But when the daughter of Herodias was put to death, the people said to him, “You are not allowed to have her as a wife.

Petrus Chrysologus was aartsbisschop van Ravenna. In 1729 verhief paus Benedictus XIII hem tot kerkleraar.

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging

Zowel Jeremia als Johannes de Doper dienden uit de weg geruimd te worden. Jezus zou het niet anders vergaan. De navolging van Hem, het spreken over Hem, leidt bijna altijd tot tegenwerking, gewelddadigheid en vervolging onder vele vormen. Als christenen zoeken wij dat alles niet, het gebeurt gewoon. Waarin vinden wij kracht om het te kunnen blijven dragen ? Is onze grootste kracht niet onze diepe verbondenheid met Jezus en met allen die zijn weg zijn gegaan? Die verbondenheid vinden wij in zijn aanwezigheid, in het gebed.

EERSTE LEZING          Jer. 26, 11-16. 24

Het is in de opdracht van de Heer dat ik dit alles verkondig.

Uit de Profeet Jeremia

In die dagen zeiden de priesters en de profeten
tot de edelen en tot alle aanwezigen :
“Deze man, Jeremia, is de dood schuldig.
“Hij heeft tegen deze stad geprofeteerd ;
gij hebt het zelf gehoord.”
Maar Jeremia zei tot de edelen en tot alle aanwezigen :
“Alle bedreigingen tegen deze tempel en tegen deze stad
die gij hebt gehoord,
heb ik uitgesproken in opdracht van de Heer.
“Betert dus uw leven, luistert naar de Heer uw God.
“Misschien krijgt Hij dan spijt over het onheil
waarmee Hij u heeft bedreigd.
“Met mij kunt gij natuurlijk doen wat ge wilt :
Ik ben in uw macht.
“Maar als ge mij doodt, moet gij wel weten
dat ge onschuldig bloed brengt over uzelf,
over deze stad en over haar inwoners,
want het is in opdracht van de Heer
dat ik dit alles verkondig.”
Daarop zeiden de edelen en alle aanwezigen
tot de priesters en de profeten :
“Deze man is de dood niet schuldig.
“Hij heeft tot ons gesproken namens de Heer.”
Het was vooral aan Achikam, zoon van Safan, te danken
dat Jeremia niet in de handen viel van het gepeupel
dat hem wilde doden.

TUSSENZANG                    Ps. 69(68), 15-16, 30-31, 33-34

Mijn gebed, Heer, richt ik tot U,
nu is het de tijd van genade.

Red mij uit de modder waarin ik verzink,
bevrijd mij van hen die mij haten.
Geef dat ik niet in de diepte verdrink,
niet meegevoerd word door de stroom.
Zorg dat de afgrond mij niet verslindt,
de mond van de put niet boven mij dichtslaat.

Ik ga gebogen onder mijn smart ;
God, laat uw hulp mij beschermen.
Gods naam zal ik loven in mijn gezang,
hem dankbaar overal prijzen.

Ziet toe, geringen, en weest verheugd,
schept moed, gij allen die God zoekt.
God luistert naar wat een arme Hem vraagt,
vergeet zijn gevangenen niet.

ALLELUIA                Ps. 130(129), 5

Alleluia.
Op de Heer stel ik mijn hoop,
op zijn woord vertrouw ik.
Alleluia.

EVANGELIE              Mt. 14, 1-12

Herodes gaf opdracht Johannes te onthoofden.
Zijn leerlingen gingen het aan Jezus melden.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Matteüs

In die tijd begon Jezus’ vermaardheid
tot de viervorst Herodes door te dringen,
en hij zei daarom tot zijn hovelingen :
“Dat moet Johannes de Doper zijn ; hij is uit de doden opgestaan ;
vandaar dat die wonderkrachten in hem werken.”
Want omwille van Herodias, de vrouw van zijn broer Filippus,
had Herodes Johannes laten grijpen
en geboeid in de gevangenis geworpen,
omdat Johannes tot hem gezegd had :
Het is u niet geoorloofd haar als vrouw te hebben.
Daarom had Herodes hem eigenlijk ter dood willen brengen,
maar hij was hiervoor teruggeschrokken
omdat het volk Johannes voor een profeet hield.
Toen de dochter van Herodias echter
op de verjaardag van Herodes voor het gezelschap danste,
beviel zij hem zozeer dat hij een eed zwoer
haar alles te zullen geven wat zij zou vragen.
Haar moeder had haar het antwoord ingescherpt
en daarom zei ze :
“Geef mij, hier nog, op een schotel
het hoofd van Johannes de Doper.”
Ofschoon dit de koning aan zijn hart ging wilde hij toch,
ook wegens zijn tafelgenoten, zijn eed gestand doen
en hij gelastte het te geven.
Hij gaf daarom opdracht
Johannes in de gevangenis te onthoofden.
Zijn hoofd werd op een schotel binnengebracht
en aan het meisje gegeven dat het aan haar moeder bracht.
Zijn leerlingen kwamen het lijk halen en begroeven het ;
daarna gingen zij het aan Jezus melden.

_______________________

Laudato Si

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

Over de zorg voor het gemeenschappelijke huis

128. Wij zijn vanaf onze schepping geroepen tot arbeid. Men moet niet trachten de menselijke arbeid steeds meer te vervangen door technologische vooruitgang: Door zo te doen zou de mensheid zichzelf vernietigen. Arbeid is een noodzaak, is een deel van de zin van het leven op deze aarde, een weg van rijping, menselijke ontwikkeling en persoonlijke verwezenlijking. In deze zin moet het helpen van de armen met geld altijd een voorlopige remedie zijn om het hoofd te bieden aan noodsituaties. Het ware doel zou altijd moeten zijn hun door arbeid een waardig leven toe te staan. De oriëntatie van de economie heeft echter een soort technologische vooruitgang bevorderd die erop gericht is de productiekosten te reduceren door de vermindering van de arbeidsplaatsen die door machines worden vervangen. Het is nog een wijze waarop het handelen van het menselijk wezen zich tegen zichzelf kan keren. Het verminderen van arbeidsplaatsen heeft ook een negatieve uitwerking op economisch vlak door voortgaande erosie van het ‘sociale kapitaal’, ofwel door het ondermijnen van het geheel van betrekkingen die op vertrouwen, betrouwbaarheid en het naleven van de regels gebaseerd zijn, en die onontbeerlijk zijn voor ieder samen leven van burgers. Uiteindelijk “is de menselijke prijs ook de economische prijs en eisen economische misstanden ook een menselijke prijs”.  Ervan afzien te investeren in mensen om meer onmiddellijke winst te bereiken is een zeer slechte zaak voor de maatschappij.

Wordt vervolgd        Voor voorafgaande publicaties scroll down

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling
_____________________________________________________________

Saturday Saint Peter Chrysologus, b. and clgm.

Petrus Chrysologus was archbishop of Ravenna. In 1729 Pope Benedict XIII elevated him to the rank of Church teacher.

 

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience this joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 am

 

Consideration
Both Jeremiah and John the Baptist had to be removed. Jesus would not fare any differently. Following Him, speaking of Him, almost always leads to opposition, violence and persecution in many forms. As Christians, we don’t look for all that, it just happens. Is our greatest strength not our deep connection with Jesus and with all those who have gone his way? We find that closeness in his presence, in prayer.

 

FIRST READING       Jer. 26, 11-16. 24

It is by the Lord’s command that I proclaim all this.

From the Prophet Jeremiah

In those days the priests and the prophets
said to the nobles and to all those present :
“This man, Jeremiah, is guilty of death.
“He has prophesied against this city ;
you have heard it yourself.”
But Jeremiah said to the nobles and to all present :
“All the threats against this temple and against this city
that you have heard,
I have spoken by order of the Lord.
“So mend your ways and listen to the Lord your God.
“Perhaps then He will come to regret the mischief
with which He has threatened you.
“With me, of course, thou canst do what thou wilt:
I am in thy power.
“But if you kill me, you must know
that you are bringing innocent blood upon yourself,
on this city and on its people,
for it is by order of the Lord
that I am proclaiming all this.”
Thereupon the nobles and all present said
to the priests and the prophets :
“This man is not guilty of death.
“He has spoken to us on behalf of the Lord.”
It was mainly thanks to Achikam, son of Safan,
that Jeremiah did not fall into the hands of the mob
who wanted to kill him.

INTERLUDIUM      Ps. 69(68), 15-16, 30-31, 33-34

My prayer, Lord, I turn to You,
now is the time of grace.

Save me from the mud in which I am sinking,
deliver me from those who hate me.
Give me not to drown in the depths,
not be carried away by the current.
Do not let the abyss devour me,
lest the mouth of the pit close above me.

I am bowed under my sorrow;
God, let your help protect me.
God’s name I will praise in my song,
praising him with gratitude everywhere.

Behold, the humble, and rejoice,
take courage, all you who seek God.
God listens to what the poor ask Him,
does not forget his prisoners.

ALLELUIA       Ps. 130(129), 5

Alleluia.
In the Lord I put my hope,
in his word I trust.
Alleluia.

 

GOSPEL     Mt 14, 1-12

Herod ordered John to be beheaded.
His disciples went to tell Jesus.

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to
Matthew

In those days
Jesus’ fame began to dawn on the prince Herod,
and he said to his courtiers:
“That must be John the Baptist; he has risen from the dead ;
hence these miraculous powers work in him.”
For because of Herodias, his brother Philip’s wife, Herod had John seized and thrown into prison in chains,
because John had said to him:
It is not lawful for you to have her as your wife.
That is why Herod had wanted to put him to death,
but he shrank from it.

But when the daughter of Herodias
on Herod’s birthday, danced for the company,
she pleased him so much that he swore an oath
to give her anything she asked for.

Her mother had hinted at the answer
and so she said :
“Give me, here, on a plate
the head of John the Baptist.”
He wanted to keep his oath, also because of his companions
and he ordered it to be given.
He therefore ordered John to be beheaded in prison.
His head was brought in on a platter
and given to the girl who brought it to her mother.
His disciples came and took the body and buried it;
then they went and reported it to Jesus.

_______________________

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On Care of the Common Home

128. We are called to labour from our creation. We must not try to replace human labour more and more with technological progress: by doing so, humanity would destroy itself. Labour is a necessity, is part of the meaning of life on this earth, a path of maturation, human development and personal achievement. In this sense, helping the poor with money should always be a provisional remedy to cope with emergencies. The true aim should always be to allow them to live in dignity through labour. However, the orientation of the economy has promoted a kind of technological progress that aims to reduce production costs by reducing the jobs that are replaced by machines. It is another way in which the actions of the human being can turn against itself. The reduction of jobs “also has a negative impact at the economic level, through the progressive erosion of ‘social capital’, that is, through the undermining of the body of relations based on trust, reliability and compliance with the rules, which are indispensable for any coexistence of citizens”. In the end, ’the human price is also the economic price and economic wrongs also demand a human price’.  Refraining from investing in people to achieve more immediate profit is a very bad thing for society.

 

 

To be continued        For previous publications scroll down

 

The Bible text in this issue is taken from The New Translation of the Bible,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Recitals from Liturgical suggestions for the weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation
_____________________________________________________________________________