http://kerkengeloof.wordpress.com

Woensdag in de drieëntwintigste week door het jaar

Boek met kaars 40

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

 

Overweging
De verzen 7, 29-31 bevatten een boodschap voor elke christen. Het aardse is belangrijk, en toch heeft alles een voorlopig karakter. Zó moeten we het dan ook beleven: huwelijk, tegenslag, vreugde, rijkdom, het is relatief. We moeten voortdurend met het aardse omgaan; het kan niet anders. Maar we mogen er nooit in opgaan. De lezing loopt uit op het evangelie dat hetzelfde zegt: evangelische perspectieven keren de aardse waarden om en zetten alles vaak op zijn kop.

EERSTE LEZING              I Kor. 7,25-31
Hebt gij een vrouw getrouwd ? Zoek geen scheiding.
Hebt gij een vrouw verloren ? Zoek geen andere.

Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen
van Korinte

Broeders en zusters,

Voor de ongehuwden heb ik geen gebod van de Heer,
maar ik geef mijn mening
als iemand die door de ontferming des Heren betrouwbaar is.
Ik meen dat het in onze zware tijden
voor een mens het beste zou zijn te blijven wat hij is.
Hebt gij een vrouw getrouwd ?
Zoek geen scheiding.
Hebt gij uw vrouw verloren ?
Zoek geen andere.
Maar als gij wel trouwt, zondigt gij niet,
en ook het ongehuwde meisje doet geen zonde als zij wil trouwen.
Alleen, zulke mensen halen zich kommer en zorg op de hals
en dat zou ik u willen besparen.
Ik bedoel dit, broeders en zusters :
De tijd is kort geworden.
Laten daarom zij die een vrouw hebben
zijn als hadden zij ze niet ;
zij die wenen als weenden zij niet;
zij die zich verheugen als waren zij niet verheugd ;
zij die kopen als werden zij geen eigenaar.
Kortom zij die met het aardse ómgaan moeten er niet in ópgaan ;
want de wereld die wij zien gaat voorbij.

TUSSENZANG            Ps. 45(44), 11-12, 14-15, 16-17

Nu luister, dochter, wees aandachtig.

Nu luister, dochter, wees aandachtig,
vergeet uw volk, vergeet uw vaderhuis.
Uw schoonheid wekt de liefde van de koning,
breng hem uw hulde, want hij is uw heer.

Daar treedt de koningsdochter binnen
in haar schoonheid,
haar klederen van goud-doorweven stof.
In kleurenpracht gehuld leidt men haar tot de koning,
met haar gevolg van maagden komt zij naderbij.

Men haalt hen in met blijdschap en gejuich,
zij treden binnen in de koninklijke woning.
Uw zonen nemen eens de plaats in van uw vader,
zij zullen vorsten zijn in heel het land.

ALLELUIA             cf. Ef. 1, 17-18

Alleluia.
De God van onze Heer Jezus Christus
moge ons innerlijk oog verlichten
om te zien, hoe groot de hoop is,
waartoe Hij ons roept.
Alleluia.

EVANGELIE                    Lc. 6, 20-26
Zalig gij die arm zijt, maar wee u, rijken.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Lucas

In die tijd sloeg Jezus zijn ogen op,
keek zijn leerlingen aan en sprak :
“Zalig gij die arm zijt,
want aan u behoort het Rijk Gods.
“Zalig die nu honger lijdt,
want gij zult verzadigd worden.
“Zalig die nu weent,
want gij zult lachen.
“Zalig zijt gij
wanneer omwille van de Mensenzoon de mensen u haten,
wanneer zij u uitstoten en u beschimpen
en uw naam uit de samenleving bannen als iets verfoeilijks.
“Als die dag komt, springt dan op van blijdschap,
want groot is uw loon in de hemel.
“Op dezelfde manier behandelden hun voorvaders de profeten.
“Maar wee u, rijken,
want wat u vertroost hebt ge al ontvangen.
“Wee u, die nu verzadigd zijt,
want ge zult honger lijden.
“Wee u, die nu lacht,
want ge zult klagen en wenen.
“Wee u, wanneer alle mensen met lof over u spreken,
want hun voorvaderen deden hetzelfde met de valse profeten.”

____________________________________________________________________________________

 

Laudato Si

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

Over de zorg voor het gemeenschappelijke huis

167. Vermeld dient te worden de topconferentie over de aarde die in 1992 in Rio de Janeiro werd gehouden. Daar is verklaard dat “de mens in het middelpunt staan van de zorg betreffende de houdbare ontwikkeling”. Hier en daar de inhoud van de Verklaring van Stockholm (1972) hernemend, heeft zij onder andere de internationale samenwerking bekrachtigd inzake de zorg voor het ecosysteem van de hele aarde, de verplichting van wie vervuilt, zich economisch hiermee te belasten, de plicht om het effect van ieder werk of project op het milieu in aanmerking te nemen. Hij heeft als doel voorgesteld de concentraties broeikasgas in de atmosfeer te stabiliseren om de neiging tot globale opwarming terug te draaien. Hij heeft ook een agenda met een actieprogramma en een verdrag over de biologische diversiteit uitgewerkt, beginselen verklaard inzake de bossen. Hoewel die top werkelijk innovatief en profetisch voor zijn tijd was, hebben de overeenkomsten een laag niveau van verwezenlijking gehad, omdat er geen adequate mechanismen van controle, periodiek onderzoek en sanctie op plichtsverzuim in dezen. De verkondigde beginselen blijven vragen om doeltreffende een snelle wegen voor en praktische verwezenlijking.

 

Wordt vervolgd                 Voor voorafgaande publicaties scroll naar beneden

 

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling
_____________________________________________________________________________

Wednesday in the twenty-third week of the year

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience this joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 am

 

Consideration
Verses 7, 29-31 contain a message for every Christian. The earthly is important, and yet everything has a provisional character. This is how we should experience it: marriage, misfortune, joy, wealth, it is all relative. We must constantly deal with the earthly; there is no other way. But we must never become absorbed in it. The lecture ends with the Gospel, which says the same thing: evangelical perspectives invert earthly values and often turn everything upside down.

 

FIRST READING                  I Cor. 7,25-31
Have you married a woman? Seek not divorce.
Have you lost a wife? Seek not another.

From the first letter of the holy apostle Paul to the Christians of Corinth
of Corinth

Brothers and sisters,

I have no commandment from the Lord for the unmarried,
but I give my opinion
as one who is trustworthy through the mercy of the Lord.
I believe that in our difficult times
it would be best for a man to remain what he is.
Hast thou married a woman?
Seek not divorce.
Have you lost your wife?
Seek not another.
But if ye do marry, ye sin not,
nor does the unmarried girl sin when she wants to marry.
Only, such people bring trouble and worry upon themselves
and I would like to spare you that.
I mean this, brothers and sisters:
The time is short.
Therefore let those who have wives
be as if they had not;
let those who weep be as if they had not wept;
those who rejoice as if they were not rejoicing ;
those who buy as if they were not owners.
In short, those who mingle with the earthly must not mingle with it ;
for the world we see is passing away.

INTERLUDIUM      Ps. 45(44), 11-12, 14-15, 16-17

Now listen, daughter, be attentive.

Now listen, daughter, be attentive,
forget your people, forget your father’s house.
Your beauty arouses the love of the king,
pay him your tribute, for he is your lord.

There the king’s daughter enters
in her beauty,
her garments of gold woven cloth.
In splendour of colour they lead her to the king,
with her retinue of maidens she approaches.

They are overtaken with joy and jubilation,
they enter the royal residence.
Thy sons shall one day take the place of thy father,
they shall be princes in all the land.

 

ALLELUIA      cf. Eph. 1, 17-18

Alleluia.
The God of our Lord Jesus Christ
may lighten our inner eye
to see how great is the hope
to which He calls us.
Alleluia.

 

GOSPEL             Lk 6, 20-26
Blessed are the poor, but woe to the rich.

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to
Luke

At that time Jesus lifted up his eyes,
looked at his disciples and said :
“Blessed are you who are poor,
for to you belongs the kingdom of God.
“Blessed are you who are now hungry,
for you shall be filled.
“Blessed is he who weeps now,
for you shall laugh.
“Blessed are you
when men hate you for the Son of Man’s sake,
when they cast you out and taunt you
and banish thy name from society as an abomination.
“When that day cometh, then shall ye leap for joy,
for great is thy reward in heaven.
“In the same way their forefathers treated the prophets.
“But woe to you, the rich,
for that which comforteth thee hath already been given.
“Woe unto you that are now filled,
for thou shalt hunger.
“Woe to you who now laugh,
for you will lament and weep.
“Woe to you when all men speak of you with praise,
for their forefathers did the same with the false prophets.”

____________________________________________________________________________________

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On Care of the Common Home

167. Mention should be made of the Earth Summit held in Rio de Janeiro in 1992. There it was declared that “human beings are at the centre of concerns for sustainable development”. 1 Here and there, reiterating the content of the Stockholm Declaration (1972), it reaffirmed, among other things, international cooperation on the care of the ecosystem of the whole earth, the obligation of those who pollute to take care of it economically, the duty to consider the effect of every work or project on the environment. He has proposed the goal of stabilising the concentrations of greenhouse gases in the atmosphere in order to reverse the tendency towards global warming. It has also drawn up an agenda with an action programme and a convention on biological diversity, principles declared on forests. Although that summit was truly innovative and prophetic for its time, the agreements have had a low level of realisation, as there are no adequate mechanisms of monitoring, periodic examination and sanction for dereliction of duty in this regard. The proclaimed principles continue to call for effective avenues for and practical realisation.

 

 

To be continued              For previous publications scroll down

 

The Bible text in this edition is taken from The New Translation of the Bible,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Recitals from Liturgical suggestions for the weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation
_____________________________________________________________________________

 

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: