http://kerkengeloof.wordpress.com

Donderdag in de vijfentwintigste week door het jaar

Boek met kaars 40

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

 

Overweging
Prediker schenkt ons de visie van een oud man die terugkijkt op het leven. Hij komt tot de pijnlijke conclusie dat alles ijdel en zinloos is. Alles gaat voorbij. Wat zal komen is er al geweest. De cyclus begint telkens opnieuw en er is niets nieuws onder de zon. We kunnen deze visie beter begrijpen vanuit het besef dat het klassieke Oude Testament geen hiernamaals kende. Als alle recht, beloning of straf binnen de aardse levenstermijn moet geschieden, dan is deze troosteloze houding verstaanbaar, en is de dood het radicale einde.

EERSTE LEZING       Pred. I, 2-11
Er is niets nieuws onder de zon.

Uit het Boek Prediker

IJdelheid der ijdelheden, zegt de Prediker,
ijdelheid der ijdelheden
en alles is ijdelheid.
Wat heeft de mens voor baat
bij al het gezwoeg, waarmee hij zich aftobt onder de zon?
Er gaat een geslacht en er komt een geslacht
en de aarde blijft steeds maar bestaan.
De zon komt op, de zon gaat onder
en haast zich alweer naar haar plaats,
en komt daar weer op en beweegt naar het Zuiden
en draait naar het Noorden.
En de wind blijft draaien en gaat maar voort
en de wind komt terug op zijn kringloop.
Alle rivieren stromen de zee in
en de zee wordt niet vol.
Vanwaar de rivieren zijn uitgegaan,
daar keren zij weer om om opnieuw te stromen.
Al die dingen, voortdurend in werking,
vermag de mens niet op te sommen.
Het oog raakt niet verzadigd van zien,
het oor niet verzadigd van horen.
Dat wat er gebeurd is, zal nog eens gebeuren
en wat er gedaan is, wordt nog eens gedaan,
en er is niets nieuws onder de zon.
Zegt men van iets : “Kijk, dat is nieuw!”
dan heeft het al eerder bestaan
in de eeuwen, die vóór ons geweest zijn.
Aan de mensen van vroeger dacht men niet meer
en evenmin blijft een volgend geslacht in herinnering
bij hen die weer later komen.

TUSSENZANG       Ps. 90(89), 3-4, 5-6, 12-13, 14, 17

Gij, Heer, zijt steeds onze toevlucht geweest
voor ieder geslacht opnieuw.

Wat sterfelijk is vergaat weer tot stof,
Gij zegt : Keer terug, kind van mensen !
Voor U zijn duizend jaren één dag,
als gisteren dat al voorbij is,
een uur van slaap in de nacht.

Ons leven breekt af als een droom in de ochtend,
kortstondig is het als gras op het veld.
Des morgens ontkiemt het en schiet het op,
des avonds is het verwelkt.

Leer ons onze dagen naar waarde te schatten
en zo te komen tot wijsheid van hart.
Laat af, Heer, hoe lang nog pijnigt Gij ons ?
wees toch uw dienaars genadig.

Verleen ons van nu af uw rijkste zegen
en laat heel ons leven gelukkig zijn.
Uw zegen, Heer God, moge over ons waken,
bestuur onze handen bij al wat zij doen.

ALLELUIA     Hebr. 4, 12

Alleluia.
Het woord van God is levend en krachtig,
en het dringt door tot het raakpunt van ziel en geest.
Alleluia.

EVANGELIE       Lc. 9, 7-9
Herodes zei : Johannes heb ik onthoofd.
Wie kan dat zijn over wie ik dergelijke verhalen hoor ?

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Lucas

In die tijd hoorde de viervorst Herodes alles wat Jezus deed
en hij wist niet wat hij ervan moest denken.
Sommigen immers zeiden : “Johannes is verrezen uit de doden”;
anderen : “Elia is verschenen”;
en weer anderen : “Een van de oude profeten is opgestaan”.
Maar Herodes zei :
“Johannes heb ik onthoofd.
“Wie kan dat zijn over wie ik dergelijke verhalen hoor ?”
Hij wilde Jezus daarom te zien krijgen.


Laudato Si 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis

Dialoog en transparantie in de beslissingsprocessen 

182. Het voorzien van het effect op het milieu van initiatieven van ondernemingen en projecten vraagt om politieke processen die transparant en onderworpen zijn aan een dialoog, terwijl de corruptie die het werkelijke effect op het milieu verbergt in ruil voor gunsten, vaak leidt tot dubbelzinnige overeenkomsten die de plicht om te informeren en een diepgaande debat ontvluchten.

Wordt vervolgd                 Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

 

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

_______________________________________________________________________________

Thursday in the twenty-fifth week through the year

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with You the joy
of the Gospel. Everyone, no one excepted,
can experience that joy by opening their hearts
to the healing power of God’s word.

Available every morning from 7 a.m.

 

Consideration
Ecclesiastes gives us the vision of an old man looking back on life. He comes to the painful conclusion that everything is vain and meaningless. Everything passes away. What will come has already been there. The cycle begins again and again and there is nothing new under the sun. We can better understand this view from the realisation that the classical Old Testament had no afterlife. If all justice, reward or punishment must take place within the earthly life span, then this dreary attitude is understandable, and death is the radical end.

 

FIRST READING     Ecclesiastes I, 2-11
There is nothing new under the sun.

From the Book of Ecclesiastes

Vanity of vanities, says Ecclesiastes,
vanity of vanities
and all is vanity.
What does man gain
in all the toil with which he toils under the sun?
There goes a generation and there comes a generation
and the earth keeps on existing.
The sun rises, the sun sets
and is already hurrying back to its place,
and rises there again and moves south
and turns to the north.
And the wind keeps turning and moving on
and the wind returns to its circle.
All the rivers flow into the sea
and the sea does not become full.
From whence the rivers have gone out,
there they turn back to flow again.
All these things, constantly in operation,
man cannot enumerate.
The eye does not become saturated with seeing,
the ear not satiated with hearing.
That which has happened will happen again
and what has been done will be done again,
and there is nothing new under the sun.
If one says of something : “Look, that’s new!”
then it has existed before
in the centuries before us.
The people of the past are no longer remembered
nor is the next generation remembered
of those who come again later.

INTERLUDIUM      Ps. 90(89), 3-4, 5-6, 12-13, 14, 17

You, Lord, have always been our refuge
for every generation anew.

That which is mortal perishes again to dust,
Thou sayest :Return, child of men !
To Thee a thousand years are one day,
as yesterday that is already past,
an hour of sleep in the night.

Our life breaks down like a dream in the morning,
brief as grass on the field.
In the morning it germinates and sprouts,
in the evening it withers.

Teach us to value our days
and so come to wisdom of heart.
Let go, Lord, how long wilt Thou torment us?
Have mercy on thy servants.

Grant us from now on your richest blessing
and let all our lives be happy.
Thy blessing, Lord God, may watch over us,
guide our hands in all they do.

 

ALLELUIA     Hebrews 4, 12

Alleluia.
The word of God is alive and powerful,
and it penetrates to the fulcrum of soul and spirit.
Alleluia.

 

GOSPEL      Lk. 9, 7-9
Herod said : John I have beheaded.
Who can that be about whom I hear such stories ?

From the holy gospel of our Lord Jesus Christ according to
Luke

In those days the prince Herod heard all that Jesus did
and he did not know what to make of it.
After all, some said : “John has risen from the dead”;
others : “Elijah has appeared”;
and still others : “one of the ancient prophets has risen”.
But Herod said :
“John I have beheaded.
“Who can that be about whom I hear such stories?”
He therefore wanted to see Jesus.

______________________________________________________________________________

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

 

On caring for the common home

Dialogue and transparency in decision-making processes

182. Anticipating the environmental impact of corporate and project initiatives requires political processes that are transparent and subject to dialogue, while the corruption that hides the real environmental impact in exchange for favours often leads to ambiguous agreements that escape the duty to inform and in-depth debate.

 

To be continued                       For all previous publications scroll down

 

The Bible text in this issue is taken from The New Translation of the Bible,
©Dutch Bible Society 2004/2007.
Considerations from Liturgical suggestions for weekdays
Laudato Si Official English translation

_______________________________________________________________________________

 

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: