http://kerkengeloof.wordpress.com

Dinsdag – H. Johannes Chrysostomus

 

Was een vooraanstaand opziener, herder, leraar en vruchtbaar schrijver
Grootste prediker in de Griekse kerk

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

 

Overweging

De leer van Paulus over de Kerk(ecclesiologie) is een van de belangrijkste accenten in de eerste Korintiërsbrief: De leer over het Lichaam van Christus, beeld van de Kerk. Reeds in de Griekse en Romeinse literatuur vindt men dit beeld van het lichaam in eenheid en verscheidenheid. Paulus maakt daar dankbaar gebruik van om de eigen functie van elk lid en de gelijkwaardigheid van elk lid in het grote geheel van de Kerk te duiden. De laatste zin ‘streef naar de hoogste gaven’ vormt de brug naar hoofdstuk 13.

 

EERSTE LEZING              I Kor. 12, 12-14.27-31a

Gij zijt het lichaam van Christus
en ieder van u is een lid van dat lichaam.

Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen
van Korinte

Broeders en zusters,

Het menselijke lichaam vormt
met zijn vele ledematen één geheel;
alle ledematen, hoe vele ook maken te zamen één lichaam uit.
Zo is het ook met Christus.
Wij allen, Joden en Grieken, slaven en vrijen,
zijn immers in de kracht van een en dezelfde Geest
door de doop één enkel lichaam geworden,
en allen werden wij gedrenkt met één Geest.
Een lichaam bestaat nu eenmaal niet uit één lid.

Welnu, gij zijt het lichaam van Christus
en ieder van u is een lid van dat lichaam.
Nu heeft God in de kerk allerlei mensen aangesteld :
Ten eerste apostelen,
ten tweede profeten,
ten derde leraars ;
voorts zijn er wonderkrachten,
dan gaven van genezing, hulpbetoon, bestuur en velerlei taal.
Zijn soms allen apostelen,
allen profeten, allen leraars,
allen wonderdoeners ?
Hebben allen gaven van genezing?
Spreken allen in vervoering?
Kunnen allen uitleg geven?
Gij moet naar de hoogste gaven streven.

TUSSENZANG                   Ps. 100(99), 2, 3, 4,5

Wij zijn de kudde van de Heer, zijn volk.

Juicht voor de Heer, alle landen,
dient met blijdschap de Heer.
Treedt onbezorgd voor zijn Aanschijn ;
waarlijk, de Heer is God.

Hij is de Schepper en Meester,
wij zijn kudde, zijn volk.
Trekt met een lied door zijn poorten,
komt in zijn voorhof met zang.

Zegent zijn Naam en eert Hem,
Hij is ons goed gezind.
Eindeloos is zijn erbarmen,
trouw van geslacht op geslacht.

ALLELUIA                  II Tim. 1, 10b

Alleluia.
Onze Heiland Christus Jezus heeft de dood vernietigd,
en onvergankelijk leven doen aanlichten
door het evangelie.
Alleluia.

EVANGELIE              Lc. 7, 11-17
Jongeling, Ik zeg je : sta op !

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Lucas

In die tijd begaf Jezus zich naar een stad die Naïn heette ;
zijn leerlingen en een grote groep mensen gingen met Hem mee.
Hij was juist in de nabijheid van de stadspoort gekomen
toen daar een dode werd uitgedragen,
de enige zoon van zijn moeder
die weduwe was.
Een groot aantal mensen uit de stad vergezelde haar.
Toen de Heer haar zag
gevoelde Hij medelijden met haar en sprak :
“Schrei maar niet.”
Daarop trad Hij op de lijkbaar toe en raakte die aan.
De dragers bleven staan en Hij sprak :
“Jongeling, Ik zeg je: sta op!”
De dode kwam overeind zitten en begon te spreken
en Jezus gaf hem aan zijn moeder terug.
Allen werden door ontzag bevangen
en zij verheerlijkten God en zeiden :
“Een groot profeet is onder ons opgestaan,” en :
“God heeft genadig neergezien op zijn volk.”
En dit verhaal over Hem deed de ronde
door heel het Joodse land en de wijde omtrek.

____________________________________________________________________________________

 

Laudato Si

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

Over de zorg voor het gemeenschappelijke huis

173. Het is dringend noodzakelijk internationale verdragen tot stand te brengen, in aanmerking genomen dat de lokale instanties te zwak zijn om op een doeltreffende wijze in te grijpen. De relaties tussen de staten moeten de soevereiniteit van ieder waarborgen, maar ook trajecten vaststellen die worden overeengekomen om lokale catastrofen te vermijden die uiteindelijk allen zouden schaden. Er zijn wereldwijde regulerende kaders nodig die verplichtingen opleggen en onacceptabele acties verhinderen, zoals het feit dat machtige landen op andere landen afval en hoog vervuilende industrieën afschuiven.

 

Wordt vervolgd                 Voor voorafgaande publicaties scroll naar beneden

 

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling
_____________________________________________________________________________

Tuesday – St John Chrysostomus

Was a prominent overseer, pastor, teacher and prolific writer
Greatest preacher in the Greek Church

Invitation

May I hereby draw your attention to
reading the Gospel daily?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience this joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 am

 

Consideration

Paul’s teaching on the Church (ecclesiology) is one of the main emphases in the First Corinthians: The teaching on the Body of Christ, image of the Church. Already in Greek and Roman literature one finds this image of the body in unity and diversity. Paul makes grateful use of this image to indicate the individual function of each member and the equality of each in the greater whole of the Church. The last sentence, ‘strive for the highest gifts’, forms the bridge to chapter 13.

 

FIRST READING             I Cor 12:12-14.27-31a

You are the body of Christ
and each one of you is a member of that body.

From the first letter of the Holy Apostle Paul to the Christians of
of Corinth

Brothers and sisters,

The human body, with its many limbs, is one whole;
all the members, however many, together make up one body.
So it is also with Christ.
All of us, Jews and Greeks, slaves and free
in the power of one and the same Spirit
have become one body through baptism,
and we were all watered with one Spirit.
Now a body does not consist of one member.

Now ye are the body of Christ
and each one of you is a member of that body.
Now God has appointed all kinds of people in the church :
Firstly, apostles,
secondly, prophets,
thirdly, teachers;
further, there are miracle workers,
then gifts of healing, assistance, government, and various languages.
Are sometimes all apostles,
all prophets, all teachers,
all miracle workers?
Do all have gifts of healing?
Do all speak in ecstasy?
Can all give explanations?
You must strive for the highest gifts.

INTERLUDIUM      Ps. 100(99), 2, 3, 4,5

We are the flock of the Lord, his people.

Cheer for the Lord, all nations,
serve the Lord with gladness.
Come before His Face without fear;
verily, the Lord is God.

He is the Creator and Master,
we are his flock, his people.
Pass through his gates with a song,
come into his court with song.

Bless His Name and honour Him,
He is good to us.
Endless is His mercy,
faithful from generation to generation.

 

ALLELUIA                  2 Tim. 1, 10b

Alleluia.
Our Saviour Christ Jesus has destroyed death,
and lit up imperishable life
through the Gospel.
Alleluia.

 

GOSPEL                  Lk. 7, 11-17
Young man, I say to you, get up!

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to
Luke

It was then that Jesus went to a town called Naïn;
his disciples and a large crowd went with Him.
He had just come near the city gate
when a dead person was carried out of the gate,
the only son of his widowed mother.
A large number of people from the city accompanied her.
When the Lord saw her
He felt sorry for her and said:
“Do not weep.”
Then He stepped up to the bier and touched it.
The bearers remained standing and He said :
“Young man, I tell you, get up!”
The dead man sat up and began to speak
and Jesus gave him back to his mother.
All were filled with awe
and they glorified God and said :
“A great prophet has risen among us,” and :
“God has graciously looked down on His people.”
And this story of him went round
throughout the Jewish nation and beyond.

____________________________________________________________________________________

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On Care of the Common Home

173. There is an urgent need to establish international treaties, considering that local authorities are too weak to intervene effectively. Relations between states must guarantee the sovereignty of each, but also establish pathways agreed upon to avoid local catastrophes that would ultimately harm all. Global regulatory frameworks are needed that impose obligations and prevent unacceptable actions, such as powerful countries shifting waste and highly polluting industries onto others.

 

To be continued                  For previous publications scroll down

 

The Bible text in this issue is taken from The New Bible Translation,
©Netherlands Bible Society 2004/2007.
Recitals from Liturgical suggestions for weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation
_____________________________________________________________________________

 

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: