http://kerkengeloof.wordpress.com

Woensdag in de zeventiende week

Boek met kaars 40

 

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging

Het antwoord op de vraag: ‘Waar is uw schat?’ kan veel duidelijk maken over hoe wij in het leven staan. het zegt veel over onze gedachten over werkelijk geluk. Voor gelovige mensen zou de schat alles te maken mogen hebben met God, Christus, met de Blijde Boodschap. Wanneer wij deze schat op het spoor komen, kunnen er grote krachten in ons vrijkomen. Hem vinden zal de weg van ons leven helemaal gaan bepalen. Zo groeien wij naar Gods Rijk toe.

 

EERSTE LEZING                 Jer. 15, 10. 16-21

Waarom komt er geen eind aan mijn smart ?
Neem uw woorden terug, spreekt de Heer,
en dan neem Ik u weer in mijn dienst.

Uit de Profeet Jeremia

Wee mij, moeder, dat gij mij het leven schenkt,
een man met wie het hele land strijdt en twist.
Ik heb niets uitgeleend en niets in leen ontvangen,
en toch vervloekt mij iedereen.

Zodra uw woord mij bereikte, Heer, verslond ik het,
het was mijn vreugde,
het maakte mij zielsgelukkig.
Ik draag immers uw naam, U behoor ik toe,
Heer, God van de hemelse machten.
Nooit zat ik in vrolijk gezelschap,
Nooit heb ik vreugde gekend.
Ik leefde eenzaam
en was van uw toorn vervuld.
Waarom komt er geen eind aan mijn smart,
waarom is mijn wonde niet te helen,
waarom wil ze niet genezen ?
Gij zijt voor mij een onbetrouwbare beek
waarop geen staat valt te maken.

Daarop antwoordde de Heer :
“Neem uw woorden terug,
dan neem Ik u weer in mijn dienst.
“Spreek een edele, geen onwaardige taal,
dan moogt ge weer mijn tolk zijn.
“Zij moeten zich richten naar u,
gij moogt u niet richten naar hen.
“Dan maak Ik u voor dit volk
tot een onneembare, koperen muur.
“Ze zullen u bestrijden,
maar u niets kunnen doen,
want Ik ben bij u
om u te helpen en u te redden
– zo luidt de godsspraak van de Heer -,
Ik red u uit de greep van de machtigen.”

TUSSENZANG             Ps. 59(58), 2-3, 4-5a, 10-11, 17, 18

God is mijn toevlucht in dagen van nood.

Verlos mij, mijn God, uit de macht van mijn vijand,
bescherm mij wanneer men mij overvalt.
Bevrijd mij van hen die onrecht bedrijven,
van mannen die dorsten naar bloed.

Want zie, zij belagen gedurig mijn leven,
de machthebbers trekken één lijn tegen mij.
Toch heb ik geen misdaad, geen zonde bedreven.

Mijn sterkte, op U alleen stel ik mijn hoop,
want Gij zijt mijn God, mijn beschermer.
Verleen mij uw bijstand, genadige God.

Maar ik zal voortdurend uw macht bezingen,
van ochtend tot avond uw goedheid voor mij.
Want Gij zijt voor mij een sterke burcht,
een toevlucht in dagen van nood.

Mijn sterkte zijt Gij, voor U wil ik zingen,
Gij zijt mijn beschermer, genadige God.

ALLELUIA              Ps. 119(118), 29b

Alleluia.
Mij hart zij gericht op wat Gij verordent, heer ;
geef mij uw wet als gids.
Alleluia.

EVANGELIE             Mt. 13, 44-46

Hij ging alles verkopen wat hij bezat en kocht die akker.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Matteüs

In die tijd zei Jezus tot de menigte :
“Het Rijk der hemelen
gelijkt op een schat, verborgen in een akker.
“Toen iemand hem vond verborg hij hem weer
en in zijn blijdschap
ging hij alles te gelde maken wat hij bezat en kocht die akker.
“Ook gelijkt het Rijk der hemelen
op een koopman, op zoek naar mooie parels.
“Toen hij een parel van grote waarde had gevonden,
ging hij alles verkopen wat hij bezat en kocht haar.”

____________________________________________________________________________________

 

Laudato Si

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

Over de zorg voor het gemeenschappelijke huis

125. Als wij proberen te denken aan wat de geëigende relaties van de mens met de wereld die het omgeeft, zijn, is het noodzakelijk een juiste opvatting over arbeid te hebben, omdat, als wij spreken over de relatie van de mens tot de dingen, zich de vraag stelt omtrent de zin en het doel van de invloed van de mens op de werkelijkheid. Wij hebben het niet alleen over het handwerk of het bewerken van de aarde, maar over iedere activiteit die een of andere verandering van het bestaande inhoudt, van het uitwerken van een maatschappelijke studie tot het project van een technologische ontwikkeling. Iedere vorm van arbeid veronderstelt een idee over de relatie die het menselijk wezen kan of moet aanknopen met wat anders is dan hij. De christelijke spiritualiteit heeft samen met de contemplatieve verwondering over de schepsels die wij in de heilige Franciscus van Assisi vinden, ook een rijk en gezond idee ontwikkeld over arbeid, zoals wij dat bijvoorbeeld ontmoeten in het leven van de zalige Charles de Foucauld en zijn leerlingen.

 

Wordt vervolgd                 Voor voorafgaande publicaties scroll naar beneden

 

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling
_____________________________________________________________________________

Wednesday in the seventeenth week

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience this joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 am

Consideration
The answer to the question: ‘Where is your treasure?’ can reveal a lot about how we live our lives. It says a lot about our thoughts on true happiness. For people of faith, the treasure should have everything to do with God, Christ, with the Good News. When we find this treasure, great powers may be released in us. Finding it will completely determine the course of our lives. Thus we grow towards God’s kingdom.

 

FIRST READING      Jer. 15, 10. 16-21

Why is there no end to my sorrow?
Take back your words, says the Lord,
and I will take you back into my service.

From the Prophet Jeremiah

Woe unto me, mother, that thou givest me life,
a man with whom all the land is contending and disputing.
I have lent nothing and received nothing on loan,
and yet everyone curses me.

As soon as your word reached me, Lord, I devoured it,
it was my joy,
it made me happy.
For I bear Your name, to You I belong,
Lord, God of the heavenly powers.
Never was I in happy company,
never have I known joy.
I lived a lonely life
and filled with your wrath.
Why is there no end to my sorrow,
why is my wound unhealed,
why won’t it heal?
Thou art to me an undependable stream
upon which there is no standing.

To this the Lord replied:
“Take back your words,
and I will take thee back into my service.
“Speak a noble tongue, not an unworthy one,
and may you be my interpreter again.
“They must turn to you,
thou mayest not turn to them.
“Then I make thee for this people
a brazen wall impregnable.
“They will fight you,
but they will not be able to do anything to you,
for I am with you
to help you and to save you
– So says the Lord’s divine word,
I will rescue you from the grip of the mighty.”

INTERLUDIUM     Ps. 59(58), 2-3, 4-5a, 10-11, 17, 18

God is my refuge in days of trouble.

Deliver me, my God, from the power of my enemy,
protect me when one overtakes me.
Deliver me from those who do injustice,
from men who thirst for blood.

For behold, they besiege my life continually,
the rulers draw a line against me.
Yet I have committed no crime, no sin.

My strength, in Thee alone do I put my hope,
for Thou art my God, my protector.
Grant me thy assistance, merciful God.

But I will continually praise thy power,
from morning till evening Thy goodness unto me.
ForThou art for me a strong fortress,
a refuge in days of distress.

My strength is Thou: to Thee will I sing,
Thou art my protector, merciful God.

ALLELUIA      Ps. 119(118), 29b

Alleluia.
My heart is set on what Thou decreest, Lord ;
give me your law as my guide.
Alleluia.

 

GOSPEL     Mt 13, 44-46

He went and sold all that he possessed and bought that field.

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to
Matthew

At that time Jesus said to the crowd :
“The kingdom of heaven
Is like a treasure hidden in a field.
“When someone found it, he hid it again
and in his joy went and sold all that he possessed and bought that field.
“Even so the kingdom of heaven
is like a merchant looking for beautiful pearls.
“When he had found a pearl of great value,
he went and sold all that he possessed and bought it.”

_____________________________

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On Care of the Common Home

125. When we try to think of the proper relations of man to the world which surrounds it, it is necessary to have a correct conception of work, because when we speak of man’s relation to things, the question arises of the meaning and purpose of man’s influence on reality. We are not only talking about manual work or the cultivation of the earth, but about any activity that involves some kind of transformation of the existing, from the elaboration of a social study to the project of a technological development. Every form of work presupposes an idea of the relationship which the human being can or must enter into with what is different from him. Christian spirituality, together with the contemplative wonderment about creatures that we find in St Francis of Assisi, has also developed a rich and healthy idea of work, as we find, for example, in the life of Blessed Charles de Foucauld and his disciples.

 

To be continued                         For previous publications please scroll down

 

The Bible text in this edition is taken from The New Bible Translation,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Recitals from Liturgical Suggestions for the Weeks and Sundays
Laudato Si Official English translation
_____________________________________________________________________________

 

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: