http://kerkengeloof.wordpress.com

Donderdag – H. Bruno, pr.

Duitse heilige geboren in Keulen ca. 1032
Overleden in 1101
Stichter van de orde der Kartuizers

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging
De christelijke boodschap is geen ideologie, geen grote les in moraal, geen wetboek. Christenen geloven niet ‘dat Iemand’, maar ‘in Iemand’. In een persoon, Jezus Christus. Hij richt aan elk van ons een oproep om Hem te volgen. Het belangrijkste in ons geloof is dan: het op weg gaan naar, en met Hem. Het antwoord op zijn oproep. De persoonlijke ontmoeting met Diegene die ons roept. Dat is de essentie van Paulus’ boodschap aan de Galaten: hebben ze, samen met hem, geen wonderen gezien die alleen door de werking van Gods Geest mogelijk waren? Was dat dankzij de Wet, of dankzij hun geloof in het evangelie?

EERSTE LEZING       Gal. 3, 1-5
Hebt gij de Geest ontvangen door de wet te onderhouden
of door te geloven in de boodschap van het evangelie ?

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de Galaten

Domme Galaten, wie heeft u behekst !
Jezus Christus was u toch openlijk en onverbloemd
beschreven als de gekruisigde ?
Eén ding wil ik van u horen :
hebt gij de Geest ontvangen door de wet te onderhouden
of door te geloven in de boodschap van het evangelie ?
Hoe kunt ge zo dom zijn !
Ge zijt begonnen met de Geest,
wilt ge nu eindigen met het vlees ?
hebt ge zoveel meegemaakt voor niets ?
Dat kan ik niet aannemen.
Nogmaals,
als God u de Geest geeft en wonderen onder u bewerkt,
is dat omdat ge de wet onderhoudt
of omdat ge luistert en gelooft ?

TUSSENZANG               Lc. 1, 69-70, 71-72, 73-75

Geprezen zij de Heer, de God van Israël,
omdat Hij omziet naar zijn volk en het bevrijdt.

Een redder heeft Hij ons verwekt
in het geslacht van David, zijn getrouwe;
zoals Hij reeds van oudsher had verklaard
bij monde van zijn heilige profeten :
Verlossing uit de macht van onze vijanden
en uit de hand van allen die ons haten.
Zo zal Hij onze vaderen barmhartig zijn,
zijn heilige verbond gestand doen.

De eed van onze vader Abraham gezworen
ons eenmaal te verlenen ;
om aan de greep van vijanden ontrukt
Hem zonder vrees te dienen ;
in vroomheid en gerechtigheid
al onze dagen voor zijn Aanschijn.

ALLELUIA             cf. Lc. 8, 15

Alleluia.
Zalig zij die het woord Gods dat zij hoorden,
in een goed en edel hart bewaren
en vrucht voortbrengen door hun standvastigheid.
Alleluia.

EVANGELIE             Lc. 11, 5-13
Vraagt en u zal gegeven worden.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Lucas

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen :
“Stel dat iemand van u een vriend heeft.
“Midden in de nacht gaat hij naar hem toe en zegt :
Vriend, leen mij drie broden,
want een vriend van mij is van een reis bij mij aangekomen
en ik heb niets om hem voor te zetten.
“Zou die ander van binnen uit dan antwoorden :
Val me niet lastig ;
de deur is al op slot en mijn kinderen en ik liggen in bed ;
ik kan niet opstaan om het te geven ?
“Ik zeg u,
als hij al niet opstaat en het hem geeft omdat hij zijn vriend is,
zal hij toch opstaan en hem geven al wat hij nodig heeft,
om zijn onbescheiden aandringen.
“Tot u zeg Ik hetzelfde :
Vraagt en u zal gegeven worden ;
zoekt en gij zult vinden ;
klopt en er zal worden opengedaan.
“Want al wie vraagt verkrijgt ; wie zoekt vindt ;
en voor wie klopt doet men open.
“”Is er soms onder u een vader die aan zijn zoon een steen zal geven,
als deze hem om brood vraagt ?
“Of als hij om vis vraagt
zal hij hem toch in plaats van vis geen slang geven ?
“Of als hij een ei vraagt
zal hij hem toch geen schorpioen geven ?
“Als gij dus – ofschoon ge slecht zijt –
goede gaven aan uw kinderen weet te geven,
hoeveel te meer zal dan uw Vader in de hemel
de heilige Geest geven aan wie Hem erom vragen.”


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

196 .Wat is de plaats van de politiek? Wij herinneren aan het subsidiariteitsbeginsel, dat vrijheid toekent voor de ontwikkeling van de capaciteiten, aanwezig op alle niveaus, maar tegelijkertijd meer verantwoordelijkheid eist voor het algemeen welzijn van de kant van wie de meeste macht heeft. Weliswaar oefenen tegenwoordig enkele economische sectoren meer macht uit dan de staten zelf, maar men kan een economie zonder politiek niet rechtvaardigen: deze zou niet in staat zijn een andere logica te begunstigen die in staat zou zijn met de verschillende aspecten van de huidige crisis om te gaan. De logica die geen ruimte laat voor een oprechte zorg voor het milieu, is gelijk aan die waarbij er geen ruimte is voor de zorg om de meest kwetsbaren te erbij te betrekken, omdat “in het geldende model “van succes” en “privé-recht” het geen zin lijkt te hebben erin te investeren dat degenen die achter blijven, de zwakken of de minder begaafden, hun weg kunnen vinden in het leven”. 6

 

Wordt vervolgd        Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

 

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling
_______________________________________________________________________

Thursday – Saint Bruno, pr.

German saint born in Cologne c. 1032
Died in 1101
Founder of the order of Carthusians

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wishes to share with you the joy of the Gospel.
of the Gospel. Everyone, no one excepted,
can experience that joy by opening their hearts
to the healing power of God’s word.

Available every morning from 7 a.m.

Consideration
The Christian message is not an ideology, not a great lesson in morality, not a law book. Christians do not believe ‘that Someone’, but ‘in Someone’. In a person, Jesus Christ. He addresses to each of us a call to follow Him. The most important thing in our faith then is: walking towards, and with Him. Answering His call. The personal encounter with the One who calls us. That is the essence of Paul’s message to the Galatians: didn’t they, along with him, see miracles that were only possible through the working of God’s Spirit? Was it because of the Law, or because of their faith in the gospel?

 

FIRST READING     Gal. 3, 1-5
Did you receive the Spirit by keeping the Law
or by believing in the message of the gospel ?

From the holy apostle Paul’s letter to the Galatians

Silly Galatians, who has bewitched you!
Surely Jesus Christ was openly and unabashedly
described to you as the crucified one?
One thing I want to hear from you :
have you received the Spirit by keeping the law
or by believing the message of the Gospel?
How can you be so stupid!
Ye began with the Spirit,
Do you want to end with the flesh?
Have you gone through so much for nothing?
I cannot accept that.
Again,
if God gives you the Spirit and works miracles among you,
is it because you keep the law
or because you listen and believe?

INTERLUDIUM       Lk 1:69-70, 71-72, 73-75

Praised be the Lord, the God of Israel,
for He cares for His people and delivers them.

A saviour He has begotten for us
in the lineage of David, His faithful;
as He had declared from of old
through His holy prophets :
Deliverance from the power of our enemies
and from the hand of all who hate us.
Thus will He be merciful to our fathers,
keep his holy covenant.

The oath of our father Abraham sworn
to grant us once ;
To be delivered from the grip of enemies
To serve Him without fear ;
in piety and righteousness
all our days before His Face.

ALLELUIA             Lk. 8, 15

Alleluia.
Blessed are those who keep the word of God which they heard ,
keep in a good and noble heart
And bring forth fruit by their constancy.
Alleluia.

 

GOSPEL               Lk. 11, 5-13
Ask and you shall be given.

From the holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to
Luke

At that time, Jesus said to his disciples :
“Suppose one of you has a friend.
“In the middle of the night he goes to him and says :
Friend, lend me three loaves of bread,
for a friend of mine has come to me from a journey
and I have nothing to put in front of him.
“Would that other inside then answer :
Don’t bother me ;
the door is already locked and my children and I are in bed ;
I can’t get up to give it ?
“I tell you,
if he already does not get up and give it to him because he is his friend,
still he will get up and give him all he needs,
for his immodest insistence.
“To you I say the same thing :
Ask and ye shall be given ;
seek and ye shall find ;
knock and it shall be opened.
“For all who ask obtain; he who seeks finds ;
and to him who knocks it will be opened.
“‘Is there sometimes among you a father who will give a stone to his son,
if he asks him for bread?
“Or if he asks for fish
surely he will not give him a snake instead of fish ?
“Or if he asks for an egg
shall he not give him a scorpion ?
“If thou therefore – though thou art evil –
know how to give good gifts to thy children,
how much more will your Father in heaven
give the Holy Spirit to those who ask Him for it.”
_____________________________________________________________

Laudato Si

Encyclic by

POPE FRANCIS

On caring for the common home

196 .What is the place of politics? We recall the principle of subsidiarity, which grants freedom for the development of capacities, present at all levels, but at the same time demands greater responsibility for the common good on the part of those who have the most power. It is true that today some economic sectors exercise more power than the states themselves, but one cannot justify an economy without politics: it would not be able to favour a different logic that would be able to deal with the different aspects of the current crisis. The logic that leaves no room for a genuine concern for the environment is equivalent to that in which there is no room for concern to include the most vulnerable, because “in the prevailing model ‘of success’ and ‘private right’ it seems to make no sense to invest in it in ensuring that those who are left behind, the weak or the less gifted, can find their way in life”.

 

To be continued              For all previous publications scroll down

 

The Bible text in this issue is taken from The New Bible Translation,
©Dutch Bible Society 2004/2007.
Considerations from Liturgical suggestions for weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation
_______________________________________________________________________

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d