http://kerkengeloof.wordpress.com

Vrijdag – H. Bonaventura, b. en krkl.

Een van de grootste theologen
Van 1257 – 1273 Generaal van de Fraciscanen
Heilig in 1482 en kerkleraar in 1588.

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging

Welk offer mogen wij God brengen? Het offer van lof en dank omdat Jezus de mensgeworden barmhartigheid van God is. Het komt er op aan niet “iets” te offeren, maar onszelf, ons eigen leven te offeren ten bate van de ander. We mogen God ons beleefd geloof aanbieden en beseffen op zulk een moment dat wij vaak weinig te offeren hebben. Jezus plaatst zich op de lijn van de grote profeten. Gods Woord radicaal beleven zal ons offer zijn.

 

EERSTE LEZING             Jes. 38, 1-6.21-22.7-8

Ik heb uw gebed gehoord en uw tranen gezien.

Uit de Profeet Jesaja

In die dagen werd Hizkia dodelijk ziek.
De profeet Jesaja, de zoon van Amos,
ging naar hem toe en zei tot hem :
“Zo spreekt de Heer :
Stel orde op uw huis,
want gij gaat sterven,
gij zult niet langer in leven blijven”.
Toen keerde Hizkia zijn gezicht naar de muur
en bad tot de Heer :
“Ach Heer,
bedenk toch, hoe ik onder uw ogen geleefd hebt
met een trouw en toegewijd hart,
en hoe ik gedaan heb wat U  behaagt !”
En Hizkia weende luid.
Toen kwam het woord van de Heer tot Jesaja :
“Ga naar Hizkia en zeg tot hem :
Zo spreekt de Heer, de God van uw vader David :
Ik heb uw gebed gehoord, Ik heb uw tranen gezien.
“Welnu, Ik zal aan uw leven vijftien jaar toevoegen ;
Ik zal u en deze stad
uit de greep van de koning van Assur redden ;
Ik neem deze stad onder mijn hoede.”

Daarop gaf Jesaja opdracht een vijgekoek te halen
en die op het gezwel te leggen :
dan zou hij genezen.
En Hizkia vroeg :
“Aan welk teken zal ik zien,
dat ik zal opgaan naar het huis van de Heer ?”
Jesaja antwoordde :
“Dit is het teken dat de Heer u zal geven
om u te laten weten,
dat Hij zijn woord gestand zal doen :
De schaduw,
die door de zon de trappen van Achaz is afgedaald,
zal ik tien trappen terug laten gaan.”
En de zon ging op de zonnewijzer de tien trappen terug,
die zij reeds had afgelegd.

TUSSENZANG              Jes. 38, 10, 11, 12abcd, 16

Gij houdt mij terug van de kuil van de dood
en schudt van U af mijn zonden.

Ik sprak : in de bloei van mijn leven
bereik ik de poort van het dodenrijk,
beroofd van de rest van mijn jaren.

Ik sprak : de Heer zal ik nooit meer aanschouwen,
geen mens zal ik ooit nog zien.

Mijn woning op aarde wordt afgebroken
en neergehaald als een herderstent.
De wevers rollen mijn leven op
en snijden mij af van de schering.

Ik kan slechts leven door uw genade,
bij U alleen vindt mijn geest weer moed.
Gij kunt mij genezen, mijn leven bewaren.

EVANGELIE         Mt. 12, 1-8

De Mensenzoon is Heer van de sabbat.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Matteüs

Eens ging Jezus op een sabbat door de korenvelden ;
zijn leerlingen nu kregen honger
en begonnen aren te plukken en te eten.
De Farizeeën zagen dat en zeiden tot Hem :
“Uw leerlingen doen daar iets wat op sabbat niet geoorloofd is.”
Hij gaf hun ten antwoord :
“Hebt gij niet gelezen wat David deed
toen hij en zijn metgezellen honger kregen ?
“Hoe hij het huis van God binnenging en de toonbroden opat
die noch hij, noch zijn metgezellen,
maar alleen de priesters mochten eten ?
“Of hebt gij niet in de Wet gelezen,
dat de priesters elke sabbat in de tempel de sabbat schenden
en toch niet schuldig zijn ?
“Ik echter zeg u :
Hier is meer dan de tempel.
“Indien het maar
tot u doorgedrongen was wat het zeggen wil :
Ik wil liever barmhartigheid dan offers,
dan zoudt gij deze onschuldigen niet veroordeeld hebben.
“Want de Mensenzoon is Heer van de sabbat.”

_____________________

Laudato Si

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

Over de zorg voor het gemeenschappelijke huis

113. De mensen lijken overigens intussen niet meer te geloven in een gelukkige toekomst, zij vertrouwen niet meer blindelings op een betere toekomst, uitgaande van de huidige toestand van de wereld en de technische vaardigheden. Zij worden zich ervan bewust dat de vooruitgang van wetenschap en techniek niet gelijk is aan de vooruitgang van de mensheid en de geschiedenis en vermoeden dat er andere wegen zijn voor een gelukkige toekomst. Desondanks kunnen zij zich evenmin voorstellen dat zij afzien van de mogelijkheden die de techniek biedt. De mensheid is diepgaand veranderd en de opeenstapeling van voortdurende nieuwigheden heiligt een vluchtigheid die ons met oppervlakkigheid, in één richting trekt. Het wordt moeilijk halt te houden om de diepgang in het leven weer terug te krijgen. Als de architectuur een tijdgeest weerspiegelt, dan brengen de megastructuren en de in serie gebouwde huizen de geest van de geglobaliseerde techniek tot uitdrukking, waarbij de voortdurende nieuwigheid van de producten zich verenigt met een drukkende verveling. Laten wij hier niet in berusten en laten wij niet afzien ons vragen te stellen over de doeleinden en de zin van alles. Anders zullen wij alleen maar de stand van zaken legitimeren en behoefte hebben aan meer surrogaten om de leegte te verdragen.

 

Wordt vervolgd                 Voor voorafgaande publicaties scroll naar beneden

 

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling
________________________

Friday – H. Bonaventura, b. and clgm.

One of the greatest theologians
General of the Fraciscans from 1257 – 1273
Sanctified in 1482 and Church teacher in 1588.

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience this joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 am

Consideration

What sacrifice may we bring to God? The sacrifice of praise and thanks because Jesus is God’s merciful incarnation. It is not about sacrificing “something”, but about sacrificing ourselves, our own lives, for the benefit of the other. We may offer God our lived faith and realise at such a moment that we often have little to sacrifice. Jesus places himself in the line of the great prophets. Living out God’s Word radically will be our sacrifice.

 

FIRST READING     Isaiah 38:1-6.21-22.7-8

I have heard your prayers and seen your tears.

From the Prophet Isaiah

In those days Hezekiah fell mortally ill.
The prophet Isaiah, the son of Amos,
went to him and said to him :
“Thus speaks the Lord :
Establish order in your house,
for thou art about to die,
thou shalt not live any longer”.
Then Hezekiah turned his face to the wall
and prayed to the Lord:
“O Lord!
Remember how I have lived in your presence
with a faithful and devoted heart,
and how I have done that which is pleasing to Thee.
And Hezekiah wept loudly.
Then came the word of the Lord to Isaiah :
“Go to Hezekiah and say to him :
Thus speaks the Lord, the God of your father David :
I have heard your prayer, I have seen your tears.
“Now I will add fifteen years to your life;
I will deliver thee and this city
from the clutches of the king of Assyria;
I will take this city into my care.”

Then Isaiah ordered a fig cake to be fetched
and put it on the ulcer :
Then he would be healed.
And Hezekiah asked :
“By what sign shall I see ,
that I am going up to the house of the Lord?”
Isaiah answered :
“This is the sign that the Lord will give you
to let you know,
that He will fulfil His word:
The shadow,
which the sun has sent down upon the steps of Achaz,
I will make it go back ten steps.”
And the sun went back on the dial ten steps,
which it had already traversed.

INTERLUDIUM     Isa. 38, 10, 11, 12abcd, 16

Thou keepest me back from the pit of death
and shake off my sins.

I said: in the prime of my life
I reach the gate of the kingdom of death,
deprived of the rest of my years.

I said: I shall never see the Lord again,
no man shall I ever see again.

My dwelling on earth will be broken down
and pulled down like a shepherd’s tent.
The weavers roll up my life
and cut me off from the warp.

I can only live by Your grace,
by You alone my spirit finds courage again.
Thou canst heal me, preserve my life.

 

GOSPEL    Mt 12, 1-8

The Son of Man is Lord of the Sabbath.

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to
Matthew

One day, Jesus was walking through the cornfields on the Sabbath;
now his disciples became hungry
and began to pick ears and eat.
The Pharisees saw this and said to Him :
“Your disciples are doing something there that is not allowed on the Sabbath.”
He answered them :
“Have you not read what David did
when he and his companions were hungry?
“How he entered the house of God and ate the shewbread
which neither he nor his companions
but only the priests were allowed to eat?
“Or didst thou not read in the law
that the priests violate the Sabbath in the temple every Sabbath
and yet are not guilty?
“But I say unto you :
Here is more than the temple.
“If only it had
dawned on you what it means :
I want mercy rather than sacrifice,
you would not have condemned these innocent people.
“For the Son of Man is Lord of the Sabbath.”

_____________________

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On Care of the Common Home

113. People no longer seem to believe in a happy future, they no longer trust blindly in a better future based on the current state of the world and technical skills. They are becoming aware that the progress of science and technology is not equal to the progress of humanity and history and suspect that there are other paths to a happy future. Nevertheless, they cannot imagine giving up the opportunities offered by technology either. Mankind has changed profoundly and the accumulation of constant novelties sanctifies a transience that pulls us, with superficiality, in one direction. It becomes difficult to stop and regain the depth of life. If architecture reflects the spirit of the times, then the mega-structures and the houses built in series express the spirit of globalised technology, in which the constant novelty of the products combines with an oppressive boredom. Let us not resign ourselves to this, and let us not refrain from asking questions about the purpose and meaning of everything. Otherwise, we will only legitimise the state of affairs and need more surrogates to endure the emptiness.

 

To be continued            For previous publications please scroll down

 

The Bible text in this edition is taken from
The New Translation of the Bible,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Recitals from Liturgical suggestions for the weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation
________________________

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: