http://kerkengeloof.wordpress.com

Dinsdag – H. Johannes XXIII, paus

Geboren 25/11/1881 en overleden op 3/6/1963
Heilig verklaard op 27/04/2014 door paus Franciscus

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

 

Overweging
“Voor de vrijheid heeft Christus ons vrijgemaakt.” Nieuw in de Galatenbrief is de leer over de rechtvaardiging door het geloof, tegenover de rechtvaardiging door de werken. Dit vinden we nog sterker uitgewerkt in de Romeinenbrief die kort daarop geschreven is. De vrijheid van de Wet geldt niet alleen voor heidenen, maar ook voor joden. De leer uit de Thora wordt hier duidelijk gerelativeerd: een blijvende struikelsteen in de verhouding tussen christenen en joden.

EERSTE LEZING                Gal. 5, 1-6
Al dan niet besneden-zijn maakt niet het minste verschil ;
het enige waar het op aankomt is geloof, zich uitend in liefde.

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de Galaten

Broeders en zusters,

Voor de vrijheid heeft Christus ons vrijgemaakt.
Houdt dus stand
en laat u niet weer het slavenjuk opleggen.

Let op mijn woorden.
Ik, Paulus, zeg u :
Als ge u laat besnijden
zal Christus u niets baten.
Nog eens, met alle nadruk :
Ieder die zich laat besnijden
is verplicht de hele wet te onderhouden.
Als ge uw heil in de wet zoekt,
dan hebt gij met Christus gebroken,
dan hebt gij Gods genade verbeurd.
Wat ons betreft,
wij verwachten de verhoopte gerechtigheid van het geloof
als het werk van de Geest.
Als wij één zijn met Christus Jezus,
maakt al dan niet besneden-zijn niet het minste verschil ;
het enige waar het op aankomt is geloof,
zich uitend in liefde.

TUSSENZANG                  Ps. 119(118), 41, 43, 44, 45, 47, 48

Laat mij nu, Heer, uw erbarming ontvangen,
uw bijstand, die Gij hebt beloofd.

Ontneem aan mijn mond niet het woord der waarheid ;
op wat Gij bepaald hebt stel ik mijn hoop.

Uw wet zal ik trouw onderhouden,
te allen tijde, in eeuwigheid.

Dan zal ik voortgaan langs brede wegen,
want ik verlang slechts wat Gij beveelt.

Ik vind mijn genoegen in uw geboden,
ik heb ze van harte lief.

Naar uw geboden strek ik mijn handen
en nooit vergeet ik wat Gij hebt beschikt.

ALLELUIA                Joh. 14, 5

Alleluia.
Ik ben de weg, de waarheid en het leven, zegt de Heer ;
niemand komt tot de Vader tenzij door Mij.
Alleluia.

EVANGELIE            Lc. 11, 37-41
Geeft een aalmoes ;
dan is voor u alles rein.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Lucas

In die tijd nodigde een Farizeeër Jezus uit
de maaltijd bij hem te gebruiken.
Jezus trad dus binnen en ging aanliggen.
Toen de Farizeeër dat zag, stond hij er verwonderd over
dat Jezus niet eerst vóór de maaltijd de wassingen verricht had.
Maar de Heer sprak tot hem :
“En gij dan, Farizeeën,
gij maakt wel de buitenkant van beker en schotel schoon,
maar van binnen zijt ge vol van roof en slechtheid.
“Dwazen !
“Heeft Hij die de buitenkant maakte
ook niet de binnenkant gemaakt ?
“Geeft liever wat erin is als aalmoes ;
dan is voor u alles rein.”

____________________________________________________________________________________

 

Laudato Si

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

Over de zorg voor het gemeenschappelijke huis

201. Het merendeel van de bewoners van de planeet verklaart zich gelovig en dat zou de godsdiensten ertoe moeten aanzetten met elkaar in een dialoog te treden die gericht is op de zorg voor de natuur, de bescherming van de armen, het bouwen aan een netwerk van respect en broederschap. Ook is een dialoog tussen de wetenschappen zelf onontbeerlijk, daar elk gewoon is zich op te sluiten binnen de grenzen van het eigen taalgebruik en specialisatie ertoe neigt isolement en verabsolutering van eigen kennis te worden. Dit verhindert op een adequate wijze de problemen van het milieu aan te pakken. Evenzo wordt een open en respectvolle dialoog noodzakelijk tussen de verschillende ecologische bewegingen, waar het niet ontbreekt aan ideologische strijd. De ernst van de ecologische crisis eist van ons allen dat wij denken aan het algemeen welzijn en verder gaan op de weg van de dialoog, die om geduld, ascese en edelmoedigheid vraagt, eraan denkend dat “de werkelijkheid belangrijker is dan het idee”. 

 

Wordt vervolgd                 Voor voorafgaande publicaties scroll naar beneden

 

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling
_____________________________________________________________________________

Tuesday – H. John XXIII, Pope

Born 25/11/1881 and died 3/6/1963
Canonised on 27/04/2014 by Pope Francis

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wishes to share with You the joy
of the Gospel. Everyone, no one excepted,
can experience that joy by opening their hearts
to the healing power of God’s word.

Available every morning from 7 a.m.

 

Consideration
“For freedom Christ has set us free.” New in the Galatians letter is the teaching on justification by faith, versus justification by works. We find this even more strongly developed in the letter to Romans written shortly afterwards. The freedom from the Law applies not only to Gentiles, but also to Jews. The teaching from the Torah is clearly put into perspective here: An enduring stumbling block in the relationship between Christians and Jews.

 

FIRST READING     Gal. 5, 1-6
Being circumcised or not does not make the slightest difference ;
all that matters is faith, expressed in love.

From the Holy Apostle Paul’s letter to the Galatians

Brothers and sisters,

For freedom Christ has set us free.
Therefore stand firm
and do not let the yoke of slavery be imposed on you again.

Mark my words.
I, Paul, say to you :
If you allow yourselves to be circumcised
Christ will avail you nothing.
Again, with all emphasis :
Everyone who is circumcised
is obliged to keep the whole law.
If ye seek your salvation in the law ,
then thou hast broken with Christ,
then you have forfeited God’s grace.
As for us,
we expect the hoped-for righteousness of faith
as the work of the Spirit.
If we are one with Christ Jesus,
being circumcised or not doesn’t make the slightest difference;
all that matters is faith,
expressed in love.

INTERLUDIUM            Ps 119(118), 41, 43, 44, 45, 47, 48

Now, Lord, let me receive your mercy,
thy assistance, which Thou hast promised.

Deprive not to my mouth the word of truth ;
on what Thou hast determined I put my hope.

Thy law will I keep faithfully,
for ever and ever.

Then shall I go forth along broad roads,
for I desire only what Thou dost command.

I find my pleasure in thy commandments,
I love them with all my heart.

To thy commandments I stretch forth my hands
and never do I forget what Thou hast ordained.

 

ALLELUIA      Jn 14:5

Alleluia.
I am the way, the truth and the life, says the Lord ;
no one comes to the Father except through Me.
Alleluia.

 

GOSPEL        Lk. 11, 37-41
Give alms ;
then for you all things will be pure.

From the holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to
Luke

At that time, a Pharisee invited Jesus
to have a meal with him.
So Jesus entered and lay down.
When the Pharisee saw this, he was amazed to see
that Jesus had not performed the ablutions before the meal.
But the Lord spoke to him :
“And you then, Pharisees ,
ye do clean the outside of the cup and saucer,
but inside you are full of robbery and wickedness.
“Fools!
“Did He who made the outside
not also made the inside?
“Give rather what is in it as alms ;
then everything will be clean for you.” ___________________________________________________________________________________

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On caring for the common home

201. The majority of the planet’s inhabitants declare themselves to be religious, and this should encourage religions to enter into a dialogue with each other aimed at caring for nature, protecting the poor, building a network of respect and fraternity. Dialogue between the sciences themselves is also indispensable, as each is used to confining itself within the limits of its own language and specialisation tends to become isolation and absolutisation of its own knowledge. This prevents the problems of the environment from being adequately addressed. Similarly, an open and respectful dialogue becomes necessary between the different ecological movements, where there is no lack of ideological struggle. The gravity of the ecological crisis demands all of us to think of the common good and continue along the path of dialogue, which calls for patience, asceticism and generosity, remembering that “reality is more important than the idea”.

 

To be continued                      For previous publications scroll down

 

The Bible text in this issue is taken from The New Translation of the Bible,
©Dutch Bible Society 2004/2007.
Considerations from Liturgical suggestions for weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation
_____________________________________________________________________________

 

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: