij ?”
Dan kunnen wij ons koren verkopen !
“En wanneer de sabbat ?
“Dan kunnen wij ons graan uitstallen.
“Dan verkleinen wij de korenmaat,
dan verhogen wij de prijs
en bedriegen wij met een valse weegschaal.
“Dan kopen wij de kleine man voor geld,
de arme voor een paar schoenen,
en verhandelen wij zelfs het uitschot van ons koren.”

“Op die dag – zo luidt de godsspraak van de Heer –
doe Ik de zon ondergaan op het middaguur,
verduister Ik de aarde op klaarlichte dag.
“Dan verkeer Ik uw feesten in rouw,
al uw liederen in weeklachten ;
om alle heupen leg Ik een rouwkleed
en alle hoofden scheer Ik kaal.
“Ik zal het land doen rouwen als over een enig kind ;
de laatste dag van dit land zal bitter zijn.
“Zie, de dagen komen – zo luidt het orakel van God de Heer –
dat Ik honger breng in dit land,
geen honger naar brood, geen dorst naar water,
maar honger en dorst om het woord van de Heer te horen.
“Dan zullen zij zwerven van zee naar zee,
dwalen van het noorden naar het oosten
overal zoekend naar het woord van de Heer,
maar zij zullen het niet vinden.

TUSSENZANG                        Ps. 119(118), 2, 10, 20, 30, 40, 131

Niet van brood alleen leeft de mens,
maar van alles wat uit de mond van God voortkomt
(Mt 4, 4b)

Gelukkig die acht slaan op wat God verordent,
Hem zoeken met heel hun hart.

Met heel mijn hart richt ik mij tot U :
laat mij niet afwijken van uw geboden.

Mijn geest wordt verteerd van verlangen
naar alles wat Gij hebt bepaald.

Ik heb de weg van de trouw gekozen,
ik houd mij aan wat Gij bepaaldt.

Zie, ik verlang uw bevelen te volgen ;
laat mij dan leven, rechtvaardige God.

Mijn mond sper ik hijgend open,
zo snak ik naar uw gebod.

ALLELUIA                                                              I Tess. 2, 13

Alleluia.
Ontvangt het goddelijk woord der prediking,
niet als een woord van mensen
maar als wat het inderdaad is :
Het woord van God.
Alleluia

EVANGELIE                                                               Mt. 9, 9-13
Niet de gezonden hebben een dokter nodig, maar de zieken.
Ik wil liever barmhartigheid dan offers.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Matteüs

In die tijd ging Jezus verder,
Hij zag iemand aan het tolhuis zitten die Matteüs heette,
en Hij zei tot hem :
“Volg Mij.”
De man stond op en volgde Hem.
Terwijl Hij nu in diens woning aan tafel aanlag,
kwamen ook vele tollenaars en zondaars
met Jezus en zijn leerlingen aanliggen.
Toen de Farizeeën dat zagen zeiden ze tot zijn leerlingen :
“Waarom eet uw Meester met tollenaars en zondaars ?”
Hij hoorde dit en zei :
“Niet de gezonden hebben een dokter nodig, maar de zieken.
“Gaat heen en leert wat het zeggen wil :
Ik wil liever barmhartigheid dan offers.
“Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen
maar zondaars te roepen”

__________________

Laudato Si

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

Over de zorg voor het gemeenschappelijke huis

99. Volgens de christelijk opvatting van de werkelijkheid loopt de bestemming van de hele schepping via het mysterie van Christus, die vanaf het begin tegenwoordig is: “Het heelal is geschapen door Hem en voor Hem” (Kol. 1, 16) .  De proloog van het Johannesevangelie (Joh. 1, 1-18) laat de scheppende activiteit van Christus als goddelijk Woord (Logos) zien. Maar deze proloog verrast door zijn bewering dat dit Woord “vlees is geworden” (Joh. 1, 14). Een Persoon van de Drie-eenheid heeft zich gevoegd in de geschapen kosmos en het lot ervan tot aan het kruis heeft gedeeld. Vanaf het begin van de wereld, maar op een bijzondere wijze te beginnen bij de menswording, is het mysterie van Christus op een verborgen wijze werkzaam in het geheel van de natuurlijke werkelijkheid zonder daardoor de autonomie ervan aan te tasten.

Wordt vervolgd                 Voor voorafgaande publicaties scroll naar beneden

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling
_______________________

Friday in the thirteenth week

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience this joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 am

______________

Consideration

Amos’ reproaches are not directed against the cult as such, but against the cult combined with social injustice. This is a common thread throughout the book. All corrupt practices are mentioned, but the worst is the corruption of the court itself. The rejection by Amasha the priest closes the door: No more salvation is possible. The day that Israel expected was a day of salvation, and victory over the enemies, says Amos. It will be a day of destruction, of darkness instead of light, a day of terror. Thus, the history of salvation becomes the history of doom and all expectations are crushed.

FIRST READING       Am. 8, 4-6.9-12
I will bring famine into the land, not hunger for bread,
but to hear the word of the Lord.

From the Prophet Amos

“Hear this, you who lay snares for the poor
to destroy the poor in the land,
ye who reason :
When will the new moon be over?
Then we can sell our corn!
“And when the Sabbath?
“Then we can display our corn.
“Then we reduce the size of the grain,
then we raise the price
“and cheat with false scales.
“Then we buy the little man for money,
the poor for a pair of shoes,
and even trade in the scraps of our wheat.”

“On that day,” says the Lord’s divine servant.
I will make the sun go down at noon,
I will darken the earth in broad daylight.
“Then I will turn your feasts into mourning,
all your songs in lamentation ;
I will put a garment of mourning around every hip
and I will shave all the heads.
“I will make the land mourn as for an only child ;
the last day of this land will be bitter.
“Behold, the days are coming – so says the oracle of God the Lord –
I will bring famine into this land,
not hungry for bread, not thirsty for water,
but hunger and thirst to hear the word of the Lord.
“Then they shall wander from sea to sea,
wandering from north to east
searching everywhere for the word of the Lord,
but they shall not find it.

INTERLUDIUM               Ps. 119(118), 2, 10, 20, 30, 40, 131

Man does not live by bread alone,
but from all that proceeds from the mouth of God.
(Mt 4:4b)

Happy who heed what God decrees,
seek him with all their heart.

With all my heart I turn to you:
Let me not depart from your commandments.

My spirit is consumed with longing
for all that thou hast ordained.

I have chosen the way of faithfulness,
I keep what Thou hast ordained.

Behold, I desire to follow thy commands ;
then let me live, righteous God.

My mouth I open panting,
so I yearn for thy commandment.

ALLELUIA                     I TESS. 2, 13

Alleluia.
Receive the divine word of preaching,
not as the word of men
but as what indeed it is :
The word of God.
Alleluia

GOSPEL      Mt 9, 9-13
It is not the healthy who need a doctor, but the sick.
I would rather have mercy than sacrifice.

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to
Matthew

At that time, Jesus continued,
He saw someone sitting at the tollbooth whose name was Matthew,
and He said to him :
“Follow Me.”
The man got up and followed Him.
Now while He was sitting at the table in his house,
many tax collectors and sinners also came
and sat down with Jesus and His disciples.
When the Pharisees saw this, they said to His disciples:
“Why does your Master eat with tax collectors and sinners?”
He heard this and said :
“It is not the healthy who need a doctor, but the sick.
“Go and learn what it means:
I want mercy rather than sacrifice.
“I have not come to call the righteous
but to call sinners”.

_______________

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On Care of the Common Home

99. According to the Christian conception of reality, the destiny of all creation passes through the mystery of Christ, who is present from the beginning: “The universe was created by him and for him” (Col 1:16). 4 The prologue of John’s Gospel (Jn 1:1-18) shows the creative activity of Christ as divine Word (Logos). But this prologue surprises by asserting that this Word “became flesh” (Jn 1:14). A Person of the Trinity has joined the created cosmos and shared its destiny until the cross. From the beginning of the world, but in a special way beginning with the Incarnation, the mystery of Christ has been working in a hidden way in the whole of natural reality, without affecting its autonomy.

To be continued                            For previous publications please scroll down

The Bible text in this edition is taken from The New Translation of the Bible,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Recitals from Liturgical suggestions for the weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation
____________________

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: