http://kerkengeloof.wordpress.com

Dinsdag – H. Antonius Maria Zaccaria, pr.

Arts en priester. Stichter Barnabietenhuis
Geboren in december 1502
Overleden 5 juli 1539

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

_____________

Overweging
Het is een troostende en sterkende gedachte te beseffen dat de Heer naar ons omziet. Hij wil ons nabij zijn, wie wij ook zijn, met wat wij in ons leven ook meedragen. Zijn wij niet allen schapen zonder herder? De Heer wil ons nabij zijn in zijn gezondenen. Dat zijn alle gedoopten! Het Rijk Gods groeit daar waar mensen gestalte geven aan hun geloof in Gods nabijheid voor allen. Daaraan mogen wij meewerken.

EERSTE LEZING      Hos. 8, 4-7.11-13
Zij zaaien wind, maar storm zullen zij oogsten.

Uit de Profeet Hosea

Zo spreekt de Heer :
“De kinderen van Israël hebben koningen aangesteld,
maar buiten Mij om;
zij hebben zich leiders gekozen,
maar buiten mijn weten.
“Van hun zilver en goud maakten zij afgodsbeelden,
goed om stukgeslagen te worden.
“Verwijder toch uw stierenbeeld, Samaria!
“Mijn toorn ontbrandt tegen hen.
“Hoelang zal het nog duren?
“Zijn zij dan niet tot onschuld in staat?
“Ja, die afgod komt uit Israël,
door een kunstenaar daar gemaakt,
maar het is geen god.
“Ja, het zal versplinterd worden,
dat stierenbeeld van Samaria!
“Ja, zij zaaien wind,
maar storm zullen zij oogsten;
de halmen waar geen groei in zit
geven geen meel,
en al gaven zij het wel,
vreemden vraten het op.
“Ja, Efraïm heeft zijn altaren talrijk gemaakt,
maar ze dienden om te zondigen,
altaren om te zondigen!
“Al schrijf Ik mijn wet ook nog zo vaak aan hem voor,
zij geldt als de wet van een vreemde.
“Zij brengen offers naar hun eigen welbehagen
en eten van het offervlees,
maar de Heer aanvaardt die niet.
“Nu herinnert Hij zich hun schuld
en straft Hij hun zonden:
zij gaan naar Egypte terug!”

TUSSENZANG         Ps. 115(113B), 3-4, 5-6, 7-8, 9-10

Israëls volk vertrouwt op de Heer.

De God van Israël is in de hemel,
Hij handelt zoals Hij verkiest.
Hun afgodsbeelden zijn zilver en goud,
dor mensenhanden vervaardigd.

Zij hebben een mond maar zij spreken niet,
zij hebben ogen en zien niet;
zij hebben oren maar horen niet,
zij hebben een neus maar zij ruiken niet.

Zij hebben handen en tasten niet,
zij hebben voeten en lopen niet,
er komt geen geluid uit hun keel.
Al even onnozel is hij die ze maakt,
en die nu vertrouwt op hun macht.

Israëls volk vertrouwt op de Heer,
Hij is hun helper en schild.
Aärons stam vertrouwt op de Heer,
Hij is hun helper en schild.

ALLELUIA        Ps. 27(26), 11

Alleluia.
Toon mij uw weg, Heer, bij tegenstand,
leid mij langs effen paden.
Alleluia.

EVANGELIE            Mt. 9, 32-38
De oogst is wel groot maar arbeiders zijn er weinig.

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens
Matteüs

In die tijd bracht men Jezus een stomme
die door de duivel bezeten was.
Zodra de duivel was uitgedreven begon de stomme te spreken.
De mensen zeiden vol verbazing:
“Nog nooit heeft men in Israël zo iets gezien”.
Maar de Farizeeën zeiden:
“De vorst der duivels stelt Hem in staat
de duivels uit te drijven.”

Jezus ging rond door alle steden en dorpen,
waar hij onderricht gaf in hun synagogen
en de Blijde Boodschap verkondigde van het Koninkrijk
en alle ziekten en kwalen genas.
Bij het zien van die menigte mensen
werd Hij door medelijden bewogen,
omdat ze afgetobd neerlagen
als schapen zonder herder.
Toen sprak Hij tot zijn leerlingen:
“De oogst is wel groot
maar arbeiders zijn er weinig.
“Vraagt daarom de Heer van de oogst
arbeiders te sturen om te oogsten.”

___________________

Laudato Si

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

Over de zorg voor het gemeenschappelijke huis

103.  De technische wetenschap is, als zij juist is georiënteerd, in staat niet alleen werkelijke belangrijke dingen tot stand te brengen om de kwaliteit van leven van het menselijk wezen te verbeteren, van de voorwerpen voor huishoudelijk gebruik tot de grote transportmiddelen, bruggen, gebouwen, openbare ruimten. Zij is ook in staat het schone voort te brengen en het menselijk wezen, ondergedompeld in de materiële wereld, de “sprong” te laten maken naar de wereld van de schoonheid. Kan men de schoonheid van een vliegtuig of van sommige wolkenkrabbers ontkennen? Er zijn kostbare schilder- of muziekwerken die tot stand zijn gebracht, doordat men zijn toevlucht nam tot nieuwe technische instrumenten. Zo maakt men in het verlangen van de kunstenaar en in wie naar deze schoonheid kijkt, de sprong naar een zekere echt menselijke schoonheid.

Wordt vervolgd                 Voor voorafgaande publicaties scroll naar beneden

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling
__________________

Tuesday – St. Antonius Maria Zaccaria, pr.

Doctor and priest. Founder of the Barnabite House
Born December 1502
Died 5 July 1539

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience this joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 am

___________________

Consideration
It is a comforting and empowering thought to realise that the Lord looks after us. He wants to be close to us, whoever we are, whatever we carry in our lives. Are we not all sheep without a shepherd? The Lord wants to be close to us in His sent ones. That includes all the baptised! The Kingdom of God grows where people give shape to their faith in God’s nearness to all. We may participate in this.

FIRST READING                 Hos 8, 4-7.11-13
They sow wind, but they will reap storm.

From the Prophet Hosea

Thus speaks the Lord:
“The children of Israel have appointed kings,
but without Me;
they have chosen leaders,
but without My knowledge.
“Of their silver and gold they made idols,
fit to be smashed.
“Remove your bullocks, Samaria!
“My wrath is kindled against them.
“How long will it be?
“Are they not capable of innocence?
“Yes, that idol is from Israel,
made by an artist there,
but it is not a god.
“Yes, it will be shattered,
that bull image of Samaria!
“Yes, they will sow wind,
but storm shall they reap;
the stalks that grow not
yield no flour,
and though they gave it,
strangers ate it up.
“Yea, Ephraim made his altars numerous,
but they served to sin,
altars for sinning!
“Though I recite my law unto him so often,
it is as the law of a stranger.
“They bring sacrifices according to their own pleasure
and eat the flesh of the sacrifice,
but the Lord does not accept them.
“Now He remembers their guilt
and punishes their sins:
They go back to Egypt!”

INTERLUDIUM     Ps. 115(113B), 3-4, 5-6, 7-8, 9-10

Israel’s people trust in the Lord.

The God of Israel is in heaven,
He acts as He chooses.
Their idols are silver and gold,
made by human hands.

They have mouths, but they speak not,
they have eyes and do not see;
they have ears, but they hear not,
they have noses, but they smell not.

They have hands, but do not touch,
they have feet and walk not,
no sound comes from their throats.
Equally foolish is he who makes them,
and who now trusts in their power.

The people of Israel trust in the Lord,
He is their helper and shield.
Aaron’s tribe trusts in the Lord,
He is their helper and shield.

ALLELUIA             Ps. 27(26), 11

Alleluia.
Show me your way, Lord, in the face of opposition,
lead me in the paths of righteousness.
Alleluia.

GOSPEL              Mt 9, 32-38
The harvest is great, but the labourers are few.

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to
Matthew

In those days Jesus was brought a mute
who was possessed by the devil.
As soon as the devil had been cast out, the mute began to speak.
The people said in amazement:
“Never before had such a thing been seen in Israel.
But the Pharisees said:
“The prince of the devils enables Him to
to cast out the devils.”

Jesus went around all the towns and villages,
teaching in their synagogues
and preached the Good News of the Kingdom
and healed all sickness and disease.
Seeing that crowd of people
He was moved with compassion,
because they lay down weary
like sheep without a shepherd.
Then He said to His disciples:
“The harvest is great
but the labourers are few.
“Therefore ask the Lord of the harvest
send out labourers to harvest.”

__________________

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On Care of the Common Home

103.  Technical science, if properly oriented, is capable not only of producing really important things to improve the quality of life of the human being, from domestic objects to large means of transport, bridges, buildings, public spaces. It is also capable of producing beauty and of making the human being, immersed in the material world, “leap” into the world of beauty. Can one deny the beauty of an aeroplane or some skyscrapers? There are precious works of painting or music that have been created by resorting to new technical instruments. Thus, in the desire of the artist and in those who look at this beauty, one makes the leap to a certain truly human beauty.

To be continued                            For previous publications please scroll down

The Bible text in this edition is taken from
The New Translation of the Bible,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Recitals from Liturgical Suggestions for the Weeks and Sundays
Laudato Si Official English translation
____________________

 

 

  

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: