http://kerkengeloof.wordpress.com

Woensdag in de achttiende week

Boek met kaars 40

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging

Aanvankelijk verstaat Jezus zijn zending in dienst van Gods plan met het volk van Israël. Dit beeld wordt door een buitenlandse vrouw doorbroken. De gebeurtenis onderbouwt het idee dat het geloof niet uitsluitend een Joodse aangelegenheid is, maar dat het zal verspreid worden over alle volkeren. Jezus kijkt over grenzen heen. In het land van de heidenen vindt Hij zelfs meer geloof dan in Israël. Wat betekent dat voor mij? Over welke grenzen kan ik kijken, en welke hindernissen beletten me soms het zicht?

 

EERSTE LEZING          Jer. 31, 1-7

Mijn liefde voor u duurt eeuwig.

Uit de Profeet Jeremia

Zo spreekt de Heer :
“In die tijd
zal Ik de God zijn van alle stammen van Israël
en zij zullen mijn volk zijn.”
Dit zegt de Heer :
“Het volk dat ontkwam aan het zwaard,
vond genade in de woestijn.
“Aan Israël, op zoek naar rust,
is de Heer reeds van verre verschenen.
“Mijn liefde voor u duurt eeuwig,
Ik blijf u altijd trouw.
“Israël, Ik richt u weer op.
“Weer slaan uw jonge vrouwen de tamboerijn
en gaan vrolijk ten dans.
“Weer legt ge wijngaarden aan
op de bergen van Samaria ;
en die ze planten, zullen er de vruchten van eten.
“De dag breekt aan dat de wachters
in het gebergte van Efraïm roepen :
Kom, wij trekken naar Sion,
naar de Heer, onze God.”
Want dit zegt de Heer :
“Jubel van vreugde om Jakob,
juich om de heerser der volken.
“Verkondig overal Gods lof met deze woorden :
De Heer heeft redding gebracht aan zijn volk,
aan wat Israël nog rest.”

TUSSENZANG           Jer. 31, 10, 11-12AB, 13

De Heer zal ons behoeden
zoals een herder zijn kudde hoedt.

Volkeren, hoort dan het woord van de Heer,
geeft er bericht van op verre kusten.
Hij die Israël eens heeft verstrooid
zal het verzamelen, zal het behoeden
zoals een herder zijn kudde hoedt.

Jakob zal worden bevrijd door de Heer,
los uit de greep van hem die het roofde.
Juichend betreden zij Sion weer,
zetten zich neer waar de Heer hen zegent.

Meisjes dansen een vreugdedans
samen met jongens en grijsaards.
Dan breng Ik vreugde in plaats van rouw,
troost en blijdschap na al hun droefheid.

ALLELUIA                    Joh. 14, 23

Alleluia.
Als iemand Mij liefheeft,
zal hij mijn woord onderhouden ;
mijn Vader zal hem liefhebben
en Wij zullen tot hem komen.
Alleluia.

 

EVANGELIE             Mt. 15, 21-28

Vrouw, ge hebt een groot geloof !

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Matteüs

In die dagen
trok Jezus zich terug naar de streek van Tyrus en Sidon.
Op een gegeven ogenblik
trad een Kananese vrouw uit dat gebied naar voren,
luid roepend :
“Heb medelijden met mij, Heer, Zoon van David !
“Mijn dochter is van een duivel bezeten
en wordt verschrikkelijk gekweld.”
Maar Hij gaf haar in het geheel geen antwoord.
Toen wendden zijn leerlingen zich tot Hem met het verzoek :
“Stuur die vrouw toch weg,
want ze blijft ons achterna roepen.”
Hij antwoordde :
“Ik ben alleen maar
tot de verloren schapen van het huis van Israël gezonden.”
Maar de vrouw kwam naderbij,
wierp zich voor zijn voeten neer en zei :
“Heer, help mij !”
Hij gaf haar ten antwoord :
“Het is niet goed
het brood dat voor de kinderen bestemd is
aan de honden te geven.”
“Wel waar Heer,
-sprak zij –
want de honden eten immers toch ook de kruimels
die van de tafels van hun meesters vallen.”
Daarop zei Jezus haar :
“Vrouw, ge hebt een groot geloof!
Uw verlangen wordt ingewilligd.”
En van dat ogenblik was haar dochter genezen.

_____________________________

Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis

132. In dit kader zou iedere reflectie moeten worden geplaatst omtrent het menselijk ingrijpen in de dieren- en plantenwereld, dat tegenwoordig genetische veranderingen inhoudt die door de biotechnologie worden veroorzaakt, met als doel de in de materiële werkelijkheid aanwezige mogelijkheden te exploiteren. Het respect van het geloof voor de rede vraagt aandacht te schenken aan hetgeen de biologische wetenschap zelf, die onafhankelijk met betrekking tot economische belangen is ontwikkeld, kan leren over de biologische structuren en hun mogelijkheden en veranderingen. In ieder geval is een ingreep in de natuur “om haar te helpen zich te ontwikkelen overeenkomstig haar wezen, die van de schepping, die welke door God is gewild”. 

 

Wordt vervolgd        Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

 

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling
_____________________________________________________________

Wednesday in the 18th week

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience this joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 am

Consideration

Initially, Jesus understands his mission as serving God’s plan with the people of Israel. This view is shattered by a foreign woman. The event underpins the idea that faith is not exclusively a Jewish matter, but that it will spread to all peoples. Jesus looks across borders. In the land of the Gentiles, He finds even more faith than in Israel. What does that mean for me? What boundaries can I look over, and what obstacles sometimes prevent me from seeing?

 

FIRST READING     Jer. 31, 1-7

My love for you is everlasting.

From the Prophet Jeremiah

Thus speaks the Lord :
“In that time
I will be the God of all the tribes of Israel
and they shall be my people.”
This is what the Lord says :
“The people who escaped the sword ,
found grace in the desert.
“To Israel, in search of rest,
the Lord has appeared from afar.
“My love for you endures forever,
I will always be faithful to you.
“Israel, I will raise you up again.
“Again your young women will beat the tambourine
and dance with joy.
“Again you will plant vineyards
on the mountains of Samaria;
and those who plant them will eat the fruit.
“The day is coming when the watchmen
in the mountains of Ephraim shall call :
Come, we will go to Zion,
to the Lord our God.”
For this is what the Lord says :
“Rejoice for Jacob,
rejoice for the ruler of the nations.
“Proclaim God’s praise everywhere with these words :
The Lord has brought salvation to his people,
to what is left of Israel.”

INTERLUDIUM     Jer. 31, 10, 11-12AB, 13

The Lord shall preserve us
as a shepherd tends his flock.

Peoples, hear the word of the Lord,
give notice of it on distant shores.
He who once scattered Israel
will gather them together, will preserve them
as a shepherd tends his flock.

Jacob will be delivered by the Lord,
loose from the grip of him who robbed it.
Joyfully they shall enter Zion again,
set down where the Lord blesses them.

Girls dance a dance of joy
together with boys and greybeards.
Then I bring joy instead of mourning,
comfort and joy after all their sorrow.

ALLELUIA      John 14, 23

Alleluia.
If anyone loves me,
he will keep my word;
my Father will love him
and We will come to him.
Alleluia.

 

GOSPEL     Mt 15, 21-28

Woman, you have a great faith!

From the holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to
Matthew

In those days
Jesus was withdrawing to the region of Tyre and Sidon.
At a certain point
a Canaan woman from that region came forward,
crying out loud:
“Have pity on me, Lord, Son of David!
My daughter is possessed by a devil and is terribly tormented.
But He did not answer her at all.
Then His disciples turned to Him with the request :
“Send the woman away,
for she keeps calling after us.
He replied :
“I have only been send
to the lost sheep of the house of Israel.
But the woman approached him,
threw herself down at his feet and said :
“Lord, help me!”
He answered her :
“It is not good to give the bread that is meant for children to dogs.
“It is, Lord,
-said she –
for the dogs eat the crumbs that fall from their masters’ tables.”
Then Jesus said to her:
“Woman, you have great faith!
Your request will be granted.
And from that moment her daughter was healed.

_____________________________

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

 

On Care of the Common Home

132. In this framework, any reflection on human intervention in the animal and plant world, which today involves genetic changes brought about by biotechnology, with the aim of exploiting the potentialities present in material reality, should be placed. Faith’s respect for reason demands that we pay attention to what biological science itself, which has developed independently of economic interests, can teach us about biological structures, their possibilities and changes. In any case, an intervention in nature “to help it develop according to its being, that which is willed by God”.

 

To be continued         For all previous publications scroll down

 

The Bible text in this edition is taken from
The New Bible Translation,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Recitals from Liturgical suggestions for weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation
_________________________________________________________

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: