http://kerkengeloof.wordpress.com

Maandag – H. Alfonsus Maria de’ Liguori, b. en krkl.

De Heilige Alfonsus was een Italiaanse jurist en bisschop. Stichter Redemptoristen. Geboren 27/9/1696 Overleden 1/8/1786

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging

Jeremia beschrijft het herstel van Israël: een nieuwe vorst zal opstaan en zal middelaar worden tussen God en zijn mensen. Steeds opnieuw zendt God mensen die spreken en handelen in zijn naam. Die in weerwil van beproeving en zonde blijven waarschuwen voor doodlopende wegen, maar ook genezend en troostend aanwezig zijn wanneer die wegen toch worden ingeslagen. Hij heeft zijn eigen Zoon gezonden, die mens werd om de Schrift in vervulling te brengen: Hij zal alle volken en stammen leiden naar God, om hulde te brengen aan God de Heer.(Ps. 102). Waartoe weet ik me door Hem gezonden ?

 

EERSTE LEZING          Jer. 28,1-17

Chananja, de Heer heeft u niet gezonden.
Gij wekt bij dit volk ijdele hoop.

Uit de Profeet Jeremia

Toen Sidkia pas koning van Juda was,
in de vijfde maand van het vierde jaar,
zei de profeet Chananja, zoon van Azzur uit Gibeon,
in tegenwoordigheid van de priesters en het hele volk,
in de tempel tot mij :
“Dit zegt de Heer van de hemelse machten, Israëls God :
Ik breek het juk van de koning van Babel.
“Binnen twee jaar breng Ik al de schatten
die koning Nebukadnessar van Babel
uit de tempel van de Heer heeft meegenomen, hier terug.
“Ook Jekolja, zoon van Jojakin, de koning van Juda,
en alle ballingen van Juda breng Ik uit Babel
naar deze plaats terug
– luidt de godsspraak van de Heer – ;
want Ik breek het juk van de koning van Babel.”
Toen richtte de profeet Jeremia zich
in tegenwoordigheid van de priesters
en van allen die zich in de tempel van de Heer bevonden,
tot de profeet Chananja, en zei :
“Ja, moge de Heer dat doen.
“Moge Hij al uw voorspellingen in vervulling doen gaan
en de tempelschatten en de ballingen uit Babel terugbrengen.
“Maar luister nu ook eens
naar wat ik u en alle aanwezigen ga zeggen.
“De profeten die mij en u zijn voorafgegaan,
hebben aan machtige landen en grote rijken
steeds oorlog, honger en pest aangekondigd.
“Kondigt een profeet dus heil aan,
dan kan hij pas als gezondene van de Heer erkend worden,
wanneer zijn woord in vervulling is gegaan.”
Daarop rukte de profeet Chananja  Jeremia het juk van de nek,
brak het in stukken, en zei tot alle aanwezigen :
“Dit zegt de Heer :
Zo breek Ik het juk van koning Nebukadnessar van Babel ;
binnen twee jaar neem Ik het van alle volken af.”
De profeet Jeremia ging toen maar heen.
Maar kort nadat de profeet Chananja dat juk had gebroken,
kwam het woord van de Heer tot Jeremia :
“Ga naar Chananja, en zeg hem :
Dit zegt de Heer :
Een houten juk hebt ge gebroken ;
een ijzeren juk komt er voor in de plaats.
“Want dit zegt de Heer van de hemelse machten,
Israëls God :
Een ijzeren juk leg Ik alle volken op.
“Zij zullen zich moeten onderwerpen
aan koning Nebukadnessar van Babel ;
zelfs over wilde dieren geef Ik hem macht.”
En tot Chananja zelf zei Jeremia :
“Luister goed, Chananja.
“De Heer heeft u niet gezonden.
“Gij wekt bij dit volk ijdele hoop.
“Daarom zegt de Heer :
Ik vaag u weg van de aarde.
“Nog dit jaar zult ge sterven,
omdat ge opstand tegen de Heer hebt gepreekt.”
En de profeet Chananja stierf, in de zevende maand van dat jaar.

TUSSENZANG           Ps. 119(118), 29, 43, 79, 80, 95, 102

Laat mij slechts weten, Heer, wat Gij beschikt.

Gedoog niet dat ik een dwaalweg insla,
maar geef mij uw wet als gids.

Ontneem aan mijn mond niet het woord der waarheid ;
op wat Gij bepaald hebt stel ik mijn hoop.

Die U vereren mogen mij bijstaan,
die weten wat Gij verordent.

Mijn hart moge uw beschikkingen trouw zijn,
dan word ik nimmer beschaamd.

De zondaars loeren op mijn verderf,
ik let op wat Gij verordent.

Nooit wijk ik van uw bepalingen af,
want Gij hebt mij wijsheid gegeven.

ALLELUIA       Ps. 119(118), 27 

Alleluia.
Leid mij op de weg van uw bevelen, Heer,
dan zal ik uw daden indachtig zijn.
Alleluia.

 

EVANGELIE             Mt. 14, 13-21

Nadat Jezus de zegen had uitgesproken brak Hij de broden.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Matteüs

Toen Jezus het bericht van de moord op Johannes vernomen had
voer Hij vandaar in een boot weg naar een eenzame plaats
om alleen te zijn.
Maar het gerucht hiervan drong tot het volk door
en het ging Hem te voet uit hun steden achterna.
Toen Hij bij zijn landing dan ook een grote menigte zag
kreeg Hij diep medelijden met hen, en Hij genas hun zieken.
Tegen het vallen van de avond
kwamen zijn leerlingen naar Hem toe en zeiden :
“Deze plaats is eenzaam en het is al laat.
“Stuur dus het volk weg om in de dorpen eten te gaan kopen.”
“Het is niet nodig dat zij weggaan
-zei Jezus hun -, geeft gij hun maar te eten.”
Doch zij antwoordden :
“Wij hebben hier niet meer dan vijf broden en twee vissen.”
Waarop Jezus sprak : “Brengt die dan hier.”
En Hij gaf opdracht dat het volk zich zou neerzetten op het gras.
Hij nam de vijf broden en de twee vissen,
sloeg de ogen ten hemel,
en nadat Hij de zegen had uitgesproken
brak Hij de broden, die Hij aan zijn leerlingen gaf
en de leerlingen gaven ze weer aan het volk.
Allen aten tot ze verzadigd waren
en aan overgebleven brokken
haalde men nog twaalf volle korven op.
Het waren ongeveer vijfduizend mannen die hadden gegeten,
vrouwen en kinderen niet meegerekend.

_______________________

 

Laudato Si

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

Over de zorg voor het gemeenschappelijke huis

Biologische vernieuwing vanuit het onderzoek

130. In de filosofische en theologische visie op de mens en de schepping die ik heb trachten voor te houden, blijkt duidelijk dat de menselijke persoon met de bijzondere eigenschap van zijn rede en zijn wetenschap niet een externe factor is die volkomen moet worden uitgesloten. Hoewel het menselijk wezen in de planten- en dierenwereld kan ingrijpen en zich ervan kan bedienen, wanneer dat noodzakelijk is voor zijn leven, leert de Catechismus toch dat proefnemingen op dieren alleen maar gewettigd zijn, als “ze binnen redelijke perken blijven en ertoe bijdragen mensen te verzorgen of mensenlevens te redden”.  Hij herinnert er met kracht aan dat de macht van de mens grenzen heeft en dat “ dieren nutteloos laten lijden of hun leven verspillen in strijd is met de menselijke waardigheid”.  Ieder gebruik en iedere proefneming “vereist een religieuze eerbied voor de heelheid van de schepping”. 

 

Wordt vervolgd        Voor voorafgaande publicaties scroll down

 

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling
_____________________________________________________________

Monday – St. Alphonsus Maria de’ Liguori, b. and clgm.

Saint Alphonsus was an Italian jurist and bishop. Founder Redemptorists.    Born 27/9/1696   Died 1/8/1786

Invitation

May I hereby draw your attention to
reading the Gospel daily?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience this joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 am

Consideration
Jeremiah describes the restoration of Israel: a new ruler will arise and become the mediator between God and his people. Again and again God sends people who speak and act in his name. Who, in spite of trial and sin, continue to warn against dead-end paths, but are also present in a healing and comforting way when those paths are taken. He sent his own Son, who became man to fulfil the Scriptures: He will lead all peoples and tribes to God, to bring glory to God the Lord. To what do I know that He has sent me?

 

FIRST READING     Jer. 28,1-17

Chananja, the Lord has not sent thee.
You awaken vain hopes in this people.

From the prophet Jeremiah

When Sidkiah was only king of Judah,
in the fifth month of the fourth year,
said the prophet Chananiah, son of Azzur from Gibeon,
in the presence of the priests and all the people,
to me in the temple:
“This says the Lord of the heavenly powers, God of Israel :
I am breaking the yoke of the king of Babylon.
“Within two years I will bring all the treasures
that King Nebuchadnezzar of Babylon
from the temple of the Lord.
“Also Jekoliah, son of Jehoiakin, king of Judah,
and all the exiles from Judah I will bring from Babylon
to this place
– This is the divine word of the Lord;
For I will break the yoke of the king of Babylon.”
Then the prophet Jeremiah addressed
in the presence of the priests
and of all those who were in the temple of the Lord,
addressed the prophet Chananja, saying :
“Yes, may the Lord do that.
“May He fulfil all your prophecies
and bring back the temple treasures and the exiles from Babylon.
“But now listen
to what I am about to say to you and to all those present.
“The prophets who preceded me and you,
have foretold to mighty nations and great empires
with war, famine and pestilence.
“If, therefore, a prophet announces salvation,
then he can only be recognised as sent by the Lord,
until his word is fulfilled.”
Then the prophet Chananja tore Jeremiah’s yoke from his neck,
broke it in pieces, and said to all present:
“This says the Lord :
Thus I will break the yoke of King Nebuchadnezzar of Babylon ;
within two years I will take it away from all the nations.”
The prophet Jeremiah then went away.
But shortly after the prophet Chananja had broken that yoke,
the word of the Lord came to Jeremiah:
“Go to Chananja, and tell him :
This is what the Lord says:
You have broken a yoke of wood;
A yoke of iron will come in its place.
“For this says the Lord of the heavenly powers,
God of Israel :
I will put an iron yoke on all nations.
“They will have to submit
to King Nebuchadnezzar of Babylon;
I will give him power even over wild animals.
And to Chananja himself Jeremiah said :
“Listen carefully, Chananja.
“The Lord has not sent thee.
“Thou hast raised up vain hopes among this people.
“Therefore says the Lord:
I will wipe thee from the earth.
“This very year, you will die,
because thou hast rebelled against the Lord.”
And the prophet Chananja died, in the seventh month of that year.

INTERLUDIUM    Ps. 119(118), 29, 43, 79, 80, 95, 102

Only let me know, Lord, what thou wilt ordain.

Lead me not astray,
But guide me by Thy law.

Take not from my mouth the word of truth;
In what Thou hast ordained I hope.

They that honour thee may stand by me,
Who know what thou decreest.

May my heart be true to thy statutes,
And I shall never be ashamed.

Sinners lurk in my midst,
I heed thy decree.

Never shall I depart from thy statutes,
For thou hast given me wisdom.

ALLELUIA    Ps. 119(118), 27

Alleluia.
Lead me in the way of your commandments, Lord,
and I will remember your deeds.
Alleluia.

 

GOSPEL      Mt 14, 13-21

After the blessing, Jesus broke the loaves.

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to
Matthew

When Jesus heard the news of John’s murder, he
He sailed away from there in a boat to a lonely place
to be alone.
But the rumour of this reached the people
and they followed Him on foot out of their towns.
So when, on landing, He saw a large crowd
He had great compassion on them, and He healed their sick.
By nightfall
His disciples came to him and said : “This place is lonely and it is already late in the day.
“So send the people away to go and buy food in the villages.
-It is not necessary that they should go away,” Jesus said to them, “but give them something to eat.
But they answered :
“We have here no more than five loaves and two fishes.”
And Jesus said: “Bring them here.
And he commanded the people to sit down on the grass.
He took the five loaves of bread and the two fish,
lifted up his eyes to heaven,
and after pronouncing the blessing
He broke the loaves, which He gave to His disciples
and the disciples gave them to the people again.
All ate until they were satiated
and from the remaining pieces
they collected twelve more full baskets.
It was about five thousand men who had eaten,
not counting the women and children.

_______________________

 

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On caring for the common home

Biological Renewal from Research

130. In the philosophical and theological vision of man and creation which I have tried to put forward, it is clear that the human person, with the special quality of his reason and his science, is not an external factor which must be completely excluded. Although the human being can intervene in the plant and animal world and use it when necessary for his life, the Catechism teaches that experiments on animals are only legitimate if “they remain within reasonable limits and help to care for people or save human lives”.  It forcefully reminds us that human power has limits and that “to allow animals to suffer needlessly or to waste their lives is contrary to human dignity”.  Every use and experiment “requires a religious respect for the wholeness of creation”.

 

To be continued              For previous publications, scroll down

 

The Bible text in this edition is taken from
The New Translation of the Bible,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Recitals from Liturgical Suggestions for the Weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation
_________________________________________________________

 

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: