http://kerkengeloof.wordpress.com

Dinsdag – H. Franciscus van Assisi

Geboren 1181 of 1182   Gestorven 3 Okt 1226
Stichter kloosterorde franciscanen of minderbroeders  Heilig verklaard 16 juli 1228

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

 

Overweging
Het zijn niet de apostelen, maar God zelf die Paulus oproept te verkondigen. God heeft hem uitverkoren om de stap naar de heidenen te zetten, zoals eens de profeten Jesaja en Jeremia geroepen werden om in Gods naam licht voor de volken te zijn. Het is Gods genade waaraan Paulus zich onderwerpt: reeds van bij zijn geboorte was hij uitverkoren om Gods wegen te gaan. Bij onze geboorte zag God al voor zich waar en hoe wij onze roeping zouden vervullen. Staan wij daar al? Mag Hij ons helpen om ons daar te krijgen waar wij moeten zijn?

EERSTE LEZING                      Gal. 1, 13-24
God besloot zijn Zoon aan mij te openbaren
opdat ik Hem onder de heidenvolken zou verkondigen.

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de Galaten

Broeders en zusters,

Gij hebt gehoord
hoe ik vroeger als Jood geleefd heb,
hoe ik de kerk van God fel vervolgde
en haar trachtte uit te roeien,
en hoe ik op het stuk van de Joodse godsdienst
velen van mijn leeftijd en mijn volk overtrof
in mijn hartstochtelijke ijver
voor de overleveringen van het voorgeslacht.
Maar toen besloot God,
die mij vanaf mijn geboorte had uitgekozen
en mij riep door zijn genade,
zijn Zoon aan mij te openbaren
opdat ik Hem onder de heidenvolken zou verkondigen.
Daarna vertrok ik meteen naar Arabië,
zonder een mens te raadplegen.
Ik ben ook niet naar Jeruzalem gegaan,
naar hen die eerder apostel waren dan ik.
Maar ik ben aanstonds vertrokken naar Arabië,
en van Arabië ben ik weer teruggekeerd naar Damascus.

Pas drie jaar later ging ik naar Jeruzalem
om met Kefas kennis te maken
en ik ben maar veertien dagen bij hem gebleven.
Van de andere apostelen heb ik niemand ontmoet
behalve Jakobus, de broeder des Heren.
Wat ik schrijf is de zuivere waarheid : God is mijn getuige.
Daarna ben ik naar Syrië en Silicië gegaan
zonder dat de gemeenten van Christus in Judea
mij persoonlijk hadden leren kennen.
Zij wisten alleen van horen zeggen :
“Hij die ons vroeger vervolgde,
verkondigt nu het geloof dat hij eerst wilde uitroeien.”
En zij verheerlijkten God om mij.

TUSSENZANG             Ps. 139(138), 1-3, 13-14, 15

Leid mij, Heer, langs beproefde paden.

Gij kent mij, Heer, en Gij doorschouwt mij,
Gij ziet mij waar ik ga of sta.
Van verre kent Gij mijn gedachten,
Gij weet waarom ik bezig ben of rust.

Want wat er in mij is hebt Gij geschapen,
Gij hebt mij als een weefsel
in de moederschoot gevormd.
Ik dank U voor het wonder van mijn leven,
voor alle wonderwerken die Gij hebt gemaakt.

Gij weet ook alles wat er omgaat in mijn geest,
mijn diepste wezen is U niet verborgen.
Toen ik geheimnisvol werd voortgebracht,
mijn levensdraden in de schoot gevlochten werden.

ALLELUIA             Mt.4, 4b

Alleluia.
Niet van brood alleen leeft de mens,
maar van alles wat uit de mond van God voortkomt.
Alleluia.

EVANGELIE                Lc. 10, 38-42
Marta ontving Jezus in haar woning.
Zij heeft het beste deel gekozen.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Lucas

In die tijd kwam Jezus in een dorp
waar een vrouw die Marta heette Hem in haar woning ontving.
Ze had een zuster, Maria die
-gezeten aan de voeten van de Heer –
luisterde naar zijn woorden.
Marta werd in beslag genomen door de drukte van het bedienen,
maar ze kwam er een ogenblik bij staan en zei :
“Heer, laat het U onverschillig
dat mijn zuster mij alleen laat bedienen ?
“Zeg haar dan dat ze mij moet helpen.”
De Heer gaf haar ten antwoord :
“Marta, Marta,
wat maak je je bezorgd en druk over veel dingen.
“Slechts één ding is nodig.
“Maria heeft het beste deel gekozen
en het zal haar niet ontnomen worden.”

____________________________________________________________________________________

 

Laudato Si

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

Over de zorg voor het gemeenschappelijke huis

194. Willen er nieuwe modellen van ontwikkeling ontstaan, dan is het noodzakelijk “het model van de globale ontwikkeling te veranderen”, en dit houdt in op verantwoordelijke wijze na te denken “over de zin van de economie en het doeleinde ervan om de vormen van disfunctioneren en vervormingen ervan te corrigeren”. Het is niet voldoende als middenweg de zorg voor de natuur af te stemmen op het financiële rendement of het behoud van het milieu op de vooruitgang. Bij dit thema zijn middenwegen alleen maar een kleine vertraging van de ramp. Het gaat er eenvoudigweg om de vooruitgang opnieuw te definiëren. Een technologische en economische ontwikkeling die geen betere wereld en een integraal hogere kwaliteit van leven achterlaat, kan niet als vooruitgang worden beschouwd. Anderzijds gaat vaak de werkelijke kwaliteit van het leven van de mensen achteruit – door de verslechtering van het milieu, de lage kwaliteit van de voedingsmiddelen of het uitgeput raken van enkele hulpbronnen – in de context van een groei van de economie. In dit kader wordt het discours van de duurzame groei van de economie vaak een afleidingsmanoeuvre en een middel tot rechtvaardiging dat waarden van het ecologische discours opneemt in de logica van het geld en de technocratie en wordt de verantwoordelijkheid voor maatschappij en milieu van de ondernemingen meestal gereduceerd tot een reeks acties die gericht zijn op marketing en imago.

 

Wordt vervolgd                 Voor voorafgaande publicaties scroll naar beneden

 

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling
_____________________________________________________________________________

Tuesday – St Francis of Assisi

Born 1181 or 1182    Died Oct 3, 1226  Founder of the Franciscan order   Canonised 16 July 1228

Invitation

May I draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wishes to share with you the joy of the Gospel.
of the Gospel. Everyone, no one excepted,
can experience that joy by opening their hearts
to the healing power of God’s word.

Available every morning from 7 a.m.

 

Consideration
It is not the apostles but God himself who calls Paul to proclaim. God has chosen him to step out to the Gentiles, just as once the prophets Isaiah and Jeremiah were called to be lights to the nations in God’s name. It is God’s grace to which Paul submits: already from birth he was chosen to go God’s ways. At our birth, God already envisaged where and how we would fulfil our calling. Are we already standing there? May He help get us where we need to be?

 

FIRST READING     Gal. 1:13-24
God decided to reveal his Son to me
that I might proclaim Him among the Gentiles.

From the holy apostle Paul’s letter to the Galatians

Brothers and sisters,

You have heard
how I used to live as a Jew,
how I fiercely persecuted the church of God
and sought to exterminate her,
and how in the matter of the Jewish religion
many of my age and my people
in my passionate zeal
for the traditions of ancestry.
But then God decided,
who had chosen me from birth
and called me by his grace,
decided to reveal His Son to me
that I might proclaim Him among the heathen peoples.
After that, I immediately left for Arabia,
without consulting a human being.
Nor did I go to Jerusalem,
to those who were apostles before me.
But I left at once for Arabia,
and from Arabia I returned again to Damascus.

Only three years later I went to Jerusalem
to become acquainted with Cephas
and I stayed with him for only a fortnight.
Of the other apostles I met no one
except James, the brother of the Lord.
What I write is the pure truth : God is my witness.
Then I went to Syria and Silicia
without the churches of Christ in Judea
had come to know me personally.
They knew only by hearsay :
“He who persecuted us before ,
now proclaims the faith he first wanted to exterminate.”
And they glorified God for my sake.

INTERLUDIUM     Ps. 139(138), 1-3, 13-14, 15

Lead me, Lord, along tried paths.

Thou knowest me, Lord, and Thou seest me through,
Thou seest me where I go or stand.
From afar Thou knowest my thoughts,
Thou knowest why I am working or resting.

For what is in me Thou hast created,
Thou hast formed me like a tissue
formed in the mother’s womb.
I thank Thee for the miracle of my life,
for all the wonders Thou hast made.

Thou also knowest all that goes on in my spirit,
my innermost being is not hidden from Thee.
When I was secretly brought forth,
my threads of life were woven in the womb.

 

ALLELUIA      Mt.4, 4b

Alleluia.
Not from bread alone does man live,
but from all that proceeds from the mouth of God.
Alleluia.

 

GOSPEL                 Lk. 10, 38-42
Martha received Jesus into her home.
She chose the best part.

From the holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to
Luke

In those days Jesus came to a village
where a woman called Marta received Him into her dwelling.
She had a sister, Mary who
-seated at the feet of the Lord –
listened to His words.
Marta was engrossed in the business of ministry ,
but she joined them for a moment and said :
“Lord, let it be indifferent to You
that my sister has me serve alone?
“Then tell her to help me.”
The Lord answered her in reply :
“Marta, Marta ,
how much you worry and fuss about many things.
“Only one thing is necessary.
“Mary has chosen the best part
and it will not be taken away from her.”

____________________________________________________________________________________

Laudato Si

Encyclic by

POPE FRANCIS

On the care of the common home

194. If new models of development are to emerge, it is necessary to “change the model of global development”,  and this involves thinking responsibly “about the meaning of the economy and its purpose to correct its forms of dysfunction and distortions”.  It is not enough as a middle way to align care for nature with financial returns or preservation of the environment with progress. On this theme, middle roads are only a minor delay to disaster. It is simply a matter of redefining progress. A technological and economic development that does not leave a better world and an integrally higher quality of life cannot be considered progress. On the other hand, the real quality of people’s lives often deteriorates – due to environmental degradation, low quality food or the depletion of some resources – in the context of an economy’s growth. In this context, the discourse of the sustainable growth of the economy often becomes a diversion and a means of justification that incorporates values of the ecological discourse into the logic of money and technocracy, and corporate responsibility for society and the environment is usually reduced to a series of actions aimed at marketing and image.

 

To be continued                  For previous publications scroll down

 

The Bible text in this publication is taken from The New Bible Translation,
©Dutch Bible Society 2004/2007.
Considerations from Liturgical suggestions for weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation
_____________________________________________________________________________

 

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: