Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging

Het woord ‘hypotassein’ wordt reeds in vers 21 gebruikt en wel in wederkerige zin. Dus, ‘wees elkander onderdanig’. Als men de lezing onbevangen leest en het geheel niet uit het oog verliest, blijft dit een unieke tekst, waarop men de sacramentaliteit van het christelijk huwelijk kan funderen. Als het licht van Christus doorbreken zal, zullen alle werken van het kwade afgewezen moeten worden, zodat alle mensen kinderen van het licht kunnen worden. Dit licht moet zijn uitwerking krijgen in onze relaties, ook in de huwelijksrelatie tussen man en vrouw. De auteur ziet het huwelijk als een beeld van het verbond tussen Christus en zijn Kerk.

 

EERSTE LEZING                 Ef. 5,21-33

Dit geheim heeft een diepe zin. Ik voor mij betrek het op Christus en de Kerk.

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Efeze

Broeders en zusters,

Weest elkander onderdanig uit ontzag voor Christus.

Vrouwen, weest onderdanig aan uw man als aan de Heer.
Want de man is het hoofd van de vrouw
zoals Christus het hoofd is van de kerk,
Hij die ook de Verlosser is van zijn lichaam ;
maar zoals de kerk onderdanig is aan Christus,
zo moet ook de vrouw haar man in alles onderdanig zijn.

Mannen,
hebt uw vrouw lief zoals Christus de kerk heeft liefgehad :
Hij heeft zich voor haar overgeleverd om haar te heiligen,
haar reinigend door het waterbad met het woord.
Hij heeft de kerk tot zich gevoerd als een heerlijke bruid,
zonder vlek of rimpel of fout,
heilig en onbesmet.
Zo moeten ook de mannen hun vrouwen liefhebben
zoals ze hun eigen lichaam liefhebben.
Wie zijn vrouw bemint, bemint zichzelf.
Niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat,
integendeel, hij voedt en koestert het.
En zo doet Christus met de kerk
omdat wij ledematen zijn van zijn lichaam.
“Daarom zal de man vader en moeder verlaten
om zich te hechten aan zijn vrouw
en die twee zullen één vlees zijn”.
Dit geheim heeft een diepe zin.
Ik voor mij betrek het op Christus en de kerk.
Hoe dit ook zij,
ieder van u moet zijn vrouw beminnen als zichzelf
en de vrouw moet ontzag hebben voor haar man.

TUSSENZANG                Ps. 128(127), 1-2, 3, 4-5

Gelukkig die godvrezend zijt.

Gelukkig die godvrezend zijt,
de weg des Heren gaat.
Gij zult de vrucht van eigen arbeid eten,
tevreden en voorspoedig zult ge zijn.

Uw vrouw daarbinnen in uw huis
is als een rijkbeladen wijnstok.
En als olijftakken rond de stam
zo staan uw zonen om uw tafel.

Ja, zo wordt elke man gezegend
die eer geeft aan de Heer.
U zegene de Heer uit Sion ;
moogt gij Jeruzalem welvarend zien
zolang uw dagen duren.

 

ALLELUIA                   II Tim. 1, 10b

Alleluia.
Onze Heiland Christus Jezus heeft de dood vernietigd,
en onvergankelijk leven doen aanlichten
door het evangelie.
Alleluia.

 

EVANGELIE                   Lc. 13, 18-21

Het zaadje groeide en werd een grote boom.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas

In die tijd zei Jezus :
“Waarop gelijkt het Koninkrijk Gods,
waarmee zal Ik het vergelijken?
” Het gelijkt op een mosterdzaadje dat iemand in zijn tuin zaaide ;
het groeide en werd een grote boom
en de vogels uit de lucht nestelden in zijn takken.”
Jezus zei ook nog:
“Waarmee zal Ik het Rijk Gods vergelijken?
“Het gelijkt op gist,
die een vrouw in drie maten bloem verwerkte
totdat deze in hun geheel gegist waren.”


Laudato Si 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis

215. In deze context “mag de relatie die er is tussen een geëigende esthetische opvoeding en de bescherming van een gezond milieu … niet worden verwaarloosd”. Aandacht schenken aan schoonheid en deze liefhebben helpt ons buiten een utilitaristisch pragmatisme te treden. Wanneer men niet leert stil te blijven staan om het schone te bewonderen en te waarderen, is het niet vreemd dat alles verandert in een object dat men zonder scrupules mag gebruiken of misbruiken. Als men wil komen tot diepgaande veranderingen, moet men voor ogen houden dat denkmodellen werkelijk van invloed zijn op gedragingen. De opvoeding zal ondoelmatig zijn en alle krachtsinspanningen onvruchtbaar, als men er geen zorg voor draagt ook een nieuw model te verspreiden betreffende de mens, het leven, de maatschappij en de relatie met de natuur. Anders zal het consumptistische model dat door de communicatiemiddelen en de doeltreffende marktmechanismen wordt doorgegeven, zich blijven ontwikkelen.

 

Wordt vervolgd             Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

 

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling
____________________________________________________________________________________________

Tuesday in the thirtieth week through the year

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with You the joy
of the Gospel. Everyone, no one excepted,
can experience that joy by opening their hearts
to the healing power of God’s word.

Available every morning from 7 a.m.

Consideration

The word ‘hypotassein’ is already used in verse 21 and in a reciprocal sense. So, ‘be submissive to one another’. If one reads the reading open-mindedly and does not lose sight of the whole, this remains a unique text on which one can base the sacramentality of Christian marriage. If the light of Christ will break through, all works of evil will have to be rejected so that all people can become children of light. This light must take effect in our relationships, including the marriage relationship between husband and wife. The author sees marriage as a picture of the covenant between Christ and his Church.

 

FIRST READING      Eph. 5:21-33

This mystery has a deep meaning. I for me relate it to Christ and the Church.

From the Holy Apostle Paul’s letter to the Christians of Ephesus

Brothers and sisters,

Be submissive to one another out of awe of Christ.

Wives, be submissive to your husbands as to the Lord.
For the husband is the head of the wife
as Christ is the head of the church,
He who is also the Redeemer of His body;
but as the church is submissive to Christ ,
so also the wife must be submissive to her husband in all things.

Husbands,
love your wife as Christ loved the church :
He gave Himself up for her to sanctify her,
cleansing her by the water bath with the word.
He has brought the church to Himself as a glorious bride,
without spot or wrinkle or fault,
holy and undefiled.
Likewise, men should love their wives
as they love their own bodies.
He who loves his wife loves himself.
No one has ever hated his own flesh,
on the contrary, he nurtures and cherishes it.
And so Christ does with the church
because we are limbs of His body.
“Therefore the husband will leave father and mother
to cleave to his wife
and the two shall be one flesh”.
This secret makes deep sense.
I for me relate it to Christ and the church.
However this may be,
each of you must love his wife as himself
and the wife should be in awe of her husband.

INTERLUDIUM                Ps. 128(127), 1-2, 3, 4-5

Happy who fear God.

Happy who fear God,
go the way of the Lord.
Thou shalt eat the fruit of thy own labour,
content and prosperous shalt thou be.

Thy wife within thy house
is like a richly laden vine.
And like olive branches around the trunk
so are thy sons around thy table.

Yes, so blessed is every man
who gives honour to the Lord.
You bless the Lord from Zion ;
may thou see Jerusalem prosperous
as long as thy days endure.

 

ALLELUIA         II Tim. 1, 10b

Alleluia.
Our Saviour Christ Jesus has destroyed death,
and raised up imperishable life
through the gospel.
Alleluia.

 

GOSPEL        Lk. 13, 18-21

The seed grew and became a great tree.

From the holy gospel of our Lord Jesus Christ according to Luke

At that time, Jesus said :
“What is the Kingdom of God like ,
wherewith shall I compare it?
” It resembles a mustard seed that someone sowed in his garden ;
it grew and became a great tree
and the birds of the air nested in its branches.”
Jesus also said:
“With what shall I compare the kingdom of God?
“It resembles yeast ,
which a woman processed into three measures of flour
until these were fermented.

______________________________________________________________________________

Laudato Si

Encyclic by

POPE FRANCIS

 

On the care of the common home

215. In this context, “the relationship that exists between an appropriate aesthetic education and the protection of a healthy environment … should not be neglected”. Paying attention to and loving beauty helps us move beyond a utilitarian pragmatism. When one does not learn to stand still to admire and appreciate the beautiful, it is not surprising that everything turns into an object that one may unscrupulously use or abuse. If profound changes are to be achieved, it must be kept in mind that thought models really do affect behaviour. Education will be ineffective and all efforts unfruitful if care is not taken to also spread a new model concerning man, life, society and relationship with nature. Otherwise, the consumerist model transmitted through the means of communication and effective market mechanisms will continue to evolve.

 

To be continued               For all previous publications scroll down

 

The Bible text in this publication is taken from The New Bible Translation,
©Dutch Bible Society 2004/2007.
Considerations from Liturgical suggestions for weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation
____________________________________________________________________________________________