http://kerkengeloof.wordpress.com

Maandag H. Benedictus, abt,

Benedictus (480-547) Bekend om zijn regel voor het kloosterleven.
Patroonheilige voor heel Europa

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

___________________

OVERWEGING

Als wij aan hooggeplaatste mensen een verzoek willen voorleggen, durven wij dit slechts doen met nederigheid en eerbied. Hoeveel te meer dan moet men tot de Heer, de God van het heelal, bidden met de grootste nederigheid en zuivere godsvrucht. En laten wij wel beseffen, dat wij niet verhoord zullen worden omwille van een veelheid van woorden, maar omwille van onze zuiverheid van hart en onze rouwmoedige tranen. Het gebed moet dan ook kort en zuiver zijn, tenzij men zich door een verlangen, ingegeven door Gods genade, gedrongen voelt ermee door te gaan. (Uit de Regel van Benedictus)

EERSTE LEZING                     Spr. 2, 1-9
Keer uw hart naar het inzicht.

Uit het boek Spreuken

Mijn zoon,
als gij mijn woorden aanneemt
en mijn geboden zorgvuldig bewaart
en uw oor dan spitst op de wijsheid
en uw hart naar het inzicht keert,
ja, als gij de schranderheid tot u roept
en tot het inzicht uw stem verheft,
als gij ernaar zoekt als naar zilver
en speurt als naar verborgen schatten,
dan zult gij de vrees voor de HEER verstaan
en vindt gij de kennis van God.
De HEER immers geeft de wijsheid;
uit zijn mond komen kennis en inzicht.
Hij verzekert de voorspoed van de rechtvaardigen
en de bescherming van hen die onberispelijk leven.
Hij behoedt de paden van het recht
en beschermt de weg van zijn getrouwen.
Dan zult gij gerechtigheid verstaan en recht,
rechtschapenheid en alle goede wegen.

TUSSENZANG  Ps.34(33), 2-3, 4 en 6, 9 en 12, 14-15

De Heer zal ik prijzen iedere dag.

De Heer zal ik prijzen iedere dag,
zijn lof ligt mij steeds op de lippen.
Mijn geest is fier op de gunst van de Heer,
laat elk die het hoort zich verheugen.

Verheerlijkt de Heer te samen met mij
en laat ons eendrachtig zijn Naam vereren.
Verlaat u op Hem, dan wordt ge gelukkig,
want Hij stelt u niet teleur.

Let op en bemerkt hoe genadig de Heer is,
gelukkig is hij die zijn heil zoekt bij Hem.
Komt, kinderen, luistert naar wat ik u zeg ;
ik leer u de Heer te vrezen.

Weerhoud dan uw tong van boosaardige taal,
uw lippen van leugenachtige woorden.
Vermijd dan het kwade en doe slechts wat goed is,
streef altijd naar vrede en laat die niet los.

EVANGELIE                    Mt. 19, 27-29
Gij die alles hebt prijsgegeven om Mij te volgen,
zult het honderdvoudig terugkrijgen.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs

In die tijd zei Petrus tot Jezus :
“Zie, wij hebben alles prijsgegeven om U te volgen.
Wat zullen wij dus krijgen?”
Jezus sprak tot hen:
“Voorwaar, Ik zeg u:
bij de wedergeboorte, wanneer de Mensenzoon
zal gezeten zijn op de troon van zijn heerlijkheid,
zult ook gij die Mij gevolgd zijt,
gezeten zijn op twaalf tronen
en heersen over de twaalf stammen van Israël.

En ieder die zijn huis, broers of zusters, vader of moeder,
vrouw, kinderen of akkers
heeft prijsgegeven om mijn Naam,
zal het honderdvoudig terugkrijgen
en eeuwig leven ontvangen.

_________________

Laudato Si

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

Over de zorg voor het gemeenschappelijke huis

109. Het technocratisch paradigma heeft de neiging ook zijn eigen macht uit te oefenen op de economie en de politiek. De economie accepteert iedere technologische ontwikkeling met het oog op de winst zonder aandacht te besteden aan eventuele negatieve gevolgen voor het menselijk wezen. Het geld verstikt de werkelijke economie. Men heeft de les van de mondiale financiële crisis niet geleerd en zeer traag leert men die van de achteruitgang van het milieu. In enkele kringen wordt beweerd dat de huidige economie en de technologie alle milieuproblemen zullen oplossen, evenals men met een niet academisch taalgebruik beweert dat de problemen van de honger en de ellende van de wereld eenvoudig zullen worden opgelost met de groei van de markt. Het is geen kwestie van economische theorieën, die vandaag misschien niemand durft te verdedigen, maar van het toepassen ervan bij de feitelijke ontwikkeling van de economie. Zij die het niet met evenzoveel woorden zeggen, steunen het met de feiten, wanneer zij zich niet lijken te bekommeren om een juist productieniveau, een betere verdeling van de rijkdom, een verantwoorde zorg voor het milieu of de rechten van de toekomstige generaties. Met hun houding bevestigen zij dat de doelstelling van maximalisering van de winsten voldoende is. De markt alleen waarborgt echter niet een integrale menselijke ontwikkeling en maatschappelijke cohesie.  In de tussentijd hebben wij een “soort verkwistende en op consumeren gerichte superontwikkeling, die op onaanvaardbare wijze in strijd is met de aanhoudende situaties van mensonterende ellende”,  terwijl men niet snel genoeg economische instellingen en maatschappelijke programma’s uitwerkt die het de armsten mogelijk maken op een reguliere wijze toegang te hebben tot de basale hulpbronnen. Men realiseert zich niet voldoende wat de diepste wortels zijn van de huidige onevenwichtigheid, die ook te maken heeft met de gerichtheid, de doeleinden, de betekenis en de maatschappelijke context van de technologische en economische groei.

Wordt vervolgd                 Voor voorafgaande publicaties scroll naar beneden

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling
________________

Monday Saint Benedict, abbot,

Benedict (480-547) Known for his rule of monastic life.
Patron saint for all of Europe

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience this joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 am

___________________

CONSIDERATION

When we want to make a request to people in high places, we only dare to do it with humility and reverence. How much more, then, should we pray to the Lord, the God of the universe, with the greatest humility and pure piety. And let us remember that we will not be heard because of a multitude of words, but because of our purity of heart and our sorrowful tears. Prayer should therefore be short and pure, unless one feels compelled to go on with it because of a desire inspired by God’s grace. (From the Rule of Benedict)

FIRST READING                 Pr. 2, 1-9
Turn your heart to the understanding.

From the book of Proverbs

My son,
if thou wilt accept my words
and keep my commandments carefully
and thine ear hath been set on wisdom
and turn thy heart to understanding,
yea, if thou shalt call forth wisdom
and lift up thy voice unto understanding,
if thou lookest for it as for silver
and search as for hidden treasures,
then shalt thou understand the fear of the LORD
and ye shall find the knowledge of God.
For the LORD giveth wisdom;
out of his mouth come knowledge and understanding.
He giveth prosperity to the righteous
and the protection of them that live without blame.
He preserves the paths of righteousness
and guards the way of his faithful.
Then shall ye understand justice and right
righteousness and all good ways.

INTERLUDIUM     Ps.34(33), 2-3, 4 and 6, 9 and 12, 14-15

The Lord I will praise every day.

The Lord I will praise every day,
His praise is always on my lips.
My spirit is proud of the Lord’s favour,
let everyone who hears it rejoice.

Glorify the Lord together with me
and let us worship His Name together.
Trust in Him, and you will be happy,
for He will not fail you.

Take heed and see how merciful the Lord is,
happy is he who seeks his salvation in Him.
Come, children, listen to what I am saying to you;
I teach you to fear the Lord.

Keep then thy tongue from evil speech,
your lips from lying words.
Then avoid evil and do only what is good,
always strive for peace and do not let it go.

GOSPEL        Mt 19:27-29
You who have given up everything to follow me
you will get it back a hundredfold.

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to Matthew

At that time Peter said to Jesus :
“Behold, we have given up everything to follow You.
So what shall we get?”
Jesus spoke to them:
“Verily I say unto you:
At the time of the rebirth, when the Son of Man
will be seated on the throne of his glory,
ye also which have followed me
shall be seated upon twelve thrones
and rule over the twelve tribes of Israel.

And every one that hath left his house, brothers or sisters, father or mother,
wife, children or fields for my name’s sake
will receive it back a hundredfold
and receive eternal life.

_________________

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On Care of the Common Home

109. The technocratic paradigm also tends to exert its own power over the economy and politics. The economy accepts every technological development for the sake of profit without paying attention to any negative consequences for the human being. Money stifles the real economy. The lesson of the global financial crisis has not been learned and the lesson of environmental degradation is being learned very slowly. In some circles it is claimed that today’s economy and technology will solve all environmental problems, just as it is claimed with non-academic language that the problems of hunger and world misery will be solved simply by the growth of the market. It is not a question of economic theory, which perhaps no one dares to defend today, but of applying it to the actual development of the economy. Those who do not say so support it with the facts, when they do not seem to care about the right level of production, a better distribution of wealth, a responsible care of the environment or the rights of future generations. With their attitude, they confirm that the objective of maximising profits is sufficient. However, the market alone does not guarantee integral human development and social cohesion. 3 In the meantime, we have a “kind of wasteful and consumerist super-development, which is unacceptably at odds with continuing situations of degrading misery”, 4 while not moving fast enough to develop economic institutions and social programmes that would allow the poorest to have regular access to basic resources. There is insufficient awareness of the deep roots of the current imbalance, which also has to do with the orientation, goals, significance and social context of technological and economic growth.

To be continued                                   For previous publications scroll down

The Bible text in this edition is taken from The New Bible Translation,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Recitals from Liturgical suggestions for the weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation
________________

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: