http://kerkengeloof.wordpress.com

Maandag in de eenendertigste week van het jaar

Boek met kaars 40

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging

Wanneer men de betrekkingen van Paulus met de Filippenzen kent is het geen wonder dat vriendschap een hoofdthema van deze brief is. Wat een waaier van vriendelijke woorden krijgen we hier na elkaar: liefde, gemeenschap, hartelijkheid, mededogen, vreugde, eenheid van denken, eenheid in liefde, samenhorigheid, eensgezindheid. Tegelijk is deze lezing een aanloop naar de prachtige christologische hymne van morgen.

EERSTE LEZING                Fil. 2, 1-4

Maakt mijn vreugde volkomen door uw eenheid van denken.

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Filippi

Broeders en zusters,

Als dan vermaning in Christus en toespraken in liefde iets vermogen,
als gemeenschap van Geest,
als hartelijkheid en mededogen u iets zeggen,
maakt dan mijn vreugde volkomen door uw eenheid van denken,
uw eenheid in de liefde,
uw saamhorigheid en eensgezindheid.
Geeft niet toe aan partijzucht en ijdelheid
maar acht in ootmoed de ander hoger dan uzelf.
Laat niemand alleen zijn eigen belangen behartigen
maar liever die van zijn naasten.

TUSSENZANG                Ps. 131(130), 1, 2, 3

Bij U, Heer, ben ik veilig ;
bescherm mij in uw vrede.

Mijn hart is niet hoogmoedig, Heer,
mijn ogen kijken niet verwaand.
Ik streef ook niet naar grote daden,
hoger dan ik reiken kan.

De stormen zijn bedaard in mij
en vredig is mijn geest.
Zoals een kind op moeders schoot,
zo veilig voel ik mij.

Zoek, Israël, uw toevlucht bij de Heer,
van nu af voor altijd.

ALLELUIA              Mt. 4, 4b

Alleluia.
Niet van brood alleen leeft de mens,
maar van alles wat uit de mond van God voortkomt.
Alleluia.

EVANGELIE             Lc. 14, 12-14

Nodig niet uw vrienden uit, maar armen en gebrekkigen.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Lucas

In die tijd zei Jezus tot de Farizeeër
die hem aan tafel had genodigd :
“Wanneer gij een middag- of avondmaal geeft,
nodig dan niet uw vrienden, broers en bloedverwanten uit
en ook geen rijke buren.
“Het zou kunnen zijn dat zij op hun beurt u uitnodigen
en dat gij het dus terugkrijgt.
“Maar als ge een gastmaal geeft,
nodig dan armen, gebrekkigen, kreupelen en blinden uit.
“Gelukkig zult ge zijn
omdat zij het u niet kunnen vergelden.
“Het zal u vergolden worden
bij de opstanding van de rechtvaardigen.”


Laudato Si 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis
221. Verschillende overtuigingen van ons geloof, die aan het begin van deze encycliek zijn ontwikkeld, helpen de zin van deze bekering te verrijken, zoals het bewustzijn dat ieder schepsel iets van God weerspiegelt en aan ons een boodschap heeft over te brengen, of de zekerheid dat Christus deze materiële wereld in zich heeft opgenomen en nu, verrezen, woont in het binnenste van ieder wezen, het omringt met zijn genegenheid en het doordringend met zijn licht. Evenals de erkenning dat God de wereld heeft geschapen en daarin een orde en dynamiek heeft geschreven die het menselijk wezen niet gerechtigd is te negeren. Wanneer wij in het Evangelie lezen dat Jezus spreekt over de vogels en zegt dat “God toch niet een van hen vergeet” (Lc. 12, 6) , zullen wij dan in staat zijn ze slecht te behandelen en kwaad te doen? Ik nodig alle Christenen uit deze dimensie van de eigen bekering expliciet te maken en zo duidelijk te maken dat de kracht en het licht van de ontvangen genade zich uitstrekken tot de relatie met de andere schepsels en de hen omringende wereld en de verheven broederschap met heel de schepping tot stand brengt die de heilige Franciscus van Assisi op een zo lichtende wijze beleefde.

 

Wordt vervolgd                        Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

 

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

________________________________________________________________________

Monday in the thirty-first week of the year

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience this joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 am

Consideration

Knowing Paul’s relations with the Philippians, it is no wonder that friendship is a main theme of this letter. What a range of kind words we get here in succession: love, community, cordiality, compassion, joy, unity of thought, unity in love, togetherness, unanimity. At the same time, this reading is a prelude to tomorrow’s beautiful Christological hymn.

 

FIRST READING      Philippians 2, 1-4

Make my joy complete through your unity of mind.

From the letter of the holy apostle Paul to the Christians of Philippi

Brothers and Sisters,

If then exhortation in Christ and speeches in love have any power,
as fellowship of Spirit,
if warmth and compassion mean anything to you,
then make my joy complete through your unity of mind,
your unity in love,
your togetherness and unity.
Give not in to partiality and vanity
but in humility esteem the other higher than yourselves.
Let no one look after his own interests alone
but rather those of his neighbour.

INTERLUDIUM   Ps. 131(130), 1, 2, 3

With you, Lord, I am safe;
protect me in your peace.

My heart is not proud, Lord,
my eyes look not haughty.
Nor do I strive for great deeds,
higher than I can reach.

The storms are calm within me
and my mind is peaceful.
Like a child on a mother’s lap,
so secure do I feel.

Seek refuge in the Lord, Israel,
from now on forever.

 

ALLELUIA    Mt 4, 4b

Alleluia.
Man does not live by bread alone,
but from everything that comes from the mouth of God.
Alleluia.

 

GOSPEL     Lk 14, 12-14

Do not invite your friends, but the poor and needy.

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to
Luke

It was then that Jesus said to the Pharisee
who had invited him to his table:
“When you give a luncheon or a supper,
do not invite your friends, your brothers, your relatives, nor your rich neighbours.
“It may be that they will invite you in their turn
and so you will get it back.
“But if you give a banquet,
invite the poor, the infirm, the lame, the blind.
“Happy shalt thou be
because they will not be able to repay you.
“It will be paid back to you
at the resurrection of the righteous.”

_____________________________________________________________

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On Care of the Common Home

221. Several convictions of our faith, developed at the beginning of this encyclical, help to enrich the meaning of this conversion, such as the awareness that every creature reflects something of God and has a message to convey to us, or the certainty that Christ has taken this material world into himself and now, risen, dwells in the innermost being of every creature, surrounding it with his affection and penetrating it with his light. As well as the recognition that God created the world and has written in it an order and dynamism that the human being is not entitled to ignore. When we read in the Gospel that Jesus speaks of the birds and says that “surely God does not forget any of them” (Lk 12:6) , will we be able to treat them badly and do harm? I invite all Christians to make explicit this dimension of their own conversion, making it clear that the power and light of the grace received extends to their relationship with other creatures and the world that surrounds them, establishing the exalted brotherhood with all creation that St Francis of Assisi lived in such a luminous way.

 

To be continued        For all previous publications scroll down

 

The Bible text in this edition is taken from De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Recitals from Liturgical Suggestions for the Weeks and Sundays
Laudato Si Official English translation

________________________________________________________________________

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: