http://kerkengeloof.wordpress.com

Maandag – H. Januarius, b. en mrt.

De H. Januarius was bisschop van Benevento en werd martelaar tijdens de christenvervolging
door keizer Diocletianus

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

 

Overweging

De wijsheden die we vandaag lezen lijken eerder op uitingen van gezond verstand: ze betreffen heel aardse dingen. Maar is het niet daar dat God ons opwacht? Een mens van vrede zijn, van verzoening en vergeving: Het Evangelie is reeds dichtbij. Jezus is daar waar de mens zich opstelt vanuit dergelijke waarden. Waar vind ik ze terug in de mensen die me omringen?

 

EERSTE LEZING                    Spr. 3, 27-34

De Heer verfoeit de boosdoener.

Uit het Boek der Spreuken

Weiger geen weldaad aan wie haar nodig heeft,
wanneer gij in staat zijt die weldaad te bewijzen.
Zeg niet tegen uw naaste :
“Ga nu heen, kom een andere keer”
of “Morgen geef ik het”, als gij het nu al hebt.
Beraam geen kwaad tegen uw naaste,
terwijl die in goed vertrouwen met u omgaat.
Twist niet met iemand zonder reden,
wanneer hij u geen kwaad heeft gedaan.
Wees niet afgunstig op de man die geweld pleegt
en verkies nooit zijn wegen,
want de Heer verfoeit de boosdoener,
maar met de rechtvaardigen gaat Hij vertrouwelijk om.
De vloek van de Heer ligt op het huis van de goddeloze,
maar de woning van de vrome zegent Hij.
Met de spotters drijft Hij de spot,
maar aan de nederigen schenkt Hij zijn gunst.

TUSSENZANG              Ps. 15 (14), 2-3ab, 3cd-4ab, 5

Heer, wie mag te gast zijn in uw tent,
wie mag op uw heilige berg verblijven ?

Wie rechtvaardig is en eerbaar leeft,
in zijn hart geen boze plannen koestert,
geen bedrog pleegt met zijn tong .

Wie zijn evenmens geen schade doet
en zijn buren niet te schande zet ;
wie de boosdoener veracht,
maar de dienaars van de Heer in ere houdt .

Zijn bezit niet uitleent tegen woeker,
als getuige niet omkoopbaar is.
Wie zich zo gedraagt
zal niet wankelen in eeuwigheid.

ALLELUIA               Ps. 25(24), 4c, 5a

Alleluia.
Leer mij uw paden kennen, Heer ;
leid mij volgens uw woord.
Alleluia.

EVANGELIE                Lc. 8, 16-18

De lamp wordt op de standaard geplaatst
opdat al wie binnenkomt het licht kan zien.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Lucas

In die tijd zei Jezus tot de menigte :
“Niemand steekt een lamp aan
om die onder een schaal te verbergen
of onder een rustbank te zetten,
maar hij plaatst ze op een standaard,
opdat al wie binnenkomt het licht kan zien.
“Niets is verborgen dat niet openbaar gemaakt,
niets geheim dat niet bekend zal worden
en aan het licht zal komen.
“Let dus op hoe gij luistert.
“Aan wie heeft zal gegeven worden;
maar wie niet heeft :
Zelfs wat hij meent te hebben, zal hem nog ontnomen worden.”

____________________________________________________________________________________

 

Laudato Si

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

Over de zorg voor het gemeenschappelijke huis

179. Op sommige plaatsen is men samenwerkingsverbanden aan het ontwikkelen voor de exploitatie van hernieuwbare energie die een lokale zelfstandigheid en zelfs de verkoop van de overtollige productie toestaan. Dit eenvoudige voorbeeld wijst erop dat, terwijl de bestaande wereldorde niet in staat blijkt verantwoordelijkheid te nemen, de lokale instantie het verschil kan maken. Daar kunnen immers een grotere verantwoordelijkheid, een sterk gemeenschapsgevoel, een bijzonder vermogen om voor de ander te zorgen en een edelmoedigere creativiteit, een diepe liefde voor de eigen grond ontstaan, evenals het denken aan wat men kinderen en kleinkinderen achterlaat. Deze waarden hebben zeer diepe wortels in de oorspronkelijke bevolkingen. Daar het recht soms ten gevolge van de corruptie niet voldoende blijkt, is er onder druk van de bevolking een politieke beslissing vereist. De maatschappij moet door middel van niet gouvernementele organen en intermediaire organisaties de regeringen verplichten normenstelsels, procedures en strengere controles te ontwikkelen. Als de burgers de – nationale, regionale en gemeentelijke – politieke macht niet controleren, dan is er ook geen bestrijding van milieuschade mogelijk. Anderzijds kan gemeentelijke wetgeving doeltreffender zijn, als er overeenkomsten zijn tussen naburige volken om eenzelfde milieupolitiek te ondersteunen.

 

Wordt vervolgd                 Voor voorafgaande publicaties scroll naar beneden

 

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling
_____________________________________________________________________________

Monday – St. Januarius, b. and mar.

Saint Januarius was the bishop of Benevento and became a martyr during the persecution of Christians
by Emperor Diocletian

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience this joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 am

Consideration

The wisdoms we read today seem more like expressions of common sense: they concern very earthly things. But isn’t that where God is waiting for us? To be a man of peace, of reconciliation and forgiveness: The Gospel is already near. Jesus is there where the human being acts on the basis of such values. Where do I find them in the people who surround me?

 

FIRST READING     Pr. 3, 27-34

The Lord abhors the evildoer.

From the Book of Proverbs

Refuse no benefit to those who need it,
when thou art able to do them.
Say not to thy neighbour :
“Go now, come some other time”
Or “Tomorrow I will give it to you,” if you have it now.
Do not plot evil against your neighbour,
while he is with you in good faith.
Do not argue with anyone without reason,
when he has done you no harm.
Be not envious of the man who committeth violence
and never prefer his ways,
for the Lord abhors the wicked,
but with the righteous He gentles the heart.
The curse of the Lord is upon the house of the wicked,
but the house of the pious he blesses.
He mocketh the scoffers,
but to the humble he gives his favour.

INTERLUDIUM     Ps. 15 (14), 2-3ab, 3cd-4ab, 5

Lord, who may be a guest in your tent?
Who shall dwell in thy holy mountain?

Who is righteous and lives honorably,
has no wicked plans in his heart,
Who does not deceive with his tongue.

Who does not harm his neighbor
and does not disgrace his neighbours ;
who despises the evil-doer,
but honours the servants of the Lord .

Who does not lend his property for usury,
is not corruptible as a witness.
He that behaves thus
shall not falter in eternity.

 

ALLELUIA         Ps. 25(24), 4c, 5a

Alleluia.
Teach me your paths, Lord ;
lead me in your word.
Alleluia.

 

GOSPEL      Lk. 8, 16-18

The lamp is placed on the stand
so that all who enter may see the light.

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to
Luke

At that time Jesus said to the crowd :
“No one lights a lamp
to hide it under a tray
or put it under a couch,
but he places it on a stand
so that all who enter may see the light.
“Nothing is hidden that will not be made public,
nothing secret that shall not be known
and will come to light.
“Therefore take heed how ye listen.
“To him who has shall be given;
but he who has not :
Even what he thinks he has shall yet be taken away from him.”

____________________________________________________________________________________

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On Care of the Common Home

179. In some places, partnerships are being developed for the exploitation of renewable energy that allow for local autonomy and even the sale of surplus production. This simple example suggests that while the existing world order is unable to take responsibility, the local authority can make a difference. It is there that a greater sense of responsibility, a strong sense of community, a special ability to care for others and a generosity of spirit, a deep love of one’s own soil, as well as a thought for what one’s children and grandchildren will leave behind, can emerge. These values have very deep roots in the original populations. Since the law sometimes proves to be inadequate as a result of corruption, a political decision is required under pressure from the people. Society, through non-governmental bodies and intermediary organisations, must oblige governments to develop standards, procedures and stricter controls. If the citizens do not control the political power – national, regional and municipal – there will be no combating of environmental damage. On the other hand, if there are agreements between neighbouring nations to support similar environmental policies, then municipal legislation can be more effective.

 

To be continued                     For previous publications, scroll down

 

The Bible text in this issue is taken from The New Translation of the Bible,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Recitals from Liturgical suggestions for the weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation
_____________________________________________________________________________

 

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: