http://kerkengeloof.wordpress.com

Tweeëntwintigste zondag door het jaar

Boek met kaars 40

 

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

 

OPENINGSWOORD

God heeft ons geroepen
om samen te komen rond zijn Woord
en ons te verzamelen aan zijn Tafel.
Hij heet ons welkom,
Hij heft ons op uit onze kleinheid
en vervult ons met zijn genade.
Laten wij ons hart openen voor die genade
en bidden we dat Hij ons vrij maakt
zodat we ten volle in die liefde delen,
zodat we naderen tot de hemelse stad,
waar Hij zijn gastmaal voor ons al bereid heeft.

 

EERSTE  LEZING                      Sir. 3, 17-18.20.28-29
Verneder u, en gij zult genade vinden bij God.

Uit het boek Wijsheid van Jezus Sirach

Mijn kind, als ge rijk zijt, blijf dan bescheiden,
en gij zult meer geliefd worden dan iemand die geschenken uitdeelt.
Hoe meer aanzien ge hebt, des te meer moet ge u vernederen;
dan zult ge genade vinden bij God.
Want groot is de macht van de Heer,
maar Hij wordt geëerd door de nederigen.
Voor de kwaal van een hoogmoedige is er geen genezing,
want het kwaad wortelt in zijn hart.
Een verstandig mens overweegt gaarne spreuken,
en de wijze droomt van een aandachtig gehoor.

 

Antwoordpsalm                Ps. 68(67) 4-5ac, 6-7ab, 10-11

Keervers
Heer, voor de nederigen
hebt Gij een woning bereid.

De rechtvaardigen juichen van blijdschap,
staan vreugdevol voor het aanschijn van God.
Zingt dus voor God, verheerlijkt zijn Naam,
Hij is de Heer, juicht Hem toe!

Voor wezen een vader, voor weduwen steun
is God in zijn heilige woning.
Verwaarloosden geeft Hij een eigen huis,
gevangenen vrijheid en voorspoed.

Een voedzame regen kwam neer uit de hemel,
uw uitgeput erfdeel hebt Gij verkwikt.
Uw kudde heeft daar zijn rustplaats gevonden,
die Gij in uw goedheid voor haar hadt bereid.

 

TWEEDE  LEZING            Hebr. 12, 18-19.22-24a
Gij zijt genaderd tot de berg Sion en de stad van de levende God.

Uit de brief aan de Hebreeën

Broeders en zusters,

Bedenkt waar gij staat:
Gij zijt niet genaderd – zoals uw voorvaderen bij de Sinaï –
tot een tastbare berg en een laaiend vuur,
met duisternis, donderwolken en stormwind,
waar de trompet klonk en een stem werd gehoord
en die haar hoorden
smeekten dat zij niet langer tot hen zou spreken.

Neen,
gij zijt genaderd tot de berg Sion en de stad van de levende God,
het hemelse Jeruzalem en de duizendtallen engelen,
de feestelijke en plechtige vergadering van de eerstgeborenen
die in de hemel zijn ingeschreven,
gij zijt genaderd tot God, de rechter van allen,
en de geesten der rechtvaardigen
die de voleinding bereikt hebben,
tot Jezus, de Middelaar van een nieuw verbond.

 

Vers voor het evangelie               Mt. 11, 29ab

Alleluia.
Neemt mijn juk op uw schouders, zegt de Heer,
en leert van Mij: Ik ben zachtmoedig en nederig van hart.
Alleluia.

 

EVANGELIE            Lc. 14, 1.7-14
Wie zichzelf verheft, zal vernederd en wie zichzelf vernedert, zal verheven worden.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas

Toen Jezus op een sabbat
het huis van een van de voornaamste Farizeeën binnenging
om er de maaltijd te gebruiken,
hielden zij Hem voortdurend in het oog.
Daar Hij opmerkte
hoe de genodigden de voornaamste plaatsen aan tafel uitzochten,
hield Hij hun de volgende gelijkenis voor:
“Wanneer gij door iemand op een bruiloft wordt genodigd,
ga dan niet aanliggen op de voornaamste plaats.
Het zou kunnen zijn
dat er door uw gastheer iemand is uitgenodigd
die voornamer is dan gij,
en dat degene die u en hem genodigd heeft u komt zeggen:
Sta uw plaats aan hem af.
Dan zoudt ge vol schaamte de minste plaats moeten innemen.
Maar wanneer ge ergens genodigd wordt,
ga dan op de minste plaats aanliggen.
Als degene die u heeft uitgenodigd dan komt
zal hij u zeggen: Vriend, ga wat hoger op.
Zo zal u eer te beurt vallen
in het oog van allen die met u aanliggen.
Want al wie zichzelf verheft zal vernederd
en wie zichzelf vernedert zal verheven worden.”

En Jezus zei ook nog, nu tot zijn gastheer:
“Wanneer gij een middag- of avondmaal geeft,
nodig dan niet uw vrienden, broers en bloedverwanten uit
en ook geen rijke buren.
Het zou kunnen zijn dat zij op hun beurt u uitnodigen
en dat gij het dus terugkrijgt.
Maar als ge een gastmaal geeft,
nodig dan armen, gebrekkigen, kreupelen en blinden uit.
Gelukkig zult ge zijn
omdat zij het u niet kunnen vergelden.
Het zal u vergolden worden
bij de opstanding van de rechtvaardigen.”

____________________________________________________________________________________

 

Laudato Si

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

Over de zorg voor het gemeenschappelijke huis

157.Het algemeen welzijn veronderstelt het respect voor de menselijke persoon als zodanig, met fundamentele en onvervreemdbare rechten die gericht zijn op zijn integrale ontwikkeling. Het vereist ook de instrumenten voor maatschappelijke welzijn en maatschappelijke zekerheid en de ontwikkeling van middengroepen door de toepassing van het beginsel van de subsidiariteit. Hieronder komt in het bijzonder het gezin naar voren als primaire cel van de maatschappij. Ten slotte vereist het algemeen welzijn maatschappelijke vrede, dat wil zeggen stabiliteit en veiligheid van een bepaalde orde, die niet wordt verwezenlijkt zonder aandacht voor distributieve gerechtigheid en schending hiervan heeft altijd geweld ten gevolge. Heel de maatschappij – en daarin vooral de staat – heeft de plicht het algemeen welzijn te verdedigen en te bevorderen.

 

 

Wordt vervolgd                 Voor voorafgaande publicaties scroll naar beneden

 

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling
_____________________________________________________________________________

Twenty-second Sunday through the year

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience this joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 am

OPENING WORD

God has called us
to gather around his Word
and to gather at his Table.
He welcomes us,
He lifts us out of our smallness
and fills us with his grace.
Let us open our hearts to that grace
and pray that He sets us free
so that we may share fully in that love,
so that we may approach the heavenly city,
where He has already prepared his banquet for us.

 

FIRST READING               Sir. 3, 17-18.20.28-29
Humble yourselves, and you will find grace with God.

From the book of Wisdom of Jesus Sirach

My child, if you are rich, be modest,
and you will be loved more than someone who gives out gifts.
The more prestige you have, the more you must humble yourself;
then you will find grace with God.
For great is the power of the Lord,
but He is honoured by the humble.
There is no cure for the disease of the proud,
For the evil is rooted in his heart.
A wise man contemplates proverbs,
and the wise man dreams of attentive hearing.

 

RESPONSORIAL  Psalm Ps. 68(67) 4-5ac, 6-7ab, 10-11

Refrain
Lord, for the humble
Thou hast prepared a habitation.

The righteous rejoice with joy,
stand joyful before the face of God.
So sing to God, glorify His Name,
He is the Lord, rejoice!

For orphans a father, for widows support
God is in His holy habitation.
He gives the neglected a home,
prisoners freedom and prosperity.

A nourishing rain came down from heaven,
thy exhausted inheritance hast Thou quickened.
Thy flock hath found its resting-place there,
which Thou in thy goodness hast prepared for her.

 

SECOND READING           Hebrews 12, 18-19.22-24a
You have come to Mount Zion and to the city of the living God.

From the letter to the Hebrews

Brothers and sisters,

Consider where you stand:
You have not come near – as your forefathers at Sinai –
to a palpable mountain and a blazing fire,
with darkness and thunderclouds and stormy winds,
where the trumpet sounded and a voice was heard
and those who heard it
begged that she would speak to them no more.

Nay,
ye have come to Mount Zion and the city of the living God,
the heavenly Jerusalem and the thousands of angels,
the festive and solemn assembly of the firstborn
who are enrolled in heaven,
you have come to God, the judge of all,
and the spirits of the righteous
who have attained perfection,
to Jesus, the mediator of a new covenant.

 

Verse for the Gospel Mt 11, 29ab

Alleluia.
Take my yoke upon your shoulders, saith the Lord,
and learn from me, that I am meek and humble of heart.
Alleluia.

 

GOSPEL         Lk. 14, 1.7-14
He who exalts himself will be humbled, and he who humbles himself will be exalted.

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to Luke

When Jesus entered the house of one of the chief Pharisees on a Sabbath,
they were watching him constantly.
As He observed how the guests were choosing the most important places at the table,
He told them the following parable:
“When you are invited to a wedding by someone,
do not lie down at the principal place.
It may be
your host has invited someone
who is more honourable than thou,
and the one who invited you and him comes to tell you:
Give him your place.
Then you would have to take the least place, full of shame.
But when you are invited somewhere,
lie down on the least seat possible.
Then when the one who invited you comes
he will say to you, “Friend, go up a little higher.
In this way you will be honoured
in the sight of all who recline with you.
For whosoever exalts himself shall be humbled
and he who humbles himself will be exalted.

And Jesus also said, now to his host:
“When you give a luncheon or a supper,
invite not your friends, brothers, and kinsmen, nor your rich neighbours.
It may be that they will invite you in their turn
and so you will get it back.
But when you give a banquet,
invite the poor, the infirm, the lame, and the blind.
Happy will you be
because they cannot repay you.
It will be repaid to you
by the resurrection of the righteous.

______________________________________

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On Care of the Common Home

157. The common good presupposes respect for the human person as such, with fundamental and inalienable rights aimed at his integral development. It also requires the instruments of social welfare and social security and the development of middle classes through the application of the principle of subsidiarity. In particular, the family emerges as the primary cell of society. Finally, the common good requires social peace, that is, stability and security of a certain order, which is not achieved without attention to distributive justice, and violation of which always results in violence. The whole of society – and the state in particular – has a duty to defend and promote the common good.

 

 

To be continued                     For previous publications, scroll down

 

The Bible text in this edition is taken from The New Translation of the Bible,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Recitals from Liturgical Suggestions for the Weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation
_____________________________________________________________________________

 

 

 

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: