http://kerkengeloof.wordpress.com

Zaterdag – H. Birgitta, klg.

Een van de grootste mystica. Patrones van Europa. Geboren 1303 Overleden 1393

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

OVERWEGING
Kunnen zeggen dat Christus in jou leeft is een indringende geloofsbelijdenis. Ze houdt ook in dat men erkent met Christus gekruisigd te zijn. Lijden en tegenwerking zijn niet te vermijden als men de Heer consequent wil volgen. Maar, men mag er zeker van zijn ooit te delen in zijn verrijzenis, in zijn opstanding. Vanuit dat besef leefde de heilige Birgitta. In alle omstandigheden van het leven bestreed zij oorlog en twist en zocht ze naar verzoening. Zij werd één van de patronen van Europa omwille van haar oog voor verscheidenheid onder de volkeren en haar inzet voor de eenheid in de Kerk en in ons werelddeel.

TWEEDE  LEZING           Gal. 2, 19-20

Ik leef niet meer,
Christus leeft in mij.

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de Galaten

Broeders en zusters,
Ik ben dood voor de wet;
door de wet ben ik gestorven
om te leven voor God.
Met Christus ben ik gekruisigd.
Ikzelf leef niet meer,
Christus is het die leeft in mij.
Voor zover ik nu leef in het vlees,
leef ik in het geloof in de Zoon van God,
die mij heeft liefgehad en zichzelf heeft overgeleverd voor mij.

TUSSENZANG   Ps. 34(33), 2-3, 4-5, 6-7, 8-9, 10-11

De Heer zal ik prijzen iedere dag.

De Heer zal ik prijzen iedere dag,
zijn lof ligt mij steeds op de lippen.
Mijn geest is fier op de gunst van de Heer,
laat elk die het hoort zich verheugen.

Verheerlijkt de Heer te zamen met mij
en laat ons eendrachtig zijn Naam vereren.
Ik ging tot de Heer en Hij heeft mij verhoord,
Hij heeft mij gered uit al wat ik vreesde.

Verlaat u op Hem, dan wordt ge gelukkig,
want Hij stelt u niet teleur.
Die roepen in nood, naar hen luistert de Heer
en redt hen uit hun ellende.

De engel van God legt een schans om hen heen,
om elk die God vreest te beschermen.
Let op en bemerkt hoe genadig de Heer is,
gelukkig is hij die zijn heil zoekt bij Hem.

Eerbiedigt de Heer, gij die Hem gewijd zijt,
want wie Hem eerbiedigt, lijdt nimmer gebrek.
De rijken zijn arm en behoeftig geworden,
die gaan tot de Heer komen nooit iets tekort.

EVANGELIE            Joh. 15,1-8

Wie in Mij blijft terwijl Ik blijf in hem, die draagt veel vrucht.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen:
“Ik ben de ware wijnstok
en mijn Vader is de wijnbouwer.
Elke rank aan Mij die geen vrucht draagt
snijdt Hij af;
en elke die wel vrucht draagt
zuivert Hij, opdat zij meer vrucht mag dragen.
Gij zijt al rein
dank zij het woord dat Ik tot u gesproken heb.
Blijft in Mij
dan blijf Ik in u.
Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf
maar alleen als zij blijft aan de wijnstok,
zo gij evenmin als gij niet blijft in Mij.
Ik ben de wijnstok, gij de ranken.
Wie in Mij blijft terwijl Ik blijf in hem
die draagt veel vrucht,
want los van Mij kunt gij niets.
Als iemand niet in Mij blijft
wordt hij weggeworpen als de rank en verdort;
men brengt ze bij elkaar, gooit ze in het vuur en ze verbranden.
Als gij in Mij blijft en mijn woorden in u blijven
vraagt dan wat gij wilt en gij zult het krijgen.
Hierdoor wordt mijn Vader verheerlijkt
dat gij rijke vruchten draagt;
zo zult gij mijn leerlingen zijn.”


Laudato Si 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis

121. Het wachten is nog op de ontwikkeling van een nieuwe synthese die de valse vormen van dialectiek van de laatste eeuwen overwint. Het Christendom zelf denkt, zich trouw houdend aan zijn identiteit en de schat aan waarheid die het van Jezus Christus heeft gekregen, steeds over zichzelf na en drukt zich opnieuw uit in dialoog met de nieuwe historische situaties en laat zo zijn eeuwige nieuwheid opbloeien.

 

 

Wordt vervolgd                         Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

 

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

______________________________________________________________

Saturday – St. Birgitta, clgw.

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience this joy by opening his heart 
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 am

CONSIDERATION
To be able to say that Christ lives in you is a profound profession of faith. It is also an acknowledgement of having been crucified with Christ. Suffering and opposition cannot be avoided if one wants to follow the Lord consistently. But, one may be sure of ever sharing in his resurrection. St Birgitta lived from this awareness. In all circumstances of life, she fought war and strife and sought reconciliation. She became one of the patrons of Europe because of her eye for diversity among the peoples and her commitment to unity in the Church and in our continent.

SECOND READING     Gal. 2, 19-20

I am no longer alive,
Christ lives in me.

From the letter of the holy apostle Paul to the Galatians

Brothers and sisters,
I am dead to the law;
Through the law I have died
To live for God.
I have been crucified with Christ.
I no longer live,
It is Christ who lives in me.
Insofar as I now live in the flesh,
I live by faith in the Son of God,
who loved me and gave himself up for me.

INTERLUDIUM    Ps. 34(33), 2-3, 4-5, 6-7, 8-9, 10-11

The Lord I will praise every day.

The Lord I will praise every day,
His praise is always on my lips.
My spirit is proud of the Lord’s favour,
let everyone who hears it rejoice.

Glorify the Lord together with me
and let us worship His Name together.
I went to the Lord and He heard me,
He saved me from all that I feared.

Trust in Him and you will be happy,
for He will not fail you.
Those who cry out in distress, the Lord listens to them
and delivers them from their misery.

The angel of God establishes a barrier around them,
to protect all who fear God.
Pay attention and see how merciful the Lord is,
happy is he who seeks his salvation in Him.

Reverence the Lord, ye who are consecrated to Him,
for he who respects Him never suffers want.
The rich have become poor and needy,
those who go to the Lord never lack anything.

GOSPEL       John 15,1-8

He that abideth in me, and I in him, beareth much fruit.

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to John

At that time Jesus said to His disciples:
“I am the true vine
and my Father is the vinedresser.
Every branch of Me that does not bear fruit
He will cut off;
and every branch that does bear fruit
He purifies, that they may bear more fruit.
Ye are already clean
through the word which I have spoken unto you.
Abide in me
and I will abide in you.
Just as the vine cannot bear fruit by itself
but only if it abides in the vine,
neither can you unless you remain in Me.
I am the vine, you the branches.
He that abideth in Me, and I in him
he shall bear much fruit,
for apart from Me you can do nothing.
If anyone does not abide in Me
he is cast away as the vine and withers;
They are gathered together and thrown into the fire and burnt.
If ye abide in me, and my words abide in you
then ask what ye will, and ye shall have it.
By this my Father is glorified
that ye bear rich fruit;
so shall ye be my disciples.”

______________________________________________________________

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

 

On Care of the Common Home

121. We are still waiting for the development of a new synthesis which will overcome the false forms of dialectic of the last centuries. Christianity itself, true to its identity and to the treasure of truth which it has received from Jesus Christ, is always reflecting on itself and expressing itself anew in dialogue with the new historical situations, and thus allowing its eternal newness to blossom.

 

To be continued                                     For all previous publications please scroll down

 

The Bible text in this edition is taken from De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Recitals from Liturgical suggestions for the week days and Sundays
Laudato Si Official English translation

______________________________________________________________

 

 

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: