http://kerkengeloof.wordpress.com

Vrijdag – HH. Martha, Maria en Lazarus

   

Jezus wijst ons op het belangrijkste in het leven en ons niet druk te maken over bijkomstigheden.

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging

Als mensen kijken naar wie wij zijn, wie onze ouders en familie waren, dan is er over iedereen wel iets te zeggen. Het gaat dikwijls zo en kan ons verkondigingswerk bemoeilijken. Het maakt ons soms verdrietig en machteloos. Waar het gebeurt zullen weinig wonderen kunnen gebeuren. Houdt de ervaring die Jezus met ons deelt niet een oproep in om elkaar met andere ogen te bekijken? Met Gods ogen? In elke mens is God werkzaam, ook al is die mens zondig. God werkt immers het liefst met kleine mensen…  

 

EERSTE LEZING            1  Joh. 4, 7-16
Als wij elkaar liefhebben, woont God in ons.

Uit de eerste brief van de heilige apostel Johannes

Vrienden,
Laten wij elkander liefhebben
want de liefde komt van God.
Iedereen die liefheeft is een kind van God,
en kent God.
De mens zonder liefde kent God niet,
want God is liefde.
En de liefde die God is,
heeft zich onder ons geopenbaard
doordat Hij zijn enige Zoon in de wereld gezonden heeft,
om ons het leven te brengen.
Hierin bestaat de liefde :
Niet wij hebben God liefgehad,
maar Hij heeft ons liefgehad,
en Hij heeft zijn Zoon gezonden
om door het offer van zijn leven
onze zonden uit te wissen.

Vrienden,
als God ons zozeer heeft liefgehad,
moeten ook wij elkander liefhebben.
Nooit heeft iemand God gezien,
maar als wij elkaar liefhebben,
woont God in ons,
en is zijn liefde in ons volmaakt geworden.
Dit is het bewijs dat wij in Hem verblijven
(zoals Hij verblijft in ons),
dat Hij ons deel heeft gegeven aan zijn Geest.
En wij, wij hebben gezien en wij getuigen,
dat de Vader zijn Zoon heeft gezonden
om de Heiland van de wereld te zijn.
Als iemand erkent dat Jezus de Zoon van God is,
woont God in hem en woont hij in God.
Zo hebben wij de liefde leren kennen die God voor ons heeft,
en wij geloven in haar.
God is liefde : wie in de liefde woont,
woont in God en God is met hem.

TUSSENZANG            Ps. 34(33), 2-3, 16-17, 18-19

De Heer zal ik prijzen iedere dag.

De Heer zal ik prijzen iedere dag,
zijn lof ligt mij steeds op de lippen.
Mijn geest is fier op de gunst van de Heer,
laat elk die het hoort zich verheugen.

Het oog van de Heer is gericht op de vrome,
zijn oor naar hun smeken gekeerd.
Van boosdoeners keert Hij zijn aangezicht af,
zij worden op aarde vergeten.

Naar vromen die roepen luistert de Heer,
en redt hen uit iedere nood.
De Heer is nabij voor rouwmoedige harten,
Hij helpt wie zijn schuld erkent.

ALLELUIA                    cf. Hand. 16, 14b

Alleluia.
Maak ons hart ontvankelijk, Heer,
en dat wij ons richten naar het woord van uw Zoon.
Alleluia.

 

EVANGELIE             Lc. 10, 38-42
Martha, wat maak je je bezorgd en druk over veel dingen.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas

In die tijd kwam Jezus in een dorp
waar een vrouw die Martha heette Hem in haar woning ontving.
Ze had een zuster, Maria die
– gezeten aan de voeten van de Heer –
luisterde naar zijn woorden.
Martha werd in beslag genomen door de drukte van het bedienen,
maar ze kwam er een ogenblik bij staan en zei :
“Heer, laat het U onverschillig
dat mijn zuster mij alleen laat bedienen ?
“Zeg haar dan dat ze mij moet helpen.”
De Heer gaf haar ten antwoord :
“Martha, Martha,
wat maak je je bezorgd en druk over veel dingen.
“Slechts één ding is nodig.
“Maria heeft het beste deel gekozen
en het zal haar niet ontnomen worden.” 

                                   _______________________________ 

Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijke huis.

127. Wij stellen dat “de mens de ontwerper, het centrum en het doel van het gehele sociaal- economische leven is”.  Wanneer desalniettemin in het menselijk wezen het vermogen om te aanschouwen en te respecteren verloren gaat, worden de voorwaarden geschapen dat het idee van arbeid wordt verdraaid.  Men moet er altijd aan denken dat de mens tegelijkertijd “in staat is zelf de verantwoordelijke bewerker te zijn van zijn materiële verbetering, zijn morele vooruitgang, de volledige vervulling van zijn geestelijke bestemming”. Arbeid zou de omgeving moeten zijn voor deze veelvormige persoonlijke ontwikkeling, waar veel dimensies van het leven mee gaan spelen; creativiteit, planning van de toekomst, ontwikkeling van vermogens, beoefening van waarden, communicatie met anderen, een houding van verering. Daarom eist de maatschappelijke werkelijkheid van de wereld van vandaag meer dan de beperkte belangen van de ondernemingen en een discutabele economische rationaliteit dat “als prioriteit het doel wordt nagestreefd alle mensen toegang tot werk te verschaffen

 

  Wordt vervolgd                 Voor voorafgaande publicaties scroll naar beneden

 

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling _____________________________________________________________________________

Friday – HH. Martha, Mary and Lazarus

Jesus points us to the most important thing in life and not to worry about extraneous matters.

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience this joy by opening his heart 
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 am

Consideration

When people look at who we are, who our parents and family were, there is something to be said about everyone. It is often like this and can make our proclamation work difficult. It sometimes makes us sad and powerless. Where it happens, few miracles can happen. Isn’t the experience that Jesus shares with us a call to look at each other with different eyes? With God’s eyes? God is at work in every human being, even if that human being is sinful. After all, God prefers to work with small people…  

 

FIRST READING 1 John 4, 7-16
If we love one another, God lives in us.

From the First Letter of the Holy Apostle John

Friends, let us love one another,
Let us love one another
for love comes from God.
Everyone who loves is a child of God,
and knows God.
Man without love does not know God,
for God is love.
And the love that is God
has revealed himself among us
by sending his only Son into the world
in order to bring us life.
Herein lies love :
It is not we who have loved God,
but He has loved us,
and he sent his Son
in order to erase our sins through the sacrifice of his life.

Friends,
if God has loved us so much,
we too must love one another.
No one has ever seen God,
but if we love one another,
God lives in us
and his love is made perfect in us.
This is the proof that we abide in Him
(as He dwells in us),
that He has given us part in His Spirit.
And we, we have seen and we testify
that the Father has sent His Son
to be the Saviour of the world.
If someone acknowledges that Jesus is the Son of God,
God lives in him and he moons in God.
Thus we have come to know the love that God has for us,
and we believe in it.
God is love: he who dwells in love
lives in God and God is with him.

INTERLUDIUM   Ps 34(33), 2-3, 16-17, 18-19

The Lord I will praise every day.

The Lord I will praise every day,
his praise is always on my lips.
My spirit is proud of the Lord’s favour,
let everyone who hears it rejoice.

The eye of the Lord is upon the pious,
his ear to their supplication.
From evil-doers He turns away His face,
they are forgotten on earth.

The Lord listens to the pious who cry out,
and rescues them from every need.
The Lord is near to sorrowful hearts,
He helps those who acknowledge their guilt.

ALLELUIA    cf. Acts 16, 14b

Alleluia.
Make our hearts receptive, Lord,
and that we may hear the word of your Son.
Alleluia.


GOSPEL     Lk 10, 38-42
Martha, how worried and preoccupied you are about so many things.

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to Luke

In those days Jesus came to a village
where a woman named Martha received Him into her home.
She had a sister, Mary, who was
– sitting at the feet of the Lord –
listened to His words.
Martha was engrossed in the busyness of ministry,
but she stood by for a moment and said:
“Lord, do you not care
that You are indifferent to my sister letting me serve alone?
“Then tell her to help me.”
The Lord answered her :
“Martha, Martha,
how you worry and fret over so many things.
“Only one thing is necessary.
“Mary has chosen the best part
and it will not be taken away from her.”   

                                   __________________________

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On Care of the Common Home

127. We maintain that “man is the designer, the centre and the goal of the whole of socia economic life”.  Nevertheless, when in the human being the ability to see and respect is lost, the conditions are created for the idea of work to be distorted.  It must always be remembered that man is at the same time “capable of being the responsible worker of his material improvement, his moral progress, the full fulfilment of his spiritual destiny”. Work should be the environment for this multifaceted personal development, where many dimensions of life come into play; creativity, planning for the future, development of abilities, practice of values, communication with others, an attitude of reverence. Therefore, the social reality of today’s world demands more than the narrow interests of corporations and a questionable economic rationality that “as a priority, the goal should be to provide access to work for all people”.

 


  To be continued          For previous publications scroll down

 


The Bible text in this edition is taken from The New Bible Translation,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Recitals from Liturgical Suggestions for Weekdays and Sundays
Laudato Si Official English Translation _____________________________________________________________________________

 

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: