http://kerkengeloof.wordpress.com

Donderdag – H. Johannes Maria Vianney, pr.

 

Heilige Pastoor van Ars
Geboren 8 mei 1786
Overleden 4 augustus 1859

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

 

Overweging

Wezenlijk in het christelijk geloof is dat het voor de mens mogelijk is om in een persoonlijke relatie met God te staan, door de persoon van Jezus Christus. Hij staat centraal. Dat is wat Petrus vandaag, samen met ons belijdt: Jezus is niet zo maar een profeet tussen vele anderen, Hij is de Messias, de verlosser van de mensen en de Zoon van God. Deze belijdenis is zo groots dat ze niet uit Petrus zelf kan komen. Het getuigenis komt voort uit Gods openbaring. Wie is Jezus Christus ten diepste voor mij?

 

EERSTE LEZING                  Jer. 31,31-34

 

Er komt een tijd dat Ik een nieuw verbond ga sluiten.
en niet meer denk aan hun zonden.

Zo spreekt de Heer :
“Er komt een tijd
dat Ik met Israël en Juda een nieuw verbond sluit ;
geen verbond zoals Ik met hun voorvaderen gesloten heb,
toen Ik hen bij de hand heb genomen
om hen uit Egypte te leiden.
“Want dit verbond hebben zij verbroken,
ofschoon Ik hun meester was
–zo luidt de godsspraak van de Heer -.
Dit is het nieuwe verbond
dat Ik in de toekomst met Israël sluit:
Ik schrijf mijn wet in hun binnenste, Ik grif ze in hun hart,
“Ik zal hun God zijn, en zij zullen mijn volk zijn.
“Dan hoeft niemand een ander nog voor te houden:
Leer de Heer kennen.
“Want iedereen- groot en klein- kent Mij al
– luidt de godsspraak van de Heer -.
Ik vergeef hun misstappen,
Ik denk niet meer aan hun zonden.

TUSSENZANG                  Ps. 51(50), 12-13, 14-15, 18-19
Schep in mij een zuiver hart, mijn God.

Schep in mij een zuiver hart, mijn God,
geef mij weer een vastberaden geest.
Wil mij niet verstoten van uw Aanschijn,
neem uw heilige Geest niet van mij weg.

Geef mij weer de weelde van uw zegen,
maak mij sterk in edelmoedigheid.
Dan zal ik de dwalenden uw wegen leren,
alle schuldigen terugvoeren tot U.

In geschenken hebt Gij geen behagen,
wat ik U ook bied, Gij wilt het niet.
Wat ik offer, God, is mijn boetvaardigheid,
een vermorzeld en vernederd hart wijst Gij niet af.

ALLELUIA             cf. Hand. 16, 14b

Alleluia.
Maak ons hart ontvankelijk, Heer,
en dat wij ons richten naar het woord van uw Zoon.
Alleluia.

 

EVANGELIE             Mt. 16, 13-23

Gij zijt Petrus ;
Ik zal u de sleutels geven van het Rijk der hemelen.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Matteüs

Toen Jezus in de streek van Caesarea van Filippus gekomen was
stelde Hij zijn leerlingen deze vraag :
“Wie is
volgens de opvatting van de mensen,
de Mensenzoon ?”
Zij antwoordden:
“Sommigen zeggen Johannes de Doper, anderen Elia,
weer anderen Jeremia of een van de profeten.”
“Maar gij – sprak Hij tot hen – wie zegt gij dat Ik ben ?”
Simon Petrus antwoordde :
“Gij zijt de Christus,
de Zoon van de levende God.”
Jezus hernam :
“Zalig zijt gij Simon, zoon van Jona,
want niet vlees en bloed hebben u dit geopenbaard
maar mijn Vader die in de hemel is.
“Op mijn beurt zeg Ik u :
“Gij zijt Petrus ;
en op deze steenrots zal Ik mijn Kerk bouwen
en de poorten der hel zullen haar niet overweldigen.
“Ik zal u de sleutels geven van het Rijk der hemelen
en wat gij zult binden op aarde,
zal ook in de hemel gebonden zijn
en wat gij zult ontbinden op aarde,
zal ook in de hemel ontbonden zijn”
Daarop verbood Hij zijn leerlingen nadrukkelijk
iemand te zeggen, dat Hij de Christus was.
Van dat ogenblik af begon Jezus zijn leerlingen duidelijk te maken
dat Hij naar Jeruzalem moest gaan ;
dat Hij daar veel zou moeten lijden van de oudsten,
de hogepriesters en de schriftgeleerden,
maar dat Hij, na ter dood gebracht te zijn
op de derde dag zou verrijzen.
Toen nam Petrus Jezus ter zijde
en begon Hem ernstig daarover te onderhouden :
“Dat verhoede God, Heer !
“Zo iets mag U nooit overkomen !”
Maar Jezus keerde zich om en zei tot Petrus :
“Ga weg satan, terug !
“Gij zijt Mij een aanstoot,
want gij laat u leiden door menselijke overwegingen
en niet door wat God wil.”

_______________________

 

Laudato Si

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

Over de zorg voor het gemeenschappelijke huis

133. Het is moeilijk een algemeen oordeel te geven over de ontwikkeling van genetisch gemodificeerde organismen (GMO) bij planten en dieren voor medische doeleinden of in de landbouw, aangezien zij onderling zeer kunnen verschillen en kunnen vragen om verschillende overwegingen. Anderzijds mogen de risico’s niet altijd worden toegeschreven aan de techniek zelf, maar aan een inadequate of excessieve toepassing ervan. In werkelijkheid zijn en worden genetische mutaties vaak door de natuur zelf veroorzaakt. Evenmin zijn de door het menselijk wezen veroorzaakte mutaties een modern verschijnsel. Het domesticeren van dieren, het kruisen van soorten en andere oude en universeel aanvaarde praktijken kunnen vallen binnen deze overwegingen. Het is gepast eraan te herinneren dat het begin van de wetenschappelijke ontwikkelingen betreffende transgenetische gewassen de waarneming is geweest van bacteriën die van nature en spontaan een verandering in het genoom van een plant te weeg brachten. Toch hebben deze processen in de natuur een langzaam ritme, dat niet te vergelijken is met de door de huidige technologische vooruitgang opgelegde snelheid, ook wanneer deze vooruitgang zich baseert op een wetenschappelijke ontwikkeling van eeuwen.

 

Wordt vervolgd        Voor voorafgaande publicaties scroll down

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling
________________

Thursday – St. John Maria Vianney, pr.

 

Saint Pastor of Ars
Born 8 May 1786
Died 4 August 1859

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?
This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience this joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 am

Consideration

Essential to the Christian faith is that it is possible for man to be in a personal relationship with God through the person of Jesus Christ. He is central. That is what Peter confessed with us today: Jesus is not just another prophet among many, he is the Messiah, the saviour of mankind and the Son of God. This confession is so great that it cannot come from Peter himself. The testimony comes from God’s revelation. Who is Jesus Christ to me in the deepest sense?

 

FIRST READING       Jer. 31,31-34

The time is coming when I will make a new covenant.
and think no more of their sins.

From the prophet Jeremia

Thus speaks the Lord :
“A time is coming
I will make a new covenant with Israel and Judah ;
not a covenant as I made with their forefathers,
when I took them by the hand
to lead them out of Egypt.
“For this covenant have they broken,
though I was their master
-thus saith the Lord’s discourse.
This is the new covenant
that I will make with Israel in the future:
I will write my law in their hearts,
“I will be their God, and they shall be my people.
“Then no one else will have to keep it:
Get to know the Lord.
“For all men, great and small, already know me.
– – is the divine saying of the Lord -.
I forgive their trespasses,
I remember their sins no more.

INTERLUDIUM        Ps. 51(50), 12-13, 14-15, 18-19
Create in me a pure heart, my God.

Create in me a clean heart, my God,
give me again a steadfast spirit.
Do not cast me away from your Face,
do not take your Holy Spirit from me.

Give me again the wealth of your blessing,
make me strong in generosity.
Then I will teach the erring your ways,
and lead all the guilty back to thee.

In gifts Thou hast no pleasure,
whatever I offer Thee, Thou wilt not have it.
What I offer, God, is my penitence,
Thou wilt not reject a crushed and humiliated heart.

ALLELUIA cf. Acts 16, 14b

Alleluia.
Make our hearts receptive, Lord,
and that we may hear the word of your Son.
Alleluia.

 

GOSPEL      Mt 16, 13-23

You are Peter;
I will give you the keys to the kingdom of heaven.

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to
Matthew

When Jesus had come to the region of Caesarea from Philip
He asked His disciples this question :
“Who is
according to the opinion of men,
the Son of Man?”
They replied:
“Some say John the Baptist, others Elijah,
others Jeremiah, or one of the prophets.”
“But you – spoke He to them – who do you say that I am?”
Simon Peter answered :
“You are the Christ,
the Son of the living God.”
Jesus resumed :
“Blessed are you Simon, son of Jonah,
for it is not flesh and blood that have revealed this to you
but my Father who is in heaven.
“In turn I say to you :
“Thou art Peter ;
and upon this rock I will build my Church
and the gates of hell shall not prevail against it.
“I will give you the keys of the kingdom of heaven
and whatever you bind on earth
shall also be bound in heaven
and whatever you shall unbind on earth
shall be unbind in heaven.
Thereupon He expressly forbade His disciples
to say that He was the Christ.
From that moment on Jesus began to make it clear to His disciples
that He was going to go to Jerusalem;
He would have to suffer a great deal there from the elders, the high priests and the scribes,
but that, after being put to death
He would be resurrected on the third day.
Then Peter took Jesus aside
and began to talk to him earnestly about it:
“God forbid, Lord!
“Such a thing must never happen to you!
But Jesus turned around and said to Peter :
“Go away, Satan, go back!
“Thou art an offence to me,
for thou art guided by human considerations
and not by the will of God.”

____________________

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On Care of the Common Home

133. It is difficult to make a general judgement on the development of genetically modified organisms (GMOs) in plants and animals for medical purposes or in agriculture, as they may differ widely and require different considerations. On the other hand, the risks should not always be attributed to the technique itself, but to its inadequate or excessive application. In reality, genetic mutations are and have often been caused by nature itself. Nor are human-induced mutations a modern phenomenon. The domestication of animals, the crossing of species and other ancient and universally accepted practices may fall within these considerations. It is appropriate to recall that the beginning of scientific developments on transgenic crops was the observation of bacteria that naturally and spontaneously produced a change in the genome of a plant. However, these processes in nature have a slow rhythm, which cannot be compared to the speed imposed by current technological progress, even when this progress is based on centuries of scientific development.

 

To be continued          For previous publications, please scroll down

 

The Bible text in this edition is taken from
De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Netherlands Bible Society 2004/2007.
Recitals from Liturgical suggestions for the weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation
_________________________________________________________

 

 

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: