http://kerkengeloof.wordpress.com

Woensdag – Allerzielen

Allerzielen is de dag om te bidden voor de zielen van overledenen, het deel van een mens dat na de dood bij God kan doorleven. 

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Openingswoord

Na het feest van alle heiligen dat we gisteren vierden,
nodigt de Kerk ons vandaag uit om te bidden voor alle overledenen.
We brengen onze overleden dierbaren in herinnering
en bidden ook voor alle onbekenden die dit leven hebben verlaten
en die net als wij uitkijken naar het eeuwige geluk bij de Heer.
Openen we tijdens deze eucharistieviering ons hart
om reeds vandaag te delen in het eeuwige leven
doorheen de liefde die de Heer ons schenkt in zijn Woord en Brood.

 

EERSTE LEZING                  Fil. 2, 12-18
Maakt werk van uw heil. God is het immers die zowel
het willen als het doen in u tot stand brengt.

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Filippi

Broeders en zusters,

Gij hebt altijd naar mij geluisterd ;
maakt dus nu, in mijn afwezigheid
met niet minder ernst werk van uw heil dan toen ik bij u was.
God is het immers
die zowel het willen als het doen in u tot stand brengt,
om zijn heilsplan te verwezenlijken.
Doet al wat ge te doen hebt, zonder te morren of tegen te spreken.
Zorgt dat ge onberispelijk en ongerept zijt,
als onbesproken kinderen van God
onder een slinks en ontaard geslacht,
waarin gij schittert als sterren in het heelal.
Houdt vast het woord des levens.
Dan kan ik, als de dag van Christus komt, er trots op zijn
dat mijn werk en mijn inspanning niet vergeefs zijn geweest.
Maar ook al wordt mijn bloed geplengd
bij de offerdienst van uw geloof,
dan nog wens ik mijzelf en u allen geluk.
En gij moet evengoed blij zijn en delen in mijn vreugde.

TUSSENZANG           Ps. 27(26), 1, 4, 13-14

De Heer is mijn licht en mijn leidsman.

De Heer is mijn licht en mijn leidsman,
wie zou ik vrezen ;
de Heer is de schuts van mijn leven,
voor wie zou ik bang zijn ?

Eén ding slechts vraag ik de Heer,
meer zal ik niet wensen :
Dat ik in Gods huis mag wonen zolang als ik leef.
Dat ik de beminnelijkheid van de Heer mag ervaren,
zijn tempel weer met eigen ogen mag zien.

Ik reken er nog op tijdens mijn leven
de weldaden van de Heer te ervaren.
Zie uit naar de Heer en houd dapper stand,
wees moedig van hart en vertrouw op de Heer.

ALLELUIA            Mt. 11, 25

Alleluia.
Ik prijs U, Vader, Heer van hemel en aarde
omdat Gij deze dingen
hebt geopenbaard aan kinderen.
Alleluia.

EVANGELIE                  Lc. 14, 25-33
Niemand van u kan mijn leerling zijn
als hij zich niet losmaakt van al wat hij bezit.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Lucas

Toen talloze mensen met Jezus meetrokken
keerde Hij zich om en zei tot hen :
“Als iemand naar Mij toekomt,
die zijn vader en moeder, zijn vrouw en kinderen,
zijn broers en zusters,
ja, zelfs zijn eigen leven niet haat,
kan hij mijn leerling niet zijn.
“Als iemand zijn kruis niet draagt en Mij volgt
kan hij mijn leerling niet zijn.
“Als iemand van u een toren wil bouwen,
zal hij dan niet eerst
ervoor gaan zitten om een begroting te maken
of hij wel genoeg bezit om hem te voltooien ?
“Anders zou het hem kunnen overkomen,
– als hij de fundering heeft gelegd
en niet in staat is het werk tot een einde te brengen –
dat allen die het zien hem gaan bespotten en zeggen :
Die man begon te bouwen,
maar hij was niet in staat het einde te halen.
“Of welke koning zal,
– als hij tegen een andere koning ten oorlog wil trekken –
niet eerst overleggen of hij sterk genoeg is
om met tienduizend man het hoofd te bieden
aan iemand die met twintigduizend man tegen hem optrekt ?
“Zo niet,
dan stuurt hij, als de tegenstander nog ver weg is
een gezantschap en vraagt om de vredesvoorwaarden.
“Zo kan niemand van u mijn leerling zijn
als hij zich niet losmaakt van al wat hij bezit.”

____________________________________________________________________________________

 

Laudato Si

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

Over de zorg voor het gemeenschappelijke huis

223. In vrijheid en bewust beleefde soberheid werkt bevrijdend. Het is geen minder leven, het is geen lage intensiteit, maar totaal het tegengestelde. Zij die van ieder ogenblik meer genieten en dit beter beleven, zijn degenen die ophouden hier en daar iets op te pikken en daarbij altijd zoeken wat zij niet hebben, en ervaren wat het betekent iedere persoon en ieder ding te waarderen, leren vertrouwd te raken met de eenvoudigste werkelijkheden en er weten van te genieten. Op deze wijze slagen zij erin onvoldane behoeften te beperken en verminderen vermoeidheid en ongerustheid. Men kan weinig nodig hebben en intens leven, vooral wanneer men in staat is ruimte te laten voor andere genoegens en voldoening vindt in broederlijke ontmoetingen, dienstbaarheid, in het ten volle benutten van eigen charisma, in de muziek en de kunst, in het contact met de natuur, in het gebed. Geluk vereist sommige behoeften, die ons het hoofd doen omlopen, weten te beperken, omdat wij zo beschikbaar blijven voor de veelvuldige mogelijkheden die het leven biedt.

 

Wordt vervolgd                 Voor voorafgaande publicaties scroll naar beneden

 

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling
_____________________________________________________________________________

Wednesday – All Souls’ Day

All Souls’ Day is the day to pray for the souls of the departed, the part of a person that can live on with God after death.

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with You the joy
of the Gospel. Everyone, no one excepted,
can experience that joy by opening their hearts
to the healing power of God’s word.

Available every morning from 7 a.m.

Opening word

After the feast of all the saints that we celebrated yesterday,
today the Church invites us to pray for all the departed.
We remember our departed loved ones
and also pray for all the strangers who have left this life
and who, like us, look forward to eternal happiness with the Lord.
During this Eucharist, let us open our hearts
to share already today in eternal life
through the love the Lord gives us in his Word and Bread.

 

FIRST READING      Phil. 2:12-18
Make work of your salvation. For it is God who does both
the willing and the doing in you.

From the letter of the holy apostle Paul to the Christians of Philippi

Brothers and sisters,

Thou hast always listened to me ;
now, therefore, in my absence
with no less earnestness make work of your salvation than when I was with you.
For it is God
who brings about both the will and the doing in you,
to realise his plan of salvation.
Do all you have to do, without murmuring or contradicting.
See to it that you are blameless and untainted,
as blameless children of God
among a devious and degenerate generation,
in which you shine like stars in the universe.
Hold fast the word of life.
Then, when the day of Christ comes, I can be proud of it
that my work and effort have not been in vain.
But even if my blood is shed
at the sacrificial service of your faith,
then I wish myself and all of you happiness.
And ye should be equally happy and share in my joy.

INTERLUDIUM       Ps. 27(26), 1, 4, 13-14

The Lord is my light and my guide.

The Lord is my light and my guide,
whom should I fear ;
the Lord is the brace of my life,
of whom should I be afraid?

One thing only I ask of the Lord,
more will I not wish:
That I may live in God’s house as long as I live.
That I may experience the loveliness of the Lord,
see his temple again with my own eyes.

During my lifetime I count on
to experience the Lord’s benefits.
Look forward to the Lord and stand firm bravely,
be bold in heart and trust in the Lord.

 

ALLELUIA               Mt 11:25

Alleluia.
I praise Thee, Father, Lord of heaven and earth
because You
have revealed these things to children.
Alleluia.

 

GOSPEL      Lk. 14, 25-33
None of you can be my disciple
if he does not detach himself from all that he possesses.

From the holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to
Luke

When countless people went with Jesus
He turned and said to them :
“If anyone comes to Me ,
who not even hating his own life,
his father and mother, his wife and children,
his brothers and sisters,
yes, even his own life,
he cannot be My disciple.
“If anyone does not bear his cross and follow Me
he cannot be My disciple.
“If anyone of you wants to build a tower ,
will he not first
sit down in front of it to make a budget
whether he owns enough to complete it ?
“Otherwise it might happen to him ,
– if he has laid the foundation
and is unable to bring the work to completion –
that all who see it will mock him and say :
That man began to build ,
but he was unable to bring the end.
“Or what king will ,
– if he wants to go to war against another king –
will not first consider whether he is strong enough
to face with ten thousand men
to one who goes up against him with twenty thousand men ?
“If not ,
then, if the opponent is still far away
he sends an envoy and asks for the terms of peace.
“Thus none of you can be my disciple
if he does not detach himself from all that he possesses.”

____________________________________________________________________________________

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On caring for the common home

223. In freedom and consciously lived sobriety is liberating. It is not less living, it is not low intensity, but totally the opposite. Those who enjoy every moment more and live it better are those who stop picking up something here and there, always looking for what they don’t have, and experience what it means to appreciate every person and every thing, learn to become familiar with the simplest realities and know how to enjoy them. In this way, they manage to limit unmet needs and reduce fatigue and anxiety. One can need little and live intensely, especially when one is able to leave room for other pleasures and finds satisfaction in fraternal encounters, service, in making full use of one’s own charisma, in music and art, in contact with nature, in prayer. Happiness requires knowing how to limit some needs that make us turn our heads, as this keeps us available for the manifold opportunities that life offers.

 

To be continued           For previous publications scroll down

 

The Bible text in this issue is taken from The New Bible Translation,
©Dutch Bible Society 2004/2007.
Considerations from Liturgical suggestions for weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation
_____________________________________________________________________________

        

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: