http://kerkengeloof.wordpress.com

Woensdag – H. Matteüs, apostel en evangelist

De H. Matteüs is één van de vier evangelisten , die het leven van Jezus van dichtbij heeft meegemaakt.

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

 

Overweging
Vandaag viert de Kerk de heilige Matteüs, de tollenaar die door Jezus werd geroepen om Hem te volgen. Waarom riep Jezus uitgerekend een tollenaar ? Welke kwaliteiten maakten hem geschikt als leerling? Werden tollenaars en zondaars in het evangelie niet in één adem genoemd ? Maar van deze man staat ook geschreven: ‘Hij stond op en volgde Hem’. Bij de Heer telt niet de vraag wat iemand bezit, wie iemand is, zelfs niet hoe vaak hij tekortschoot in het leven. Bij Jezus telt alleen de bereidheid waarmee iemand op zijn uitnodiging ingaat. Voor Matteüs worden zijn winstgevend beroep, zijn inkomen, zijn bestaanszekerheid onbelangrijk. Hij heeft Diegene ontmoet van wie hij méér dan dat alles verwachten kan: De ware zin van het leven.

 

EERSTE LEZING        Ef. 4, 1-7.11-13

Sommigen maakte Hij apostelen, anderen profeten.

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van
Efeze

Broeders en zusters,

Ik, de gevangene in de Heer vraag u met aandrang :
Leidt een leven dat beantwoordt
aan de roeping die gij van God ontvangen hebt,
in alle deemoed en zachtheid, in lankmoedigheid,
liefdevol elkaar verdragend.
Beijvert u
de eenheid des Geestes te behouden door de band van de vrede :
Eén lichaam en één Geest,
zoals gij ook geroepen zijt tot een en dezelfde hoop,
waarvoor Gods roeping borg staat.
Eén Heer, één geloof, één doop.
Eén God, en Vader van allen,
die is boven allen, en met allen, en in allen.

Maar aan ieder van ons afzonderlijk is de genade verleend
naar de maat van Christus’ gave :
Sommigen maakte Hij apostelen, anderen profeten,
anderen evangelisten, weer anderen herders en leraars.
Zo heeft hij de heiligen toegerust voor het werk der bediening,
tot opbouw van het lichaam van Christus,
totdat wij allen tezamen komen
tot de eenheid in het geloof en de kennis van Gods Zoon,
tot de volmaakte Man,
tot de gehele omvang van de volheid van de Christus.

TUSSENZANG        Ps. 19(18), 2-3, 4-5

Over heel de aarde klinkt hun roep.

De hemel verkondigt Gods heerlijkheid,
het uitspansel toont ons het werk van zijn handen.
De dag roept het toe aan de volgende dag,
de nacht geeft het door aan de nacht.

Geen woord wordt gesproken, geen stem weerklinkt,
geen enkel geluid is te horen ;
toch klinkt over heel de aarde hun roep,
hun boodschap dringt door tot de rand van de wereld.

ALLELUIA

Alleluia.
U, God, loven wij.
U, Heer, prijzen wij.
U looft het roemvolle koor der apostelen.
Alleluia.

 

EVANGELIE           Mt. 9, 9-13

Volg Mij. De man stond op en volgde Hem.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Matteüs

In die tijd trok Jezus verder
en Hij zag iemand aan het tolhuis zitten
die Matteüs heette.
Hij zei tot hem :
“Volg Mij.”
De man stond op en volgde Hem.
Terwijl Hij nu in diens woning aan tafel aanlag,
kwamen ook vele tollenaars en zondaars
met Jezus en zijn leerlingen aanliggen.
Toen de Farizeeën dat zagen,
zeiden ze tot zijn leerlingen :
“Waarom eet uw Meester met tollenaars en zondaars ?”
Jezus hoorde dit en zei :
“Niet de gezonden hebben een dokter nodig, maar de zieken.
“Gaat heen en leert wat het zeggen wil :
Ik wil liever barmhartigheid dan offers.
“Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen,
maar zondaars.”


Laudato Si 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis

181. Continuïteit is onontbeerlijk, daar men de politiek betreffende klimaatveranderingen en milieubescherming niet kan veranderen, telkens wanneer men van regering verandert. Resultaten vragen veel tijd en brengen onmiddellijke kosten met zich mee met effecten die in één regeringsperiode niet zullen kunnen worden getoond. Daarom zal er zonder druk van de bevolking en de instellingen altijd nog meer verzet zijn om in te grijpen, wanneer er dringende kwesties moeten worden opgelost. Dat een politicus deze verantwoordelijkheden met de kosten die zij inhouden, op zich neemt, beantwoordt niet aan de “op efficiëntie en onmiddellijk resultaat gerichte” logica van de huidige economie en politiek, maar als hij de moed zal hebben om dit te doen, zal hij opnieuw de waardigheid kunnen erkennen die God hem heeft gegeven, en zal na zijn weg in deze geschiedenis een getuigenis van edelmoedige verantwoordelijkheid achterlaten. Men dient meer ruimte te scheppen voor een gezonde politiek die in staat is de instellingen te hervormen, ze te coördineren en te voorzien van goede praktijken die het mogelijke maken druk en verderfelijke traagheid te overwinnen. Men moet hier echter wel aan toevoegen dat de beste instrumenten uiteindelijk bezwijken, wanneer grote doeleinden, waarden, een humanistisch en betekenisvol begrip ontbreken die in staat zijn iedere maatschappij een nobele en edelmoedige gerichtheid te geven.

 

Wordt vervolgd           Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

 

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

________________________________________________________________________________

Wednesday – Saint Matthew, apostle and evangelist

Saint Matthew is one of the four evangelists , who lived the life of Jesus up close.

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with You the joy
of the Gospel. Everyone, no one excepted,
can experience that joy by opening their hearts
to the healing power of God’s word.

Available every morning from 7 a.m.

 

Consideration
Today the Church celebrates St Matthew, the tax collector called by Jesus to follow him. Why did Jesus call a tax collector of all people ? What qualities made him suitable as a disciple? Were not tax collectors and sinners mentioned in the same breath in the Gospel ? But it is also written of this man: ‘He got up and followed Him’. With the Lord, what someone possesses, who someone is, not even how often he fell short in life, does not count. With Jesus, only the willingness with which someone responds to his invitation counts. For Matthew, his lucrative profession, his income, his livelihood become unimportant. He has met the One from whom he can expect more than all that: the true meaning of life.

 

FIRST READING       Eph. 4:1-7,11-13

Some He made apostles, others prophets.

From the letter of the holy apostle Paul to the Christians of
Ephesus

Brothers and sisters,

I, the prisoner in the Lord urge you :
Lead a life that responds
to the calling you have received from God,
in all humility and meekness, in longsuffering,
loving one another.
Strive for
maintain the unity of the Spirit through the bond of peace :
One body and one Spirit,
as ye also are called to one and the same hope,
for which God’s call is a guarantee.
One Lord, one faith, one baptism.
One God, and Father of all,
who is above all, and with all, and in all.

But to each of us individually, grace is granted
according to the measure of Christ’s gift :
Some He made apostles, others prophets,
others evangelists, still others shepherds and teachers.
Thus He equipped the saints for the work of ministry,
for the edification of the body of Christ,
until we all come together
to unity in the faith and knowledge of the Son of God,
to the perfect Man,
to the fullness of the fullness of the Christ.

INTERLUDIUM    Ps. 19(18), 2-3, 4-5

Over all the earth their cry resounds.

The heavens proclaim God’s glory,
the firmament shows us the work of his hands.
The day calls it to the next day,
the night passes it on to the night.

No word is spoken, no voice echoes,
no sound is heard;
yet all over the earth their call resounds,
their message penetrates to the edge of the world.

 

ALLELUIA

Alleluia.
You, God, we praise.
You, Lord, we praise.
You praise the glorious choir of the apostles.
Alleluia.

 

GOSPEL      Mt 9, 9-13

Follow Me. The man stood up and followed Him.

From the holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to
Matthew

At that time Jesus was moving on
and He saw someone sitting at the toll booth
whose name was Matthew.
He said to him :
“Follow Me.”
The man got up and followed Him.
Now while He was sitting at table in his dwelling,
many tax collectors and sinners
came sitting with Jesus and His disciples.
When the Pharisees saw this,
they said to his disciples :
“Why does your Master eat with tax collectors and sinners?”
Jesus heard this and said :
“It is not the healthy who need a doctor, but the sick.
“Go and learn what it means :
I prefer mercy to sacrifice.
“I have not come to call the righteous ,
but sinners.”
________________________________________________________________________

Laudato Si

Encyclic by

POPE FRANCIS

On caring for the common home

181. Continuity is indispensable, since one cannot change the politics of climate change and environmental protection every time one changes government. Results require a lot of time and involve immediate costs with effects that will not be able to be shown in one government period. Therefore, without popular and institutional pressure, there will always be even more resistance to intervene when urgent issues need to be resolved. For a politician to take on these responsibilities with the costs they entail does not conform to the “efficiency and immediate result-oriented” logic of today’s economy and politics, but if he will have the courage to do so, he will be able to recognise once again the dignity God has given him, and will leave a testimony of noble responsibility after his path in this history. One should make more room for sound politics capable of reforming institutions, coordinating them and providing them with good practices that make it possible to overcome pressure and pernicious inertia.
One must add, however, that the best tools eventually succumb, when great purposes, values, a humanistic and meaningful understanding are missing that are capable of giving any society a noble and noble focus.

 

To be continued                    For all previous publications scroll down

 

The Bible text in this issue is taken from The New Translation of the Bible,
©Dutch Bible Society 2004/2007.
Considerations from Liturgical suggestions for weekdays
Laudato Si Official English translation

________________________________________________________________________________

 

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: