http://kerkengeloof.wordpress.com

Zaterdag – KERKWIJDINGSFEEST

Viering als herinnering aan het moment waarop een kerk in gebruik is genomen

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

 

Openingswoord

Mysterie van onze godsdienst:
Dat God die in de hemel is,
die alles en allen in zich omsloten houdt,
komt wonen in de wereld.
Hij wordt mens in zijn Zoon Jezus Christus,
mensgeworden liefde.
Niet alleen in een huis van stenen, zijn tent op aarde,
maar in het hart van ieder mens wil de Heer wonen
en zijn schepselen omvormen tot tempels van zijn Heilige Geest.

Vandaag gedenken wij ook de H. Johannes-Paulus II (+ 2005). De paus staat bekend om
zijn buitengewone apostolische ijver, in het bijzonder voor gezinnen, jongeren en zieken.

EERSTE LEZING              Ef. 4, 7-16

Christus is het hoofd waaruit het hele lichaam kracht put.

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Efeze

Broeders en zusters,

Aan ieder van ons afzonderlijk is de genade verleend
naar de maat van Christus’ gave.
Daarom zegt de Schrift :
“Hij is opgevaren naar den hoge,
Hij heeft gevangenen meegevoerd,
Hij heeft gaven gegeven aan de mensen.”
Hij is opgestegen :
dit betekent dat Hij eerst in de diepte is afgedaald,
tot op de aarde.
Hij die is neergedaald,
is dezelfde die ook is opgestegen, hoog boven alle hemelen,
om het heelal te vervullen.
Hij heeft ook gaven gegeven :
Sommigen maakte Hij apostelen, anderen profeten,
anderen evangelisten, weer anderen herders en leraars.
Zo heeft Hij de heiligen toegerust voor het werk der bediening,
tot opbouw van het lichaam van Christus,
totdat wij allen te zamen komen
tot de eenheid in het geloof en de kennis van Gods Zoon,
tot de volmaakte Man,
tot de gehele omvang van de volheid van Christus.
Dan zullen wij niet langer onmondig zijn,
heen en weer geslingerd en meegesleurd door elke windvlaag,
ik bedoel :
Elke leer die door het valse spel van sluwe mensen
wordt uitgedacht om tot dwaling te verleiden.
Neen, laten wij de waarheid spreken in liefde
en zo geheel naar Christus toegroeien.
Hij is het hoofd
waaruit het hele lichaam kracht put.
Als een welsluitend geheel,
bijeengehouden door de steun van al zijn gewrichten
bereikt het zijn volle wasdom
door de werkzaamheid die ieder deel is toegemeten,
en bouwt het zichzelf op in liefde.

TUSSENZANG            Ps. 122(121), 1-2, 3-4a, 4b-5

Hoe blij was ik, toen men mij riep :
Wij trekken naar Gods huis !

Hoe blij was ik, toen men mij riep :
Wij trekken naar Gods huis !
Nu mag mijn voet, Jeruzalem,
uw poorten binnentreden.

Jeruzalem, ommuurde stad,
zo dicht opeen gebouwd :
Naar u trekken de stammen op,
de stammen van Gods volk.

Zij gaan naar Israëls gebruik
de Naam van God vereren.
Daar staan de zetels van het recht,
de troon van Davids huis.

ALLELUIA             I Tess. 2, 13

Alleluia.
Ontvangt het goddelijk woord
niet als een woord van mensen
maar als wat het inderdaad is : Het woord van God.
Alleluia.

EVANGELIE                Lc. 13, 1-9

Als gij niet tot bekering komt
zult ge allen op eenzelfde wijze omkomen.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Lucas

In die tijd waren er bij Jezus enkele mensen
die Hem vertelden wat er gebeurd was met de Galileeërs,
van wie Pilatus het bloed
met dat van hun offerdieren vermengd had.
Daarop zei Jezus :
“Denkt ge, dat onder alle Galileeërs
alleen deze mensen zondaars waren,
omdat zij dat lot ondergaan hebben ?
“Volstrekt niet, zeg Ik u.
“Maar als gij u niet bekeert,
zult ge allen op een dergelijke manier omkomen.
“Of de achttien die gedood werden
doordat de toren bij de Siloam op hen viel :
Denkt ge dat die alleen schuldig waren
onder alle mensen die in Jeruzalem woonden ?
“Volstrekt niet, zeg Ik u.
“Maar als gij niet tot bekering komt
zult ge allen op eenzelfde wijze omkomen.”

Toen vertelde Hij deze gelijkenis :
“Iemand had een vijgeboom die in zijn wijngaard geplant stond ;
hij kwam zoeken of er vrucht aan zat, maar vond niets.
“Toen zei hij tot de wijngaardenier :
Al sinds drie jaar kom ik aan deze vijgeboom vruchten zoeken
maar ik vind er geen.
“Hak hem om ! Waartoe put hij nog de grond uit ?
“Maar de man gaf hem ten antwoord :
Heer, laat hem dit jaar nog staan ;
laat mij eerst de grond er omheen omspitten
en er mest op brengen.
“Misschien draagt hij het volgend jaar vrucht ;
zo niet, dan kunt ge hem omhakken.”

____________________________________________________________________________________

 

Laudato Si

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

Over de zorg voor het gemeenschappelijke huis

212. Men moet niet denken dat deze krachtsinspanningen de wereld niet zullen veranderen. Van deze handelingen gaat in de maatschappij een weldadigheid uit die steeds meer vruchten voortbrengt dan men kan constateren, omdat zij binnen deze aarde een weldadigheid tot stand brengen die steeds meer de neiging heeft zich, soms onzichtbaar, te verbreiden. Bovendien geeft dit gedrag ons het gevoel van onze waardigheid terug, brengt het ons tot een diepere existentiële diepgang, maakt het het ons mogelijk te ervaren dat het de moeite waard is op deze wereld te leven.

 

Wordt vervolgd                 Voor voorafgaande publicaties scroll naar beneden

 

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling
_____________________________________________________________________________

Saturday – CHURCHWARD FEAST

Celebration to commemorate the moment a church was dedicated

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
of the Gospel. Everyone, no one excepted,
can experience that joy by opening their hearts
to the healing power of God’s word.

Available every morning from 7 a.m.

 

Opening word

Mystery of our religion:
That God who is in heaven,
who encompasses all and everything,
comes to dwell in the world.
He becomes man in his Son Jesus Christ,
incarnate love.
Not only in a house of stones, his tent on earth,
but in the heart of every human being the Lord wants to dwell
and transform his creatures into temples of his Holy Spirit.

Today we also remember Saint John-Paul II (+ 2005). The pope is known for
his extraordinary apostolic zeal, especially for families, the young and the sick.

 

FIRST READING      Eph. 4, 7-16

Christ is the head from which the whole body draws strength.

From the letter of the holy apostle Paul to the Christians of Ephesus

Brothers and sisters,

To each of us individually grace has been granted
according to the measure of Christ’s gift.
Therefore the Scripture says :
“He ascended on high,
He has carried away captives,
He has given gifts to men.”
He ascended :
This means that He first descended into the depths ,
down to the earth.
He who descended ,
is the same one who also ascended, high above all the heavens,
to fill the universe.
He also gave gifts :
Some He made apostles, others prophets,
others evangelists, others shepherds and teachers.
Thus He equipped the saints for the work of ministry,
for the edification of the body of Christ,
until we all come together
to unity in the faith and knowledge of the Son of God,
to the perfect Man,
to the fullness of the fullness of Christ.
Then we will no longer be impecunious,
tossed to and fro and swept along by every gust of wind,
I mean :
Every doctrine devised by the false game of cunning men
is devised to lead to error.
No, let us speak the truth in love
and thus grow completely towards Christ.
He is the head
from which the whole body draws strength.
As a unifying whole,
held together by the support of all its joints
it reaches its full maturity
through the efficacy assigned to each part,
and builds itself up in love.

INTERLUDIUM        Ps 122(121), 1-2, 3-4a, 4b-5

How happy was I, when I was called :
We are going to God’s house!

How happy was I, when I was called :
We are going to God’s house!
Now may my foot, Jerusalem,
may enter your gates.

Jerusalem, walled city,
built so close together:
to thee do the tribes march,
the tribes of God’s people.

They go according to Israel’s custom
worship the Name of God.
There stand the seats of justice,
the throne of David’s house.

 

ALLELUIA I              Thess. 2, 13

Alleluia.
Receive the divine word
not as a word of men
but as what it is indeed : The word of God.
Alleluia.

 

GOSPEL         Lk 13:1-9

If you do not repent
ye shall all perish in like manner.

From the holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to
Luke

At that time there were with Jesus some people
who told Him what had happened to the Galileans,
whose blood Pilate had mixed
with that of their sacrificial animals.
Thereupon Jesus said :
“Do you think that among all the Galileans
only these people were sinners ,
because they suffered that fate?
“Not at all, I tell you.
“But if ye do not repent ,
ye shall all perish in such a manner.
“Or the eighteen who were killed
because the tower at the Siloam fell on them :
Do you think that those alone were guilty
among all the people who lived in Jerusalem ?
“Absolutely not, I tell you.
“But if ye do not come to repentance
ye shall all perish in like manner.”

Then He told this parable :
“Someone had a fig tree planted in his vineyard ;
he came to search whether there was fruit on it, but found nothing.
“Then he said to the vineyard owner :
For three years now I have come to look for fruit on this fig tree
but I find none.
“Cut it down! To what purpose does he still exhaust the ground?
“But the man answered him :
Lord, let him stand this year ;
first let me dig up the soil around it
and put manure on it.
“Perhaps next year it will bear fruit ;
if not, you can cut it down.”

____________________________________________________________________________________

 

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On caring for the common home

212. One should not think that these efforts of strength will not change the world. From these acts emanates in society a beneficence that produces ever more fruit than can be observed, because they bring about within this earth a beneficence that tends more and more to spread, sometimes invisibly. Moreover, this behaviour gives us back the sense of our dignity, brings us to a deeper existential depth, allows us to experience that it is worth living on this world.

 

To be continued            For previous publications scroll down

 

The Bible text in this issue is taken from The New Bible Translation,
©Dutch Bible Society 2004/2007.
Considerations from Liturgical suggestions for weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation
_____________________________________________________________________________

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: