http://kerkengeloof.wordpress.com

Zaterdag – Gedaanteverandering van de Heer

 

Gedaanteverandering
Transfiguratie of verheerlijking op de berg Tabor

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

                        ____________________________

Overweging

Het verhaal van de gedaanteverandering volgt op de vraag van Jezus aan de leerlingen: “Wie zeggen jullie dat ik ben,” en op de eerste aankondiging van zijn lijden. Ook al zijn de apostelen al een tijdje meegetrokken met Jezus, toch zijn ze nog niet tot een intieme kennis van zijn persoon gekomen. Met Hem gaan ze de berg op. In de gedachtengang van de traditie was de berg de plaats bij uitstek waar God woonde. De weg er naar toe is het leven zelf. Op die weg kregen de eerste leerlingen een visioen dat onontkoombaar duidelijk maakt dat Jezus gezonden werd om als een nieuwe Mozes en Elia voor te gaan tot het einde van de wereld. Tenten bouwen en in die bijzondere ervaring blijven hangen was niet aan de orde. Integendeel; vanaf daar zou het werk pas echt beginnen. Ook voor ons, wanneer wij zover zijn gekomen.

 

EERSTE  LEZING               2 Petr. 1, 16-19

Deze stem hebben wijzelf uit de hemel horen klinken.

Uit de tweede brief van de heilige apostel Petrus

Dierbaren,

Toen wij u de macht en de komst van onze Heer Jezus Christus
verkondigden,
beriepen wij ons niet op vernuftig bedachte mythen
maar wij spraken als ooggetuigen van zijn luister.
Want Hij heeft van God de Vader eer en verheerlijking ontvangen
toen door de verheven Majesteit dit woord tot Hem gericht werd :
“Deze is mijn geliefde Zoon
in wie Ik mijn welbehagen heb.”
En deze stem hebben wijzelf uit de hemel horen klinken
toen wij met Hem waren op de heilige berg.
Hierdoor kreeg voor ons
het woord van de profeten nog meer gezag.

Alleluia.
Dit is mijn Zoon, de Welbeminde,
in wie Ik mijn behagen heb gesteld ;
luistert naar Hem.
Alleluia.

 

EVANGELIE                 Lc. 9, 28b-36
Terwijl Hij in gebed was, veranderde zijn gelaat van aanblik.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas

In die tijd nam Jezus

Petrus, Jakobus en diens broeder Johannes met zich mee
en besteeg de berg om er te bidden.
Terwijl Hij in gebed was, veranderde zijn gelaat van aanblik
en werden zijn kleren verblindend wit.
En zie, twee mannen waren met Hem in gesprek;
het waren Mozes en Elia
die in heerlijkheid verschenen waren,
en zij spraken over zijn heengaan
dat Hij in Jeruzalem zou voltrekken.
Petrus en zijn metgezellen waren intussen door slaap overmand.
Klaar wakker geworden zagen zij zijn heerlijkheid
en de twee mannen die bij Hem stonden.
Toen dezen van Hem heen wilden gaan zei Petrus tot Jezus :
“Meester, het is goed dat wij hier zijn.
“Laten wij drie tenten bouwen,
een voor U, een voor Mozes en een voor Elia.”
Maar hij wist niet wat hij zei.
Terwijl hij zo sprak, kwam er een wolk die hen overschaduwde.
Toen de wolk hen omhulde, werden zij door vrees bevangen.
Uit de wolk klonk een stem die sprak:
“Dit is mijn Zoon, de Uitverkorene,
luistert naar Hem.”
Terwijl de stem weerklonk
bemerkten zij dat Jezus alleen was.
Zij zwegen erover
en verhaalden in die tijd aan niemand iets
van wat zij gezien hadden.

________________________ 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

135. Er is ongetwijfeld een voortdurende aandacht nodig die ertoe leidt met alle daarbij betrokken ethische aspecten rekening te houden. Daarom is het noodzakelijk een wetenschappelijk en maatschappelijk debat te waarborgen dat verantwoord en breed is, in staat alle beschikbare informatie in aanmerking te nemen en de dingen bij hun naam te noemen. Soms brengt men niet alle informatie ter tafel, maar selecteert men deze naar de eigen belangen, of die nu politiek, economisch of ideologisch zijn. Dit maakt het moeilijk een evenwichtig en verstandig oordeel betreffende de verschillende kwesties te ontwikkelen, waarbij men alle in het spel zijnde variabelen voor ogen houdt. Het is noodzakelijk te beschikken over plaatsen waar degenen die zich op enige wijze direct of indirect betrokken zouden kunnen zien (landbouwers, verbruikers, autoriteiten wetenschappers, producenten van zaden, de bevolking in de nabijheid van de behandelde velden en anderen) in debat kunnen gaan en hun problemen uiteen kunnen zetten of toegang kunnen hebben tot een uitgebreide en betrouwbare informatie om beslissingen te nemen die gericht zijn op het tegenwoordige en toekomstige algemeen welzijn. De kwestie van de genetisch gemodificeerde gewassen (GMO) is gecompliceerd van aard en vereist dat zij in al haar aspecten wordt aangepakt en dit zou tenminste om een grote krachtsinspanning vragen verschillende lijnen van autonoom en interdisciplinair onderzoek te financieren die een nieuw licht daarop kunnen werpen.

 

Wordt vervolgd    Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling
_____________________________________________________________

Friday – Transfiguration of the Lord or glorification on Mount Tabor

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience this joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 am

CONSIDERATION

The story of the transformation follows Jesus’ question to the disciples: “Who do you say that I am?” and the first announcement of his suffering. Even though the apostles have been travelling with Jesus for some time, they have not yet come to an intimate knowledge of his person. With Him they go up the mountain. In the thinking of tradition, the mountain was the pre-eminent place where God lived. The way there is life itself. On that road, the first disciples received a vision that makes it inescapably clear that Jesus was sent as a new Moses and Elijah to lead them to the end of the world. Building tents and lingering in that special experience was out of the question. On the contrary, from there on the work would really begin. For us too, when we have come this far.

 

FIRST READING    2 Pet. 1, 16-19

We ourselves have heard this voice from heaven.

From the second letter of the holy apostle Peter

Dearly beloved,

When we proclaimed to you the power and the coming of our Lord Jesus Christ,
we did not rely on ingenious myths
but spoke as eyewitnesses of His glory.
For he received from God the Father honour and glorification
when by the exalted Majesty this word was addressed to Him:
“This is my beloved Son
in whom I am well pleased.”
And this voice we ourselves have heard sounding from heaven
when we were with Him on the holy mountain.
This made the word of the prophets even more important for us.
the word of the prophets even greater authority.

Alleluia.
This is my Son, the well-beloved,
in whom I am well pleased;
hearken unto him.
Alleluia.

 

GOSPEL              Lk 9, 28b-36

While He was at prayer, His countenance changed.

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to St. Luke

At that time Jesus took
Peter, James and his brother John with him and
and went up to the mountain to pray.
While he was praying, His face changed
and his clothes became dazzlingly white.
And behold, two men were conversing with Him;
they were Moses and Elijah
who had appeared in glory,
and they were speaking of his passing.
Peter and his companions, meanwhile, were overcome with sleep.
Awake, they saw his glory
and the two men who stood by him.
When these were about to depart from Him, Peter said to Jesus:
“Master, it is good that we are here.
“Let us build three tents,
one for you, one for Moses and one for Elijah.”
But he did not know what he was saying.
While he was speaking like this, a cloud came and overshadowed them.
As the cloud enveloped them, they were seized with fear.
Out of the cloud came a voice that said:
“This is my Son, the Chosen One,
listen to Him.”
As the voice resounded
they saw that Jesus was alone.
They kept silent about it
and told no one at that time
of what they had seen.

______________________

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On Care of the Common Home


135. Undoubtedly, constant attention is needed that leads to taking into account all the ethical aspects involved. It is therefore necessary to ensure a scientific and social debate that is responsible and broad, able to take into account all the information available and to call a spade a spade. Sometimes people do not put all the information on the table, but select it according to their own interests, be they political, economic or ideological. This makes it difficult to develop a balanced and sensible judgment on the various issues, keeping in mind all the variables involved. It is necessary to have places where those who might be directly or indirectly affected in any way (farmers, consumers, authorities, scientists, seed producers, the population living near the treated fields and others) can discuss and explain their problems or have access to a comprehensive and reliable information to make decisions aimed at the present and future common good. The issue of genetically modified crops (GMO) is complex in nature and requires that it be addressed in all its aspects, and this would require at least a major effort to fund various lines of autonomous and interdisciplinary research that can shed new light on it.

 

To be continued               For all previous publications scroll down

The Bible text in this edition is taken from De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Recitals from Liturgical suggestions for the week days and Sundays
Laudato Si Official English translation
_________________________________________________________

 

 

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: