http://kerkengeloof.wordpress.com

Woensdag in de twintigste week

Boek met kaars 40

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging
Dit is een orakel tegen de herders van Israël, en tegelijk een opkomen voor de schapen. De herder leeft ten koste van zijn schapen. Hij staat hier symbool voor alle machthebbers die hun macht misbruiken. God zelf zal hun die macht ontnemen, en voortaan zelf Herder zijn van zijn volk. De taal is hier ongemeen hard, maar er is een keerzijde: de grote zorg van God voor zijn mensen. Onwillekeurig denken we aan de Goede Herder bij Johannes, en aan de herder op zoek naar het verdwaalde schaap bij Lucas. Terecht wordt hier als antwoordpsalm voor psalm 23 gekozen.

EERSTE LEZING   Ez. 34, 1-11

Ik zal mijn schapen opeisen
zodat ze geen prooi meer worden van die herders.

Uit de Profeet Ezechiël

Het woord van de Heer werd tot mij gericht :
“Mensenkind,
gij moet een profetie laten horen tegen de herders van Israël,
en aldus tot hen, de herders, spreken :
Zo spreekt God de Heer :
Wee de herders van Israël,
die alleen maar voor zichzelf zorgen !
“Moeten de herders niet voor de schapen zorgen ?
“Gij drinkt hun melk op, gij kleedt u in hun wol,
gij slacht het vetgemeste dier,
maar voor de schapen zorgen doet gij niet.
“Het verzwakte dier sterkt gij niet,
het zieke geneest gij niet,
het gewonde verbindt gij niet,
het verdwaalde brengt gij niet terug
en naar het verlorene gaat gij niet zoeken.
“Gij beheert de dieren met hardheid en geweld.
“Zo raken zij verstrooid, bij gebrek aan een herder,
en ze worden de prooi
van alle wilde dieren van het veld waar ze verstrooid zijn.
“Op alle bergen en overal op de hoge heuvels
dolen mijn schapen rond ;
over heel de aardbodem zijn mijn schapen verstrooid
en er is niemand die naar ze vraagt,
en er is niemand die naar ze zoekt.
“Daarom, herders, hoort naar het woord van de Heer !
“Zo waar Ik leef – spreekt God de Heer –
Ik zal ze krijgen !
“Omdat mijn schapen geroofd zijn,
omdat mijn schapen, bij gebrek aan herder,
de prooi zijn geworden van alle wilde dieren van het veld,
omdat mijn herders niet naar de schapen hebben gezocht
en de herders alleen voor zichzelf hebben gezorgd
en niet voor mijn schapen,
daarom, herders , moet gij nu het woord van de Heer horen.
“Zo spreekt God de Heer :
Ik zal ze krijgen, de herders !
“Ik zal mijn schapen van hen opeisen
en Ik zal een einde maken aan hun zorg voor mijn schapen.
“De herders zullen zichzelf niet langer bevoordelen.
“Ik red mijn schapen uit hun tanden,
zodat ze geen prooi meer worden van die herders.
“Want, zo spreekt God de Heer :
Nu is het zo ver, dat Ik zelf naar mijn schapen ga vragen
en zelf naar hen ga omzien.”

TUSSENZANG  Ps. 23(22), 1-3a, 3b-4, 5, 6

De Heer is mijn herder, niets kom ik tekort.

De Heer is mijn herder, niets kom ik tekort ;
Hij laat mij weiden op groene velden.
Hij brengt mij aan water, waar ik kan rusten,
Hij geeft mij weer frisse moed.

Mijn schreden leidt Hij langs rechte paden
omwille van zijn Naam.
Al voert mijn weg door donkere kloven,
ik vrees geen onheil waar Gij mij leidt.
Uw stok en uw herdersstaf
geven mij moed en vertrouwen.

Gij nodigt mij aan uw tafel,
tot ergernis van mijn bestrijders.
Met olie zalft Gij mijn hoofd,
mijn beker is overvol.

Voorspoed en zegen verlaten mij nooit,
elke dag van mijn leven.
Het huis van de Heer zal mijn woning zijn
voor alle komende tijden.

ALLELUIA        Ps. 119(118), 105

Alleluia.
Uw woord is een lamp voor mijn voeten, Heer,
het is een licht op mijn pad.
Alleluia.

EVANGELIE      Mt. 20, 1-16a

Zijt gij kwaad omdat Ik goed ben ?

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs

In die tijd verhaalde Jezus volgende gelijkenis :
“Met het Rijk der hemelen is het
als met een landeigenaar die vroeg in de morgen uitging
om arbeiders te huren voor zijn wijngaard.
“Hij werd het met de arbeiders eens voor een tienling per dag
en stuurde ze naar zijn wijngaard.
“Rond het derde uur ging hij er weer op uit
en zag nog anderen werkeloos op de markt staan
tot wie hij zei :
Gaat ook naar mijn wijngaard
en ik zal u geven wat billijk is.
“En zij gingen.
“Rond het zesde en negende uur ging hij nog eens uit
en deed hetzelfde.
“Rond het elfde uur ging hij opnieuw uit
en vond er weer anderen staan.
“Hij zei tot hen :
Wat staat ge hier heel de dag werkeloos ?
“Ze antwoordden hem :
Niemand heeft ons gehuurd.
“Daarop zei hij tot hen :
Gaat ook gij naar mijn wijngaard.
“Bij het vallen van de avond
sprak de eigenaar van de wijngaard tot zijn rentmeester :
Roep de arbeiders en betaal hun uit,
te beginnen met de laatsten en zo tot de eersten.
“Toen de arbeiders van het elfde uur kwamen
kregen zij elk een tienling ;
toen nu ook de eersten kwamen meenden dezen
dat zij meer zouden krijgen,
maar ook zij kregen ieder de overeengekomen tienling.
“Ze namen hem wel aan,
maar begonnen tegen de landeigenaar te morren en zeiden :
Dezen hier,
die het laatst gekomen zijn
hebben maar één uur gewerkt,
en gij stelt ze gelijk met ons
die de last van de dag
en de brandende hitte hebben gedragen.
“Maar hij antwoordde een van hen :
Vriend, ik doe u toch geen onrecht ?
“Zijt gij niet met mij overeengekomen voor een denarie ?
“Neem wat u toekomt en ga heen.
“Ik wil aan degene die het laatst gekomen is
evenveel geven als aan u.
“Mag ik soms met het mijne niet doen wat ik verkies,
of zijt ge kwaad omdat ik goed ben ?
“Zo zullen de laatsten de eersten
en de eersten de laatsten zijn.”

__________________________________________________-

Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis

146. In deze zin is het onontbeerlijk in het bijzonder aandacht te besteden aan de oorspronkelijke gemeenschappen met hun culturele tradities. Het zijn niet eenvoudig één van de minderheden onder de andere, maar zij moeten veeleer de belangrijkste gesprekspartners worden, vooral op het ogenblik dat men overgaat tot grote projecten die hun gebieden betreffen. Voor hen is immers de grond geen economisch goed, maar een gave van God en van de voorouders, die daarin rusten, een heilige ruimte waarmee zij interactie moeten hebben om hun identiteit en waarden te voeden. Wanneer zij in hun gebieden blijven, zijn zij het die het beste hiervoor zorgen. In verschillende delen van de wereld zijn zij het onderwerp van druk om hun gebieden te verlaten en deze vrij te laten voor ontginnings-, landbouw en veeteeltprojecten die geen aandacht besteden aan het verval van natuur en cultuur.

 

Wordt vervolgd  Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

 

©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

_____________________________________________________________________________

Wednesday in the 20th week

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience this joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 am

Consideration
This is an oracle against the shepherds of Israel, and at the same time a stand up for the sheep. The shepherd lives at the expense of his sheep. He stands here as a symbol for all rulers who abuse their power. God Himself will take this power away from them, and henceforth He Himself will be the Shepherd of His people. The language here is unusually harsh, but there is a flip side: the great care of God for his people. We are reminded involuntarily of the Good Shepherd in John, and of the shepherd looking for the lost sheep in Luke. Psalm 23 is rightly chosen here as the answering psalm.

 

FIRST READING      Ez 34, 1-11

I will claim my sheep
so that they will no longer be the prey of those shepherds.

From the Prophet Ezekiel

The word of the Lord was spoken to me:
“Son of man,
You must let a prophecy be heard against the shepherds of Israel,
and thus speak to them, the shepherds:
Thus saith God the Lord :
Woe to the shepherds of Israel
who care only for themselves !
“Should not the shepherds take care of the sheep ?
“You drink their milk, you clothe yourselves in their wool,
slaughter the fatted animal,
but you do not take care of the sheep.
“You do not strengthen the weakened animal,
heal not the sick,
the wounded thou dost not bind,
the lost thou dost not bring back
and seek not that which is lost.
“Thou manageest the animals with hardness and violence.
“Thus they are scattered, for want of a shepherd,
and they become the prey
of all the wild beasts of the field where they are scattered.
“On all the mountains and on all the high hills
my sheep are wandering about ;
all over the earth my sheep are scattered
and there is none that ask after them,
and there is no one to look for them.
“Therefore, shepherds, hear the word of the Lord!
“As long as I live – says God the Lord –
I will get them!
“Because my sheep are stolen,
because my sheep, for want of a shepherd,
have become the prey of all the wild beasts of the field,
because my shepherds have not looked for the sheep
and the shepherds have cared only for themselves
and not for my sheep,
therefore, shepherds , you must now hear the word of the Lord.
“Thus speaks God the Lord :
I will get them, the shepherds !
“I will take my sheep from them
and I will make an end of their care of my sheep.
“The shepherds will no longer favour themselves.
“I will save my sheep from their teeth,
so that they will no longer be prey to those shepherds.
“For thus saith God the Lord :
Now it has come to pass, that I myself will ask after my sheep
and look after them myself.”

INTERLUDIUM      Ps. 23(22), 1-3a, 3b-4, 5, 6

The Lord is my shepherd, nothing will I lack.

The Lord is my shepherd, I shall not want for anything;
He maketh me to lie down in green pastures.
He brings me to water where I can rest,
He restoreth my soul.

He leadeth me in the paths of righteousness
For his Name’s sake.
And though I go through the dark recesses of the earth,
I will fear no evil where Thou art leading me.
Thy rod and thy shepherd’s staff
give me courage and confidence.

Thou dost invite me to thy table,
to the annoyance of mine enemies.
With oil shalt Thou anoint my head,
My cup is overflowing.

Prosperity and blessing never leave me,
every day of my life.
The house of the Lord shall be my dwelling
for all times to come.

 

ALLELUIA            Ps. 119(118), 105

Alleluia.
Your word is a lamp to my feet, Lord,
it is a light in my path.
Alleluia.

 

GOSPEL    Mt 20, 1-16a

Are you evil because I am good?

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to Matthew

At that time Jesus told the following parable:
“With the kingdom of heaven it is
as with a landowner who went out early in the morning
to hire labourers for his vineyard.
“He agreed with the labourers for a tithe a day
and sent them to his vineyard.
“About the third hour he went out again
and saw others still standing idle in the marketplace
to whom he said:
Go also to my vineyard
and I will give you what is just.
“And they went.
“At about the sixth and ninth hour he went out again
and did the same.
“At about the eleventh hour, he went out again
and found others standing there.
“He said to them:
What are you doing standing here all day?
“They answered him :
No one has hired us.
“Then he said to them:
Go ye also into my vineyard.
“At nightfall
the owner of the vineyard spoke to his steward:
Call out the workers and pay them,
starting with the last, and so on to the first.
“When the labourers of the eleventh hour came
they each received a tithe;
When the first workers came, they thought they were going to get more,
but they also received the tenpenny they had agreed upon.
“They took it,
but they began to grumble at the landowner and say :
These here,
who came last
have only worked one hour,
and you put them on a par with us
who have borne the burden of the day
and the burning heat.
“But he answered one of them :
Friend, I do thee no wrong, do I?
“Hast thou not agreed with me for a tithe?
“Take what is yours and go.
“I will give to the last one
as much as you.
“May I not do as I please with mine,
or are you angry because I’m good?
“So the last shall be the first
and the first shall be last.”

__________________________________________________-

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

 

On Care of the Common Home

146. In this sense it is indispensable to pay special attention to the original communities with their cultural traditions. They are not simply one of the minorities among the others, but rather they must become the main interlocutors, especially when it comes to major projects involving their territories. For them, the land is not an economic asset, but a gift from God and the ancestors who rest in it, a sacred space with which they must interact to nurture their identity and values. When they stay in their territories, they are the ones who take the best care of it. In different parts of the world, they are the subject of pressure to leave their territories and release them for reclamation, agriculture and livestock projects that pay no attention to the degradation of nature and culture.

 

 

To be continued For all previous publications scroll down

 

©Netherlands Bible Society 2004/2007.
Recitals from Liturgical suggestions for the week days and Sundays
Laudato Si Official English translation

_____________________________________________________________________________

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: