http://kerkengeloof.wordpress.com

Vijfentwintigste zondag door het jaar

Boek met kaars 40

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

 

Openingswoord

De Heer haalt armen van vuilnishopen weg
om hen in de kring van de vorsten te plaatsen.
Zo klinkt het in de psalm
die we straks zullen bidden
als antwoord op de eerste lezing.
God staat aan de kant van wie arm is.
Hij bevrijdt wie verdrukt wordt.
Als geloofsgemeenschap worden we uitgedaagd
om aanwezig te zijn op de vuilnishopen van onze samenleving
en er een woord van troost en hoop te spreken.
Laten we eerst zelf het Woord ontvangen
van Gods liefde en trouw
en bidden we om zijn ontferming.

EERSTE  LEZING                Am. 8, 4-7
Tegen hen die de kleine man voor geld verkoopt.

Uit de Profeet Amos

Hoort toe, gij die de armen verdrukt
en de misdeelden in het land verdelgt,
gij die redeneert: Wanneer is de nieuwe maan voorbij?
dan kunnen we ons koren verkopen!
En wanneer de Sabbat?
dan kunnen we ons graan uitstallen.
Dan verkleinen wij de korenmaat,
dan verhogen wij de prijs
en bedriegen wij met een vervalste weegschaal.
Dan kopen wij de kleine man voor geld,
de arme voor een paar schoenen,
en verhandelen wij zelfs de afval van ons koren.
De HEER heeft gezworen bij de heerlijkheid van Jakob:
Geen van hun daden zal Ik ooit vergeten!

Antwoordpsalm        Ps. 113(112), 1-2, 5-6, 7-8

Keervers
Looft de Heer, die de kleine man verheft.

Looft nu, dienaars des Heren,
looft de naam van de Heer.
De naam van de Heer zij geprezen
vandaag en in eeuwigheid.

Wie is als de Heer onze God,
hoog boven de sterren gezeten?
Die van omhoog overziet
het hemelgewelf en de aarde.

Die machtelozen tilt uit het stof,
van vuilnishopen de armen weghaalt.
Om hen in de kring van de vorsten te plaatsen,
te midden der machtigen van zijn volk.

 

TWEEDE  LEZING             I Tim. 2, 1-8
Voor alle mensen wordt er gebeden tot God, die wil dat alle mensen gered worden.

Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan Timóteüs

Dierbare,

Vóór alles vraag ik u
gebeden, smekingen, voorbeden en dankzeggingen te verrichten
voor alle mensen, voor koningen en alle hooggeplaatsten
opdat wij ongestoord en rustig
een in alle opzichten godvruchtig en waardig leven kunnen leiden.
Dit is goed en welgevallig in het oog van God, onze Heiland
die wil dat alle mensen gered worden
en tot de kennis van de waarheid komen.
Want God is één,
één is ook de middelaar tussen God en de mensen,
de mens Christus Jezus
die zichzelf gegeven heeft als losprijs voor allen:
Op de vastgestelde tijd legde Hij zijn getuigenis af.
En ik ben hiervan aangesteld als heraut en apostel
– ik spreek de waarheid, ik lieg niet –
om de volken te onderrichten in het ware geloof.
Ik wil dus
dat op elke plaats waar de gemeente samenkomt om te bidden
de mannen hun handen opheffen in een geest van godsvrucht,
die haat en ruzie uitsluit.

Vers voor het evangelie            2 Kor. 8,9

Alleluia.
Jezus is arm geworden, terwijl Hij rijk was,
opdat gij rijk zoudt worden door zijn armoede.
Alleluia.

 

EVANGELIE               Lc. 16, 1-13 

Gij kunt niet God dienen en de mammon.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas

In die tijd sprak Jezus tot zijn leerlingen:
“Er was eens een rijk man. Hij had een rentmeester
die bij hem werd aangeklaagd omdat hij zijn bezit verkwistte.
Hij riep hem dus en vroeg:
Wat hoor ik daar van u?
Geef rekenschap van uw beheer,
want gij kunt niet langer rentmeester blijven.
Toen redeneerde de rentmeester bij zichzelf:
Wat zal ik doen nu mijn heer mij het rentmeesterschap afneemt?
Spitten kan ik niet, en bedelen: Daarvoor schaam ik mij.
Ik weet al wat ik ga doen,
opdat ik na mijn ontslag als rentmeester, onderdak vind.
Hij ontbood de schuldenaars van zijn heer, één voor één,
en zei tot de eerste:
Hoeveel zijt ge aan mijn meester schuldig?
Deze antwoordde:
Honderd vaten olie.
Maar hij zei:
Hier hebt ge uw schuldbekentenis;
ga gauw zitten en schrijf: vijftig.
Daarop vroeg hij nog aan een tweede:
En hoeveel zijt gij schuldig?
Deze antwoordde:
Honderd maten tarwe.
Hij zei hem:
Hier hebt ge uw schuldbekentenis; schrijf: tachtig.
De heer prees het in de onrechtvaardige rentmeester
dat hij met overleg had gehandeld,
want de kinderen van deze wereld
handelen onderling met meer overleg
dan de kinderen van het licht.
Zo zeg Ik u ook:
Maakt u vrienden door middel van de onrechtvaardige mammon,
opdat zij – wanneer die u komt te ontvallen –
u in de eeuwige tenten opnemen.
Wie betrouwbaar is in het kleinste
is ook betrouwbaar in het grote;
en wie onrechtvaardig is in het kleinste
is ook onrechtvaardig in het grote.
Zijt ge dus niet betrouwbaar geweest
met betrekking tot de onrechtvaardige mammon,
wie zal u dan het waarachtige goed toevertrouwen?
Als ge niet betrouwbaar zijt geweest
in het beheren van andermans goed,
wie zal u dan geven wat gij het uwe kunt noemen?
Geen knecht kan twee heren dienen,
want hij zal dan de een haten en de ander liefhebben,
ofwel de een aanhangen en de ander verachten.
Gij kunt niet God dienen en de mammon.”

__________________________________________________

Laudato Si

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

Over de zorg voor het gemeenschappelijke huis

178. Het drama van een politiek die gefocust is op onmiddellijke resultaten en ook nog wordt gesteund door consumptistische bevolkingen, maakt het noodzakelijk op korte termijn groei te produceren. Omdat ze beantwoorden aan electorale belangen, wagen regeringen zich er niet gemakkelijk aan om de bevolking te irriteren met maatregelen die het consumptieniveau kunnen aantasten of buitenlandse investeringen in gevaar kunnen brengen. Een kortzichtige machtsconstructie remt het opnemen van een vooruitziende milieu agenda binnen de publieke agenda van regeringen. Zo vergeet men dat “tijd boven ruimte gaat”, dat wij steeds vruchtbaarder zijn, wanneer wij er ons om bekommeren processen te genereren in plaats van machtsposities te bekleden. Politieke grandeur manifesteert zich, wanneer men op moeilijke ogenblikken handelt op basis van grootse beginselen en denkend aan het algemeen welzijn op lange termijn. De politieke macht heeft er grote moeite mee deze plicht op te nemen in een project van de natie.

 

Wordt vervolgd                 Voor voorafgaande publicaties scroll naar beneden

 

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling
_____________________________________________________________________________

Twenty-fifth Sunday through the year

Invitation

May I hereby call your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience that joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 a.m.

 

Opening Word

The Lord takes away the poor from garbage heaps
to place them in the circle of the princes.
So it sounds in the psalm
which we will later pray
as a response to the first reading.
God stands on the side of those who are poor.
He frees those who are oppressed.
As a community of faith we are challenged
to be present on the garbage heaps of our society
and to speak a word of comfort and hope.
Let us first receive the Word ourselves
of God’s love and faithfulness
and pray for his mercy.

 

FIRST READING       Am. 8, 4-7
Against those who sell the little man for money.

From the Prophet Amos

Hear ye, ye that afflict the poor
and exterminate the wretched in the land,
ye who reason: when is the new moon over?
Then we can sell our wheat!
And when the Sabbath?
Then we can put out our grain.
Then we reduce the size of the wheat,
then we raise the price
and we cheat with a falsified scale.
Then we buy the little man for money,
the poor man for a pair of shoes,
and we even trade the waste of our corn.
The LORD has sworn by the glory of Jacob:
None of their deeds will I ever forget!

Responsorial  Ps. 113(112), 1-2, 5-6, 7-8

Refrain
Praise the Lord, who exalts the little man.

Praise now, servants of the Lord,
praise the Name of the Lord.
TheName of the Lord be praised
today and for ever.

Who is like the Lord our God,
seated high above the stars?
Who from on high overlooks
the firmament and the earth.

Who lifts the powerless from the dust,
Who removes the poor from the garbage heaps.
To place them in the circle of the princes,
in the midst of the mighty of his people.

 

SECOND READING          I Tim. 2, 1-8
For all men are prayed to God, who wants all men to be saved.

From the first letter of the holy apostle Paul to Timothy

Beloved,

Above all I ask you
prayers, supplications, intercessions and thanksgivings
for all men, for kings and for all high places,
so that we may, without hindrance and peace
live a godly and dignified life in all respects.
This is good and pleasing in the sight of God our Savior
who wants all men to be saved
and come to the knowledge of the truth.
For God is one,
one is also the mediator between God and man,
the man Christ Jesus
who gave himself as a ransom for all:
At the appointed time He gave His testimony.
And I have been appointed herald and apostle of this
– I speak the truth, I do not lie –
to instruct the nations in the true faith.
So I want
that in every place where the congregation gathers to pray
men lift up their hands in a spirit of godliness,
which excludes hatred and strife.

Verse for the Gospel    2 Cor. 8,9

Alleluia.
Jesus became poor while He was rich,
that ye might be made rich by His poverty.
Alleluia.

 

GOSPEL       Lk. 16, 1-13

You cannot serve God and mammon.

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to Luke

At that time Jesus spoke to his disciples:
“There was once a rich man. He had a steward
who was charged with him for squandering his property.
So he called him and asked:
What do I hear from you there?
Give an account of thy stewardship,
for thou canst no longer be a steward.
Then the steward reasoned to himself:
What shall I do now that my lord takes away my stewardship?
I cannot dig, and beg: of that I am ashamed.
I already know what I will do,
so that after my resignation as steward, I can find shelter.
He summoned the debtors of his lord, one by one,
and said to the first:
How much do you owe my master?
This one answered:
One hundred barrels of oil.
But he said:
Here is your confession;
sit down quickly and write: fifty.
Thereupon he asked a second:
And how much do ye owe?
This one answered:
One hundred measures of wheat.
He said to him:
Here thou hast thy confession; write: eighty.
The lord praised it in the unjust steward
that he had acted with deliberation,
for the children of this world
act among themselves with more deliberation
than the children of light.
Thus I also say to you:
Make ye friends through the unrighteous mammon,
that they – when it comes to your loss – may
receive you into the eternal tents.
He who is trustworthy in the smallest
is also trustworthy in the great;
and he who is unjust in the smallest
is also unjust in the great.
Have you therefore not been trustworthy
with regard to the unrighteous mammon,
who will then trust you with true good?
If you have not been faithful
in the management.
________________________________________________________________________________________

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

About the care of the common house

178.The drama of a politics focused on immediate results and also supported by consumptive populations makes it necessary to produce growth in the short term. Because they respond to electoral interests, governments do not readily venture to irritate the population with measures that could affect consumption levels or jeopardize foreign investment. A short-sighted power structure inhibits the inclusion of a forward-looking environmental agenda within the public agenda of governments. Thus forgetting that “time is more important than space,” that we are ever more fruitful when we care about generating processes rather than holding positions of power. Political grandeur manifests itself when, in difficult moments, one acts on the basis of grand principles and thinks of the long-term common good. Political power has great difficulty in including this duty in a project of the nation.

 

 

To be continued               For previous publications scroll down

 

The Bible text in this issue is taken from The New Bible Translation,
©Netherlands Bible Society 2004/2007.
Considerations from Liturgical suggestions for the weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation
_____________________________________________________________________________

 

 

 

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: