H. Cornelius was paus van 251 tot 253   Hij bestreed de leer van Novatianus.
Cyprianus heeft geholpen het gezag te handhaven

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging
De geloofsbelijdenis van gisteren wordt uitgewerkt in een uitgebreid exposé over de verrijzenis. Indien Christus niet verrezen is, dan is alles wat Paulus gedaan heeft waardeloos en is ook het geloof van de Korintiërs nutteloos. Christenen, van toen en vandaag zijn de meest beklagenswaardige mensen, indien zij alleen voor dit aardse leven hun hoop op Christus stellen.

EERSTE LEZING       I Kor. 15, 12-20

Als Christus niet is verrezen is uw geloof zonder grond.

Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen
van Korinte

Broeders en zusters,

Als wij verkondigen dat Christus uit de doden is opgewekt,
hoe kunnen dan sommigen onder u beweren
dat er geen opstanding van de doden bestaat ?
Als er geen opstanding van de doden bestaat,
is ook Christus niet verrezen.
En als Christus niet is verrezen,
is onze prediking zonder inhoud en uw geloof zonder grond.
Dan volgt zelfs
dat wij over God een vals getuigenis hebben afgelegd ;
want dan hebben wij tegen God in getuigd
dat Hij Christus ten leven heeft gewekt,
wat Hij niet gedaan heeft indien, zoals zij beweren
de doden niet verrijzen.
Want als de doden niet verrijzen, is ook Christus niet verrezen,
en als Christus niet is verrezen
is uw geloof waardeloos en zijt gij nog in uw zonden.
Dan zijn ook zij die in Christus ontslapen zijn verloren.
Indien wij enkel voor dit leven
onze hoop op Christus hebben gevestigd
zijn wij de beklagenswaardigste van alle mensen.

Maar zo is het niet!
Christus is opgewekt uit de doden
als eersteling van hen die ontslapen zijn.

TUSSENZANG  Ps. 17(16), 1, 6-7, 8b, 15

Uw aanblik, Heer, verzadigt mij als ik ontwaak.

Luister Heer, want mijn zaak is rechtvaardig,
let op mijn luid geroep.
Wil mijn gebed aanhoren ;
mijn lippen bedriegen U niet.

Nu roep ik U aan, want Gij zult mij verhoren,
wend dus uw oor naar mij, hoor naar mijn stem.
Toon mij de grootheid van uw erbarmen,
redder van ieder die vlucht in uw hand.

Verberg mij onder de schuts van uw vleugels,
want ik ben rechtschapen en mag U aanschouwen ;
uw aanblik verzadigt mij als ik ontwaak.

ALLELUIA       I Petr. 1, 25

Alleluia.
Het woord des Heren blijft in eeuwigheid ;
en dit woord is de boodschap
die u in het evangelie is verkondigd.
Alleluia.

EVANGELIE        Lc. 8, 1-3

Vrouwen vergezelden de Heer ;
zij zorgden voor Hem uit eigen middelen.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Lucas

In die tijd trok Jezus predikend rond
door stad en dorp
en verkondigde de Blijde Boodschap van het Rijk Gods.
De twaalf vergezelden Hem
en ook enkele vrouwen
die van boze geesten en ziekten verlost waren :
Maria, die Magdalena wordt genoemd,
uit wie zeven duivels waren weggegaan,
Johanna, de vrouw van Herodes’ rentmeester Chuzas,
Susanna en vele anderen, die uit eigen middelen voor hen zorgden.