http://kerkengeloof.wordpress.com

Zaterdag – O.L.-Vrouw van de berg Karmel

 

Patrones van de zeelieden

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging
Wat staat ons te doen als wij tegenstand omwille van ons christelijk geloven ervaren? Jezus trekt weg. Hij vlucht niet maar onttrekt zich aan het gevaar. Hij kan zijn boodschap enkel aanbieden, niet opdringen. Jezus brengt zijn boodschap met zachtheid. Geweld beantwoordt Hij niet met geweld. Jezus is de Messias die hoop en toekomst brengt, vooral voor de zwaksten. Zo is Hij beeld van God zelf. Ons voorbeeld tot navolging.

EERSTE LEZING              Mich. 2, 1-5
Zij begeren akkers ; zij begeren huizen.

Uit de Profeet Micha

Wee over hen die onrecht beramen,
en in hun bed bedacht zijn op boze daden
die zij bij het eerste morgenlicht bedrijven,
machtig als hun handen zijn.
Begeren zij akkers, dan roven zij die,
begeren zij huizen, dan nemen zij die!
Zij leggen beslag op de man en zijn huis,
op de bezitter en op zijn bezit.
Daarom spreekt de Heer aldus:
“Ik ga tegen dat soort lieden
een boze daad bedenken,
iets dat gij niet van uw nek kunt schudden;
gij zult niet meer rechtop gaan,
want het wordt beslist een kwade tijd!
“Op die dag zal men een spotlied op u aanheffen
en zal er een droevige klaagzang klinken:
‘Wij zijn te gronde gericht, totaal te gronde gericht!
‘Het erfdeel van mijn volk geeft Hij aan vreemden!
‘Ach, Hij ontrukt het mij!
‘Aan de goddelozen deelt Hij onze akkers uit!”

“Dan zult gij niemand meer hebben
die u een erfdeel toewijst
in de gemeente van de Heer.”

TUSSENZANG          Ps. 10, 1-2, 3-4, 7-8, 14

Wil toch de arme niet vergeten, Heer.

Waarom houdt Gij u op een afstand, Heer,
verbergt Gij u in tijden van ellende;
terwijl de goddeloze in zijn overmoed de arme kwelt,
en hem verstrikt in listen en bedrog.

De zondaar pocht op zijn verdorven lusten,
en met zijn hebzucht lastert hij de Heer.
De goddeloze zegt hoogmoedig:
niemand zal het wreken,
er is geen God; en denkt niet verder na.

Zijn mond is vol bedrog en sluwheid,
onheil en kwelling heeft hij op de tong.
Hij ligt in hinderlaag tussen de struiken,
slaat heimelijk de schuldeloze neer.

Toch ziet Gij het, ons leed, onze ellende,
Gij hebt het immers in uw hand.
Aan U geeft de noodlijdende zich over,
de vaderloze rekent op uw hulp.

ALLELUIA        Ps. 130(129), 5

Alleluia.
Op de Heer stel ik mijn hoop,
op zijn woord vertrouw ik.
Alleluia.

EVANGELIE           Mt. 12, 14-21
Jezus drukte hen op het hart Hem niet bekend te maken.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Matteüs

In die tijd verlieten de Farizeeën de synagoge
en smeedden plannen om Jezus uit de weg te ruimen.
Maar omdat Jezus dit wist trok Hij vandaar weg.
Velen volgden Hem, en Hij genas ze allen.
Hij drukte hun echter op het hart Hem niet bekend te maken,
opdat in vervulling zou gaan
het woord door de profeet Jesaja gesproken:
“Zie mijn Dienaar die Ik heb verkoren,
mijn Welbeminde, in wie mijn ziel behagen vond.
“Ik zal mijn geest op Hem doen rusten,
Gods Wet zal Hij verkondigen aan de volkeren.
“Hij zal twisten noch schreeuwen
en op straat zal men zijn stem niet horen.
“Een geknakt riet zal Hij niet breken
en een smeulende vlaspit niet doven
voordat Hij Gods Wet ter overwinning heeft gevoerd;
en op zijn Naam zullen de volkeren hopen.”

__________________________

Laudato Si

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

Over de zorg voor het gemeenschappelijke huis

114. Wat er aan het gebeuren is, stelt ons voor de noodzaak in een moedige culturele revolutie voort te gaan. Wetenschap en techniek zijn niet neutraal, maar kunnen vanaf het begin tot het einde van een proces verschillende bedoelingen en mogelijkheden bevatten en op verschillende manieren gestalte krijgen. Niemand wil terugkeren naar het stenen tijdperk, maar het is noodzakelijk tempo terug te nemen om op een andere wijze naar de werkelijkheid te kijken, de positieve en houdbare ontwikkelingen te verzamelen en tegelijkertijd de waarden en grote doeleinden die door een megalomane ongeremdheid zijn vernietigd, weer terug te krijgen.

 

Wordt vervolgd                 Voor voorafgaande publicaties scroll naar beneden

 

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling
_____________________________________________________________________________

Saturday – Our Lady of Mount Carmel

Patroness of sailors

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience this joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 am

Contemplation
What do we do when we experience opposition because of our Christian faith? Jesus moves away. He does not flee, but withdraws from the danger. He can only offer his message, not impose it. Jesus brings his message with gentleness. He does not respond to violence with violence. Jesus is the Messiah who brings hope and a future, especially to the weakest. In this way, he is an image of God himself. Our example to follow.

FIRST READING Mich. 2, 1-5
They desire fields; they desire houses.

From the Prophet Micah

Woe unto them that plot iniquity,
And in their beds they are prepared for the evil deeds
which they commit at the first light of dawn,
Mighty are their hands.
If they covet a field they will rob it,
And if they covet houses, they take them!
They seize men and their houses,
On the possessor and on his property.
That is why the Lord speaks thus:
“I am going to devise an evil act
a wicked thing,
something that thou canst not shake from thy neck;
thou shalt not go upright again,
for it is surely going to be an evil time!
“On that day a mockery will be raised at thee
And a mournful lamentation shall be heard:
‘We have been ruined, totally ruined!
He gives the inheritance of my people to strangers!
Ah, He snatches it from me!
To the wicked He giveth our fields!

“Then ye shall have none
Who will give you an inheritance
in the congregation of the Lord.”

INTERLUDIUM   Ps. 10, 1-2, 3-4, 7-8, 14

Yet will not the poor be forgotten, Lord.

Why do you keep yourself at a distance, Lord?
Hidest thou in times of distress;
While the wicked in his arrogance torment the poor,
and entangles him in trickery and deceit.

The sinner boasts of his corrupt lusts,
and with his greed he blasphemes the Lord.
The impious one haughtily says:
No one will avenge it,
there is no God; and thinks no further.

His mouth is full of deceit and cunning,
mischief and torment are on his tongue.
He lies in ambush among the bushes,
secretly strikes down the guiltless.

Yet Thou seest it, our distress, our affliction,
for Thou hast it in Thy hand.
To Thee the distressed surrender themselves,
the fatherless counts on Your help.

ALLELUIA      Ps. 130(129), 5

Alleluia.
In the Lord I put my hope,
in his word I trust.
Alleluia.

 

GOSPEL      Mt 12, 14-21
Jesus urged them not to make Him known.

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to
Matthew

At that time, the Pharisees left the synagogue
and were plotting to get rid of Jesus.
But because Jesus knew this, He departed from there.
Many followed Him, and He healed them all.
But He urged them not to make Him known,
that he might fulfil
the word spoken by the prophet Isaiah:
“Behold my servant whom I have chosen,
My beloved, in whom My soul hath found pleasure.
“I will make My spirit rest upon him,
God’s law will he proclaimed unto the nations.
“He shall neither contend nor cry
and in the street His voice shall not be heard.
“He will not break a bended reed
nor quench a smouldering flax flame
until He has carried God’s Law to victory;
and in His Name shall the nations hope.”

__________________________

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On Care of the Common Home

114. What is happening confronts us with the need to proceed in a courageous cultural revolution. Science and technology are not neutral, but from the beginning to the end of a process can contain different intentions and possibilities and be shaped in different ways. Nobody wants to go back to the stone age, but it is necessary to slow down in order to look at reality in a different way, to collect the positive and sustainable developments and at the same time to recover the values and great purposes that have been destroyed by a megalomaniacal unrestraint.

 

To be continued For previous publications scroll down

 

The Bible text in this edition is taken from The New Bible Translation,
©Netherlands Bible Society 2004/2007.
Considerations from Liturgical Suggestions for the Weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation
_____________________________________________________________________________

 

 

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: